Adaptibilna strukturna teorija Marshall Scott Poole
 
<ul><li>Adaptibilnata strukturna teorija se bazira na strukturnata teorija na Anthony Giddens </li></ul><ul><li>Scott Poo...
Op{to prifateniot model <ul><li>Orientacija - naporite se nefokusirani zatoa{to celite se nejasni </li></ul><ul><li>2. K...
<ul><li>Poole ne go prifati op{to prifateniot model  </li></ul><ul><li>Toj otkri deka samo Ëetvrtina od grupite go sleda...
Teorijata na Giddens <ul><li>Giddens tvrdi deka lu|eto vo op{testvoto pretstavuvaat aktivni agenti . </li></ul><ul><li>2....
<ul><li>So strukturizacija se referira na proizvodstvo i reproizvodsvo na op{testvenite sistemi preku upotreba na pravi...
<ul><li>Ovoj koncept na strukturizacija na Gidens go inspirira{e adaptibilnata strukturna teorija na Poole. </li></ul><...
<ul><li>Poole pretpostavuva deka Ëlenovite na grupata se ve{ti i uËtivi akteri koi refleksivno gi monitoriraat nivnite ak...
Upotrebata i zloupotrebata na pravilata i resursite <ul><li>Pravilata pretstavuvaat propozicii koi uka`uvaat kako ne{to t...
Upotrebata na pravilata i  resursite <ul><li>Poole istra`uva kako grupite gi upotrebuvaat kompjuteriziranite sistemi za ...
Proizveduvawe promena, reproizveduvawe  stabilnost <ul><li>Proizvod ozna~uva ne ш to ш to e proizvedeno i reproizvedeno...
Kako da `iveeme vo grupa <ul><li>Grupite se sozdavaat sebesi, no Ëlenovite ne sekoga{ go sfa}aat ova . </li></ul><ul><li>P...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adaptibilna Strukturna Teorija17(11lekc)

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adaptibilna Strukturna Teorija17(11lekc)

 1. 1. Adaptibilna strukturna teorija Marshall Scott Poole
 2. 3. <ul><li>Adaptibilnata strukturna teorija se bazira na strukturnata teorija na Anthony Giddens </li></ul><ul><li>Scott Poole ja razvi adaptibilnata strukturna teorija za da go adresira pra{aweto na stabilnosta na grupata nasproti izmenite vo grupata, kako i slobodniot izbor nasproti determinizmot baziran na socijalnata struktura </li></ul><ul><li>Poole saka Ëlenovite na grupata da razberat deka sozdavaat grupi so nivnoto deluvawe vnatre vo niv </li></ul>
 3. 4. Op{to prifateniot model <ul><li>Orientacija - naporite se nefokusirani zatoa{to celite se nejasni </li></ul><ul><li>2. Konflikt - frakciite se nesoglasuvaat so priodot kon problemot </li></ul><ul><li>3. Soedinuvawe - tenziite se namaluvaat preku mirni pregovarawa </li></ul><ul><li>4. Razvoj - grupata se koncentrira na naËinite kako da se implementira edno edinstveno re{enie </li></ul><ul><li>5. Integracija - grupata se fokusira na solidarnost oslobodena od tenzija otkolku na zadaËata </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Poole ne go prifati op{to prifateniot model </li></ul><ul><li>Toj otkri deka samo Ëetvrtina od grupite go sledat ovoj model </li></ul><ul><li>Toj e uveren deka dinamikata na grupata e daleku po komplicirana za da bide skratena na nekulku fazi ili predvidlivi zinxir sluËuvawa </li></ul><ul><li>Istotaka, Poole e uveren deka Ëlenovite na grupata mo`e da vlijaat na ishodot </li></ul>
 5. 6. Teorijata na Giddens <ul><li>Giddens tvrdi deka lu|eto vo op{testvoto pretstavuvaat aktivni agenti . </li></ul><ul><li>2. Poole go adaptira{e Gidensovata makroteorijata na op{testvena strukturizacija na nivo na dejstvuvaweto na malite grupi . </li></ul>
 6. 7. <ul><li>So strukturizacija se referira na proizvodstvo i reproizvodsvo na op{testvenite sistemi preku upotreba na pravila i resursi </li></ul><ul><li>Pravilata pretstavuvaat implicitni formuli za dejstvuvawe . </li></ul><ul><li>2. Resursite go pretstavuvaat liËniot karakter, mo`nosta, znaewata i sopstvenosta {to lu|eto go nosat so sebe vo interakcijata . </li></ul><ul><li>3. Proizvodstvoto se sluËuva koga lu|eto gi upotrebuvaat pravilata i resursite vo interakcijata . </li></ul><ul><li>4. Reproizvodstvoto se sluËuva koga aktivnostite gi zajaknuvaat karakteristikite na sistemot koj e ve}e na mesto. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Ovoj koncept na strukturizacija na Gidens go inspirira{e adaptibilnata strukturna teorija na Poole. </li></ul><ul><li>Poole ja imenuva{e teorijata adaptibilna zatoa{to Ëlenovite na grupata namerno gi adaptiraat pravilata i resursite za da gi postignat celite. </li></ul><ul><li>2. Strukturacijata e pokompleksna od op{to prifateniot model. </li></ul><ul><li>3. Poole veurva deka pravata vrednost na na edna teorija za grupno donesuvawe odluki, le`i na toa kolku dobro gi adresira kompleksnostite na interakcijata </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Poole pretpostavuva deka Ëlenovite na grupata se ve{ti i uËtivi akteri koi refleksivno gi monitoriraat nivnite aktivnosti. </li></ul><ul><li>B. Moralnosta , k omunikacijata , i silata se kombiniraat vo sekoja grupna aktivnost . </li></ul><ul><li>C. Zastapuvaweto nekoga{ mo`e da go povredi otkolku da go pomogne eden }uliv Ëlen an grupa . </li></ul><ul><li>D. K omunikacija vo malite grupi pravi razliki . </li></ul>
 9. 10. Upotrebata i zloupotrebata na pravilata i resursite <ul><li>Pravilata pretstavuvaat propozicii koi uka`uvaat kako ne{to treba da se napravi, ili {to e lo{o a {to dobro. </li></ul><ul><li>B. Resursite se materiali, sopstvenosti, ili atributi koi mo`e da se upotrebat za vlijanie ili kontrola na aktivnostite na Ëlenovite na grupata . </li></ul><ul><li>C. Pravilata i resursite mo`e da gi ograniËuvaat Ëlenovite na grupata. </li></ul><ul><li>D. Pрисвојувањеto se sluËuva koga pravilata i resursite se pozajmuvani od druga organizacija ili od druga kultura. </li></ul>
 10. 11. Upotrebata na pravilata i resursite <ul><li>Poole istra`uva kako grupite gi upotrebuvaat kompjuteriziranite sistemi za podr`ka na grupnite odluki ( SPGO ) za popravawe na donesuvaweto odluki . </li></ul><ul><li>1. Ednakvi mo`nosti za uËestvo. </li></ul><ul><li>2. Eden glas za edno lice . </li></ul><ul><li>3. Anonimno generirawe na idei i glasawe </li></ul>
 11. 12. Proizveduvawe promena, reproizveduvawe stabilnost <ul><li>Proizvod ozna~uva ne ш to ш to e proizvedeno i reproizvedeno preku interakcija. </li></ul><ul><li>Gidensoviot koncept za dvojnost na struktura zna~i deka dvata, pravilata i resursite, ozna~uvaat mediumi i ishodi od interakcijata </li></ul><ul><li>1. {to se odnesuva do grupnoto donesuvawe odluki, odlukata se vlijae od pravilata i resursite, no istotaka gi vlijae i tie strukturi. </li></ul><ul><li>2. Dvojnosta na strukturata objasnuva zo ш to nekoi grupi se stabilni i predvidlive dodeka drugite se menlivi i nepredvidlivi </li></ul><ul><li>Resursite i pravilata mo`e da se menuvaat gradualno preku interpenetracija na strukturata </li></ul>
 12. 13. Kako da `iveeme vo grupa <ul><li>Grupite se sozdavaat sebesi, no Ëlenovite ne sekoga{ go sfa}aat ova . </li></ul><ul><li>Poole so teorijava saka da im dade sila na tie so pomala sila da stanat agenti na promenite vnatre vo grupata . </li></ul><ul><li>Toj preporaËuva mali, no nezakanuvaËki promeni . </li></ul>

×