Kapitulli 1

594 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kapitulli 1

 1. 1. Поглавје 1 Да зборуваме за теорија ! ( Разлика ме ѓ у дв a пристап a )
 2. 2. <ul><li>Комуникациската дисциплина </li></ul><ul><li>се труди да го разбере човечкото однесува њ е при создава њ ето, разменува њ ето и интерпретацијата на пораките </li></ul><ul><li>Како таква, оваа дисциплина содр ` и дв a различни пристапи, како научниот и хуманистичниот пристап </li></ul>Дефиниција
 3. 3. Два пристапи <ul><li>Научен пристап ( објективен ) </li></ul><ul><li>Хуманистичен пристап ( итерпретативен,субјективен ) </li></ul>
 4. 4. Егзактна и хуманистична наука <ul><li>Егзактна наука </li></ul><ul><li>Објективност </li></ul><ul><li>Стандардизација & репродукција </li></ul><ul><li>Квантитативни методи </li></ul><ul><li>Хуманистичен пристап </li></ul><ul><li>Су b јективност </li></ul><ul><li>Алтернативни интерпретации </li></ul><ul><li>Квалитативни методи </li></ul>
 5. 5. Реклама на Monster.com <ul><li>Рекламата пока ` ува неколку деца кои го ка ` уваат нивниот сон во врска со тоа ш то сакаат да бидат кога ] е пораснат </li></ul><ul><li>Дете 1 : Сакам да станам работник кој секога ш ке ка ` е ДА </li></ul><ul><li>Дете 2 : Сакам да станам не многу по ~ итуван работник </li></ul><ul><li>Дете 3 : Сакам секога ш да бидам помалку платен за истата работа </li></ul>
 6. 6. Анализа на реклама <ul><li>Анализа на Glen </li></ul><ul><li>како оп ш тествен научник </li></ul><ul><li>( објективист,научен пристап ) </li></ul>Анализа на Mart у како реторетициент ( интерпретивист,хуманистички пристап )
 7. 7. Анализа според објективниот пристап <ul><li>Glen: </li></ul><ul><li>Кои особини на рекламата ја натераа публиката да ја посети веб страната ? </li></ul><ul><li>Општествените научници како Glen секогаш се трудат да go објаснат и предвидуваат човечкото однесуване </li></ul>
 8. 8. Анализа според објективниот пристап <ul><li>Начело за резонанца – T. Shwartz </li></ul><ul><li>Најуспе ш ни убедливи пораки се тие кои не потсетуваат на на ш ите поране ш ни искуства </li></ul><ul><li>Рекламата создава резонанс(зву ~ ност) кај нас и не потсетува на на ш ите поране ш ни искуства </li></ul><ul><li>Лу ѓ ето се потсетуваат на нивното детсво и идеалите ш то ги имале некога ш </li></ul><ul><li>Сега ш ната стварност на работното место </li></ul><ul><li>Ја посетуваат веб страната за да најдат подобра работа </li></ul>
 9. 9. Анализа според интерпретивниот пристап <ul><li>Marty е реторетициент, и во истра ` увачката работа употребува текстуална анализа </li></ul>
 10. 10. Анализа според интерпретивниот пристап <ul><li>Рекламата мо ` е да се објасни како еден мит за ослободува њ е од ло ш ото </li></ul><ul><li>Една ` елба : добро работно место </li></ul><ul><li>Пречките што го блокираат реализира њ ето на оваа ` елба – секојдневната реалност на работа </li></ul><ul><li>Мотивација за реализирање на ` елбата – чувство на вина што се нао ѓ аме во таква ситуација </li></ul><ul><li>Начин да го олесниме чувството на вина и да ја исполниме ` елбата – посетувајки ја веб страницата на Monster.com. </li></ul>
 11. 11. Анализа според интерпретивниот пристап <ul><li>Теорија на Kenneth Burke за перспективата на несовпа ѓ а њ ето, која се постигнува кога се соединуваат две работи, кои логички или псиколо ш ки, не се совпа ѓ аат едно со друго </li></ul>
 12. 12. Анализа според интерпретивниот пристап <ul><li>Несовпа ѓ а њ ето не тера да ги видиме работите на поинаков начин од порано </li></ul><ul><li>Рекламата соединува две работи ш то не се совпа ѓ аат : </li></ul><ul><li>детските идеали </li></ul><ul><li>сега ш ната реалност </li></ul><ul><li>Создва чувство на вина за неможноста да се постигнат идеалите </li></ul><ul><li>Се чистиме од вината и бегаме од ло ш ото посетувајки ја веб страната на monster.com трудеј ] и се да најдеме подобра работа </li></ul>
 13. 13. Две различни методи <ul><li>Квантитативни методи : </li></ul><ul><li>Пра ш алници </li></ul><ul><li>Експерименти </li></ul><ul><li>Дескриптивна статистика </li></ul><ul><li>К v алитативни методи </li></ul><ul><li>Текстуална анализа </li></ul><ul><li>Етнографија </li></ul><ul><li>Историско истражување </li></ul>
 14. 14. Пра ш а њ а ?

×