ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ

500 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ

 1. 1. ΢ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑ΢ΚΑΛΙΑ΢.΢ΥΟΛΔΙΟ : ΓΔΛ . ΓΔΡΑΚΙΟΤΓΙΓΑ΢ΚΟΤ΢Α : Κπξίνπ Αηθαηεξίλε ΠΔ02ΣΑΞΗ : ΒΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 03- 04- 2013ΜΑΘΗΜΑ : Ιζηνξία ηνπ κεζαησληθνύ θαη ηνπ λεόηεξνπ θόζκνπ565-1815ΔΝΟΣΗΣΑ : 6.3 Οη Αλαθαιύςεηο.ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΓΑ΢ΚΑΛΙΑ΢ : 3 δηδαθηηθέο ώξεο.ΓΔΝΙΚΟ΢ ΢ΣΟΥΟ΢Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο , ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαηκε βάζε ην πιηθό ηεο νηθείαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο λαπαξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά ε γξαπηά ην πεξηερόκελν ηεο.ΔΙΓΙΚΟΙ ΢ΣΟΥΟΙ.Α. Γλωζηηθνί. Να εκβαζύλνπλ νη καζεηέο ζηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπώζεζαλ ηνπο επξσπαίνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλεμεξεπλεηηθώλ ηαμηδηώλ θαη λα ηα θαηαηάζζνπλ ζεθαηεγνξίεο. Να επηζεκάλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνζηήξημαλ ηελπινπνίεζε ησλ ππεξπόληησλ ηαμηδηώλ. Να γλσξίζνπλ ηνπο κεγάινπο ζαιαζζνπόξνπο , ηηοθαηεπζύλζεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαη ηηο πεξηνρέο πνπαλαθάιπςαλ. Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ αλαθαιύςεσλ γηα ηελΔπξώπε εθείλεο ηεο επνρήο θαζώο θαη ηηο αιιαγέο πνπαπηέο πξνθάιεζαλ ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεοδξαζηεξηόηεηαο ( νηθνλνκία , πνιηηηθή , θνηλσλία ,πνιηηηζκό) Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλεπξσπαίσλ θαηαθηεηώλ- απνίθσλ απέλαληη ζηνπο Ιζαγελείο.Β. Δλλνηνινγηθνί. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα « αλαθαιύςεηο »ζην ηζηνξηθό ζπγθείκελν ηεο .Γ. Αμηαθνί. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο κεαπώηεξν ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ , αθόκα θη αλαπηνί έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηηο ηζρύνπζεο αληηιήςεηοηεο θάζε επνρήο. Να εθηηκήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ελόονξακαηηζηή θαη ραξηζκαηηθνύ εγέηε γηα ηελ πινπνίεζε θάζεξεμηθέιεπζεο θαη θαηλνηόκνπ ηδέαο. Να πξνβιεκαηηζηνύλ πάλσ ζε εζηθά δεηήκαηα( ζεβαζκόο , δηθαηνζύλε , αλεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνλΆιιν θ. α ) πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζηάζε ησλ «πνιηηηζκέλσλ» απνίθσλ σο θνξέσλ ηνπ κεζαησληθνύ Αηαθνύ πιαηζίνπζηνπο ηζαγελείο .
 2. 2.  Να απνηηκήζνπλ ην ξόιν ηνπ αλαζηνραζκνπ πνπ επήιζεζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ « πνιηηηζκέλνπαλζξώπνπ » ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ έσο ηόηε αμηαθνύ πιαηζίνπθαη ζηε κεηάβαζε ζε έλα θαηλνύξην , ην νπνίναπνθξπζηαιιώζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνύ.Γ. Γεμηόηεηεο. Να αληινύλ πιεξνθνξίεο από ηηο πήγεο ( θείκελα ,εηθόλεο , ράξηεο ) θαη ην δηαδηθηπν. Να νξγαλώλνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο θείκελα .ΜΔΘΟΓΟΙα. Η εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ , ε νπνίαεπηηπγράλεηαη κε ηελ αθήγεζε – όπνπ θξίλεηαη αλαγθαία –θαη ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν.β. Η δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελαμηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ , ησλπαξαζεκάησλ , ησλ εηθόλσλ θαη ησλ ραξηώλγ. Γξαζηεξηόηεηα ζε νκάδεο.ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔ΢Α΢ρνιηθό εγρεηξίδηνΠαξνπζηάζεηο Γηαθαλεηώλ (ppt)Φύιιν εξγαζίαοΑπόζπαζκα από ηελ ηαηλία « 1492 Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο »ηνπ Ridley Scott θαη κνπζηθή ηνπ Βαγγέιε Παπαζαλαζηνπ ,19921εΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ΢ΣΟΥΟΙ. Να εκβαζύλνπλ νη καζεηέο ζηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπώζεζαλ ηνπο επξσπαίνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλεμεξεπλεηηθώλ ηαμηδηώλ θαη λα ηα θαηαηάζζνπλ ζεθαηεγνξίεο. Να επηζεκάλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνζηήξημαλ ηελπινπνίεζε ησλ ππεξπόληησλ ηαμηδηώλ. Να γλσξίζνπλ ηνπο κεγάινπο ζαιαζζνπόξνπο , ηηοθαηεπζύλζεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαη ηηο πεξηνρέο πνπαλαθάιπςαλ. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα « αλαθαιύςεηο » ζηνηζηνξηθό ζπγθείκελν ηεο .ΔΦΟΡΜΗ΢ΗΟη καζεηέο έρνπλ ήδε έξζεη ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθήθαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε ( 6.2 ) . Αμηνπνηείηαη επξνεγνύκελε γλώζε θαη ηίζεληαη εξσηήκαηα κε ηα νπνίαθαινύληαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ νη ίδηνη ζρεηηθά κε ηνποπαξάγνληεο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελαλαδήηεζε πέξα από ηνλ κέρξη ηόηε γλσζηό θόζκν .ΠΡΟ΢ΦΟΡΑ ΣΗ΢ ΝΔΑ΢ ΔΝΟΣΗΣΑ΢
 3. 3.  ΢ηε δηδαθηηθή πξάμε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηκεκαηηθήπαξνπζίαζε ηεο ελόηεηαο: ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ΢ : ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΤΦΔΙ΢α ) δηεξεπλώληαη ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα ησλ ΜεγάισλΑλαθαιύςεσλβ ) εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ δηεπθόιπλαλ ηαππεξπόληηα ηαμίδηαγ) παξνπζηάδνληαη νη ζαιάζζηνη δξόκνη , νη κεγάινηζαιαζζνπόξνη θαη νη λέεο ρώξεο πνπ αλαθαιύπηνπλ. ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ : ΟΙ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢α ) παξνπζηάδνληαη νη λέεο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη νηαπηνθξαηνξίεο ηνπο.β) αλαιύνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.γ) εμεηάδεηαη ν θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Δπξώπε.δ) εξκελεύεηαη ε ζηάζε ησλ επξσπαίσλ απέλαληη ζηνποΙζαγελείο.ε) αμηνινγνύληαη νη επηπηώζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεοθαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Έλαο καζεηήο/καζεηξηα θαιείηαη λα αλαγλώζεη ην παξάζεκα1 , ζ. 122« Σα ακύζεηα πινύηε ηεο Ιαπωλίαο ».Σίζεηαη ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ εξώηεκα :Πνηα από ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ηνποΔπξσπαίνπο ζηα κεγάια εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα ηνλ 15νθαη 16ναηώλα εληνπίδεηε ζην παξάζεκα ; Με ην δηάινγν αλαδεηθλύνληαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία θαηηαμηλνκνύληαη από ηνπο καζεηέο.Απάληεζε :Σα αίηηα θαη ηα θίλεηξα ηεο αλαδήηεζεο λέσλ δξόκσλ. Πλεπκαηηθά :α. Η δηεύξπλζε ηνπ πλεύκαηνο ζηελ Δπξώπεκε ην θίλεκα ηεοΑλαγέλλεζεο θαη ηνπ αλζξσπηζκνύ .β. Η γλσξηκία κε ηνλ θόζκν ηεο Αλαηνιήο ήδε απόηνλ Μεζαίσλα κέζσησλ εκπόξσλ πνπ αθνινπζνύζαλ ην δξόκνηνπ κεηαμηνύ θαη ησλδηεγήζεσλ ηνπ Μάξθν Πόιν . Οηθνλνκηθά :α . Η εηθόλα ηεο Αλαηνιήο σο πινπζηόηαηεο πεξηνρήο.β. Η θπξηαξρία ησλ Οζσκαλώλ Σνύξθσλ ζηε Γ. Μ.Αζία αλέθνςε ηνπο παξαδνζηαθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο -εκπόδην ζηε κεηαθνξά αζηαηηθώλ πξντόλησλ.γ. Ο κνλνπσιηαθόο έιεγρνο ηνπ εκπνξίνπ ησλκπαραξηθώλ ζηε Μεζόγεην από ηνπο Βελεηνύο θαη ηνποΆξαβεοδ. Η έιιεηςε κεηάιισλ ζηελ Δπξώπε. Πνιηηηθά :α. Η πνξεία πξνο ηε δηακόξθσζε εζληθώλ θξαηώλ
 4. 4. β. Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επξσπαίσλκνλαξρώλ θαη εγεκόλσλ. Με ηελ αθήγεζε παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη ρώξεοπνπ νξγάλωζαλ πξώηεο ηα ππεξπόληηα ηαμίδηα .Οη ρώξεο πνπ πξνώζεζαλ ηηο αλαθαιύςεηο : Ιζπαλία –Πνξηνγαιία.- Αηηία : ε πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ΙβεξηθήοΥεξζνλήζνπ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηξεηο εηθόλεοηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζ. 123 , λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηαππεξπόληηα ηαμίδηα θαη λα πξνζζέζνπλ αιιά ζηνηρεία πνπγλωξίδνπλ από πξνεγνύκελν κάζεκα.Απάληεζε :Οη παξάγνληεο πνπ επλόεζαλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξπόληησλεμεξεπλεηηθώλ ηαμηδηώλ. Πνιηηηθνί : Η ρξεκαηνδόηεζε άκεζα ε έκκεζα απόκνλάξρεο. Σειεηνπνίεζε κέζσλ πιεύζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ όπσο:α. ηεο ππμίδαοβ. ηνπ αζηξνιάβνπγ. ηνπ πνξηνιάλνπ Αλάπηπμε ηεο λαπζηπινΐαο - θαξαβέια : κεγαιύηεξερσξεηηθόηεηα , ηαρύηεηα , πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Μαζεηέο θαινύληαη λα αλαγλώζνπλ ηα ρωξία ηνπ ζρνιηθνύεγρεηξηδίνπ (ζ. 123-125) θαη λα ζπγθεληξώζνπλ ζηνηρείακε βάζε ηα παξαθάηω εξωηήκαηα :1.Πνηεο θαηεπζύλζεηο αθνινύζεζαλ νη Πνξηνγάινη θαη νηΙζπαλνί ;2.Πνηνη είλαη νη κεγάινη ζαιαζζνπόξνη θαη πνηεο πεξηνρέοαλαθάιπςαλ ;Απάληεζε :Οη ζαιάζζηνη δξόκνη - νη κεγάινηζαιαζζνπόξνη- νη λέεο ρώξεο. Πξνο Ιλδίεο : Αλαηνιηθή πνξεία : Πνξηνγάινηα. Δξξίθνο ζαιαζζνπόξνο 1394- 1460 : ρξεκαηνδόηεζεεμεξεπλεηηθώληαμηδηώλ παξαπιένληαο ηελ Αθξηθή.β. Βαξζνινκαίνο Νηηαδ 1487 : Αθξσηήξην ηεο ΚαιήοΔιπίδαο.γ. Βαζθν ληα Γθάκα : 1498 Καιηθνπη ησλ Ιλδηώλ- 1499 Ληζζαβόλα .δ. Αιβαξέδ Καπξάι : 1500 Βξαδηιία Γπηηθή πνξεία : Ιζπαλνία. Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο : Γελνπάηεο ζαιαζζνπόξνο- πίζηε γηα ηε ζθαηξηθόηεηα ηεο γεο.
 5. 5. - ηαμίδηα 1492 – 1506- 1492 ζην ΢αλ ΢αιβαδόξ- πεπνίζεζε πσο ήηαλ ζηηο Ιλδίεο.β. Ακεξηθν Βεζπνπηζη : Φισξεληίλνο- ζηελ ππεξεζία ηνπ Πνξηνγάινπ Βαζηιηά- 1507 δηαπίζησζε αλαθάιπςεο λέσλ ρσξώλ απόΚνιόκβν- Υαξηνγξάθεζε λέσλ πεξηνρώλ- Η λέα ήπεηξνο πήξε ην όλνκα ηνπ : Ακεξηθή. Ο πξώηνο πεξίπινπο ηεο γεο – Ιζπαλνί. Αηηία : ν αληαγσληζκόο κε ηνπο Πνξηνγάινπο Φεξδηλάλδνο Μαγγειάλνο : Πνξηνγάινο- ζηελ ππεξεζία ηνπ Ιζπαλνύ Βαζηιηά- ηαμίδη 1519-1522- πξνο δπηηθά παξαθάκπηνληαο ηε Ν. Ακεξηθή Απόδεημε ηεο ζθαηξηθόηεηαο ηεο γεο.ΔΜΠΔΓΩ΢Η Γίλεηαη κηα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ βαζηθώλ ζεκείσληεο ελόηεηαο θαη έιεγρνο ηεο θαηαλόεζεο. Πξνβάιιεηαη απόζπαζκα από ηελ ηαηλία « 1492Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο » ηνπ Ridley Scott θαη κνπζηθήηνπ Βαγγέιε Παπαζαλαζηνπ , 1992. Ρσηάκε ηα παηδηά αλ ηνπο άξεζε ην πεξηερόκελν ηεοελόηεηαο θαη πνηα ζεκεία ηνπο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ. Γίλεηαη ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο.2εΓηδαθηηθή ώξαΒ. ΜΔΡΟ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ : ΟΙ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢΢ΣΟΥΟΙ Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ αλαθαιύςεσλ γηα ηελΔπξώπε εθείλεο ηεο επνρήο θαζώο θαη ηηο αιιαγέο πνπαπηέο πξνθάιεζαλ ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεοδξαζηεξηόηεηαο ( νηθνλνκία , πνιηηηθή , θνηλσλία ,πνιηηηζκό) Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλεπξσπαίσλ θαηαθηεηώλ- απνίθσλ απέλαληη ζηνπο Ιζαγελείο. Να πξνβιεκαηηζηνύλ πάλσ ζε εζηθά δεηήκαηα ( ζεβαζκόο ,δηθαηνζύλε , αλεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνλ Άιιν θ. α ) πνππξνέθπςαλ από ηε ζηάζε ησλ «πνιηηηζκέλσλ » απνίθσλ σοθνξέσλ ηνπ κεζαησληθνύ αμηαθνύ πιαηζίνπ ζηνπο ηζαγελείο .
 6. 6.  Να απνηηκήζνπλ ην ξόιν ηνπ αλαζηνραζκνπ πνπ επήιζεζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ « πνιηηηζκέλνπαλζξώπνπ » ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ έσο ηόηε αμηαθνύ πιαηζίνπθαη ζηε κεηάβαζε ζε έλα θαηλνύξην , ην νπνίναπνθξπζηαιιώζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνύ.ΑΦΟΡΜΗ΢ΗΑμηνπνηείηαη ε πξνεγνύκελε γλώζε θαη ηίζεληαη εξσηήκαηακε ηα νπνία θαινύληαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ νη ίδηνη ζρεηηθάκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ λέσλ αλαθαιύςεσλ .ΠΡΟ΢ΦΟΡΑ ΣΗ΢ ΝΔΑ΢ ΔΝΟΣΗΣΑ΢Β. ΜΔΡΟ΢ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ΢ : ΟΙ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢α ) παξνπζηάδνληαη νη λέεο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη νηαπηνθξαηνξίεο ηνπο.β) αλαιύνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.γ) εμεηάδεηαη ν θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Δπξώπε.δ) εξκελεύεηαη ε ζηάζε ησλ επξσπαίσλ απέλαληη ζηνποΙζαγελείο.ε) αμηνινγνύληαη νη επηπηώζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεοθαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Έλαο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλώζεη ην παξάζεκα 4 , ζ.126 « Καη κε ηε βνύια ηνπ Παπα » θαη ηίζεηαη ζηνποκαζεηέο ην παξαθάηω εξώηεκα : Πνηνη θαη κε πνην ηξόπνκνηξάζηεθαλ ηηο λέεο ρώξεο ;Απάληεζε :Η δηαλνκή ηνπ Νένπ θόζκνπ θαη νη απνηθηαθέο απηνθξαηνξίεο. 1494 ΢πλζήθε ηεο Σνξληεδηιαο :α. Γηαλνκή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Νέσλ Υσξώλ .β. Μεηαμύ Πνξηνγάισλ θαη Ιζπαλώλ. Με ηελ αθήγεζε παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη λέεοαπηνθξαηνξίεο , θαη νη θπξηόηεξεο νηθνλνκηθέοδξαζηεξηόηεηεο ηνπο. Γεκηνπξγία πξώηωλ απνηθηαθώλ απηνθξαηνξηώλ :α. Πνξηνγάινη :- ρξήζε ηνπ ζηόινπ θαη ππξνβνιηθνύ- ίδξπζε νρπξσκέλσλ εκπνξηθώλ ζηαζκώλ από ηηο αθηέοηεο Αθξηθήο θαη ηνλ Πεξζηθό Κόιπν σο ηελ Ιαπσλία :Ιλδηθό εκπόξην κπαραξηθώλ θαη κέηαιισλ- Βξαδηιία : θπηείεο ηζαγηνύ , θαθάν θαη δάραξεο- εγθαηλίαζαλ ην εκπόξην καύξσλ από ηελ Αθξηθή γηαηηο θπηείεο.β. Ιζπαλνί :
 7. 7. - επεηξσηηθή απηνθξαηνξία , Μπνπέλνο Αηξεο σοΚαιηθόξληα- αλάπηπμε θπηεηώλ ( θαθάν, ξύδη, θαπλόο, ακπέιηαθ.α )- επλόεζαλ θπξίσο ηελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζενξπρείσλ κεηάιισλ . Έλαο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλώζεη ην παξάζεκα 3 ζ. 125« Σν πξώην ηαμίδη ηνπ Υξηζηόθνξνπ Κνιόκβνπ » , έλαοάιινο ην παξάζεκα 5 , ζ. 126 « Μηα θωλή δηακαξηπξίαο »έλαο άιινο ην παξάζεκα 6 ζ. 128 θαη όινη καδί λαπαξαηεξήζνπλ ηηο εηθόλεο ηηο ζ. 125 θαη ηίζεηαη ζηνποκαζεηέο ην παξαθάηω εξώηεκα :Πσο ζπκπεξηθέξζεθαλ νη επξσπαίνη άπνηθνη απέλαληη ζηνποηζαγελείο θαη γηαηί ;Απάληεζε : ΢πκπεξηθνξά ησλ θαηαθηεηώλ πξνο ηνπο Ιζαγελείο : Η θαηάιεςε ζπλνδεύηεθε από ζθαγέο , ιεειαζίεοθαη θαηαζηξνθέο. Ιζπαλνί : ρξήζε απάλζξσπσλ κεζόδσλ ζηελ Κ. + Ν.Ακεξηθή- Δμαθάληζε πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ. Μαζεηέο θαινύληαη λα αλαγλώζνπλ ηα ρωξία ηνπ ζρνιηθνύεγρεηξηδίνπ (ζ. 127) θαη λα ζπγθεληξώζνπλ ζηνηρεία κεβάζε ην παξαθάηω εξώηεκα :Πνηεο αιιαγέο έθεξαλ νη κεγάιεο αλαθαιύςεηο ζηελνηθνλνκία ηεο Δπξώπεο ηνλ 16ναηώλα ;Απάληεζε : Μεηαηνπίδεηαη ην θέληξν ηεο εκπνξηθήο θαηνηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο .- Γεσγξαθηθά : από ηε Μεζόγεην ζηνλ Αηιαληηθό θαηΒόξεηα Θάιαζζα.- Υώξεο : από ηε Βελεηία θαη ηε Γέλνπα ζηε ΢εβίιιε ,Ληζζαβόλα , Ακβέξζα Η Γπηηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε είλαη ην θέληξν ησλεμειίμεσλ. Η εηζαγσγή ηνπ ρξπζνύ θαη ηνπ αξγύξνπ ζπκβάιινπλζηελ :- αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο- αλαγσγή ηνπ λνκίζκαηνο ζε απνθιεηζηηθό κέζν θαηκέηξν όισλ ησλ αμηώλ.- ζπγθέληξσζε κεγάινπ πινύηνπ θαη απνζεκάησλ .- πηώζε ηεο ηηκήο ηνπο Η ζπζζώξεπζε θεθαιαίσλ από ην εκπόξην επελδύεηαη ζεεπηρεηξήζεηο :- εκπνξηθέο- ηξαπεδηθέο- ρξεκαηηζηεξηαθέο- αζθαιηζηηθέο
 8. 8.  ηίζεληαη νη βάζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαηξέπεηαη ε θενπδαξρηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο. Αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο ζηνπο ηνκείο ηεο :- πθαληνπξγία ο- κεηαμνπξγίαο- ηππνγξαθίαο .αηηία : ν ζηαδηαθόο παξαγθσληζκόο ησλ κεζαησληθώλνηθνλνκηθώλ ζεζκώλπ.ρ ησλ ζπληερληώλ Η γεσξγία παξακέλεη ζεκέιην ηεο νηθνλνκίαο αιιάεκπινπηίδεηαη κε απνηθηαθά πξντόληα. Αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ αγαζώλ θαηά 300% – 400% ζηα η.16νπ. Απνηθηαθόο αληαγσληζκόο κε Άγγινπο , Γάιινπο θαηΟιιαλδνύο. Με ηελ αθήγεζε παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη αιιαγέοζηελ επξσπατθή θνηλσλία κεηά ηηο αλαθαιύςεηο.Απάληεζε :α. Γεκηνπξγία αζηηθήο ηάμεο :- ε νκάδα πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ε έκκεζα ζηηονηθνλνκηθέο εμειίμεηο- θύξηνο κνριόο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θνηλσληθνύκεηαζρεκαηηζκνύ.β. Οη επγελείο θαη νη εξγάηεο πιήηηνληαη ζνβαξά .γ. Οη ρσξηθνί επλννύληαη από ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ. Η θνηλσλία ζε θάζε αλαπξνζαξκνγώλ θαη έληνλσλαλαθαηαηάμεσλ κέρξη ηνλ 18νθαη ην Γηαθσηηζκό. Με ηελ αθήγεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ε ζπκβνιήησλ αλαθαιύςεσλ ζηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα θαη ηνλπνιηηηζκόΔπηζηήκε –Πνιηηηζκόο. Αλάπηπμε πνηθίιισλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ ζηελ Δπξώπε :- ηεο γεσγξαθίαο- ηεο αζηξνλνκίαο- ησλ καζεκαηηθώλ- ηεο δσνινγίαο - βνηαληθήο- ηεο εζλνγξαθίαο δηεύξπλζε ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ .ΔΜΠΔΓΩ΢Η Γίλεηαη κηα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ βαζηθώλ ζεκείσληεο ελόηεηαο θαη έιεγρνο ηεο θαηαλόεζεο. Πξνβάιιεηαη απόζπαζκα από ηελ ηαηλία « 1492Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο » ηνπ Ridley Scott θαη κνπζηθήηνπ Βαγγέιε Παπαζαλαζηνπ , 1992. Ρσηάκε ηα παηδηά αλ ηνπο άξεζε ην πεξηερόκελν ηεοελόηεηαο θαη πνηα ζεκεία ηνπο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ.
 9. 9.  Γίλεηαη ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο. Δλεκεξώλνληαη ηα παηδηά γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεοηεο επόκελεο δηδαθηηθήο ώξαο.ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢Α. Δξωηήζεηο θιεηζηνύ ε αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ.1. Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ ιέμεσλ :α. Αζηξνιάβνοβ. Πνξηνιάλνογ. θαξαβέιαδ. Πεξίπινπο ηεο γεοε. ΢πλζήθε ηεο Σνξληεδηιαο ( 1494 )ζη. πξνθνινκβηαλνί Πνιηηηζκνί2. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλπξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη , γξάθνληαο ζην θύιιν ζαο ηειέμε ΢ωζηό ή Λάζνο δίπια ζηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελθάζε πξόηαζε.α. Οη Δπξσπαίνη εγεκόλεο αξλήζεθαλ λαρξεκαηνδνηήζνπλ ηαεμεξεπλεηηθά ηαμίδηα.β. Ο πνξηνιάλνο ήηαλ όξγαλν πξνζδηνξηζκνύ ηνπγεσγξαθηθνύπιάηνπο .γ. Ο πξώηνο πεξίπινπο ηεο γεο έγηλε απόηνλ ΦεξδηλάλδνΜαγγειάλνδ. Οη Ιζπαλνί δεκηνύξγεζαλ κηα επεηξσηηθήαπηνθξαηνξία απόην Μπνπέλνο Αηξεο κέρξη ηελ Καιηθόξληα.3. Να γξάςεηε ηνπο αξηζκνύο ηεο ΢ηήιεο Ι θαη δίπια ζεθάζε αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα ηεο ΢ηήιεο ΟΙΗ , ώζηε λαπξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε.΢ηήιε Ι ΢ηήιε ΙΙ1. 1487 α. Η ΢πλζήθε ηεο Σνξληεδηιαο2. 1492 β. Ο Βαζθν ληα Γθάκα ζηνΚαιηθνπη ησλ Ιλδηώλ .3. 1494 γ. Ο Ακεξηθν Βεζπνπηζηραξηνγξαθεί ηηο ρώξεο ηεοΑκεξηθήο .
 10. 10. 4. 1498 δ. Ο Βαξζνινκαίνο Νηηαδ ζηναθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο.5. 1507 ε. Ο Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνοαπνβηβάζηεθε ζην ΢αλ΢αιβαδόξ.4. ΢εκεηώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η θαξαβέια ήηαλ :α. λαπηηθόο ράξηεοβ. όξγαλν πξνζαλαηνιηζκνύγ. ηύπνο πινίνπ. Ο Αιβαξέδ Καπξάιε θαηέιαβε :α. ην ΢αλ ΢αιβαδόξβ. ηε Βξαδηιίαγ. ηελ Καιηθόξληα Οη Ιζπαλνί επλόεζαλ θπξίσο :α. ηελ αλάπηπμε θπηεηώλ ηζαγηνύ , θαθάν θαη δάραξεο.β. ηελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε νξπρείσλ κεηάιινπγ. ην εκπόξην καύξσλ από ηελ Αθξηθή.Β. Δξωηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ ε αλάπηπμεο θαη ρξήζε πεγώλ.1. Να αλαθέξεηε ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα ησλ κεγάισλγεσγξαθηθώλ αλαθαιύςεσλ ζην ηέινο ηνπ 15νπθαη ηηο αξρέοηνπ 16νπαηώλα κ.Υ .2. Πνηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ππνζηήξημαλ ηαεμεξεπλεηηθά ηαμίδηα ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπόξσλ ;3. ΢εκεηώζηε πάλσ ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί κε δηαθνξεηηθόρξώκα ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαη ηηο πεξηνρέοπνπ αλαθάιπςαλ νη κεγάινη ζαιαζζνπόξνη.
 11. 11. Βαξζνινκαίνο ΝηηαδΒαζθν ληα ΓθάκαΑιβαξέδ ΚαπξάιΥξηζηόθνξνο ΚνιόκβνοΦεξδηλάλδνο Μαγγειάλνο4. Αθνύ δηαβάζεηε ην παξάζεκα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζ. 126« Καη κε ηε βνύια ηνπ Παπα » θαη ζηεξηδόκελνη ζηηοηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα εμήο :α. Με πνην ηξόπν κνηξάζηεθαλ νη Νέεο Υώξεο :β. Πνηεο πεξηνρέο πήξαλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπο νη Πνξηνγάινη;γ. ΢ε ηη ζπλίζηαην ε εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ζηηοπεξηνρέο απηέο ;5. Αθνύ δηαβάζεηε ην παξάζεκα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζ. 126« Μηα θσλή δηακαξηπξίαο γηα ηελ ηύρε ησλ ηζαγελώλ » θαηζηεξηδόκελνη ζηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηαεμήο :α. Πνηα ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Ιζπαλώλ απέλαληη ζηνποΙζαγελείο ;β. Πνηα ήηαλ ε θύξηα αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ;6. ΢εκεηώζηε πάλσ ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί κε δηαθνξεηηθόρξώκα ηηο πεξηνρέο πνπ κνηξάζηεθαλ θαη εθκεηαιιεύηεθαλνη Πνξηνγάινη θαη νη Ιζπαλνί θαζώο θαη ηνπο λένποζαιάζζηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
 12. 12. ΠνξηνγάινηΙζπαλνί3ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ ΢ΔΟΜΑΓΔ΢ΟΜΑΓΑ Α : « ΟΙ Ι΢ΣΟΡΙΚΟΙ »ΘΔΜΑ : Μεγάια εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα από ηελ αξραηόηεηακέρξη ζήκεξα . ΢πνπδαίνη εμεξεπλεηέο .ΠΗΓΔ΢ : Γηαδηθηπν΢ρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαοΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : ΢πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο θαη γξάθνπκεέλα ζύληνκν ηζηνξηθό θείκελν γηα ηα κεγάια εμεξεπλεηηθάηαμίδηα από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα .ΟΜΑΓΑ Β : « ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΟΙ »
 13. 13. ΘΔΜΑ : Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο , Βαξζνινκαίνο Νηηαδ , Βαζθνληα Γθάκα , Φεξδηλάλδνο Μαγγειάλνο.ΠΗΓΔ΢ : : - Το ππώηο ηαξίδι ζηιρ Ινδίερ, Βάζκο νηα Γκάμα εκδόζεωνΣηοσαζηήρ- Μεγάλοι Εξεπεςνηηέρ: Ο Κολόμβορ και οι εξεπεςνηηέρ ηηρ Αναγέννηζηρηος Colin Hynson, εκδ. Παηάκη- Fiona MacDonald και Gerald Wood: Εξεπεςνηηέρ ηος Κόζμος,- δηαδηθηπνΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : ΢πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο θαη γξάθνπκεέλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα ηνπο παξαπάλσπξσηνπόξνπο ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ αλαθαιύςεσλ ηνπ 15νπθαη 16νπαηώλαΟΜΑΓΑ Γ: « ΟΙ ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΔ΢ »ΘΔΜΑ : Σα ηερληθά κέζα πιεύζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ :ππμίδα , αζηξνιάβνο , πνξηνιάλνο θαη θαξαβέια.ΠΗΓΔ΢ : δηαδηθηπν΢ρνιηθά εγρεηξίδηαΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : ΢πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο θαη γξάθνπκεέλα ζύληνκν θείκελν γηα ηα παξαπάλσ ηερληθά κέζα πνπππνζηήξημαλ ηα κεγάια ππεξπόληηα ηαμίδηα.ΟΜΑΓΑ Γ : « ΟΙ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟΙ»ΘΔΜΑ : Οη κεηαβνιέο ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη ηνπ αμηαθνύπιαηζίνπ ηόζν ζηελ Δπξώπε όζν θαη ζηηο λέεο ρώξεο.ΠΗΓΔ΢ : δηαδηθηπν΢ρνιηθά εγρεηξίδηα.ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : ΢πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο θαη γξάθνπκεέλα ζύληνκν θείκελν γηα ηε ζηάζε ησλ απνίθσλ απέλαληηζηνπο ηζαγελείο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ θνηλσλίαηόζν ζηελ Δπξώπε όζν θαη ζηηο λέεο ρώξεο.ΟΜΑΓΑ Δ: « ΟΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΔ΢ »ΘΔΜΑ : Πνξηξέην – ζθελήΠΗΓΔ΢ : Δηθόλεο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ .ΓηαδηθηπνΒηνγξαθίεο.ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : Δπηιέγνπκε έλα πξόζσπν , έλα γεγνλόο ,κηα ζθελή ε έλα ηόπν θαη ην δσγξαθίδνπκε.

×