Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació online

539 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació online

 1. 1. AvaluacióEl projecte d’Escoles AmiguesA l’inici d’aquest projecte, s’esmentava la necessitat formulada per l’Equip Directiu del centrede millorar la participació en plans externs, explotar de manera eficient elsrecursos tecnològics existents (en particular les eines informàtiques) i impulsarpropostes de plans d’innovació. És a dir, incrementar la presència de les TAC a l’aulaamb diferents activitats d’aprenentatge.En aquests moments, el projecte Escoles Amigues es troba en un estadi de divulgació iimplementació de noves experiències entre centres i l’expansió cap a territoris idiomàtics iculturals diversos.Si contemplem la línia de temps de les publicacions al bloc, veurem que són tres les escolesque han intervingut durant aquest trimestre. http://www.dipity.com/felyssa/Projecte-Escoles-Amigues/Les escoles són: CEIP Botànic Calduch (Vila-real), CEIP Catalunya (Bages) i l’Ateneu (BaixLlobregat)Donat que els cursos participants han estat 1r i 2n per part del CEIP Catalunya i l’Ateneu iels alumnes de 5è del CEIP Botànic Calduch i l’Ateneu, els contactes han estat entre l’Ateneui les altres dues escoles per separat.Ha estat un període de temps de contacte inicial, de presentacions dels alumnes entre ells através de l’Skype mitjançant videoconferència, de presentar el municipi de cadascú a travésde presentacions amb Mixbook i d’intercanviar i compartir informació amb presentacionsVoicethread. També hem tingut temps de compartir la sortida de la verema que vam fer per
 2. 2. separat els alumnes de l’escola Catalunya i l’Ateneu.Durant aquest temps hem pogut posar a prova les diferents eines utilitzades:  L’Skype hem pogut comprovat que és possible comunicar-se en directe via videoconferència, que malgrat alguna sessió fallida i de fàcil solució hem pogut comunicar-nos, que era possible registrar la conversa entre els dos centres i, que a més de quedar registrat, podíem tornar a sentir millor el que en alguns moments era difícil d’escoltar. En aquests moments estem experimentant l’opció de pantalla compartida i sembla que pot tenir aplicacions molt interessants.  Voicethread ens ha permès treballar en moments diferents l’expressió oral dels nostres alumnes. Enregistrar els seus comentaris de veu els ha resultat enriquidor a nivell personal. En més d’una gravació se sent algun sospir del nen que està parlant, a causa de l’emoció que està experimentant. A nivell grupal, el fet de compartir i escoltar les gravacions de la resta de companys, els despertava l’interès d’allò explicat en un mitjà tan inusual com el micro i els altaveus de l’ordinador.  Mixbook ha servit per editar amb imatge i text els municipis de Navarcles i de Sant Joan Despí. Després els hem compartit i comentat via Skype i bloc.Aquestes tres eines han estat les idònies per a familiaritzar-nos alumnes i mestres, conèixer-nos, gaudir d’una nova forma de comunicar-nos i d’aprendre.He d’esmentar la posta en marxa d’una nova eina que permetrà el treball col·laboratiu sensel’impediment d’horaris (com és el cas de les videoconferències) o la temàtica a treballardurant el curs. Es tracta d’un WiKi d’edició compartida per alumnes de Primària. El tema queproposa és el dels animals. Presenta una plantilla per a editar per l’alumne i que consisteixen anar omplint els espais buits amb la informació que hi falta, tot cercant-la a Internet.Malgrat que la proposta d’Escoles Amigues s’aplica al territori de parla catalana, aquestaproposta va més enllà i inclou les llengües espanyola, anglesa i alemanya en aquestsmoments.Escoles Amigues des del punt de vista del Postgrau.Competències transversalsCompartir en equip, en xarxa i amb els companys, compartint coneixements i experiències. El projecte Escoles Amigues permet als seus participants compartir activitats d’aprenentatge amb els alumnes i els mestres. Durant l’execució de les diferents assignatures del postgrau els companys eren els companys d’estudi. Ara són els mestres que volen posar en pràctica un projecte en comú amb els seus alumnes.
 3. 3. Comunicar-se en xarxa aplicant estratègies diversificades. Entre els mestres, les vies de comunicació principals han estat: correu-e, Projecte Espurn@, Internet en el Aula, Twitter, Mr Wong i el bloc d’Escoles Amigues. Entre els alumnes: El bloc d’Escoles Amigues, el WiKi dels animals.Aplicar duna manera pràctica els coneixement adquirits. Les diferents experiències presentades al bloc han suposat la posada en pràctica d’una metodologia i d’unes eines treballades al llarg del postgrau, sense prejudici d’anar incorporant les novetats que la xarxa ens ofereix contínuament.
 4. 4. Competències específiques de Metodologies col·laboratives per a l’aprenentatge.Comunicar-se de forma efectiva en els entorns virtuals i reflexionar críticament sobre lesdiferents interaccions comunicatives possibles. Identificar eficaçment indicadors de qualitatde les accions comunicatives. Eines: Skype Ha permès establir comunicació oral i en directe entre alumnes de diferents centres. Ha suposat per tant, la preparació de la conversa, del material que es volia ensenyar amb la webcam, l’expressió oral de les idees que es volien comunicar i la recepció del que comunicaven els interlocutors. Molt bona eina per a treballar sincrònicament. Voicethread La comunicació no és en directe, però implica igual que en l’anterior una preparació del material i de l’expressió oral. Té l’avantatge de poder tornar a gravar el missatge oral en cas que no surti bé a la primera. Molt bona eina per a treballar asincrònicament.Integrar de manera reflexionada diferents eines multimèdia com a element motivador. Les presentacions amb Mixbook i amb Voicethread han creat un interès i una expectativa inusual que la causada per altres presentacions. El fet que els propis alumnes hagin estat els creadors del material multimèdia, fa que l’interès s’incrementi, interès per escoltar el que explica un company en una gravació de veu, en la imatge de la seva mascota, etc.
 5. 5. Competències específiques de Recursos per al desenvolupament de la creativitat.Posar en pràctica diferents estratègies dús deines i serveis relacionats amb la comunicacióauditiva sincrònica i asincrònica, textual, visual i audiovisual. Les diferents eines emprades en diferents moments han estat: Per part dels mestres: mails, edició d’articles al bloc, edició de comentaris al bloc, edició de presentacions amb Mixbook i Voicethread, edició de formularis amb GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace. Per part dels alumnes: Edició de comentaris al bloc, gravacions de veu amb Voicethread, gravacions de veu amb Woices, contestar formularis de GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace.Dissenyar, desenvolupar i avaluar de forma eficaç i sistemàtica activitats que fomentin lacreativitat de lalumne. La creació de coneixement per part de l’alumne ha estat possible gràcies a eines col·laboratives com: Voicethread: han explicat el seu coneixement i l’han compartit amb els altres. WiKi dels animals: han recordat el que ja sabien, han cercat informació d’allò que no sabien en text, imatge i vídeo, enriquint així el seu coneixement i compartint-lo amb altres alumnes.
 6. 6. Competències específiques d’Organització innovadora de l’aula i xarxes socialsdocents.Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin motordinnovació i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de laprenentatge. En l’actualitat existeixen eines online que implícitament suposen la col·laboració de diferents usuaris. És el cas dels WiKis. Escoles Amigues ha engegat un WiKi dedicat als animals. D’animals perquè és un tema que atrau molt als nens, apareix en tots els nivells curriculars i dóna peu al treball de moltes competències interdisciplinàries. A més, a cada pàgina apareixen recursos multimèdia (so, vídeo, imatge...) per augmentar la seva potencialitat.Valorar quines habilitats i quines competències contribueixen al desenvolupamentprofessional docent. No només valorar-les, sinó potenciar-les i posar-les en pràctica. Algunes d’elles aplicades en el projecte són:  Ser capaç de generar recursos digitals per a l’alumnat, quan calgui.  Fer partícips als alumnes en la creació d’aquests recursos digitals.  Compartir amb altres mestres i els seus alumnes l’edició conjunta d’aquest material.  Compartir amb altres mestres i els seus alumnes projectes de treball.
 7. 7. Elaborar projectes tenint en compte les tendències actuals en el disseny i dotació de lesaules dinformàtica i de lús de les tecnologies a laula. Els projectes treballats fins ara a Escoles Amigues han estat:  Compartim excursions: la verema.  Com celebrem la castanyada.  Els nostres municipis.  Les nostres mascotes.  WiKi dels animals.Competències específiques de Fonaments pedagògics i competència digital.Saber treballar la competència digital i com aplicar-la a les diverses àrees curriculars. L’execució d’aquest projecte ha estat una oportunitat per a congeniar la competència digital (tan del mestre com dels alumnes) amb les diferents àrees curriculars.
 8. 8. Estadístiques del blocDurant el darrer mes (16/11/2010-15/12/2010) les estadístiques del bloc d’Escoles Amiguessón les següents:En aquest gràfic observem que l’origen del trànsit prové majoritàriament de l’enllaç que hi haa la pàgina de Projectes en Xarxa de l’XTEC. Les visites des de les diferents xarxes socialsdes d’on s’ha promocionat fins ara Escoles Amigues, només apareix Espurna com a visitanten aquest darrer mes.
 9. 9. Els articles més visitats són el WiKi dels animals i Les nostres mascotes.La pàgina més visitada és la de projectes, això és perquè l’enllaç que hi ha a l’XTEC remet aaquesta pàgina en concret i no a la d’inici.
 10. 10. La Unitat Didàctica de Les nostres mascotesAnàlisi dels indicadors:OBJECTIUS INDICADORS RESULTATCrear una Quines interconnexions En aquesta Unitat Didàctica haninterconnexió de s’han creat? interconnectat dues escoles: CEIPcentres per al treball Catalunya i l’Ateneu Instructiu.col·laboratiu entre Ho han fet mitjançant laalumnes de videoconferència (recurs sincrònic) idiverses la presentació digital (recursprocedències. asincrònic)Crear i gestionar un És possible que la resta En aquest cas l’espai comú compartitespai comú de de membres gestioni el a més del bloc, ha estat lapublicació per als bloc compartit? presentació de Les nostres mascotesalumnes dels amb Voicethread.diferents centres Al bloc està publicada l’experiència departicipants. la videoconferència i la presentació esmentada.Fomentar l’ús de les Quines eines fan servir Donada la baixa edat dels alumneseines 2.0 entre els els alumnes de manera (1r de primària) les eines les han fetalumnes autònoma. servir amb l’ajut del mestre/a.participants. Quines amb l’ajut del Les eines 2.0 ja han estat mestre. esmentades més amunt.Afavorir la creativitat Activitats en les que Tots els alumnes han pogutde l’alumnat en les l’alumne crea el seu reflexionar i expressar oralment comtasques a realitzar. propi coneixement és la seva mascota, quin tipus i intervé en el d’animal és, la seva alimentació... coneixement dels altres. Malgrat els nervis del fet d’haver d’expressar-se davant del micro, la majoria, han sabut fer les explicacions amb tota naturalitat i la correcció pròpia de la seva edat. Alhora, escoltar les explicacions sobre les mascotes de la resta de companys, els amplia els coneixements, aprenent l’existència d’animals que no havien sentit mai o sentint la classificació animal a la què pertanyen.
 11. 11. Criteris d’avaluació  Reconèixer les característiques diferencials d’alguns animals.  Identificar animals mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.  Relacionar animals amb el seu medi de desplaçament.  Classificar els animals segons la seva alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.  Expressar-se oralment amb la fluïdesa i correcció adequada a la seva edat.  Mostrar-se sensible davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.  Conèixer i utilitzar la terminologia treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.Activitats Criteris davaluació Rúbrica davaluació  Reconèixer les1. Videoconferència característiques Activitat no avaluable.sobre les nostres diferencials d’algunsmascotes. animals. Ha servit per introduir el tema i  Expressar-se oralment experimentar el que comporta amb la fluïdesa i conversar amb companys correcció adequada a daltres escoles a través de la la seva edat. webcam.  Expressar-se oralment2. Gravació de amb la fluïdesa i https://docs.google.com/documcomentaris de veu al correcció adequada a ent/d/1ME_GsXW0AU1L6VbnpGVoicethread de les la seva edat. MQr1jthmKyqzr8n_tPF-mascotes que tenen o  Mostrar-se sensible oJOZI/edit?hl=ca&authkey=CI3fque els agradaria tenir. davant la necessitat z80H de tenir cura i respecte pels animals.  Identificar animals Activitat no avaluable.3. Activitat JClic animals. mamífers, aus, rèptils, peixos i Donat que era la primera vegada amfibis. que els alumnes de primer  Relacionar animals utilitzaven el JClic, lactivitat es amb el seu medi de fa com a referent per veure el desplaçament. grau de comprensió dels conceptes treballats a laula ordinària i referents a aquest tema, del sondeig dús dels JClic com a activitat avaluadora (sha observat que cap nen no ha arribat ni a la meitat de lactivitat en lestona que ens hi dediquem) i l iniciació a lús de programari JClic. http://screenr.com/BIF
 12. 12.  Mostrar-se sensible4. Activitat JClic animals davant la necessitat Activitat joc no avaluable.vertebrats. de tenir cura i respecte pels animals.A causa de la sevacomplexitat per alsalumnes, es substitueixper lactivitat:Les 7 vides del meu gat.  Identificar animals Formulari de la rúbrica5. Formulari online sobre mamífers, aus, d’avaluació:els animals. rèptils, peixos i https://spreadsheets.google.co amfibis. m/viewform?formkey=dFBJbFVK  Relacionar animals QnZJMHdjRy1TX05mS2ZIRFE6M amb el seu medi de Q desplaçament.  Classificar els animals Resultats de les puntuacions de segons la seva la rúbrica: alimentació: https://spreadsheets.google.co carnívors, herbívors i m/gform?key=0AnKVq6HfuzwDd omnívors. FBJbFVKQnZJMHdjRy1TX05mS2  Conèixer i utilitzar la ZIRFE&hl=ca&authkey=CMyi6- terminologia 8C&gridId=0#chart treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.6. Visualització i audició Activitat no avaluable.dels comentaris fets perl’altre escola al Aquesta activitat quedaVoicethread de les posposada per més endavant amascotes. causa del calendari de l’altre escola.

×