Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La RSC i les PIMES

808 views

Published on

Treball d'avaluació sobre la Responsabilitat Social Corporativa i les PIMES

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La RSC i les PIMES

 1. 1. LA RSC I LES PIMES FRAGEVMA Fran Rodríguez Calabria Agus Company Perona Eva Carrera Comas Martin Adan Muñoz
 2. 2. Índex GRUP FRAGEVMA
 3. 3. Introducció/Objectius <ul><li>Veure i conèixer la importància de la RSC a les empreses </li></ul><ul><li>Ens centrarem en les PIMES per sobre de la resta de companyies </li></ul><ul><li>Analitzarem les diferent relacions envers als factors humans, socials i mediambientals </li></ul><ul><li>Veurem com la RSC fomenta la competitivitat empresarial </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 4. 4. Les Pimes <ul><li>Tipus de PIMES: </li></ul><ul><ul><li>Petita Empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Microempresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjana Empresa </li></ul></ul><ul><li>Definició PIMES: </li></ul><ul><ul><li>Nombre d’empleats </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum global de negoci </li></ul></ul><ul><ul><li>Balanç anual </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA
 5. 5. GRUP FRAGEVMA Les pimes Tipus de Pimes Nombre d’empleats Volum de Negoci Balanç Anual Petita Empresa < de 50 Persones < 10 M € < 10 M € Mitjana Empresa > De 50 i <250 Persones < 50 M € < 43 M € Microempresa < 10 Persones < 2 M € < 2 M €
 6. 6. GRUP FRAGEVMA <ul><li>Estadistíques </li></ul>Les pimes
 7. 7. La R.S.C <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Adopció d’un model de gestió de les empreses i de relació amb els stakeholders: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.1- ASPECTES A TENIR EN COMPTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2- INICIATIVES I COMPROMISOS DE LES RSC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.3- PRINCIPIS FONAMENTALS </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA
 8. 8. <ul><li>Aspectes a tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Resultats comptables </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats ecològics </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats socials </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 9. 9. <ul><li>Iniciatives i compromisos: </li></ul><ul><ul><li>Accions socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Patrocini d’actes culturals i esportius </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament dels drets humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques d’igualtat </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés al mercat laboral dels col·lectius més desfavorits </li></ul></ul><ul><ul><li>Processos productius respectuosos amb el medi ambient </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 10. 10. <ul><li>Principis fonementals: </li></ul><ul><ul><li>Voluntarietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Aportacions = valor afegit </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Funció social </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques mediambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicació dels treballadors </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 11. 11. <ul><li>2. Aspectes humans </li></ul><ul><li>Hem de tenir en compte : </li></ul><ul><ul><li>Relacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb la comunitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb proveïdors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb la competència </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Normes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenir una normativa bàsica coherent i comprensiva per a tots els seus treballadors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa clara envers als clients i proveïdors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa envers a la societat que l’envolta . </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 12. 12. <ul><ul><li>Principis Bàsics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promoure els drets humans </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investigar i estudiar si els drets humans es poden veure afectats per l’activitat que vol dur a terme en el país, on en un futur es vol operar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complir amb totes les normes i obligacions que fan referència aquests drets. </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 13. 13. <ul><li>3. Aspectes medi ambientals </li></ul><ul><li>Un desenvolupament empresarial sostenible i respectuós amb el medi ambient </li></ul><ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui ho porta a terme? </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 14. 14. <ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Racionalització en la utilització de recursos naturals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reciclatge de matèries primeres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bona gestió de residus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció de bens amb valor afegit </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 15. 15. <ul><li>Estadístiques Medi-ambientals </li></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 16. 16. <ul><ul><li>Qui ho porta a terme? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les grans empreses: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apliquen per acompliment de llei i per efectes mediàtics processos d'eficient respecte al medi ambient. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Pime: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Incorporació gradual i ràpida d’aquests aspectes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Són conscients de la seva valoració per la societat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El consumidor: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Petits canvis suposen grans avenços </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Generalització en utilització del cistell o carro de la compra i bosses de roba enlloc de les de plàstic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Compra de vehicles de major eficiència energètica o híbrids </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Incorporació generalitzada a les llars de termòstats per a la calefacció, airejadors d’aigua, bombetes de baix consum,… </li></ul></ul></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 17. 17. <ul><li>4. La Competitivitat: </li></ul><ul><li>La Gestió Responsable: </li></ul><ul><ul><li>Relacions en l’empresa o Stakeholders ( empleats, proveïdors, clients, administracions públiques, societat en general...) esdevé un dels aspectes mes importants en relació a la R.S.C. </li></ul></ul><ul><li>Fluxos d’informació </li></ul><ul><ul><li>Generació de confiança = Fluxos d’informació dels Stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Stakeholders són necessaris i diferenciadors en la presa de decisions per a negocis, productes, serveis, disseny de nous mètodes </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 18. 18. <ul><li>Model Sistematitzat </li></ul><ul><ul><li>Sense un model sistematitzat de contacte amb els stakeholders, amb el que hi hagi una valoració dels models adoptats, criteris emprats i avenços realitzats en relació a aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social , aquesta no esdevindrà sostenible a llarg termini en general i únicament podrà ser-ho en casos puntuals . </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 19. 19. Conclusions <ul><li>Pes de les PIMES dins món empresarial </li></ul><ul><li>Gran oportunitat pel desenvolupament de les accions de Responsabilitat Social Corporativa. </li></ul><ul><li>La RSC no és només una moda passatgera </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 20. 20. <ul><li>Cal generar confiança </li></ul><ul><ul><li>Internament (empleats, accionistes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Externament (clients, inversors) </li></ul></ul><ul><li>La RSC és beneficiosa per l’empresa envers </li></ul><ul><ul><li>Relació comunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Components humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora diferenciació </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora competitivitat empresarial </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 21. 21. <ul><li>Societat cada cop més conscienciada: </li></ul><ul><ul><li>La RSC genera valor afegit dels productes/serveis de cara a la societat </li></ul></ul><ul><li>Alimentar confiança: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’un codi ètic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aspectes interns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjançant una política social i mediambiental responsable. </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 22. 22. <ul><li>La realització d’accions de RSC per part de les empreses es traduiria en: </li></ul><ul><ul><li>Millor imatge corporativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Millor reputació empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor afegit al producte/servei </li></ul></ul><ul><ul><li>Més confiança a l’empresa </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 23. 23. Punts de reflexió <ul><li>Ser socialment responsable et reporta més beneficis a nivell local de PIME? </li></ul><ul><li>Quins aspectes respecte la RSC cal que les PIMES potenciïn , per millorar la seva competitivitat? </li></ul><ul><li>Avantatges de la bona reputació o el perill d’una reputació dolenta. </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 24. 24. GRUP FRAGEVMA Slideshare Aquesta presentació esta disponible on-line a: http://www.slideshare.net/fcalabria/la-rsc-i-les-pimes

×