LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
LOGO
     คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศ เป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก...
LOGO
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาลาติน ซึ่งหมายถึง
การนับ หรือ การคำานวณ  พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความ
หมายของค...
LOGO
ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำาความรู้จักกับ
คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็น
อย่างยิ่งเพื่อที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร...
LOGO
    
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะ
มีลักษณะการทำางานของส่วนต่างๆที่มีความ
สัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ  โดยมีอง...
LOGO
    
ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)
เริ่มต้นด้วยการนำาข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์
...
LOGO
    
ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)
เมื่อนำาข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำาเนิน
การกับข้อมูลตามคำาสั่งที่ได้ร...
LOGO
    
ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output)
เป็นการนำาผลลัพธ์จากการประมวลผลมา
แสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำาหนดไว้   โดย
ท...
LOGO
    
จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลาย
ประการ ทำาให้ถูกนำามาใช้ประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันในสังคมเป็นอย่า...
LOGO
   
1. งานธุรกิจ
2. งานวิทยาศาสตร์ การแพ
และงานสาธารณสุข
3. งานคมนาคมและสื่อสาร
4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 งานราชก...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี
จุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำากัดของ
มนุษ...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software)
บุคลากร (Peopleware)...
LOGO
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรมองเห็นด้วยตาและ
สัมผัสได้ เช่น จอภาพ , คีย์บอร...
LOGO
    
1. หน่วยรับข้อมูล ( Input Unit )   ทำา
หน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำาสั่งจากผู้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ท...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
2 หน่วยประมวลผลกลาง ( Central
Processing Unit หรือ CPU )  เป็...
LOGO
3.1 หน่วยความจำาแบบลบ
เลือนได้
3.2 หน่วยความจำาไม่ลบ
เลือน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ยความจำา...
LOGO
4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) หมายถึงอุปกรณ์
ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
หน่วยประมวลผลกลาง เพื่อให้ผู้ใช้...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง เป็น
โปรแกรมหรือชุดคำาสั่งท...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเต...
LOGO
เคส (Case) คือ โครงหรือกล่องสำาหรับประกอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไว้เอาไว้ภายใน 
ขนาดสี และรูปร่างลักษณะภายนอกมีค...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ส่วนพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่จำาหน่าย
ติดมากับเคส พาวเวอร์ซัพพ...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ซีพียู   ( CPU : Central Processing Unit)
ซีพียู หมายถึง หน่วยประมว...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เมาส์ ( Mouse )เมาส์แบ่งได้เป็น3 แบบ
คือ
1. แบบทางกล
2. แบบใช้แสง
3...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
จอภาพ ( Monitor)
์แสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชน
ภา...
LOGO
ปืนอิเล็คตรอน ซึ่งจะสร้างให้เกิดลำาแสงอิเล็คตรอน
โดยจะมีเจ้าปืน- อิเล็คตรอนอยู่ทั้งหมดสามกระบอก
ใช้สำาหรับแม่สี ทั้งส...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ฟล็อบปี้ ดิสก์    ( Floppy Disk )
แผ่น Floppy Disk ภาพชิ้นส่วนภายใน...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
• ฟล็อบปี้ ดิสก์ หมายถึง แผ่นดิสก์ชนิดอ่อน
เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก หร...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ซีดีรอม  (CD-ROM)
CD-ROM คือ วัสดุที่บันทึกข้อมูลทั้งที่เป็น ตัวอั...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
รอม ( Rom )
Rom (Read-OnlyMemory) คือหน่วยความจำา ที่มี
โปรแกรมหรื...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
แรม ( Ram )
Ram ย่อมาจาก ( Random Access Memory) เป็น
หน่วยความจำา...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เมนบอร์ด  ( Mainboard )
Mainboard หรือ System board หรือ Motherboa...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เมนบอร์ด  ( Mainboard )
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ฮาร์ด ดิสก์   ( Hard Disk )
 เรียกง่ายๆว่า เป็นตัวเก็บข้อมูล
...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ความเร็วในการหมุนของฮาร์ดดิสก์
 เป็นสิ่งที่มีผลกับความเร็วในก...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เครื่องพิมพ์  ( Printer )
เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เครื่องพิมพ์ดอตเมตทริกซ์ ( Dot Matrix Printer)
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ( Ink-Jet Printer)
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ( Laser Printer)
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
พล็อตเตอร์ ( Plotter)
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
คีย์บอร์ด ( Keyboard )
คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการกดแป้...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ข้อควรระวังในการประกอบเครื่องข้อควรระวังในการประกอบเครื่อง
ในการติ...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
1
ก่อนที่จะจับต้องอุปกรณ์ให้คลาย
ไฟฟ้าสถิตในตัวเราออกเสียก่อน
...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
2
ในการเสียบการ์ดให้กดลงพร้อมๆ
กัน ทั้งสองด้านไม่ควรใส่ด้านใดด...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
3
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าทองแดงของ
การ์ด ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เร...
LOGO
    
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
4
ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ต้องให้ความ
ระมัดระวัง อย่าเคล...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแส
ติด...
LOGO
5. ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าประเภทของ
file ที่ต้องการลบ
6. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทาง...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ควรตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์โดยวิธีการ Scan Disk เป็นประจำา
คลิกขวาที่ดิสก...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
3. คลิกถูกหน้า Automatically fix
file system errors แล้วคลิกปุ่ม St...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ควรทำาการจัดเรียงข้อมูล Defrag ฮาร์ดดิสก์เป็นประจำา
นการเริ่มการจัด...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
มีขั้นตอนในการจัดเรียงข้อมูลดังนี้
 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Program...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
กรมจะเริ่มตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูลให้ ดังภาพประกอบ
ทั่งเสร็จ (ระยะเ...
LOGO
การบำารุงรักษา
2. การบำารุงรักษา Disk Drive1. การบำารุงรักษา Hard Disk
3. การบำารุงรักษา Floppy D
4. การบำารุงรักษา M...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
. ปัญหาเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
1
ปัญหาด้าน
กำาลังไฟ
ปัญหาที่เกี่ยวกับ...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
4
ปัญหาที่เกี่ยว
กับ
ฮาร์ดดิสก์
1. สั่ง Defrag Harddisk
แล้วไม่ยอมเ...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
กษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
จอว่างเปล่าหรือไม่ปรากฏภาพที่หน้าจ...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
8 9
ปัญหาที่
เกี่ยวกับ
เมาส์
1. เมาส์ไม่ตอบ
สนองต่อการ
เคลื่อนไหว
2...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
10
ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
1. พิมพ์หน้า Web Page ออกเครื่องพิ...
LOGO
ปัญหาที่เกี่ยว
กับหน่วยความจำา
ปัญหาที่เกี่ยว
กับหน่วยความจำา
11
RAM หายไป ใส่เข้าไป 128 MB ทำาไม
ndows บอกว่ามีแรมแค...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเสียง
/ซาวการ์ด
12
1. คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง
LOGO
ปัญหาอื่นๆ
121. ใช้เครื่องได้สักพัก มักจะแฮงค์ พอปิดเครื่องสักครู่แล้ว
ก็ใช้งานต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก
2. การแก...
LOGO
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1,648 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
893
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 1. 1. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 2. 2. LOGO      คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศ เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูล ประมวลผล สื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่อง ของ ความเร็ว ความ เชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำา การเก็บข้อมูลจำานวนมาก ตลอด จนสามารถย้ายข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อสังคมของมนุษย์ แทบทุกวงการ ล้วนนำาคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำางานจน กล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการ ดำาเนินชีวิตและการทำางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 3. 3. LOGO คอมพิวเตอร์มาจากภาษาลาติน ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำานวณ  พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความ หมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำาหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและ ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"  เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 4. 4. LOGO ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำาความรู้จักกับ คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็น อย่างยิ่งเพื่อที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร์คือ อะไร ทำางานอย่างไร และมีความสำาคัญต่อ มนุษย์อย่างไร คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำางาน แทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำานวณและ สามารถจำาข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 5. 5. LOGO      คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะ มีลักษณะการทำางานของส่วนต่างๆที่มีความ สัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ  โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐานหลักคือ  Input  Process และ output   ซึ่งมี ขั้นตอนการทำางานดังภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 6. 6. LOGO      ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input) เริ่มต้นด้วยการนำาข้อมูลเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อน เข้าไป เช่น   ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผง แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือ โปรแกรมเข้าเครื่อง   เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 7. 7. LOGO      ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process) เมื่อนำาข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำาเนิน การกับข้อมูลตามคำาสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจจะมี ได้หลายอย่าง เช่น นำาข้อมูลมาหาผลรวม นำา ข้อมูลมาจัดกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 8. 8. LOGO      ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นการนำาผลลัพธ์จากการประมวลผลมา แสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำาหนดไว้   โดย ทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกัน โดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือ จะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 9. 9. LOGO      จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลาย ประการ ทำาให้ถูกนำามาใช้ประโยชน์ต่อการ ดำาเนินชีวิตประจำาวันในสังคมเป็นอย่างมาก  ที่ พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์ เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดัง ต่อไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 10. 10. LOGO     1. งานธุรกิจ 2. งานวิทยาศาสตร์ การแพ และงานสาธารณสุข 3. งานคมนาคมและสื่อสาร 4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  งานราชการ 6. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 11. 11. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี จุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำากัดของ มนุษย์1 หน่วย เก็บ 2 ความ เร็ว 3 ความ เป็น อัตโน มัติ 4 ความ น่า เชื่อ ถือ
 12. 12. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) องค์ประกอบองค์ประกอบ ข้อมูล (Data)
 13. 13. LOGO ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรมองเห็นด้วยตาและ สัมผัสได้ เช่น จอภาพ , คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ , เมาส์ เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงต่างๆ สามารถแบ่ง ออกเป็นส่วนต่างๆ ของลักษณะการทำางานได้ 4  หน่วย คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วย ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :  CPU) 3. หน่วยความจำา (Secondary Storage) 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
 14. 14. LOGO      1. หน่วยรับข้อมูล ( Input Unit )   ทำา หน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำาสั่งจากผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่ได้แก่ คีย์บอร์ด , เมาส์ นอกจากนี้ยังมี กล้องวีดีโอ , เครื่องสแกน , ไมโครโฟน , Trackball , Joystick เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
 15. 15. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 2 หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit หรือ CPU )  เป็น ศูนย์กลางการควบคุมการทำางานของ คอมพิวเตอร์ โดยควบคุมการทำางานของ หน่วยต่าง ๆ ให้ทำางานสอดคล้องกัน ย่อมา จากคำาว่า Central Processing Unit หรือ มีอีกชื่อที่เรียกว่า ชิป (Chip) มาจากคำาว่า microchip
 16. 16. LOGO 3.1 หน่วยความจำาแบบลบ เลือนได้ 3.2 หน่วยความจำาไม่ลบ เลือน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ยความจำา ( Storage หรือ Memory) แบ่งตามลักษณะการเก หน่วยที่วัดพื้นที่ของหน่วยความจำา
 17. 17. LOGO 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) หมายถึงอุปกรณ์ ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ หน่วยประมวลผลกลาง เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นหรือเก็บ ผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในสื่อเก็บข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ (Monitor ) , เครื่องพิมพ์ (Printer) เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
 18. 18. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง เป็น โปรแกรมหรือชุดคำาสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำางานซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อม ระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 1 ซอฟต์แวร์ สำาหรับระบบ (System Software) 2 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (Application Software) 2.1 ซอฟต์แวร์สำาหรับงานเฉพาะด้าน 2.2 ซอฟต์แวร์สำาหรับงานทั่วไป
 19. 19. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่ง งานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำางานตามที่ต้องการ แบ่ง ออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ ผู้จัดการระบบ (System Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) บุคลากร (Peopleware) ผู้ใช้ (User)
 20. 20. LOGO เคส (Case) คือ โครงหรือกล่องสำาหรับประกอบ อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไว้เอาไว้ภายใน  ขนาดสี และรูปร่างลักษณะภายนอกมีความแตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เคส และซัพพลาย ( Case & Power Supply) ตัวอย่าง CASE
 21. 21. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ส่วนพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่จำาหน่าย ติดมากับเคส พาวเวอร์ซัพพลายจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบ AT และ ATX ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ก็ขึ้น อยู่กับ ตัวเคส และ เมนบอร์ดที่ผู้ซื้อต้องการใช้
 22. 22. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ซีพียู   ( CPU : Central Processing Unit) ซีพียู หมายถึง หน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีก ชื่อหนึ่งว่าโปรเซสเซอร์ ( Processor ) หรือ ชิป ( chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มี ความสำาคัญมากที่สุด ของฮาร์ดแวร์เพราะมี หน้าที่ ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทาง อุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบ ด้วยส่วนประสำาคัญ 3 ส่วน คือ • หน่วยความจำาหลัก
 23. 23. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เมาส์ ( Mouse )เมาส์แบ่งได้เป็น3 แบบ คือ 1. แบบทางกล 2. แบบใช้แสง 3. แบบไร้สาย (Mechanical) ( Optical Mouse ) ( Wireless Mouse )
 24. 24. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี จอภาพ ( Monitor) ์แสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชน ภาพแบบ จอภาพแบบ LCD
 25. 25. LOGO ปืนอิเล็คตรอน ซึ่งจะสร้างให้เกิดลำาแสงอิเล็คตรอน โดยจะมีเจ้าปืน- อิเล็คตรอนอยู่ทั้งหมดสามกระบอก ใช้สำาหรับแม่สี ทั้งสาม (แดง , เขียว , นำ้าเงิน) เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี จอภาพ CRTสำาหรับภายในหลอด CRT จะประกอบด้วย
 26. 26. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ฟล็อบปี้ ดิสก์    ( Floppy Disk ) แผ่น Floppy Disk ภาพชิ้นส่วนภายใน แผ่น Floppy Disk ขนาดของ Floppy – Disk Drive คือ 3.5 นิ้ว และ 5.25 นิ้ว รูปภาพการใส่แผ่น Floppy Disk
 27. 27. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี • ฟล็อบปี้ ดิสก์ หมายถึง แผ่นดิสก์ชนิดอ่อน เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก หรือ เหล็กออกไซต์ สำาหรับใช้เก็บข้อมูลหรือเรียกอีกชื่อว่า diskette • ขนาดโดยทั่วไปของ Disks คือ 5.25 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว ฟล็อบปี้ ดิสก์    ( Floppy Disk )
 28. 28. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ซีดีรอม  (CD-ROM) CD-ROM คือ วัสดุที่บันทึกข้อมูลทั้งที่เป็น ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในรูปแบบของ พลาสติกทรงกลมแบนราบ ผู้ใช้สามารถนำาข้อมูล ต่างๆ ที่เก็บไว้อย่างมากมาย ไปเปิดใช้ได้อย่าง สะดวก CD-ROM ย่อมาจาก “Compact Disc-Read Only Memory“
 29. 29. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี รอม ( Rom ) Rom (Read-OnlyMemory) คือหน่วยความจำา ที่มี โปรแกรมหรือข้อมูลอยู่แล้วามารถเรียกออกมาใช้ งานได้ และพร้อมที่จะนำามาต่อกับไมโคร โปรเซสเซอร์ได้โดยตรงซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลนั้น จะไม่สูญหายไป  แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้ แก่ระบบข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM จะสามารถอ่าน ออกมาได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลเข้าไปได้ เว้น แต่เว้นแต่จะใช้วิธีการพิเศษซึ่งขึ้นกับชนิดของ ROM
 30. 30. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี แรม ( Ram ) Ram ย่อมาจาก ( Random Access Memory) เป็น หน่วยความจำาหลักที่จำาเป็นหน่วยความจำา ชนิดนี้จะ สามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้า หล่อเลี้ยงเท่านั้นนั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำาชนิดจะ หายไปทันที ทำาหน้าที่เก็บชุดคำาสั่งและข้อมูลที่ระบบ คอมพิวเตอร์กำาลังทำางานอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการนำา เข้าข้อมูล ( Input) หรือ การนำาออกข้อมูล ( Output)
 31. 31. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เมนบอร์ด  ( Mainboard ) Mainboard หรือ System board หรือ Motherboard มีลักษณะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่( เป็นแผงวงจร ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์) ทำาหน้าที่ เป็นตัวประสานงานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆให้ทำางาน ร่วมกันได้ ซึ่งเมนบอร์ดเปรียบเสมือนศูนย์กลางใน การทำางานและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับอุ ปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น CPU , RAM , Hard Disk ,CD-ROM , Floppy Disk , VGA Card เป็นต้น
 32. 32. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เมนบอร์ด  ( Mainboard )
 33. 33. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ฮาร์ด ดิสก์   ( Hard Disk )  เรียกง่ายๆว่า เป็นตัวเก็บข้อมูล ขนาดใหญ่ ซึ่งยึดติดอยู่ในตัวเครื่อง ใช้สำาหรับเก็บข้อมูลส่วนใหญ่แทบ ทั้งหมด
 34. 34. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ความเร็วในการหมุนของฮาร์ดดิสก์  เป็นสิ่งที่มีผลกับความเร็วในการอ่านและบันทึก ข้อมูลมากทีเดียว ฮาร์ดดิสก์ทั่วไป ถ้าเป็นรุ่น ธรรมดา จะหมุนอยู่ที่ประมาณ 5,400 รอบต่อนาที ( rpm ) ส่วนรุ่นที่เร็วก็จะเพิ่มเป็น 7,200 รอบต่อนาที ซึ่งถือเป็นมาตรฐาน อยู่ในขณะนี้ และถ้าเป็นรุ่น ใหญ่หรือพวก SCSI ในปัจจุบันก็อาจถึง 10,000  รอบหรือมากกว่านั้น ฮาร์ดดิสก์ที่หมุนเร็ว ก็จะ สามารถ อ่านข้อมูลในแต่ละเซ็คเตอร์ได้เร็วกว่าตาม ไปด้วย ทำาให้ความเร็วการรับส่งข้อมูลภายใน มีค่า สูงกว่า
 35. 35. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เครื่องพิมพ์  ( Printer ) เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ใน รูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บน กระดาษแบ่งออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดอตเมตทริกซ์ ( Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ( Ink-Jet Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ( Laser Printer) ประเภทของเครื่องพิมประเภทของเครื่องพิมพ พล็อตเตอร์ ( Plotter)
 36. 36. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เครื่องพิมพ์ดอตเมตทริกซ์ ( Dot Matrix Printer)
 37. 37. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ( Ink-Jet Printer)
 38. 38. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ( Laser Printer)
 39. 39. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี พล็อตเตอร์ ( Plotter)
 40. 40. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี คีย์บอร์ด ( Keyboard ) คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการกดแป้น แล้วทำาการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมี จำานวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วน ใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำาให้การ ป้อนข้อมูลตัวเลขทำาได้ง่ายและสะดวกขึ้น การวาง ตำาแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของ
 41. 41. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ข้อควรระวังในการประกอบเครื่องข้อควรระวังในการประกอบเครื่อง ในการติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ มี สิ่งต้องพึงระวังอยู่หลายอย่างในหัวข้อนี้จะ กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติในการทำางานกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์บางชิ้นที่ มีความเปราะบาง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย กับอุปกรณ์ เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 42. 42. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 1 ก่อนที่จะจับต้องอุปกรณ์ให้คลาย ไฟฟ้าสถิตในตัวเราออกเสียก่อน ด้วยการนำามือมาจับที่เคสที่ทำาจาก โลหะ เพราะไฟฟ้าสถิตดังกล่าวอาจ ทำาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พวก ชิฟ ไอซีต่างๆ เกิดลัดวงจรและเกิด ความเสียหายได้
 43. 43. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 2 ในการเสียบการ์ดให้กดลงพร้อมๆ กัน ทั้งสองด้านไม่ควรใส่ด้านใดด้าน หนึ่งก่อนและอย่ากดการ์ดแรง เพราะ อาจทำาให้การ์ดหรือ สล๊อตพังได้
 44. 44. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าทองแดงของ การ์ด ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เราเสียบเข้ากับ สล๊อต การสัมผัสอาจสร้างความสกปรก ให้กับหน้าทองแดง ซึ่งอาจทำาให้ กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก
 45. 45. LOGO      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 4 ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ต้องให้ความ ระมัดระวัง อย่าเคลื่อนย้ายบ่อย เพราะ ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่เปราะบางไม่ควรได้ รับความกระทบกระเทือนหรือทำาหล่นจากที่ สูง ดังนั้นเวลาวางหรือติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์จึง ต้องค่อยๆวาง นอกจากนี้ไม่ควรวางหงาย หรือวางตะแคง โดยเฉพาะใช้งานไม่ควรวาง ตากแดดหรือในที่ร้อนจัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ ทำาให้ฮาร์ดดิสก์เสียหายได้ง่ายหรือไม่ก็อายุ การใช้งานสั้นลง
 46. 46. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 47. 47. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแส ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก  หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Disk Cleanup   1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs -> Accessories -> System Tools   2. เลือก Disk Clean up (โปรแกรมช่วยลบขยะที่ไม่ใช้ให้อัตโนมัติ)   3. จะได้ภาพดังตัวอย่าง เลือก drive ที่ต้องการลบขยะ
 48. 48. LOGO 5. ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าประเภทของ file ที่ต้องการลบ 6. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี OK โปรแกรมจะแสดงประเภทและจำานวนของ file ขยะที่สามารถลบ ภาพ ตัวอย่าง
 49. 49. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ควรตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์โดยวิธีการ Scan Disk เป็นประจำา คลิกขวาที่ดิสก์ไดร์ที่ต้องการทำาการสแกน แล้วเลือกคำาสั่ง Properties คลิกที่แทป Tools แล้วคลิกเลือกปุ่ม Check Now…
 50. 50. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 3. คลิกถูกหน้า Automatically fix file system errors แล้วคลิกปุ่ม Start อจนกระทั่งโปรแกรมตรวจสอบเสร็จ ด้ดังภาพประกอบ 5. จากภาพด้านข้าง ให้สังเกตที่ ตำาแหน่ง bad sector (บรรทัดที่ 3 นับ จากบนสุด) ว่ามีตัวเลยอะไรหรือไม่ ถ้า มีแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เริ่มมีปัญหาแล้ว ถ้า อยู่ในระยะประกัน ควรรีบส่งไปที่ร้าน เพื่อขอเปลี่ยน 6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบต้องปิด
 51. 51. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ควรทำาการจัดเรียงข้อมูล Defrag ฮาร์ดดิสก์เป็นประจำา นการเริ่มการจัดเรียงข้อมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังน ดโปรแกรมที่มีการรันค้างไว้ ทั้งหมด กเลิกการทำางานของ screen saver โปรแกรม วรลบไฟล์ขยะ หรือ Temp file เสียก่อน ละที่สำาคัญจะต้องตรวจสอบดิสก์ ด้วยโปรแกรม scandisk เส
 52. 52. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี มีขั้นตอนในการจัดเรียงข้อมูลดังนี้  1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs 2. คลิกเลือก Accessories และเลือก System Tools 3. คลิกคำาสั่ง Disk Defragmenter จะได้ดังภาพ 4. คลิกเลือก drive ที่ต้องการ และตามด้วยปุ่ม Defragment
 53. 53. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี กรมจะเริ่มตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูลให้ ดังภาพประกอบ ทั่งเสร็จ (ระยะเวลาจะขึ้นกับขนาดของฮาร์ดดิสก์ และพื้นที่ที่ถูกใช้ง นจะต้อง shutdown Windows เสมอก่อนเริ่มทำางาน
 54. 54. LOGO การบำารุงรักษา 2. การบำารุงรักษา Disk Drive1. การบำารุงรักษา Hard Disk 3. การบำารุงรักษา Floppy D 4. การบำารุงรักษา Monitor 6. การบำารุงรักษา Laser Printer 5. การบำารุงรักษา Inkjet & Dot-matrix Printer เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี
 55. 55. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี . ปัญหาเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 1 ปัญหาด้าน กำาลังไฟ ปัญหาที่เกี่ยวกับเมนบอร์ด 2 1. ลืม Password ของ BIOS 2. ตอนเปิดเครื่อง มีข้อความ BIOS ROM CHECKSUM ERROR 3. ปัญหานำ้ากรด ในแบตเตอรี่รั่ว ปัญหาที่เกี่ยวกับซีพียู 3 1. เครื่องแฮงค์เป็นประจำา
 56. 56. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 4 ปัญหาที่เกี่ยว กับ ฮาร์ดดิสก์ 1. สั่ง Defrag Harddisk แล้วไม่ยอมเสร็จจะ กลับมาเริ่มต้นใหม่ วนแบบนี้อยู่เรื่อยๆ 2. ข้อความแสดงการผิด พลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ ไม่สามารถบูตได้ 3. การทำางานหรือการ อ่านข้อมูลของฮาร์ด ดิกส์ช้าลง 5 ปัญหาที่เกี่ยว กับซีดีรอม 1. คอมพิวเตอร์ไม่ สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ 6 ปัญหาที่เกี่ยวกับ แผ่นดิสก์เก็ต 1.เปิดอ่านข้อมูลในแผ่น ดิสก์เก็ตไม่ได้ 2. ไม่สามารถเขียนข้อมูล ลงแผ่นดิสก์เก็ตได้ 3. หัวอ่านฟลอปปี้ดิสก์ ไดร์ฟสกปรก
 57. 57. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี กษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว จอว่างเปล่าหรือไม่ปรากฏภาพที่หน้าจอ 4. จอสีเพี้ยน ปัญหาที่ เกี่ยวกับ จอภาพหรือ การ์ดจอ ภาพสั่น ๆ หรือกระพริบอยู่ตลอดเวลา ใช้การ์ดจอของ TNT แล้วเมื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ะบนล่างไม่ยอมขึ้นมาทันที   7
 58. 58. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 8 9 ปัญหาที่ เกี่ยวกับ เมาส์ 1. เมาส์ไม่ตอบ สนองต่อการ เคลื่อนไหว 2. เมาส์มีปัญหา เลื่อนสะดุด ปัญหาที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ด 1. ปุ่มกดไม่รับคำาสั่ง
 59. 59. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี 10 ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 1. พิมพ์หน้า Web Page ออกเครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet เป็นภาษาไทยไม่ได้ จะมีแต่ภาษาอังกฤษ 2. เครื่องพิมพ์ไม่ทำางาน 3. เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ 4. พิมพ์ออกมาสีเพี้ยน 5. พิมพ์แล้วสกปรก มีลายเส้น
 60. 60. LOGO ปัญหาที่เกี่ยว กับหน่วยความจำา ปัญหาที่เกี่ยว กับหน่วยความจำา 11 RAM หายไป ใส่เข้าไป 128 MB ทำาไม ndows บอกว่ามีแรมแค่ 96 MB 2. หน่วยความจำาไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม 3. ปัญหาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเสียงร้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
 61. 61. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเสียง /ซาวการ์ด 12 1. คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง
 62. 62. LOGO ปัญหาอื่นๆ 121. ใช้เครื่องได้สักพัก มักจะแฮงค์ พอปิดเครื่องสักครู่แล้ว ก็ใช้งานต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก 2. การแก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ ขนส่งทางนำ้าและพณิชยนาวี Alt+Ctrl+Del
 63. 63. LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ

×