Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poglavje2

897 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poglavje2

 1. 1. Poglavje 2 ( Sedum tradicii vo oblasta na teorijata na komunikacija )
 2. 2. Definicija na komunikaciskata diciplina <ul><li>Nedorazbiraw ata pome u razli ~nite pristapi na nau~nicite, go ote`nuvaat definiraw eto na komunikaciskata diciplina </li></ul><ul><li>Nemo`nost da se odredi pozicijata na komunikaciite kako diciplina </li></ul>
 3. 3. Definicija na komunikaciskata diciplina <ul><li>Spored Craig , teorijata na komunikacii e koherentna samo ako komunikacijata ja razbirame kako prakti~na diciplina </li></ul><ul><li>Craig naglasuva deka teorijata na komunikacii e va`na za site slu~uvawa vo sekojdnevniot `ivot. </li></ul>
 4. 4. Tradiciite vo sferata na teorijata na komunikacii <ul><li>Craig prepoznava sedum tradicii na teorijata na komunikacii </li></ul><ul><li>Tradiciite nudat razli~en ili alternativen vokabular koj gi opi ш ув a razli ~nite na~ini na konceptirawe na problemite i upotrebata na komunikacijata </li></ul>
 5. 5. 1. S ocio-psiholo ш ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako interpersonalno vlijanie </li></ul><ul><li>Objektiven pristap ( nau~en ) </li></ul><ul><li>Realnosta na komunikacijata mo`e da se uvidi so sistematski i vnimatelni istra`uvawa </li></ul><ul><li>Predviduvawe na uspe ш nosta ili ne uspe ш nosta na komunikacijata </li></ul><ul><li>Metodi: kontrolirani eksperimenti </li></ul><ul><li>Carl Hovland sozdava~ na eksperimentalnoto nau~no istra`uvawe. </li></ul>
 6. 6. 2. Kiberneti~ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako obrabotka na informacii </li></ul>Modelot na Shannon & Weaver Spored Shannon, informacijata rezultira na namaluvawe na nesigurnostite i nejasnot и ite Vrevata (bukata) se smeta kako uni ш tuva ~ na informacijata
 7. 7. 3. Retori~ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako javno govorewe </li></ul><ul><li>Retorika, Sofisti, Oratorija, Javno govorewe </li></ul><ul><li>Aristotel </li></ul><ul><li>Cicero </li></ul><ul><li>Martin Luther King, Jr. “I have a dream” </li></ul><ul><li>( Imam son ) </li></ul><ul><li>Govorot gi razlikuva lueto od `ivotnite </li></ul>
 8. 8. 4. Semioti~ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako proces na raznesuvawe na zna~eweto so znaci </li></ul>Semiotikata pretstavuva nauka za znacite Znak # Simbol Simbolite obi~no nemaat prirodna vrska so rabotite ш to gi opi ш u vaat Znacite go imaat svojot objekt vo prirodata
 9. 9. 5. Socio-kulturolo ш ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako sozdava~ ili odobruva~ na socijalnata realnost </li></ul><ul><li>Lueto ja proizveduvaat i r е proizveduvaat svojata kultura preku govorot </li></ul><ul><li>Na~inot na koj ja gledame realnosta se formira preku jazikot koj go upotrebuvame od svoeto detstvo </li></ul><ul><li>Edward Sapir & Benjamin L. Whorf pioneri na socio-kulturolo ш ka tradicija </li></ul><ul><li>Hipotezata na Sapir & Whorf veli deka strukturata na jazikot na edna kultura ja formira mislata i aktivnosta na istata </li></ul>
 10. 10. 6. Kriti~ka tradicija <ul><li>Komunik ацијата kako reflektiven predizvik na edna neednakva konverzacija </li></ul>“ Frankfurtska ш kola ” – go otfrla ortodoksniot determinizam na Marksizmot, no vo ist moment ja prodol`uva rabotata na Marksistite kritikuvaj]i go op ш testvoto Preku istorijatra, stradawata ne bile podednakvo raspredeleni Ovoj model na neednakvost, prodol`uva da bide prisuten i vo modernite demokra т ii, kade ш to tie ш to imaat, prodol`uvaat da gi zloupotrebuvaat tie ш to nemaat
 11. 11. 7. Fenomenolo ш ka tradicija <ul><li>Komunikacijata kako do`ivuvawe na sebesi preku dialog so drugite </li></ul>Fenomenolo ш ka tradicija se odnesuva na toa kako lueto gi percepiraat i interpretiraat nivnite subjektivni iskustva. Dva razlicni l ичности nikoga ш ne mo`e da imaat ista `ivotna istorija
 12. 12. Poleto na teorija na komunkacii <ul><li>Objektiven pristap </li></ul><ul><li>Kibernetska tradicija </li></ul><ul><li>Socio-psiholo ш ka tradicija </li></ul><ul><li>Retori~ka tradicija & Semioti~ka tradicija </li></ul><ul><li>Interpretiven pristap </li></ul><ul><li>Fenomenolo ш ka tradicija </li></ul><ul><li>Kriti~ka tradicija </li></ul><ul><li>Socio-kulturolo ш ka tradicija </li></ul>
 13. 13. Pra ш a wa ?

×