Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge

3,874 views

Published on

Blogs per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge; alguna cosa més que tecnologia.

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge

 1. 1. B logs per a l’ E nsenyament i l’ A prenentatge alguna cosa més que tecnologia francesc balagué Universitat de Barcelona www.blocdeblocs.net
 2. 2. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I – Introducció II – Aplicacions educatives III – Comencem!
 3. 3. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I i n t r o d u c c i ó
 4. 4. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>- Nou paradigma d’ensenyament i aprenentatge </li></ul><ul><li>- Enfocament centrat en l’estudiant </li></ul><ul><li>- Basat en competències </li></ul>>> Espai Europeu d’Educació Superior - Nou rol professorat estudiants institucions
 5. 5. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology “ Els nostres estudiants han canviat radicalment. Els estudiants d’avui ja no són les persones per a les quals havia estat dissenyat l’actual sistema educatiu.” Mark Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”
 6. 6. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Web20
 7. 7. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li> “ … la filosofia de maximitzar mútuament la intel·ligència col·lectiva i afegir valor per a cada participant amb un intercanvi i creació d’informació formalitzada i dinàmica. </li></ul><ul><li>Högg, R. Meckel, M., Stanoevska-Slabeva, K., Martignoni, R., 2006. Overview of business models for Web 1.0 communities. Proceedings of GeNeMe, p.23-37. </li></ul>>> Web 2.0
 8. 8. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://www.slideshare.net/rdesalvo/blogs-and-wikis-for-beginners/
 9. 9. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Per a ser definit com a programari social , una eina ha de complir com a mínim dues de les següents condicions: </li></ul>>> Web 2.0 <ul><ul><ul><li>Permetre a les persones comunicar-se, col·laborar i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>construir una comunitat online </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pugui ser sindicat, compartit, reutilitzat i remesclat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet a les persones aprendre fàcilment I capitalitzar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a partir del coneixement dels altres </li></ul></ul></ul><ul><li>Meredith Gorran Farkas </li></ul>
 10. 10. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Característiques del programari social : </li></ul>>> Web 2.0 Col·laboració online Converses Capitalitzar la saviesa col·lectiva Transparència Portabilitat Meredith Gorran Farkas Facilitat de creació de continguts i compartir-los
 11. 11. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology P e r q u è w e b l o g s ? http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022
 12. 12. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Els blogs són una de les eines més representatives de la Web 2.0; ofereixen flexibilitat, adaptabilitat i permeten la integració amb d’altres eines. </li></ul><ul><li>Blogs in </li></ul><ul><li>Plain English </li></ul><ul><li>http: // commoncraft.com /blogs </li></ul>>> Usos dels blogs
 13. 13. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Technorati State of the blogsphere 2008 http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
 14. 14. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology II a p l i c a c i o n s e d u c a t i v e s
 15. 15. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>La tecnologia NO canvia l’ensenyament i l’aprenentatge, </li></ul><ul><li>però pot ajudar a introduir noves metodologies i entorns d’aprenentatge </li></ul>
 16. 16. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogs en educació Els blogs permeten: Construcció de coneixement reflexió monitorització compartir arxivar Possibilitats de les eines Web 2.0
 17. 17. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>dissenyar, planificar, produir </li></ul>>> Taxonomia de Bloom experimentar, monitoritzar implementar, executar organitzar, atribuir, integrar resumir, inferir, parafrasejar, reconèixer, identificar, recuperar
 18. 18. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Ús dels blogs a l’aula Compartir opinions i aprenentatge Veure les interconnexions del coneixement Facilitar la reflexió i avaluació Desenvolupar el portafoli digital Promoure l’escriptura creativa Ensenyar l’escriptura pública responsable http://anne.teachesme.com/2007/01/17/rationale-for-educational-blogging (Davis 2007)
 19. 19. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>… al professorat oferir feedback i seguiment dels estudiants d’una manera més efectiva. </li></ul>>> Els blogs faciliten … … autoavaluació i avaluació continua. … reflexió personal . … seguiment del procés (pels propis estudiants i pel professorat).
 20. 20. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology III c o m e n c e m !
 21. 21. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Comencem!
 22. 22. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Comença explorant l’eina, què es pot fer, com funciona, etc. </li></ul>>> Consells per començar Consulta als companys que ja ho han fet servir. Aprofita als estudiants més avançats perquè ajudin als altres. Llegeix altres blogs educatius; com el fan servir, com organitzen la informació, quina temporalitat utilitzen per publicar, com donen les instruccions als estudiants, etc.
 23. 23. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>… una organització diferent de l’espai i el temps (també diferent en un entorn presencial que a distància) </li></ul>>> Utilitzar blogs requereix… … aprendre una nova eina (tan tecnològica com metodològicament) … preveure la càrrega de treball que suposaran les activitats plantejades
 24. 24. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Alguns enllaços d’utilitat
 25. 25. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control de Wordpress.com
 26. 26. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogger.com
 27. 27. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control Blogger
 28. 28. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Algunes altres plataformes: B2Evolution http://b2evolution.net/ LiveJournal http://www.livejournal.com/ Edublogs http://edublogs.org/ Twitter (microblogging) http://twitter.com
 29. 29. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> i … Afegir complements al blog: http://www.youtube.com/watch?v=-OVRlXn9mAs Sindica’t, actualitzacions automàtiques www.feedreader.com www.bloglines.com www.google.com/reader
 30. 30. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Referències: </li></ul><ul><li>- Socio-Constructivism on EdutechWiki </li></ul><ul><li>http:// edutechwiki.unige.ch /en/Socio-constructivism </li></ul><ul><li>- Bloom, B.S (1984) Taxonomy of educational objectives, Pearson Education, Allyn and Bacon, Boston, MA. </li></ul><ul><li>- Jonassen, D. (1994) Thinking technology: towards a constructivist design model, Educational Technology, 34(4), 34-37. </li></ul><ul><li>- Social Software in Higher Education http://www.slideshare.net/librarianmer/social-software-in-higher-education </li></ul><ul><li>- Two ways to integrate technology in our teaching </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jasondenys/wikis-and-blogs-in-education </li></ul>
 31. 31. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Referències: </li></ul><ul><li>- Matrix of some uses of blogs in education http://www.edtechpost.ca/wordpress/2003/10/09/Matrix-of-some-uses-of-blogs-in-education - Blogger & Wordpress chart http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html </li></ul><ul><li>- Educational Blogs’ Slides at Slideshare </li></ul><ul><li>http:// www.slideshare.net/search/slideshow?q =education%2Bblogs&submit= post&commit =Search - Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students </li></ul><ul><li>http://www.campustechnology.com/articles/68089/ </li></ul>
 32. 32. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>francesc balagué </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.blocdeblocs.net </li></ul><ul><li>Foto Fulla: http://www.flickr.com/photos/montanaraven/10693295/ </li></ul><ul><li>Foto Estudiants: http :// www.flickr.com / photos / kmtucker /507130019 </li></ul><ul><li>Foto Web2.0: http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022 </li></ul><ul><li>Foto Tren: http://flickr.com/photos/brianlewandowski/2115495443 </li></ul><ul><li>Foto Mur: http :// flickr.com / photos /8628950 @N06 /2405895532 </li></ul>Moltes gràcies!!

×