Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Ê @Í "ààñàà ' : u: : L: : :m  '= : 1:' z t: : “z 'w
. ~;; :;›; ;.: .:. ..s. :.; ._: a;> " : :EJ 'J' H ' ' *ÍHÀH ; I...
'5.""; ;;. . í'. "na. ::s_: =A-= II'*E_2ÊIA ”
 Êâ: 'WJÂ'VÉÉVHJÍÚ i

I l 'IIÍÉÍHÍIÍHIPIHÍÍIII l WII ' 'l l I

 

› : w...
'W r  
; Nei k . 

. J.. .,q q¡ . .V4 . ,.1,~^ . ... .
a n me sil ! a a! !MI ml! ai: e! !um Ljw u smfale ! LN u 12h2...
rxrrz** À Tí;  *n A 2¡ ! Ii “t”

'  «n 
' 5 ? na nwzvr

-". :., __ : ", ¡_: ____4 í* _ “;   À  
 Agw NL l m 
....
,- e -e EFF= FFE = === F~rs n= === ==

 

 A JHIIWI»«MIIIIíÉÉVíLJÉí*à*«Âlllllííí

 
 

__»_. __ x _ _. _._  _x _Ai z ...
' " “N” 'W ,  _tw_ _ _ _L , , r ', - _ _, _ __ , _ _ r , , V, ? _ _ ,  _
. t. . y . , . l
› 1
I' 'W F

Íll' N H 5...
'rIHILHÍIÚÊÊfI    
' . C _', __! ."_ z . .. a . : _ . 3 u ~«---. 
'iwnugvnlgnt' “ “ . 5" -|  ' "“ _

_ . . . ...
.; _.í › « * ' ~ › " . _jjjt
 A  H '>3:> ll LLJJÉm 
 . um HmvH-urçtàa-r No um» Q 9 »HHLIv-¡HAAA »H

4~ _ f; 
 1 '
T _ ...
.. ,., ... ... .. . ... _.. ._, ., . , . . . . . . , . . . . . . . . .. 

 
 
 

  
  

 

 

v v' v]
.  ...
*i “Í
t. 

 
   

____ _j_ I¡ __ _ . ______. ¡
! HIÍHQHHHIIH: ÀHHHH! LIHHLQÚQQIHQQ
nn

Elulwlluunu
1:' V: 

 
 
  

  

u
4
u
f. 

¡Inlmiyilivnx
_à

1 | "
«u

H

l

¡ . 

¡uH/ Ir/ /I/ H// //_
,  V V, 
,, , , ,
H xxxx

. ..___. 

  

. s
í'

    
 

 
 
 

“ ta! !
“hi Vl¡

ÊII-
u ll uu u I IÍ. I uu 1 14.11¡ Il nu I ¡u! lv Il l lu¡ l| v llll l r a l ll llll w¡ l III. ll' nu l llll l ll | II u ll ...
q¡

¡ÍHÁ
4
': l1¡'. ..: 'Íl-_Hv

: WTHÊÉÊÍSÊWHÍJÉ'ÊÇFÍÍ w,
m . , ! m

, . u üfríiltr. 
 13:5 
'I xvuwvuuumi' - “ W¡
 x
>

 

! H1
| 

WH¡

"WI-MHWIH** Lan-HI -Jsutugguirtaaleuzrs ma¡u-, nssnwnasw-n Í

. . QII§; F¡“1"'IZ"°P1'I'H“PJ | N“°"¡ÊQ...
,. 3a
l. . . M

l-Hiãlir
. 'Í

Hu

ÍÍM

'"""'""“""""]"H"»"

É” ÍÊÊÃÉÉI
ipggÍflg Í Í ' Í Í ' Í! 
'iiiíiííi lllllll n' b'

 n  

H( Í¡ 'H A *Í ' HÍ
Í à Mulan¡ om

* MW( §lfllllfílFlfHlüllHí...
É

›"'-_5W; 
nu _I_| l_ -_¡_I

l , .

y 
u' r
g5» y

 

J

uu

hà*
“H

    

IÍÍVÍHÍTN T ã¡

*i-'íjllriêííí*EH? gmñfíít...
*N Í t' ' "' "' "Wii ¡HiiiiliiilíiiliiiliiiHim'"ÍÍÍÍÍÍ" ii' "HI

 H* A a w  : ea 

 : =s A: ¡ M 1 , 4*

x y l ' ' _ ...
» _ÍÍÍÍÍÍWRIÍHÍÍÍÍÍ EÍIHÍÍÍKÍÍH"ÍÍÍÍIIÍÍIEIÍWÍIIIIÍIÍÍÍ ÍIIÍIIÍIÍIIÍÍÍÍHFÍTIÍÍÍ 'mw 
. Ilgllralmñulllwñl¡Imp! l! IMEQ! !...
¡fi! ÍEIIHEWWEÍHE? !&HFHÍÊIÍÍHHH¡HIIIIIIÍÍIHÍHÊÊÍÍPYFIHÍT”

  

  

  
    
  

$591* Hx 'Il ~HH: «~a›z~;  zw II...
l _ _m_ _ . v , -__HL_, 1,43,. ,, “Mx v 7' _ 4¡ V, H 1 Açg. À n; E . n
H ; Illlll mn ¡InrmnInnnnnmnnn mu¡ g¡ : _...
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
HI_ possibilidades
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HI_ possibilidades

281 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HI_ possibilidades

 1. 1. “Ê @Í "ààñàà ' : u: : L: : :m '= : 1:' z t: : “z 'w . ~;; :;›; ;.: .:. ..s. :.; ._: a;> " : :EJ 'J' H ' ' *ÍHÀH ; IM 32:¡ , AÍ Í 551v* 5_ A lnrâíííiíç&MíJMMÍ/ ÍÉHIÍUIÍJJYÍBLquulíkfíiâiulã¡¡Êíflãñ L ; JÉÍJ F _ ÍÍÀJJÀ' gy: | ¡WHLÊJL 11 . Hi1 'ÉÉÍ i" W Rm 5 I 1 H ü *u* fu u; *w ! W ; Igygu xzíàlíaí . x. í null u” J
 2. 2. '5.""; ;;. . í'. "na. ::s_: =A-= II'*E_2ÊIA ” Êâ: 'WJÂ'VÉÉVHJÍÚ i I l 'IIÍÉÍHÍIÍHIPIHÍÍIII l WII ' 'l l I › : w ' l: u=llll'l'l'l" ' I EÍHIWÍIYIIÍÍÀÍÍÍÍL »› x
 3. 3. 'W r ; Nei k . . J.. .,q q¡ . .V4 . ,.1,~^ . ... . a n me sil ! a a! !MI ml! ai: e! !um Ljw u smfale ! LN u 12h24m É . ,L 1, g . ¡ . A. ngm. u m n M;
 4. 4. rxrrz** À Tí; *n A 2¡ ! Ii “t” ' «n ' 5 ? na nwzvr -". :., __ : ", ¡_: ____4 í* _ “; À Agw NL l m . m u: ma. . hvkuuu »um n aummunm . surtnwnallszw »Mam _- s | w! I 1 Lj_
 5. 5. ,- e -e EFF= FFE = === F~rs n= === == A JHIIWI»«MIIIIíÉÉVíLJÉí*à*«Âlllllííí __»_. __ x _ _. _._ _x _Ai z ___. __ . .
 6. 6. ' " “N” 'W , _tw_ _ _ _L , , r ', - _ _, _ __ , _ _ r , , V, ? _ _ , _ . t. . y . , . l › 1 I' 'W F Íll' N H 5 Êillíilllí “5 ' ›, r'~›= «: ar«-í~: ~-. ›=. ».~»›. ., ; -
 7. 7. 'rIHILHÍIÚÊÊfI ' . C _', __! ."_ z . .. a . : _ . 3 u ~«---. 'iwnugvnlgnt' “ “ . 5" -| ' "“ _ _ . . . . _ . , . . . . , . . . . . , , . . , ›
 8. 8. .; _.í › « * ' ~ › " . _jjjt A H '>3:> ll LLJJÉm . um HmvH-urçtàa-r No um» Q 9 »HHLIv-¡HAAA »H 4~ _ f; 1 ' T _ ' FAJ** -- ? Tí . pá_ _Â l 'V' w ; gl-I ! , í 'q mu: *WW 'Lt-: t: ¡ “ . Yiwwpk. ..” ›'. °.-_- v '. "Vi, - Ilnuvlugil¡ J “E ¡ “x *É . . s . _._, _ _é '
 9. 9. .. ,., ... ... .. . ... _.. ._, ., . , . . . . . . , . . . . . . . . .. v v' v] . A]. !A %%%%%% m H thtírtiíxtíítí t h t . rn m. m ? r r j . tt f n m t : Hmh: t nm H firHírH. n m t n H z h th: h naum ; m4
 10. 10. *i “Í t. ____ _j_ I¡ __ _ . ______. ¡ ! HIÍHQHHHIIH: ÀHHHH! LIHHLQÚQQIHQQ
 11. 11. nn Elulwlluunu 1:' V: u 4 u f. ¡Inlmiyilivnx
 12. 12. _à 1 | " «u H l ¡ . ¡uH/ Ir/ /I/ H// //_ , V V, ,, , , ,
 13. 13. H xxxx . ..___. . s í' “ ta! !
 14. 14. “hi Vl¡ ÊII-
 15. 15. u ll uu u I IÍ. I uu 1 14.11¡ Il nu I ¡u! lv Il l lu¡ l| v llll l r a l ll llll w¡ l III. ll' nu l llll l ll | II u ll l un Il »n u¡ w¡ uu I! 'III n l w. u_ u › n n¡ v¡ I n). ›_ n
 16. 16. q¡ ¡ÍHÁ
 17. 17. 4 ': l1¡'. ..: 'Íl-_Hv : WTHÊÉÊÍSÊWHÍJÉ'ÊÇFÍÍ w,
 18. 18. m . , ! m , . u üfríiltr. 13:5 'I xvuwvuuumi' - “ W¡ x
 19. 19. > ! H1 | WH¡ "WI-MHWIH** Lan-HI -Jsutugguirtaaleuzrs ma¡u-, nssnwnasw-n Í . . QII§; F¡“1"'IZ"°P1'I'H“PJ | N“°"¡ÊQH| FÉ'“ÉFI" IM Ji' ¡Hi u_ i» Í. K f' K_ ' 1 ' « HHHT . t. , . V' I I l ' Ã . l A' | " *INWI 'í , - www , ?|11| “ . í ' s 'F17' É ' _ H rf¡ 21:5, . 'g À A . V. ; - : V. . - ~ ~ . “a” ' ' ' k
 20. 20. ,. 3a l. . . M l-Hiãlir . 'Í Hu ÍÍM '"""'""“""""]"H"»" É” ÍÊÊÃÉÉI
 21. 21. ipggÍflg Í Í ' Í Í ' Í! 'iiiíiííi lllllll n' b' n H( Í¡ 'H A *Í ' HÍ Í à Mulan¡ om * MW( §lfllllfílFlfHlüllHíñm ' I “ "ii m “ I
 22. 22. É ›"'-_5W; nu _I_| l_ -_¡_I l , . y u' r g5» y J uu hà* “H IÍÍVÍHÍTN T ã¡ *i-'íjllriêííí*EH? gmñfíítjííwíifík#ñÍÍÍÀHEIJÍ, ÍF*ÉEÍÃ"É*EmHÍÉÊLÍÍT , . = l' « i¡ &z; ' , a 4 : :ii H mJ/ "IzxllUJLMHJJHIHHIIIITIIÍIL¡ IIÍIÊÍÍIÃÇJIIÍÍLLIIIÊJ ' à Nx IIDÀMJILLIÁVILÉITITH u J IH
 23. 23. *N Í t' ' "' "' "Wii ¡HiiiiliiilíiiliiiliiiHim'"ÍÍÍÍÍÍ" ii' "HI H* A a w : ea : =s A: ¡ M 1 , 4* x y l ' ' _ _ _ _ ' ' › _ _ Á _ _ m u. ,._ . . i -
 24. 24. » _ÍÍÍÍÍÍWRIÍHÍÍÍÍÍ EÍIHÍÍÍKÍÍH"ÍÍÍÍIIÍÍIEIÍWÍIIIIÍIÍÍÍ ÍIIÍIIÍIÍIIÍÍÍÍHFÍTIÍÍÍ 'mw . Ilgllralmñulllwñl¡Imp! l! IMEQ! !!§5g| uu5u5|| g15:gllumn¡gggggguwgln; riwãm il t a [. _._'.7| 픡, '7¡'°7W l w wgçq¡ j A ~,1'~»»'r¡¡aa: ›
 25. 25. ¡fi! ÍEIIHEWWEÍHE? !&HFHÍÊIÍÍHHH¡HIIIIIIÍÍIHÍHÊÊÍÍPYFIHÍT” $591* Hx 'Il ~HH: «~a›z~; zw IIÇÍÍÍÀCÍLI* _ ! IÍIHIPIE 'Lãíiüliitilílll xIHIWlIIILIIíiIIlgvlilltl Hx. :_' ' v F"Tl V"? 7'", '7 """Í T" 7'7' í' › - TH
 26. 26. l _ _m_ _ . v , -__HL_, 1,43,. ,, “Mx v 7' _ 4¡ V, H 1 Açg. À n; E . n H ; Illlll mn ¡InrmnInnnnnmnnn mu¡ g¡ : _ . -41gguvlwwra«Malawi I! ! 'ggz ! II ; $1.12 e! fiêgnügíllvrlãkl¡Iglãllggitazn um( 11v [IF : «I= : v1 "M ¡ 1¡ qm 't' : :.13 hIÊiàÊHÚÍÊÍH mw» wííímrlágíhamkH-: aíãul A asaw~~ *JÍHÍÊL-; ãàlníi . ... ... ... .. . .!! !!! Í!. ... .!! llÉ! !!mu! !!ÍÍÊÊÊWÊÊÊ! !!HÊÊÊHL". !!! !!! !.. ... u!! ..! !! maul * ~ r* 1 r f; *

×