Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Γεωθερμία                                                         ...
ΓεωθερμίαKwh=0,1€, αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκε-κριμένη κατοικία κατανάλωσε 7€/ημέρα γιατη θέρμανση, ενώ δεκαεπτά ευρώ την...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xanthi energia-innovation

789 views

Published on

zero co2 to the environment

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Xanthi energia-innovation

 1. 1. Γεωθερμία συνολικού μήκους 1.500 μέτρων τοποθετή- σε πηγή θέρμανσης η δροσισμού του σπι-Η πρώτη βιοκλιματική κατοικία θηκε μέσα σε τάφρο (αυλάκι) βάθους 3,5 τιού, χωρίς τη χρήση επιπλέον τερματικών μέτρων και πλάτους 1,5 μέτρου, σε μήκος μονάδων νερού θέρμανσης -ψύξης (fancoil 500 μέτρων περίπου, μέσα στο οικόπεδο και units - αερόθερμα), ή σωμάτων καλοριφέρ, στη συνέχεια σκεπάστηκε με χώμα έτσι, ώστε με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.στην Ξάνθη με μηδενικές εκπομπές CO2 Βιοκλιματική κατοικία με εγκατάσταση να ενσωματωθεί με τον υπόλοιπο εξωτερικό χώρο του σπιτιού και τον κήπο. Οι σωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο Ο βαθμός απόδοσης cop του συστήματος, δηλαδή ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλε- αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση και ψύξη, φωτοβολταϊκά συστήματα για γεωεναλλάκτη έχουν διάμετρο DN32 και βά- κτρική ενέργεια, ανέρχεται σε cop = 4.2, παραγωγή ηλεκτρισμού και ηλιακούς σει της μελέτης έχει υπολογιστεί ότι το σύστη- σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης. μα μπορεί να αποδώσει περί τα 20 kw ισχύ διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει ότι, δαπανώντας ενέργειας. 1 kwh ηλεκτρικής ισχύος, έχουμε απόδοση To σύστημα των σωληνώσεων του γεωεναλ- θερμικής 4.2 φορές. Ο αντίστοιχος βαθμός λάκτη τροφοδοτείται με νερό από μια «έξυ- απόδοσης για ένα λέβητα πετρελαίου είναι πνη» αντλία θερμότητας της εταιρίας TONON περίπου 0.9, η απόδοση δηλαδή ενός ενερ- FORTY EPH GENIUS που έχει τη δυνατότητα γειακού συστήματος γεωθερμίας είναι σχε- με τον ξεχωριστό εναλλάκτη που διαθέτει, να δόν πενταπλάσια. δίνει και προτεραιότητα στο ζεστό νερό για την οικιακή χρήση. Η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας έχει απόδοση 18.0 kw θερμικής ισχύος και 15 kw ψυκτικής ισχύος. Στη συ- νέχεια, το ζεστό η το κρύο νερό περνάει στις Μετρήσεις έχουν δείξει ότι, σε εξωτερική σωληνώσεις της ενδοδαπέδιας εγκατάστασης θερμοκρασία τους -2ο C, η αντλία θερμότη- που υπάρχει μέσα στο σπίτι και έτσι θερμαί- τας μέσα σε ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο νεται η ψύχεται όλο το σπίτι. Έτσι απλά, το δά- κατανάλωσε περί τις 70 Kwh ηλεκτρικού πεδο κάθε χώρου του σπιτιού έχει μετατραπεί ρεύματος. Πολλαπλασιάζοντας με τιμήΗ κατοικία που παρουσιάζουμε στην Ξάνθη έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να θερμαίνεται και ναδροσίζεται με τη μέθοδο της γεωθερμίας, να έχει ζεστό νερό από ηλιακούς συλλέκτες και ναπαράγει ρεύμα με μια συστοιχία φωτοβολταϊκών στη στέγη, ισχύος σχεδόν 10 κιλοβάτ.Τ α περιβαλλοντικά οφέλη από ένα τέ- τοιο κτίριο είναι πάρα πολλά καθώςδεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον ως πηγή ενέργειας. Η σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, ειδι- κά σε βάθη μεγαλύτερα του 1,5 μέτρου, και θης, με προδιαγραφές βιοκλιματικής κατοι- κίας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κατασκευής είναι η θέρμανση και ημε εκπομπές CO2, αλλά και τα οικονομικά η πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητά του, επι- ψύξη της να προέρχονται από γεωθερμικήοφέλη είναι πολύ μεγάλα, γιατί το κόστος τρέπουν στην αντλία θερμότητας να λειτουρ- εφαρμογή. Στο συγκεκριμένο έργο 200τμθέρμανσης και δροσισμού περιορίζεται στο γήσει πολύ αποτελεσματικά απορροφώντας περίπου, εφαρμόστηκε τεχνική αβαθούς γεω-κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που κατα- περίπου το 75% της θερμότητας που χρειά- θερμίας με γεωοεναλλάκτη οριζόντιου τύπουναλώνει η γεωθερμική αντλία θερμότητας. ζεται από το έδαφος και μόνο το 25% από σε συνεργασία με ενδοδαπέδια εγκατάστα- Τα ενεργειακά συστήματα γεωθερμικών ηλεκτρισμό. ση μέσα στο σπίτι για την θέρμανση και τον Οι σωληνώσεις του γεωεναλλάκτη τροφοδοτού-αντλιών θερμότητας (ground source heat Ο κύριος Ιακωβίδης Νίκος, πολιτικός μηχα- δρoσισμό του. νται από μια “έξυπνη” αντλία θερμότητας.pumps) είναι μέθοδοι για την θέρμανση και νικός, επέλεξε να κατασκευάσει την κατοικία Ο γεωεναλλάκτης οριζόντιου τύπου, που Για κάθε τετραγωνικό μέτρο του χώρου που θέλου-ψύξη κτιρίων που χρησιμοποιούν το έδαφος του που βρίσκεται στο χωριό Εύμοιρο Ξάν- αποτελείται από ειδικού υλικού σωλήνες με να θερμάνουμε αντιστοιχούν 4-5 μέτρα σωλήνα.30 Πράσινο σπίτι & κτίριο Πράσινο σπίτι & κτίριο 31
 2. 2. ΓεωθερμίαKwh=0,1€, αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκε-κριμένη κατοικία κατανάλωσε 7€/ημέρα γιατη θέρμανση, ενώ δεκαεπτά ευρώ την ημέραήταν η αντίστοιχη κατανάλωση με το λέβη-τα πετρελαίου, σύμφωνα με μετρήσεις τουιδιοκτήτη της κατοικίας. Στο τέλος της θερ-μαντικής περιόδου, η συνολική κατανάλωσηηλεκτρικού ρεύματος ήταν 6450 kwh. Αυτόσημαίνει ότι, στη συγκεκριμένη κατοικία, οιδιοκτήτης πλήρωσε μόνο 650€ για θέρμαν-ση στο εξάμηνο Οκτωβρίου – Απριλίου. Αντίστοιχα για το δροσισμό του σπιτιούκαταγράφηκε ότι με εξωτερική θερμοκρασίαπεριβάλλοντος τους 42ο C, η εσωτερική θερ-μοκρασία του ήταν 26-27ο C, θερμοκρασίαστην οποία ρυθμίζονται συνήθως τα κλιμα-τιστικά που χρησιμοποιούμε, με απειροελά-χιστο κόστος. Το συνολικό κόστος της γεωθερμικής αυ-τής εγκατάστασης έφτασε περίπου τις 20 χι-λιάδες ευρώ. Αν υπολογίσουμε το μειωμένο κόστος θέρ-μανσης συγκριτικά με την εγκατάσταση ενόςλέβητα πετρελαίου, η απόσβεση του κόστουςτης γεωθερμικής εγκατάστασης θα γίνει σελιγότερο από έξι χρόνια, ενώ συγκριτικά με Η ενδοδαπέδια θέρμανση θερμαίνει ή ψύχει όλο σπίτι μετατρέποντας το κάθε δάπεδο σε πηγή θέρμαν- σης ή ψύξης αντίστοιχα, επίσης πιτρέπει στους χώρους του κτιρίου να παραμείνουν καθαροί από τρίταμια εγκατάσταση φυσικού αερίου σε περίπου σώματα, όπως είναι τα σώματα καλοριφέρ και τα air conditions.δεκαπέντε. Με τη χρήση λοιπόν της μεθόδου της γε- Το νερό που θερμαίνεται από τους ηλιακούς ακόμα περισσότερο την κατανάλωση σε ηλε-ωθερμίας που δεν επιφέρει αλλοιώσεις στο συλλέκτες αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή κτρικό ρεύμα και σε περίπου 5 χρόνια θαπεριβάλλον, κατασκευάστηκε η συγκεκριμέ- γι’ αυτό το σκοπό, στο υπόγειο του κτιρίου έχει κάνει απόσβεση και τους κόστους τουνη κατοικία με στόχο τις μηδενικές εκπομπές και καλύπτει πλήρως τις οικιακές ανάγκες διασυνδεδεμένου με την ΔΕΗ συστήματοςδιοξειδίου του άνθρακα (CO2) για ζεστό νερό χρήσης αλλά και μεγάλο μέ- των φωτοβολταϊκών, από την αντίστοιχη πα- Όμως επίσης σημαντικό εδώ, πέρα από την ρος –γύρω στο 30%- που απαιτείται για την ραγωγή ρεύματος αλλά και του κόστους τωνοικονομική απόσβεση της εγκατάστασης, εί- θέρμανση της οικίας, μέσω της γεωθερμικής ηλιακών συλλεκτών κενού που τοποθετήθη-ναι ότι η θέρμανση και η ψύξη του σπιτιού εγκατάστασης. Μ’ αυτό τον τρόπο περιόρισε καν για την παροχή ζεστού νερού.δεν είναι εξαρτημένες ούτε από τις αυξήσειςτων τιμών του πετρελαίου και του φυσικούαερίου αλλά ούτε και από τα δίκτυα διανο-μής τους αντίστοιχα. Και επιπλέον, αν συνδυαστεί με το σύστη-μα των ενδοδαπέδιων σωληνώσεων, η αισθη-τική και οι χώροι στο εσωτερικό του σπιτιούπαραμένουν αναλλοίωτοι και καθαροί απότρίτα σώματα (π.χ. σώματα καλοριφέρ, airconditions) που σε διαφορετική περίπτωσηθα έπρεπε να τοποθετηθούν για να θερμά-νουν και να δροσίσουν το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κατοικίαςεπιπρόσθετα τοποθέτησε στη στέγη φωτο-βολταϊκά πλαίσια συνολικής εγκατεστημέ-νης ισχύος 9.8 kWp συνδεδεμένα στο δίκτυοτης ΔΕΗ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχείαπου έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, το δίμη-νο Μαρτίου-Απριλίου η εγκατάσταση έχειαποδώσει περί τις 2000 kwh. Σε απόλυτεςτιμές 1.100€ είναι το κέρδος του ιδιοκτήτηαπό την φωτοβολταϊκή συστοιχία στη στέγητης οικίας. Σε συνδυασμό δε με μια εγκατάσταση μεηλιακούς συλλέκτες κενού, θα διασφαλίζει O σχεδιασμός τηε γεωθερμικής εγκατάστα- σης σε συνδυασμό με τα ηλιακά συστήματα.την παραγωγή ζεστού νερού σε θερμοκρα-σίες που το χειμώνα ξεπερνούν τους 60οC.64 Πράσινο σπίτι & κτίριο

×