Successfully reported this slideshow.
Kordinirano menaxirawe na zna£eweto Barnett Pearce & Vernon Cronen
<ul><li>Teorijata gi prodol`uva i aplicira </li></ul><ul><li>glavnite koncepti na teorijata na </li></ul><ul><li>Mead (S...
<ul><li>Licata-vo-koverzacija zaedni£ki ja gradaat nivnata op{testvena realnost i simultano se oblikuvaat od svetot koj go...
<ul><li>Op{testvenata sredina ne pretstavuva ne{to {to nie go nao÷ame ili otkrivame. Vo sprotivno, nie ja kreirame istata....
Bond of Union
1. Do`ivuvawata na licata-vo-konverzacija pretstavuva primaren op{testven proces na £ove£kiot `ivot <ul><li>Komunikacijata...
2. Na£inot na koj komunicirame £esto e po zna£aen otkolku sodr`inata na toa {to e ka`ano <ul><li>Fotografijata na Escher...
3. Delata na licata-vo-konverzacija refleksivno se reproduciraat se dodeka interakcijata postoi <ul><li>Refleksivnost zna...
4. Kako socijalni konstrukcionisti, sozdava£ite na KMZ se gledaat sebesi kako lubopitni u£esnici na eden pluralisti£ki sv...
<ul><li>Op{testveniot svet koj go sozdavame zavzema forma na raskaz </li></ul><ul><li>Do`iveani raskazi : </li></ul><ul><l...
<ul><li>Koordinacija se postignuva koga gi sovpaame na ш ite  do`iveani raskazi so do`iveanite raskazi na drugite so cel...
<ul><li>Ovie dva koncepta ja objasnuvaat i imeto na teorijata </li></ul><ul><li>Kordinirano menaxirawe na zna£eweto </li><...
Dali mo`e da postigneme koherencija ? <ul><li>Raskazite ш to gi raska `uvame se otvoreni za pove]e interpretacii </li></u...
Atomic-Serpentine Model
Atomic-Serpentine Model <ul><li>Vo centarot na modelot se naoa govorniot kod (pozdrav, pra ш a we) </li></ul><ul><li>Model...
Dialogot : nov na~ina za interakcija <ul><li>Dialogot pretstavuva stil na </li></ul><ul><li>komunikacija koja  Pearce...
Kako da gi sovpaame do`iveanite raskazi so posredstvo na dialogot? <ul><li>Dialogot pretstavuva razgovor </li></ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc)

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc)

 1. 1. Kordinirano menaxirawe na zna£eweto Barnett Pearce & Vernon Cronen
 2. 2. <ul><li>Teorijata gi prodol`uva i aplicira </li></ul><ul><li>glavnite koncepti na teorijata na </li></ul><ul><li>Mead (Simboli£en interaksionizam) </li></ul><ul><li>kako i teorijata na Watzlavick </li></ul><ul><li>(Interaksionalna perspektiva) </li></ul><ul><li>Pearce & Cronen : </li></ul><ul><li>Kvalitetot na na{iot personalen `ivot i na na{ata socijalna svet e direktno povrzan so kvalitetot na komunikacijata koja ja upotrebuvame </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Licata-vo-koverzacija zaedni£ki ja gradaat nivnata op{testvena realnost i simultano se oblikuvaat od svetot koj go sozdavaat </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Op{testvenata sredina ne pretstavuva ne{to {to nie go nao÷ame ili otkrivame. Vo sprotivno, nie ja kreirame istata. </li></ul><ul><li>Teorijata sodr`i 4 начелa: </li></ul>
 5. 5. Bond of Union
 6. 6. 1. Do`ivuvawata na licata-vo-konverzacija pretstavuva primaren op{testven proces na £ove£kiot `ivot <ul><li>Komunikacijata ne pretstavuva samo edna aktivnost na parot vo fotografijata ili pak alatka koja tie ja upotrebuvaat za da postignat ne{to </li></ul><ul><li>Komunikacijata gi gradi niv, im uka`uva koi se i go sozdava nivniot odnos </li></ul>
 7. 7. 2. Na£inot na koj komunicirame £esto e po zna£aen otkolku sodr`inata na toa {to e ka`ano <ul><li>Fotografijata na Escher poka`uva kako procesot na komunikacija ({iritot) gi sozdava slu£uvawata i objektite na na{iot op{testven `ivot (licata) ne so sodr`ina tuku so negovata forma </li></ul><ul><li>Licata vo konflikt zaglavile vo eden naru{uva£ki sistem na interakcija </li></ul>
 8. 8. 3. Delata na licata-vo-konverzacija refleksivno se reproduciraat se dodeka interakcijata postoi <ul><li>Refleksivnost zna£i deka na{ite dela imaat bumerang efekt koi {to se vrakaat nazad i vlijaat vrz nas. </li></ul><ul><li>[iritot pretctavuva eden kontinuiran krug koj postojano gi gradi licata-vo-konverzacija </li></ul><ul><li>Koga komunicirame ne samo {to zboruvame za svetot okolu nas, tuku i aktivno u£estvuvame vo negovoto sozdavawe. </li></ul>
 9. 9. 4. Kako socijalni konstrukcionisti, sozdava£ite na KMZ se gledaat sebesi kako lubopitni u£esnici na eden pluralisti£ki svet. <ul><li>Lubopitni : ne mo`e da gi predviduvame rabotite koga se spravuvame so razli£ni lu÷e </li></ul><ul><li>U£esnici : tie ne nadgleduvaat, no u£estvuvaat i se vklu£uvaat vo toa {to go studiraat </li></ul><ul><li>Pluralisti£en svet : lu÷eto sozdavaat razli£ni vistini, i ne pronao÷aat samo edna vistina. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Op{testveniot svet koj go sozdavame zavzema forma na raskaz </li></ul><ul><li>Do`iveani raskazi : </li></ul><ul><li>Aktivnosti sozdadeni zadni£ki so drugite </li></ul><ul><li>Raska`ani raskazi : </li></ul><ul><li>Raska`uvawe na do`iveanite raskazi </li></ul><ul><li>Misterii : </li></ul><ul><li>Postojat raskazi koi ne sme gi £ule, koi ne se raska`ani, duri i za koi ne znaeme deka postojat </li></ul>Rасказi
 11. 11. <ul><li>Koordinacija se postignuva koga gi sovpaame na ш ite do`iveani raskazi so do`iveanite raskazi na drugite so cel na olesnuvawe na na ш iot `ivot </li></ul><ul><ul><ul><li>Za ova ne e neophodno dvete strani da imaa isto zna~ewe za realnosta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinacijata se gradi na baza na mo`na sorabotka </li></ul></ul></ul><ul><li>Ako postigneme ista interpretacija na do`iveanite raskazi, toga ш ke postigneme koherencija – mena xirawe na zna~eweto </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ovie dva koncepta ja objasnuvaat i imeto na teorijata </li></ul><ul><li>Kordinirano menaxirawe na zna£eweto </li></ul>
 13. 13. Dali mo`e da postigneme koherencija ? <ul><li>Raskazite ш to gi raska `uvame se otvoreni za pove]e interpretacii </li></ul><ul><li>Zna~eweto na komunikacijata se interpretira vo pove]e konteksti </li></ul>
 14. 14. Atomic-Serpentine Model
 15. 15. Atomic-Serpentine Model <ul><li>Vo centarot na modelot se naoa govorniot kod (pozdrav, pra ш a we) </li></ul><ul><li>Modelot poka`uva deka sekoj govoren kod se formira od ~etiri konteksti : </li></ul><ul><li> Epizoda ( prv sostanok , intervju ) </li></ul><ul><li>Odnos ( stranec, toj ш to intervjuira ) </li></ul><ul><li>Koncept za sebe ( srame`liv , kompetenten ) </li></ul><ul><li>Kultura ( ulogite na rodovite , doma ш na kultura ) </li></ul>
 16. 16. Dialogot : nov na~ina za interakcija <ul><li>Dialogot pretstavuva stil na </li></ul><ul><li>komunikacija koja Pearce ja ceni mnogu </li></ul><ul><li>(kosmopolitska komunikacija) </li></ul><ul><li>Kosmopolit : graanin na svetot koj lesno komunicira so lue od razli~ni kulturi, razli~ni vrednosti, i sprotistaveni veruvawa </li></ul><ul><li>Kosmopolit veruvaat deka ne postoi samo edna vistina, i deka ako istata postoi taa ima mnogu lica </li></ul><ul><li>Zatoa tie se trudaat da se koordinairaat so drugite, posebno so onie so koi ne se soglasuvaat </li></ul>
 17. 17. Kako da gi sovpaame do`iveanite raskazi so posredstvo na dialogot? <ul><li>Dialogot pretstavuva razgovor </li></ul><ul><li>koj im ovozmo`uva na drugite da ne slu ш aat, no istotaka toa pretstavuva i edno slu ш a we koe im ovozmo`uva na drugite </li></ul><ul><li>da se iska`at </li></ul>

×