Estatuts

545 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estatuts

  1. 1. Estatuts 21 d’Octubre 2000
  2. 2. Estatuts <ul><li>Capítol I . Denominació, objecte, domicili i àmbit. </li></ul><ul><li>Article 1. </li></ul><ul><li>L’Associació CORAL CASP , està constituïda a la població de Barcelona, acollida l’article 22 de la Constitució Espanyola de 1978 i es regeix per aquests estatuts i per la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions. </li></ul><ul><li>La CORAL CASP està constituïda per pares, mares, alumnes i exalumnes del Col·legi Casp i admet també membres d’altra procedència. </li></ul><ul><li>La CORAL CASP , té personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre. </li></ul><ul><li>Article 2 . </li></ul><ul><li>Els objectius de la CORAL CASP , són la pràctica i divulgació del cant coral i el gaudi d’aquesta activitat col·lectiva. </li></ul><ul><li>Article 3. </li></ul><ul><li>LA CORAL CASP té el seu domicili a l’escola Col·legi Casp. Sagrat Cor de Jesús de Barcelona, al carrer Casp número 25. El principal àmbit territorial és Catalunya. </li></ul><ul><li>Article 4 . </li></ul><ul><li>La CORAL CASP , en funció dels seus objectius, podrà federar-se i/o confederar-se amb estaments i organitzacions d’àmbit nacional, estatal i/o internacional, previ acord de l’Assemblea General. </li></ul><ul><li>Article 5. </li></ul><ul><li>La CORAL CASP pot crear en el seu si, seccions que potenciïn i/o complementin la seva tasca. </li></ul><ul><li>Article 6 . </li></ul><ul><li>La CORAL CASP , té plena capacitat per accionar i adquirir, posseir i dur a terme tota mena d’actes de relació amb particulars, administracions públiques i altres institucions, i establir-hi acords i formalitzar contractes sense ànim de lucre. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Capítol II . Membres i socis. </li></ul><ul><li>Article 7. </li></ul><ul><li>Són membres de la CORAL CASP tots els cantaires inscrits en el seu registre. </li></ul><ul><li>Article 8 . </li></ul><ul><li>Per ingressar a la CORAL CASP s’ha de superar la prova d’admissió que estableixi el director. </li></ul><ul><li>Article 9 . </li></ul><ul><li>Els membres de la CORAL CASP tenen dret a assistir a les activitats que organitzi o en qué participi la Coral i en general exercir tots els drets que aquests estatuts concedeixin. </li></ul><ul><li>Són drets dels socis: </li></ul><ul><li>Participar i tenir veu i vot en les assemblees generals. </li></ul><ul><li>Exposar queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>Tenir un exemplar dels estatuts vigents. </li></ul><ul><li>Consultar els llibres de l’associació. </li></ul><ul><li>Són deures dels socis: </li></ul><ul><li>Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats, satisfent les quotes i les derrames acordades. </li></ul><ul><li>Observar i complir els estatuts. </li></ul><ul><li>Complir les normes i els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible, els objectius de l’associació. </li></ul><ul><li>Participar regularment i assíduament a les activitats pròpies de la Coral, aplicant-hi el màxim d’interès. </li></ul><ul><li>L’exercici d’aquests drets, i també com els deures, serà regulat en base a un reglament de règim intern. </li></ul><ul><li>Article 10 . </li></ul><ul><li>Els membres de la CORAL CASP poden ser baixa temporal o definitiva per decisió pròpia o, en cas d’incompliment d’aquests estatuts, per acord de la Junta Directiva, revisable per l’Assemblea General. </li></ul>Estatuts
  4. 4. <ul><li>Article 11. </li></ul><ul><li>A més dels seus membres, la CORAL CASP pot tenir socis col·laboradors, persones físiques o entitats jurídiques. Són socis col·laboradors aquells que d’alguna manera concreta contribueixen al seu funcionament i suport i als quals l'Assemblea General atorgui aquesta qualitat. La condició de soci col·laborador no comporta el dret a elegir i a ésser elegit membre de la Junta, ni tampoc ametre el vot en les qüestions decisòries que afectin la Coral. </li></ul><ul><li>Capítol III. Administració i govern. </li></ul><ul><li>Article 12. </li></ul><ul><li>L’Assemblea General i, en representació d’ella, la Junta Directiva són els òrgans de govern de la Coral, que es regirà segons les seves decisions, d’acord amb aquests estatuts i la legislació aplicable en la matèria. </li></ul><ul><li>Article 13. </li></ul><ul><li>L’Assemblea General està constituïda per tots els membres de la Coral, cadascun dels quals té el seu vot delegable, i pot ser portador només d’un altre vot delegat. La delegació del vot ha de ser escrita i signada. </li></ul><ul><li>Les Assemblees Generals són ordinàries i/o extraordinàries. </li></ul><ul><li>Article 14. </li></ul><ul><li>L’Assemblea General Ordinària es reuneix una vegada a l’any </li></ul><ul><li>L’Assemblea General només pot prendre acords vinculants sobre els temes prèviament especificats a l’ordre del dia elaborat per la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>L’ordre del dia ha d’incloure necessàriament la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior, la revisió del funcionament de la Coral, l’aprovació de la gestió de la seva Junta Directiva i l’elecció estatutària dels seus membres, la ratificació del President i del Director, la discussió i aprovació dels plans futur d’actuació i desenvolupament, i el tractament de les propostes presentades per escrit pels membres de la Coral amb una antelació mínima de sis dies naturals a la celebració de l’Assemblea General. </li></ul><ul><li>La convocatòria de l’Assemblea General es comunicarà quinze dies naturals abans, com a mínim, de la seva celebració. </li></ul>Estatuts
  5. 5. <ul><li>Article 15 . </li></ul><ul><li>L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan ho consideri necessari la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un mínim d’una tercera part dels membres de la Coral, exposant per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació mínima de vuit dies, el o els motius que la justifiquin. </li></ul><ul><li>És obligat convocar l’Assemblea General Extraordinària per modificar els estatuts presents, pel canvi de nom, de domicili o dissolució de l’Entitat i pel nomenament de nou president o de nou director. </li></ul><ul><li>Article 16. </li></ul><ul><li>L’Assemblea General es considera constituïda en primera convocatòria si hi són presents la meitat més un dels membres de la Coral i en segona convocatòria (trenta minuts després de l’hora establerta per a l’inici de la primera), sigui quin sigui el nombre d’assistents. </li></ul><ul><li>Els acords d l’Assemblea General, són presos per majoria dels assistents. </li></ul><ul><li>Per prendre acords vàlids en relació a la modificació dels estatuts, canvi de nom o dissolució de l’Entitat caldrà el vot favorable de dues terceres parts dels assistents. </li></ul><ul><li>El vot és personal i és secret o públic segons acord de l’Assemblea General. </li></ul><ul><li>Article 17. </li></ul><ul><li>Seran President i Secretari de l’Assemblea General els qui ho siguin de la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>El secretari redactarà l’Acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. </li></ul><ul><li>Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis. </li></ul><ul><li>Article 18. </li></ul><ul><li>La Junta Directiva és elegida per majoria en Assemblea General entre les candidatures presentades i per un període de dos anys reelegibles. </li></ul>Estatuts
  6. 6. <ul><li>Article 19. </li></ul><ul><li>La Junta Directiva és nomenada per l’Assemblea General i els seus membres són elegits, cooptats i fixats per la mateixa. </li></ul><ul><li>La Junta Directiva està formada per un president, un secretari i un tresorer. </li></ul><ul><li>Per ser elegit membre de la Junta Directiva, s’ha de ésser major d’edat i tenir una antiguitat mínima d’un any com a membre de la Coral. </li></ul><ul><li>Article 20. </li></ul><ul><li>La Junta Directiva assumeix la representació jurídica i pública de la CORAL CASP , en dirigeix el funcionament d’acord amb les decisions i orientacions de l’Assemblea General, n’estructura les activitats segons els plans de la direcció musical, dictamina sobre els ingressos i baixes de membres, contracta els serveis necessaris per el bon acompliment dels objectius estatutaris, desenvolupa la gestió econòmica, té cura constant de l’observança d’aquests estatuts i, d’una manera general, exerceix totes les funcions per a la seva bona administració. </li></ul><ul><li>La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’exclusió de l’associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern. </li></ul><ul><li>El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora, La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. </li></ul><ul><li>Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades, poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. </li></ul><ul><li>Article 21. </li></ul><ul><li>Correspon al president de convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General i d’ostentar la representació jurídica de la Coral davant tota classe d’entitats, organismes, autoritats i tribunals. </li></ul>Estatuts
  7. 7. Estatuts <ul><li>També li correspon al president de prendre personalment mesures que consideri urgents (les estrictament musicals, de comú acord amb el director) per la bona gestió de la Coral de les quals, però, ha de retre compte a la Junta Directiva. Així mateix, de subscriure personalment tota mena de documents que emanin de la Coral. </li></ul><ul><li>El president pot delegar, en casos concrets, les facultats que té atribuïdes. </li></ul><ul><li>Article 22. </li></ul><ul><li>Correspon al secretari de la Junta Directiva custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també portar el llibre registre de socis. </li></ul><ul><li>Article 23. </li></ul><ul><li>Correspon al tresorer custodiar i controlar els recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. </li></ul><ul><li>Article 24. </li></ul><ul><li>Correspon al director la responsabilitat, el guiatge i la decisió sobre tots els aspectes musicals de la Coral i podrà participar com a assessor a les reunions de la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>Article 25. </li></ul><ul><li>En cas d’absència, malaltia o dimissió del president o del director, la Junta Directiva designarà la o les persones que momentàniament n’assumiran les funcions i responsabilitat. </li></ul><ul><li>Article 26. </li></ul><ul><li>Per poder disposar dels fons de la Coral -obrir, seguir i cancel·lar llibretes d’estalvi i tot allò que fos necessari dins la pràctica bancària- serà necessària la signatura conjunta de dos dels tres càrrecs següents: president, tresorer i secretari. </li></ul><ul><li>Capítol IV. Recursos. </li></ul>
  8. 8. Estatuts <ul><li>Article 27. </li></ul><ul><li>Aquesta associació no té patrimoni fundacional. </li></ul><ul><li>Article 28. </li></ul><ul><li>Els recursos de la CORAL CASP, per l’acompliment i desenvolupament dels seus objectius, es basen en : </li></ul><ul><li>les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres. </li></ul><ul><li>les subvencions oficials o particulars. </li></ul><ul><li>les donacions, les herències o els llegats. </li></ul><ul><li>les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. </li></ul><ul><li>Article 29. </li></ul><ul><li>Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. </li></ul><ul><li>L’ Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries. </li></ul><ul><li>Article 30. </li></ul><ul><li>L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. </li></ul><ul><li>Article 31. </li></ul><ul><li>El pressupost anyal serà fixat i presentat per la Junta Directiva i aprovat, si s’escau, per l’Assemblea General. </li></ul><ul><li>Article 32. </li></ul><ul><li>En cas de dissolució, la Junta Directiva en exercici actuarà de Comissió Liquidadora i destinarà el producte sobrer, si n’hi ha, als fins benèfico-docents que creurà més convenients. </li></ul><ul><li>Barcelona, 21 d’octubre de 2000 </li></ul>

×