Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

三字经

216 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

三字经

 1. 1. 三字经
 2. 2. 人之初,性本善。rén zhī chū xìnɡ běn shàn性 相 近 , 习 相 远 。xìnɡ xiānɡ jìn xí xiānɡ yuǎn
 3. 3. 苟 不 教 ,性 乃 迁ɡǒu bù jiào xìnɡ nǎi qiān教 之 道 ,贵 以 专 。 jiào zhī dào ɡuì yǐ zhuān
 4. 4. 昔孟 母 , 择 邻 处 。xī mènɡ mǔ zé lín chǔ子不学,断机杼。zǐ bù xué duàn jī zhù
 5. 5. 窦燕山,有义方。dòu yàn shān yǒu yì fānɡ教五子,名俱扬。jiāo wǔ zǐ mínɡ jù yánɡ
 6. 6. 养不教,父之过。yǎnɡbú jiào fù zhī guò教不严,师之惰。jiào bù yán shī zhī duò
 7. 7. 子 不 学 ,非 所 宜 。zǐ bù xué fēi suǒ yí幼 不 学 ,老 何 为 。yòu bù xué lǎo hé wéi
 8. 8. 玉不琢,不成器。yù bù zhuó bù chéng qì人不学,不知义。rén bù xué bù zhī yì
 9. 9. 为 人 子 ,方 少 时 。wéi rén zǐ fāng shào shí亲师友,习礼义。qīn shī yǒu xí lǐ yí
 10. 10. 香九龄,能温席Xiānɡjiǔ línɡ nénɡ wēn xí 孝 于 亲, 所 当 执。xiào yú qīn suǒ dānɡ zhí
 11. 11. 融 四 岁, 能 让 梨。rónɡ sì suì nénɡ rànɡ lí弟 与 长, 宜 先 知。dì yǔ zhǎnɡ yí xiān zhī
 12. 12. 首 孝 悌 ,次 见 闻 , shǒu xiào tì cì jiàn wén 知 某 数 ,识 某 文 。 zhī mǒu shù shí mǒu wén
 13. 13. 一 而 十 ,十 而 百 。yī ér shí shí ér bǎi百 而 千 ,千 而 万 。bǎi ér qiān qiān ér wàn
 14. 14. sān cái zhě tiān dì rén三 才 者,天 地 人。sān guāng zhě rì yuè xīng三 光 者,日 月 星。
 15. 15. sān gāng zhě jūn chén yì三 纲 者,君 臣 义。fù zǐ qīn fū fù shùn父 子 亲,夫 妇 顺。
 16. 16. yuē chūn xià yuē qiū dōng曰 春 夏,曰 秋 冬。cǐ sì shí yùn bù qióng此 四 时,运 不 穷。
 17. 17. yuē nán běi yuē xī dōng曰 南 北,曰 西 东。cǐ sì fāng yìng hū zhōng此 四 方,应 乎 中。
 18. 18. yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ曰 水 火,木 金 土。cǐ wǔ xíng běn hū shù此 五 行,本 乎 数。
 19. 19. yuē rén yì lǐ zhì xìn曰 仁 义,礼 智 信。cǐ wǔ cháng bù róng wěn此 五 常,不 容 紊。
 20. 20. dào liáng shū mài shǔ jì稻 粱 菽,麦 黍 稷。cǐ liù gǔ rén suǒ shí此 六 谷,人 所 食。
 21. 21. • http://blog.stnn.cc/jxryt/Efp_Bl_1002551523. aspx• http://hi.baidu.com/zgf199/blog/item/930ad 303e3fc2b703812bb70.html

×