Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Didik hibur

1,600 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Didik hibur

  1. 1. oleh:Dr . Zailah Zainudin, IPG Kampus Raja MelewarPengenalan.Didik hibur adalah pendekatan pengajaran danpembelajaran yang menyeronokkan murid-murid.Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajarandan pembelajaran masih dapat dicapai seperti yangditetapkan. Oleh itu, guru perlu merancang pengajarandan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajarandapat disampaikan dengan berkesanLatar Belakang Didik HiburCadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didikhibur dalam pengajaran bermula apabila keputusankabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan bahawaPPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains danMatematik akan kembali diajar dalam Bahasa Malaysiadi sekolah kebangsaan, manakala bahasa ibunda diSekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamilmenjelang tahun 2012.Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didikhibur di sekolah rendah untuk merealisasikan hasrattransformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilikdarjah. Adalah diharapkan pendekatan didik hiburdalam bilik darjah akan menjadikan proses pengajarandan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkanmurid. Justeru pengajaran guru akan lebih mudahdihayati dan difahami oleh murid.DefinisiDidik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur.Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai
  2. 2. pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakalahibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkanhatiRumusannya didik hibur merupakan satu pendekatandalam proses pengajaran dan pembelajaran yangbersifat santai dan berhibur seperti permainan,nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secarasistematik dan terancang.Ciri-Ciri Didik HiburAntara ciri-ciri didik hibur dalam pengajaran adalahseperti berikut:(i) Sesi pembelajaran yang menyeronokkan keranaterkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik,permainan muzik, lakonan dan sebagainya.(ii) Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutanmurid kepada guru. Seperti yang dijelaskan sebelum inididik hibur berkonsepkan santai dan berhibur.(iii) Murid-murid sentiasa berada dalam keadaanpembelajaran yang positif, gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hariberikutnya.(iv) Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagaiaktiviti yang menarik dan pelbagai. Menerusi aktivitinyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid bolehmain peranan dengan menyertai aktiviti tersebutsambil berhibur. Yang penting, arahan guru perlu jelasdan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untukmenarik penglibatan murid terhadap pengajaran danpembelajaran.(v) Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai carapenyelesaian masalah dan kepelbagaian cara
  3. 3. persembahan yang tiada unsur kalah atau menang,tiada ganjaran atau dendaan serta latihan danpenggunaannya menjurus kepada aktiviti p&p.(vi) Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didikhibur, tetapi yang penting berjaya melibatkan seramaimungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.(vii) Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktivitiberkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangatkerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.(viii) Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapatdan idea secara logik dalam keadaan terkawal untukmemberikan satu persembahan yang menarik.(ix) Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyidan sebagainya dalam keadaan terkawal.(x) Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasimelalui bahasa tubuh.Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Didik Hibur.Guru:Kejayaan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran ituadalah terletak kepada kebijaksanaan guru sebagaipengurus dan perancang pengajaran dan pembelajaranyang berkesan. Sebagai guru, beberapa perkara berikutperlu dipatuhi, iaitu:( i ) Perwatakan guru yang menarik, kecindan, tidakmenakut atau menggerunkan murid( ii ) Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahapmurid.(iii) Guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukanmurid di khalayak.(iv) Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yangbaik.(v) Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watakdalam pelbagai aktiviti.
  4. 4. (vi) Guru boleh membuat pelbagai suara.(vii) Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik.(viii) Seorang yang prihatin dan peka serta tajam dayapemerhatian.(ix) Guru berkebolehan menukar atau melakukanpenyesuaian mendadak(x) Guru atau fasilitator seorang yang fleksibelAktivitiKejayaan didik hibur secara kerkesan bergantungkepada aktiviti yang dirancang. Walau bagaimanapunterdapat beberapa ciri yang perlu diambil kira olehguru semasa merancang aktiviti didik hibur dalam bilikdarjah, iaitu:( i ) Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yanghendak diajar.( ii ) Jalankan aktiviti yang murid-murid sedia ketahuiberdasarkan silang budaya yang sama.( iii ) Penyerapan didik hibur memerlukan tempohpelaksanaan dan peruntukan masa pembelajaran yangsesuai atau waktu yang fleksibel.( iv ) Aktiviti didik hibur boleh dilaksana, dijalan dandiselesaikan bersama murid-murid tanpa ada banyakmasalah atau halangan.( v ) Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arahpermusuhan atau konflik antara murid.( vi ) Sediakan peraturan yang jelas, senang, mudahdifahami atau diikuti oleh murid.( vii ) Aktiviti didik hibur yang dirancang juga perlumemberikan kepuasan kepada mereka yangmenyertainya, serta boleh disertai seramai mungkinmurid.
  5. 5. PenutupPada dasarnya amalan penyerapan didik hibur bukanlahperkara yang baru dalam siri pendidikan negara. Untuktujuan penegasan istilah didik hibur digunakan secarajelas sebagai komitmen yang bersungguh-sungguhkerajaan untuk mengaplikasikan pendekatan ini yangdiadaptasikan menerusi pendekatan ‘Fun Learning’yang digunakan secara meluas dalam pengajaran danpembelajaranPAUTAN KPM Bahagian Pembanguna n Kurikulum Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  6. 6. 1 Murid 1 Sukan MBMMBI NKRA Pendidikan Facebook KPM Blog KPM Eduweb TVDasar Privasi | Notis | Dasar Keselamatan | Hakcipta COPYRIGHT © 2011 UNIT PENGURUSAN KOMUNIKASI KURIKULUM, BPK. ALL RIGHTS RESERVED.

×