Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Expedients de Cèdules d’Habitabilitat de Generalitat de Catalunya Agencias Inmobiliarias

358 views

Published on

Expedients de Cèdules d’Habitabilitat de Generalitat de Catalunya Agencias Inmobiliarias

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Expedients de Cèdules d’Habitabilitat de Generalitat de Catalunya Agencias Inmobiliarias

  1. 1. Taula d'avaluació documental Codi: 445 DOGC: 3604 Sèrie documental: Expedients de Cèdules d’Habitabilitat Dates extremes: 1984 – sèrie oberta Funció administrativa: La cèdula d’habitabilitat acredita que un habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa i reconeix l’aptitud d’un habitatge per a ser destinat a residència humana. (Decret 129/84 i Llei 24/91) Cal garantir el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges per ser ocupats com a residència humana, tants els de nova construcció com els de segona mà en el moment de la seva transacció. En el cas dels habitatges de nova construcció, a més, es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d’habitatges. (Decret 375/88) Les companyies subministradores dels serveis d’aigua, gas i electricitat, no podran fer el subministrament definitiu als habitatges si aquests no disposen de la cèdula d’habitabilitat. (Decret 129/84) Segons aquest darrer Decret (129/84), caldrà fer constar el número de cèdula d’habitabilitat als contractes de compra venda i d’arrendament i en els de subministraments dels serveis. Tan sols podran tenir contracte de subministrament provisional els habitatges en el quals es realitzin obres destinades a aconseguir les condicions d’habitabilitat exigibles per la normativa vigent. (Decret 129/84. article segon) La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge podrà ordenar a les companyies subministradores, la suspensió dels subministraments, en el cas que els habitatges no hagin aconseguit la cèdula d’habitabilitat. (Decret 254/85, article quart) Cèdules de primera ocupació: Acrediten els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d’antiga edificació o els obtinguts com a conseqüència d’obres de gran rehabilitació, és a dir, les que només excloguin l’enderrocament de façanes. Cèdules de segona ocupació: Acrediten els habitatges usats quan han transcorregut 10 anys des de l’expedició de la cèdula anterior i hi ha canvi d’ocupant, sigui per arrendament o compra de l’habitatge. Marc legal: Legislació anterior a l’assumpció de competències per part del DPTOP: Ordre de 16 de setembre de 1943, del Ministerio de Gobernación, por la que se determina la exigibilidad de la cédula de habitabilidad expedida por la Fiscalía de la Vivienda para todos los edificios destinados a morada humana, cualesquiera que sea su aprovechamiento o situación jurídica en que se habiten. (BOE 261, de 18.09.1943) Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 17/06/aa Pàg. 1
  2. 2. Ordre de 30 d'octubre de 1965, del Ministerio de la Vivienda, por la que se establecen nuevos modelos de Cédula de Habitabilidad, (BOE 301, de 17.12.1965) Ordre de 5 de juliol de 1967, del Ministerio de la Vivienda, por la que se fijan normas sobre condiciones de habitabilidad de apartamientos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico y se establece modelo de Cédula de Habitabilidad para los mismos. (BOE 165, de 12.07.1967) Ordre de 8 d'agost de 1967, del Ministerio de la Vivienda sobre antenes col·lectives de televisió i radiodifusió, (BOE 194, de 15.08.1967) Decret 462/1971, d'11 de març de 1971, del Ministerio de la Vivienda sobre normes de redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació. (BOE 71, de 24.03.1971 article 6è.) Decret 469/1972, de 24 de febrer de 1972, del Ministerio de la Vivienda, sobre Procediment d'expedició de la Cèdula d'Habitabilitat, (BOE 56, de 06.03.1972) Reial Decret de 10 de maig de 1979, del Ministerio de Obras Públicas i Urbanismo sobre la Cèdula d'Habitabilitat . (BOE 136, de 07.06.1979) Transferències de l’Estat: CE 1978 148 “1. Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents: (…) 3a. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge”. EAC 1979 9.9.: “La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre les matèries següents:(…) 9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge Reial Decret 159/1981, de 9 de gener, sobre transferència dels serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge. (DOGC 113, de 25.02.1981) Habitabilitat: Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges (DOGC 357, de 24.08.1983) Decret 571/1983, de 28 de desembre, sobre modificació del Decret 346/1983 (DOGC 403, de 01.02.1984) Decret 129/1984, de 18 d’abril, sobre l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat (DOGC 433, d’11.05.1984). Ordre de 8 d’octubre de 1984, sobre la inclusió del número de cèdula d’habitabilitat en els contractes d’arrendament i subministrament dels habitatges, (DOGC 480 de 26.10.1984) Decret 254/1985, de 6 de setembre de 1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels serveis públics. (Departament de Presidència. DOGC 597 de 7.10.1985) Decret 375/1988 d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. (DOGC 1086, 28.12.1988, art. 6) Ordre de 25 de gener de 1989, de desplegament del Decret 375/1988. (DOGC 1111, de 24.02.89) Llei 24/1991 de 29 de novembre, de l’habitatge, (DOGC 1541, de 10.01.1992) Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici. (DOGC 1654, de 07.10.1992) Ordre de 29 de juliol de 1994, sobre control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. (DOGC 1945, de 12.09.1994) Ordre de 30 de novembre de 1994, per la qual es modifica l'Ordre de 29 de juliol de 1994, sobre control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. (DOGC 2016, de 24.02.1995) Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. (DOGC 1928, de 01.08.1994; articles 27 a 29) Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 17/06/aa Pàg. 2
  3. 3. Decret 186/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, procediments reglamentaris que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. (DOGC 1929, de 03.08.1994; article 6) Decret 71/1995, de 7 de febrer, pel qual s'estableix l'autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components. (DOGC 2029, de 24.03.1995) Decret 274/1995, d’11 de juliol, sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges (DOGC 2116, de 18.10.1995) Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge. (DOGC 2238, de 02.08.1996) Decret 314/1996, de 17 de setembre, de modificació del Decret 274/1995 (DOGC 2259, de 23.09.1996) Decret 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges. (DOGC 2434, de 16.07.1997) Ordre de 9 de setembre de 1997, de desplegament del Decret 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges. (DOGC 2494, de 13.10.1997) Decret 28/1999, de 9 de febrer, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges. (DOGC 2828, de 16.02.1999). Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat (DOGC núm. 3999 – 30.10.2003). Documents que formen l’expedient: 1a. ocupació Com a mínim: Sol·licitud de cèdula Certificat final d’obres o habitabilitat. Llicència municipal d’obres (fotocòpia) Acreditació de l’alta en el cadastre immobiliari (fotocòpia) Certificat de Compliment del control de qualitat de l’edificació Programa de control de qualitat i registre de resultat complet (fotocòpia) DNI (fotocòpia) Taxa En alguns casos: Sol·licitud de la llicència municipal de primera ocupació ( fotocòpia ) Actes dels resultats d’assaigs de formigó emeses pels laboratoris d’assaig de l’edificació. (fotocòpies) Certificat del fabricant que ha subministrat el forjat unidireccional, segons el que preveu el Decret 71/95, pel qual s’estableix l’autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d’elements resistents components de sistemes, per programes de control de qualitat visats a partir del 24 de juny de 1995. Caldrà aportar també, la documentació que s’ha lliurat per part dels fabricants de components i/o productors de poliuretans (Ordres de 29 de juliol i 30 de novembre de 1994) 2a. ocupació Fins l’any 1999: Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 17/06/aa Pàg. 3
  4. 4. DNI del sol·licitant (fotocòpia) Certificat d’habitabilitat, segons model oficial (fotocòpia) Taxa A partir de l’any 2000 en l’expedient s’ha unificat en un únic imprès el certificat tècnic del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona amb la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Sèries relacionades: Expedients de construcció d’habitatges de protecció oficial Expedients de construcció d’habitatges protegits Desqualificacions d’habitatges de protecció oficial de promoció privada. TAD 444 Llibre de l’edifici Subministraments provisionals Resolució: Destrucció total en un termini de 10 anys del documents en suport paper i conservació permanent de la base de dades de gestió d’aquests expedients. Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques Data actualització: 11/11/木曜日 Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 17/06/aa Pàg. 4

×