Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ligjerata 7

2,374 views

Published on

Ferdi Nuredini

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Ligjerata 7

 1. 1. Teknologji Informative 1
 2. 2. 7.1 Karakteristikat e Databazës(Bazës së të dhënave)  Të dhënat ruhen në tabela, të cilat kanë rreshta dhe kolona. Databaza mund të ketë shumë tabela, ku çdo tabelë ruan të dhëna për gjëra të ndryshme  Çdo rresht në tabelë përmban të dhëna për ndodhi ose instanca të gjërave në interes  Databaza përmban të dhëna dhe relacione 2
 3. 3. Të dhënat në tabela 3
 4. 4. Relacionet ndërmjet tabelave 4
 5. 5. Disa konventa  Emrat e Tabelave janë të shënuara me shkronja të mëdha:  STUDENT, CLASS, GRADE  Emrat e kolonave janë të shënuara me një shkrronjë të madhe në fillim, dhe emrat e përbëra shënohen me shkronja të mësha në fillim të çdo fjale:  Term, Section, ClassNumber, StudentName 5
 6. 6. Databaza krijon informacion Të dhëna = Fakte dhe ndodhi të regjistruara/verifikuara Informacioni = Njohuri të nxjerra nga të dhënat Databaza përmban të dhëna, por në atë mënyrë që mund të nxjerrim informata nga të dhënat Të dhënat në tabelat STUDENT, CLASS and GRADE mund të prodhojnë informacione për secilin student 6
 7. 7. Shembuj të databazave 7
 8. 8. Komponentat e Sistemit të Databazës:Microsoft Access 8
 9. 9. MS Access në detaje 9
 10. 10. Aplikacionet, DBMS dhe SQL  Aplikacionet janë programe kompjuterike me anë të cilave punojnë përdoruesit  Sistemi për Menaxhim të Databazës - Database Management System (DBMS) krijon, proceson dhe administron databazën  Structured Query Language (SQL) është një gjuhë standarde e databazave që përdoret nga të gjitha DMBS-et komerciale 10
 11. 11. Çfarë është MS Access?  MS Access është DBMS plus gjenerues aplikacionesh:  DBMS krijon, proceson dhe administron MS Access databazën  Gjeneruesi i aplikacionit përfshin komponentat pyetësore, të formave dhe raporteve  DBMS makina e MS Access DBMS quhet Jet, e cila nuk shitet si produkt i veçantë  MS Access 2000 dhe më vonë mund të përdoren si gjenerues aplikacionesh për MS SQL Server DBMS 11
 12. 12. Sistemet e Databazave të klasit Enterprise 12
 13. 13. DBMS Produkte më të njohura  Microsoft Access  Microsoft SQL Server  IBM DB2  Oracle Corporation ORACLE  Sybase  Informix  Ingress  Dhe mos e anashkaloni MySQL 13
 14. 14. Databaza  Databaza është koleksion vetë-përshkrues me tabela të integruara  Tabelat quhet të integruara sepse ato përmbajnë të dhëna për relacionet ndërmjet rreshtave me të dhëna  Databaza quhet vetë-përshkruese pasiqë përmban përshkrim të vetvehtes  Të dhënat vetë-përshkruese quhen metadata, që janë të dhëna për të dhënat 14
 15. 15. Metadata Tabelë tipike 15
 16. 16. Përmbajtja e Databazës • Tabela • Metadata • Indekse • Stored procedures • Triggers • Të dhëna sigurie • Të dhëna për Backup 16
 17. 17. Tre tipe të dizajnit të Databazës  1. Nga të dhënat ekzistuese  Analizimi i tabelave dhe tekst fajlleve të ndryshme  Nxjerrja e të dhënave nga databaza ekzistuese  Dizajni me anë të normalizimit 2. Zhvillimi i ri i Sistemeve - Krijohet modeli i të dhënave për nevojat e aplikacionit - Transformimi i modelit të të dhënave në dizajn të databazës 3. Ridizajnimi i Databazës - Migrimi i databazës në databazë të re - Integrimi i dy apo më shumë databazave 17
 18. 18. Dizajnimi i databazës nga të dhënat ekzistuese 18
 19. 19. Importimi i të dhënave: Një apo dy Tabela? Kjo është një vendim-marrje e rëndësishme, bazohet në rregullat e normalizimit 19
 20. 20. Dizajnimi i Databazës duke zhvilluar sistem/aplikacion 20
 21. 21. Dizajnimi i Databazës me anë të ridizajnimit tëdatabazës ekzistuese 21
 22. 22. Structured Query Language - SQL  Structured Query Language (SQL) u zhvillua nga IBM në fund të viteve 1970.  SQL është bërë standard nacionnal në SHBA nga American National Standards Institute (ANSI) në 1992 [SQL-92].  Verzioni më i ri [SQL3] ekziston dhe inkorporon disa koncepte të orientuara në objekte, por nuk përdoret gjërësisht nga DBMS produktet komerciale. 22
 23. 23. SQL si Nëngjuhë e të dhënave  SQL nuk është gjuhë e plotë programore si C, C#, edhe Java.  SQL ëshë nëngjuhë për të dhëna për krijimin dhe procesimin e të dhënave dhe meta të dhënave (metadata) të databazës.  SQL është i gjithëpranishëm në DBMS produktet komerciale të klasave - enterprise. 23
 24. 24. SQL DDL dhe DML  SQL formulimet/pyetësorët mund të ndahen në dy kategori:  Data definition language (DDL) formulime  Për krijimin e tabelave, relacioneve, dhe strukturave tjera.  Data manipulation language (DML) formulimet.  Për pyetësor dhe modifikim të të dhënave 24
 25. 25. Gjuhët e databazave  Gjuha për definimin e të dhënave - Data Definition Language (DDL)  I mundëson DBA ose përdoruesit të përshkruaj dhe emërojë entietete, atribute dhe relacione të nevojshme për aplikacionin.  CREATE, ALTER, DROP. 25
 26. 26. Gjuhët e databazave  Gjuha për Manipulimin e të dhënave- Data Manipulation Language (DML)  Ofrom operacione për manipulim bazik të të dhënave në databazë.  DML procedurale- iu mundëson përdoruesve saktësisht se si ti manipulojnë të dhënat.  DML jo procedurale- iu mundëson përdoruesve në çfarë gjendje nevojiten të dhënat dhe jo në çmënyrë duhet të nxirren nga baza.  INSERT, UPDETE, DELETE. 26
 27. 27. Funksionet e DBMS  Ruajtja, nxjerrja dhe përditësimi i të dhënave.  Duhet tju mundësoj përdoruesve të ruajnë nxjerrin dhe ti përditësojnë/ndryshojnë të dhënat në databazë.  Katalog për qasje nga përdoruesi.  Duhet të mundësoj katalogimin e të dhënave ku përshkrimet e elementëve të të dhënave do të ruhen dhe që janë të qasshme nga ana e përdoruesit. 27
 28. 28. Funksionet e DBMS  Mbështetje e transakcioneve  Duhet të shërbejë si mekanizëm që ose të gjitha përditësimet që korespondojnë me një transakcion të dhënë janë kryer ose asnjë prej tyre nuk është kryer.  Shërbime për kontrollin e konkurencës  Duhet të shërbejë si mekanizëm që mundëson që databaza është përditësuar korrektësisht atëherë kur përdorues të shumëfishtë e përditësojnë databazën në mënyrë konkurente. 28
 29. 29. Funksionet e DBMS Shërbimet e rigjenerimit (recovery services)  Duhet të shërbejë si mekanizëm për rigjenerimin e databazës në raste kur dëmtohet databaza në mënyra të shumta. Shërbimet e autorizimit  Duhet të shërbejë si mekanizëm që do të sigurojë se vetëm persona të autorizuar mund ti qasen databazës. 29
 30. 30. Funksionet e DBMS  Mbështetje për komunikimin e të dhënave  Duhet ë jetë në gjendje të integrohet me softverët për komunikim.  Shërbimet e integritetit  Duhet të shërbejë si mekanizëm që do të mundësojë se edhe të dhënat e databazës edhe ndryshimet ndaj të dhënave të pasojnë rregulla të caktuara. 30
 31. 31. Komponentat e DBMS  Procesuesi i pyetësorëve  Menaxhuesi i databazës (DM)  Menaxhuesi i fajllave  DML preprocesuesi  DDL kompajleri  Menaxhuesi i katalogut 31
 32. 32. Modeli Relacional-Terminologjia Kemi pranuar një apo më shumë tabela me të dhëna. Të dhënat duhet të ruhen në databazë të re. PYETJE: A duhet që të dhënat të ruhen ashtu si i kemi pranuar, ose duhet që të njëjtat të transformohen për tu ruajtur? 32
 33. 33. Sa tabela? A duhet ti ruajmë këto dy tabela kështu si janë, ose duhet ti kombinojmë ato në një tabelë në databazën tonë të re? 33
 34. 34. 7.2 Modeli Relacional Futet në përdorim në 1970 Krijuar nga E.F. Codd  Ai ishte një inzhiner i IBM  Modeli shfrytëzon fushën e matematikës e quajtur si “algjebra relacionale” Tani përdoret si model standard për DBMS produktet komerciale 34
 35. 35. Terminet e rëndësishme të ModelitRelacional Entity - Entiteti Relation - Relacioni Functional Dependency – Varshmëria funksionale Determinant - Përcaktues Candidate Key – Çelës kandidat Composite Key – Çelës i përbërë Primary Key – Çelës primar Surrogate Key – Çelës surogat Foreign Key – Çelës i jashtëm Referential integrity constraint – Rregulla e integritetit referencial Normal Form – Forma normale Multivalued Dependency – Varshmëria shumëvlerëshe 35
 36. 36. Entiteti - përsëritje  Entiteti është diçka që mund të identifikohet e që përdoruesit mund ta hetojnë/gjurmojnë:  Klientët  Kompjuterët 36
 37. 37. Relacioni  Produktet relacionale të DBMS i ruajnë të dhënat e entiteteve në relacione, të cilat janë tipe speciale të tabelave  Relacioni është tabelë dydimensionale që i posedon këto karakteristika:  Rreshtat përmbajnë të dhëna për entitetin  Kolonat ruajnë të dhëna për atributet e entitetit  Të gjithë entitetet në kolonë janë të të njëjtit tip  Secila kolonë ka emër unik  Qelitë e tabelës kanë vlera të veçantë  Rradhitja e kolonave është e parëndësishme  Rradhitja e rreshtave është e parëndësishme  Dy rreshta nuk mund të jenë identike 37
 38. 38. Një relacion 38
 39. 39. Relacion me vlera me gjatësi të ndryshme 39
 40. 40. Tabelat që nuk janë relacione:Të hyra të shumëfishta për një qeli 40
 41. 41. Tabelat që nuk janë relacione: :Tabelë me rradhitje të kërkuar të rreshtave 41
 42. 42. Terminologji Alternative  Edhe pse jo të gjitha tabelat janë relacione, terminet tabelë dhe relacion përdoret në mënyrë të këmbyeshme Këto termine janë ekuivalente: 42
 43. 43. Varshmëria funksionale  Varshmëria funksionale ndodh kur vlera e një atributit(teve) përcakton vlerat e atributit(teve) tjetër: StudentID  EmriStudentit StudentID  (NrKampusit, NrDhomes, Pagesa)  Atributi në anën e majtë të varshmërisë funksionale quhet përcaktues (determinant)  Varshmëritë funksionale mund të bazohen edhe në ekuacione: Totali = Sasia X Çmimi (Quantity, UnitPrice)  ExtendedPrice (Sasia, Çmimi)  Totali  Varshmëritë funksionale nuk janë ekuacione! 43
 44. 44. Varshmëritë funksionale nuk janë ekuacione! ObjectColor  Weight ObjectColor  Shape ObjectColor  (Weight, Shape) 44
 45. 45. Përcaktuesit e përbërë  Përcaktuesit e përbërë: Përcaktues i një varshmërie funksionale që përbëhet nga më shumë se një atribut (StudentName, ClassName)  (Grade) (EmriStudentit, Lënda)  (Nota) 45
 46. 46. Rregullat e varshmërisë funksionale  Nëse A  (B, C), atëherë  A  B edhe A C  Nëse (A,B)  C, atëherë as A edhe as B nuk përcakton C vetëvetiu 46
 47. 47. Varshmëritë funksionale në tabelënSKU_DATA 47
 48. 48. Varshmëritë funksionale në tabelënSKU_DATA SKU  (SKU_Description, Department, Buyer) SKU_Description  (SKU, Department, Buyer) Buyer  Department 48
 49. 49. Varshmëritë funksionale në tabelënORDER_ITEM 49
 50. 50. Varshmëritë funksionale në tabelënORDER_ITEM (OrderNumber, SKU)  (Quantity, Price, ExtendedPrice) (Quantity, Price)  (ExtendedPrice) 50
 51. 51. Çelsat  Një çelës është një kombinim i një apo më shumë kolonave që përdoret për identifikim të rreshtave në relacion  Çelësi i përbërë është çelës që përbëhet nga dy apo më shumë kolona 51
 52. 52. Çelësi kandidat dhe primar  Çelësi kandidat është çelës që përcakton të gjitha kolonat tjera të relacionit  Çelësi primar është çelës kandidat i zgjedhur si primar  Ka një dhe vetëm një çelës primar për një relacion  Çelësi primar mund të jetë çelës i përbërë  Çelësi primar ideal është i shkurtërm numerik dhe që nuk ndryshon kurrë 52
 53. 53. Çelësat surrogat  Çelësi surrogat është një kolonë artificiale e shtuar në relacion që të shërbejë si çelës primar:  E shton DBMS  I shkurtër, numerik dhe nuk ndryshon kurrë - çelës primar ideal!  Ka vlera artificial që nuk kanë kuptim për shfrytëzuesit  Normalisht fshihet në forma apo raporte 53
 54. 54. Çelësat surrogat SHËNIM: Çelësi primar është i nënvizuar:  RENTAL_PROPERTY pa çelës surrogat: RENTAL_PROPERTY (Street, City, State/Province, Zip/PostalCode, Country, Rental_Rate)  RENTAL_PROPERTY me çelës surrogat: RENTAL_PROPERTY (PropertyID, Street, City, State/Province, Zip/PostalCode, Country, Rental_Rate) 54
 55. 55. Çelësat e jashtëm  Çelës i jashtëm është çelës primar i një relacioni që vendoset në një relacion tjetër për të formuar link ndërmjet relacioneve:  Çelësi i jashtëm mund të jetë kolonë e vetme ose çelës i përbërë 55
 56. 56. Çelësat e jashtëmSHËNIM: Çelësat primar të relacioneve janë nënvizuar dhe çelësat e jashtëm janë në italics :DEPARTMENT (DepartmentName, BudgetCode, ManagerName)EMPLOYEE(EmployeeNumber, EmployeeName, DepartmentName) 56
 57. 57. Rregulla e integritetit regerencial Rregulla e integritetit referencial është fjali që kufizon vlerat e çelësit të jashtëm me vlerat për çelsin primar ekzistues në relacionin korespondues Çelësi i jashtëm me rregullën e integritetit referencialSHËNIM: Çelësi primar i relacionit është nënvizuar dhe çelësi i jashtëm është në italics:SKU_DATA (SKU, SKU_Description, Department, Buyer)ORDER_ITEM (OrderNumber, SKU, Quantity, Price, ExtendedPrice) Where ORDER_ITEM.SKU must exist in SKU_DATA.SKU 57
 58. 58. Thank You!  PYETJE??? 58

×