Admitidos upc

665 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Admitidos upc

 1. 1. STAT D’ALLIS ADMESOS AL PROG GRAMA DE MÀSTE EN ESTADÍSTICA I D ER CINV VESTIGACCIÓ OPER RATIVA (interunive ersitari U UPC-UB) ULIOL 2012 JU 1. ALAMINOS AG GUILERA, EESTEFANÍA A 2. ALCAARAZ SEGGURA, MAR RTA 3. ALEMMANY REQQUENA, ISABEL 4. ALONSO AGUA ADO, MAR HENAR RIA R 5. AMEENGUAL LUUCIANO, EELENA 6. ARA AMENDIA C CAMPRUBI PABLO I, 7. AYESSTARAN LLOINAZ, AI INTZANE 8. BAC CAICOA BA ARBER, DAANIEL* 9. BALLESTA TORRE, PATR RICIA NDA GARZA FRANCI 10.BAN A, ISCO 11.BERGUINZO M MARTINEZ, JORDI* 12.BERTTRAN MELLINES, ALEEXANDRA* * 13.BRO OWN , AND DINA ROSA ALYA 14.CALVVET LIÑÁN LAURA N, 15.CASILLAS BON NILLA, CIN NTHYA ELI IZABETH 16.CITOORES MARRTINEZ, LEEIRE* 17.COMMAS LEON, XAVIER , 18.DURRAN ADROHER, NUR RIA 19.ESCRIG ESCRRIG, CONSUELO 20.ETXAARRI URTAASUN, IRUUNE 21.FERRRER PUIG, PAU , 22.FLORRES GONZZALEZ, DIEGO ALEJA ANDRO 23.GALLVAN FEMEENIA, IVANN 24.GARRCÍA PAREJA, CELIA 25.GÓMMEZ MART JOSÉ TÍ, 26.GONNZÁLEZ LUUGO, LUCA AS 27.GONNZÁLEZ VIILLAFRANC SARA* CA, * 28.GUILAMANY G GAVALDÀ, EULÀLIA 29.LOPEZ PALOMMINO, PILA DEL RO AR OSARIO 30.MANNCHO FOR NÚRIA RA, 31.MAR AYALA, MARTA RÍ 32.MARRQUEZ GUTIERREZ, FRANCISC CO 33.MARRTÍNEZ MAALDONADO SERGI* O, * 34.MAT AMBOA TO AGE, TOMA AS* 35.MENNDEZ VASQ QUEZ, RAUUL 36.MONNFIL HERRRERA, LAURA 37.MONNTERO ARIAS, GUIL LLERMO 38.MORRTE PIFERRER, ALAN N 39.NAVVARRETE CCARREÑO, OSWALDO O 40.PADILLA BARR RETO, ALE EMAR ELAI INE 1 de 10
 2. 2. 41.PALLARES FONTANET, NATALIA 42.PALOMINO GAYETE, ARTUR 43.PAUTA MARTILLO, DIANNA 44.PEREZ JAUME, SARA 45.PESCADOR JIMENEZ, GUSTAVO 46.QUEZADA SERRANO, JUAN FERNANDO 47.RAVENDA , DIEGO 48.RODRÍGUEZ CASADO, CLARA ISABEL 49.ROSELL CAMPS, FRANCISCA 50.RUÍZ PARTIDA, ÀNGEL* 51.SAMPAYO CORDERO, MIGUEL 52.SERIP , SUZAN 53.SILVA VILLANUEVA, ANA JAZMIN 54.SOTO RAMIREZ, RAM 55.TORELLÓ BANÚS, BERENGUER 56.TRUJILLO ESCOBAR, TAMY GORETTY 57.VALENTE ROSA , MATILDE 58.VALLS FIGUERA, ROBERT GUERAU 59.VARGAS YAÑEZ, INGRID CECILIA 60.VÁSQUEZ REYES, GUILLERMO 61.VEGA VARGAS, JUAN 62.VILOR TEJEDOR, NATÀLIA(*) Admissió condicionada a la superació dels requisits un copcompletada lavaluació del segon quadrimestre daquest curs 2011-2012. 2 de 10
 3. 3. LLISTAT D’EXCLOSOS (DNI/PASSAPORT) 1. 458346560 2. 78906105 3. AA1083588 3 de 10
 4. 4. DATA I LL D LOC DE M MATRÍCUL LA1.- Tutoritzac de la m ció matrícula: Els estudiants admesos tenen un/a tut tor/aassiggnat/da. S’han de posar en contacte, per corre electròn eu nic, aban de nsl’inic de la matricula. ci rmalitzarà el dia 6 de setemb Horari: Cognom de2._ La matricula es for d bre msl’A-L 9:00h i c L cognoms d M-Z 9:3 de 30h.Per fer-ho us heu d’adr reçar a la Facultat de Matemà àtiques i Estadística, Pau , gallo, 5 08Garg 8028 BarceelonaPode consult eu tar el plàn de situ nol uació i els transpor públics de la zon al s rts nasegü üent lloc w web:http://www.fm me.upc.edu/fme/edi ifici/com-a arribarEls h horaris de les assign natures es staran disp ponibles pr roperamen a: nthttp p://meiou upcub.masters.upc c.edu/PlaLes classes co omençaran el proper dia 12 de setembre. n r eINFORMACIÓ RELLEV Ó VANT PER A LA MA R ATRÍCULA ALa d documenta ació a apo ortar depeendrà del lloc on s’hagi obtingut el tít o tols’hagin cursat els estudis previs q t que donen accés al m n màster ofiicial:En c centres pro opis de la UPC  Currícul lum Vitae  Si es té una altra formació relacionada amb le àrees de coneixem é a es e ment del màsster oficial que es vol cursar, que sigui diferent d la que hi ha l de h donat aaccés, cal lliurar la d documenta ació acrediitativa (or riginal i còpia o bé fotoccòpia compulsada).En centres aadscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l’E e C a Estat anyol, a m de la despa més documenta ació anterior, cal pre esentar  Fotocòp del DNI, NIE o passaport. pia  mpulsada) del títol que dóna accés Original i fotocòp (o fotocòpia com pia a al màst o bé el comprova d’have ter ant er-ne paga els drets d’expedició. at s  Original i fotocòp (o fotocòpia com pia mpulsada) d’un certificat acadèmic on con nstin les assignatur res cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdit e ts/hores de cadascu una. Aques certifica també ha de st at h reflectir la mitjan global o r na obtinguda per l’estud diant. 4 de 10
 5. 5.  Documentació específica requerida pel mateix màster.En universitats o institucions estrangeres d’educació superior  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.  Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster.  Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha dacreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, sha dindicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.  Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.  Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster oficial que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada). Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.MÉS INFORMACIÓ:http://www.fme.upc.edu/estudis/informacio-del-curs-201213/matricula/estudiants-de-nou-ingres 5 de 10
 6. 6. LISTADO DE ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE MÁSTERUNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACION OPERATIVA(Interuniversitario UPC-UB) JULIO 2012LISTADO DE ADMITIDOS 1. ALAMINOS AGUILERA, ESTEFANÍA 2. ALCARAZ SEGURA, MARTA 3. ALEMANY REQUENA, ISABEL 4. ALONSO AGUADO, MARIA HENAR 5. AMENGUAL LUCIANO, ELENA 6. ARAMENDIA CAMPRUBI, PABLO 7. AYESTARAN LOINAZ, AINTZANE 8. BACAICOA BARBER, DANIEL* 9. BALLESTA TORRE, PATRICIA 10.BANDA GARZA, FRANCISCO 11.BERGUINZO MARTINEZ, JORDI* 12.BERTRAN MELINES, ALEXANDRA* 13.BROWN , ANDINA ROSALYA 14.CALVET LIÑÁN, LAURA 15.CASILLAS BONILLA, CINTHYA ELIZABETH 16.CITORES MARTINEZ, LEIRE* 17.COMAS LEON, XAVIER 18.DURAN ADROHER, NURIA 19.ESCRIG ESCRIG, CONSUELO 20.ETXARRI URTASUN, IRUNE 21.FERRER PUIG, PAU 22.FLORES GONZALEZ, DIEGO ALEJANDRO 23.GALVAN FEMENIA, IVAN 24.GARCÍA PAREJA, CELIA 25.GÓMEZ MARTÍ, JOSÉ 26.GONZÁLEZ LUGO, LUCAS 27.GONZÁLEZ VILLAFRANCA, SARA* 28.GUILAMANY GAVALDÀ, EULÀLIA 29.LOPEZ PALOMINO, PILAR DEL ROSARIO 30.MANCHO FORA, NÚRIA 31.MARÍ AYALA, MARTA 32.MARQUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 33.MARTÍNEZ MALDONADO, SERGI* 34.MATO AMBOAGE, TOMAS* 35.MENDEZ VASQUEZ, RAUL 36.MONFIL HERRERA, LAURA 37.MONTERO ARIAS, GUILLERMO 38.MORTE PIFERRER, ALAN 39.NAVARRETE CARREÑO, OSWALDO 40.PADILLA BARRETO, ALEMAR ELAINE 41.PALLARES FONTANET, NATALIA 42.PALOMINO GAYETE, ARTUR 43.PAUTA MARTILLO, DIANNA 6 de 10
 7. 7. 44.PEREZ JAUME, SARA 45.PESCADOR JIMENEZ, GUSTAVO 46.QUEZADA SERRANO, JUAN FERNANDO 47.RAVENDA , DIEGO 48.RODRÍGUEZ CASADO, CLARA ISABEL 49.ROSELL CAMPS, FRANCISCA 50.RUÍZ PARTIDA, ÀNGEL* 51.SAMPAYO CORDERO, MIGUEL 52.SERIP , SUZAN 53.SILVA VILLANUEVA, ANA JAZMIN 54.SOTO RAMIREZ, RAM 55.TORELLÓ BANÚS, BERENGUER 56.TRUJILLO ESCOBAR, TAMY GORETTY 57.VALENTE ROSA , MATILDE 58.VALLS FIGUERA, ROBERT GUERAU 59.VARGAS YAÑEZ, INGRID CECILIA 60.VÁSQUEZ REYES, GUILLERMO 61.VEGA VARGAS, JUAN 62.VILOR TEJEDOR, NATÀLIA(*) Admisión condicionada a la superación de los requisitos una vezcompletada la evaluación del segundo cuatrimestre de este curso 2011-2012. 7 de 10
 8. 8. LISTADO DE EXCLUIDOS: (DNI/PASSAPORT) 1. 458346560 2. 78906105 3. AA1083588 8 de 10
 9. 9. FECHA Y LUG GAR DE M MATRÍCUL LA1.- Tutorizac ción de la matrícula: Los es a studiantes admitido tienen un/a ostutor/a asign nado/a. Deberán de pon nerse en contacto por co o, orreo trónico, anelect ntes del dí de la matrícula. ía2.- L matrícu se form La ula malizará e día 6. Horario: Apellidos de la A-L 9:00h el H ey ap pellidos de la M-Z 9:30h.Para hacerlo d a debéis dirigiros a la Facultat de Matemà d àtiques i Estadística, Pau ,Garg gallo, 5 08 8028 BarceelonaPodé consultar el map de situación y lo transportes públic éis pa os cos de la zonaen e siguiente web: el ehttp://www.fm me.upc.edu/fme/edi ifici/com-a arribarLas clases empezaran e 12 de se el eptiembreINFORMACIÓ RELEV ÓN VANTE PA ARA LA MATRÍCUL M LALa d documenta ación que se deberá aportar dependerá del sitio d d donde se hayaobte enido el títtulo o se h hayan curs sado los estudios pr revios que dan acceso almásster oficial:En c centros pro opios de la UPC: a  Currícul lum Vitae  Si se tie ene otra fformación relacionad con las áreas de conocimi da s e iento del másster oficial que se quiere curs l sar, que se diferent de la que le ea te ha dado acceso, se deber entrega la docu rá ar umentació acredita ón ativa (origina y copia, o bien fot al tocopia compulsada)En c centros ad dscritos de la UPC y a la UB, o cualqu e , uier otra u universidad del dEsta ado españo a más d la docu ol, de umentación anterior, se de pre n esentar:  Fotocop del DNI, NIE o pasaporte. pia  Original y fotocop (o foto pia ocopia com mpulsada) del título que da ac cceso al mástter o bien el comprobante de haber p n d pagado los derecho de os expedic ción.  Original y fotoccopia (o fotocopia compulsa ada) de un certificado académ mico dond de consten las asignatura as cursadas con las calificac ciones i el númer de cré ro édito/hora de cad una. Este as da certifica ado tambié tiene q én que refleja la media global o ar obtenida por el p estudiante.  entación e Docume específica requerida por el mis smo máste er. 9 de 10
 10. 10. En universidades o instituciones extranjeras de educación superior  Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.  Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de la credencial de homologación del título que da acceso al máster.  Si el título no está homologado, se deber presentar el original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del documento emitido por la universidad o institución donde se ha obtenido el título o por la autoridad del país correspondiente en la materia. Este documento debe acreditar que el título obtenido tiene una duración de cómo mínimo 3 años y que permite acceder a estudios de postgrado (máster) en ese país. Si esto no es posible, se debe indicar a qué nivel superior de estudios da acceso ese título.  Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de un certificado académico donde consten las asignaturas cursadas, con las calificaciones y el número de créditos/horas de cada una. Este certificado también debe contener información sobre el sistema de calificación aplicada.  Si se tiene otra formación relacionada con las áreas de conocimiento del máster oficial que se quiere cursar, que sea diferente de la que le ha dado acceso, se debe entregar la documentación acreditativa (original y copia, o bien fotocopia compulsada).Importante: Todos los documentos expedidos en países de fuera de la Unión Europea deben estar legalizados por vía diplomática o con la correspondiente apostilla.MÁS INFORMACIÓN: http://www.fme.upc.edu/estudis/informacio-del-curs-2012 13/matricula/estudiants-de-nou-ingres 10 de 10

×