KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah   Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4MATEMA T...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah  Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4     ...
Huraian Sukatan PelajaranTAHUN 4               MATEMATIK                 KBSR     Kand...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan selu...
FALSAFAH PENDIDIKAN     KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha yangberterusan ke arah lebih memperkembangk...
Kata Pengantar         vi         vii
PENDAHULUAN                               Matlamat       Matlamat wawasan negara dap...
5.  menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik          2.  Ukuran         bagi merancang strategi...
Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran             Mencakupi kemahiran asas dengan          ...
•  Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu        Penyelesaian Masalah dalam Matematik  disusuli de...
4.  Cuba jaya                              Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran5.  Menge...
3.  Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik        Penilaian Hasil Pembelajaran   bercerita. Penyamp...
1.      BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                              Tahun 4   ...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                   Tahun 4   Bidang Pembelajaran   ...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                           Tahun 4   Bidang ...
1.  NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000      BULA                                     ...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                              Tahun 4   Bi...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                       Tahun 4   Bidang Pembelaja...
1.  NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000      BULA                                     ...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                             Tahun 4   Bida...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                               Tahun 4  ...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                            Tahun 4   Bidan...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                           Tahun 4   Bidang P...
1.     BULA   NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000                           Tahun 4   Bidang P...
1.  NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000      BULA                                     ...
2. PECAHAN                                     Tahun 4 Bidang Pembelajaran     ...
2. PECAHAN                                    Tahun 4 Bidang Pembelajaran      H...
2. PECAHAN                                      Tahun 4  Bidang Pembelajaran    ...
2. PECAHAN                               Tahun 4  Bidang Pembelajaran  Hasil Pembelajaran ...
2. PECAHAN                                        Tahun 4  Bidang Pembelajaran  ...
2. PECAHAN                                        Tahun 4  Bidang Pembelajaran  ...
3. PERPULUHAN                                       Tahun 4  Bidang Pembelajaran ...
3. PERPULUHAN                                     Tahun 4  Bidang Pembelajaran   ...
3. PERPULUHAN                                      Tahun 4  Bidang Pembelajaran   ...
3. PERPULUHAN                                  Tahun 4  Bidang Pembelajaran      ...
3. PERPULUHAN                                     Tahun 4  Bidang Pembelajaran    ...
3.  PERPULUHAN                                      Tahun 4   Bidang Pembelajaran ...
3. PERPULUHAN                                      Tahun 4 Bidang Pembelajaran   ...
3.  PERPULUHAN                                     Tahun 4   Bidang Pembelajaran  ...
4.  WANG HINGGA RM10 000                                 Tahun 4   Bidang Pembelajaran...
4. WANG HINGGA RM10 000                                 Tahun 4  Bidang Pembelajaran   ...
4. WANG HINGGA RM10 000                                  Tahun 4  Bidang Pembelajaran ...
4. WANG HINGGA RM10 000                                  Tahun 4  Bidang Pembelajaran ...
4. WANG HINGGA RM10 000                                 Tahun 4  Bidang Pembelajaran   ...
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HSP Math Thn4

1,889 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

HSP Math Thn4

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4MATEMA TEMATIK PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001 i
 2. 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4 ii
 3. 3. Huraian Sukatan PelajaranTAHUN 4 MATEMATIK KBSR Kandungan Halaman Kata Pengantar vii Pendahuluan ix 1 Nombor Bulat hingga 100 000 1 2 Pecahan 14 3 Perpuluhan 19 4 Wang hingga RM10 000 27 5 Masa dan Waktu 34 6 Panjang 42 7 Timbangan Berat 52 8 Isi padu Cecair 60 9 Bentuk Dua Matra 68 10 Bentuk Tiga Matra 72 iii
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secaraadil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruhtenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha yangberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawabdan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. v
 6. 6. Kata Pengantar vi vii
 7. 7. PENDAHULUAN Matlamat Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membinaPerananmatematik yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asasdalam pengetahuan matematik. Antara usaha mencapai wawasan ini,pembangunan mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu muridinsan dan perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuhnegara kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. membuat keputusan dengan berkesan. Objektif Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, Objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah membolehkan penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa murid: ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. 1. mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang yang berkaitan dengan, berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran • nombor penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu • operasi dibina di peringkat sekolah. • ruang • ukuran; dan Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan • perwakilan data; wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran • tambah matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang • tolak dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan • darab dan kemahiran tersebut mereka berkemampuan untuk menangani • bahagi; cabaran dalam kehidupan harian. 3. menguasai kemahiran operasi bergabung; Keseluruhan kandungan Matematik KBSR diagih mengikut struktur tahun persekolahan peringkat rendah, iaitu dari Tahun 1 4. menguasai kemahiran asas matematik iaitu: hingga Tahun 6. Pada Tahap 1 ialah untuk membolehkan murid • membuat anggaran dan penghampiran menguasai nombor dan melakukan operasi asas matematik serta • mengukur menyelesaikan masalah harian yang mudah. Pada Tahap 2 pula, • mengendali data dan penekanan adalah kepada penguasaan kemahiran matematik • mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta; untuk berfungsi dalam kehidupan harian serta mengikuti pelajaran di peringkat sekolah menengah. vii ix
 8. 8. 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik 2. Ukuran bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara • Masa dan Waktu berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan • Ukuran Panjang seharian; • Timbangan Berat • Isipadu Cecair 6. menggunakan laras bahasa matematik yang betul; 3. Bentuk dan Ruang 7. menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian • Bentuk Dua Matra untuk membina pemahaman konsep, menguasai • Bentuk Tiga Matra kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah; 4. Statistik • Purata 8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, • Perwakilan Data tepat dan teliti; Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik 9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dihuraikan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil dunia pendidikan matematik; dan Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 10. menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Lajur Bidang Pembelajaran menunjukkan skop kajian bagi Bidang kurikulum matematik. Di bawah lajur ini keluasan dan Pembelajaran kedalaman skop kajian setiap tajuk dihuraikan. Setiap skop Organisasi Kandungan bidang pembelajaran tersebut, diperincikan dan mengandungi kemahiran-kemahiran matematik yang disusun daripada yang Kandungan Matematik KBSR merupakan pengetahuan danOlahan paling asas hingga kepada yang lebih kompleks berdasarkan kemahiran asas yang sesuai dipupuk mengikut peringkat sertakandungan dokumen Sukatan Pelajaran Matematik KBSR.matematik bidang pembelajarannya. Kandungan ini disusun mengikut empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik. Dalam Lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan jelasnya Hasil kemahiran atau proses matematik yang perlu dikuasai oleh Pembelajaran Bagi setiap bidang utama dihuraikan topik-topik yang murid sepadan dengan Bidang Pembelajaran berkenaan. merangkumi skop bidang pembelajaran seperti: Hasil Pembelajaran ditulis dengan menggabungkan 1. Nombor kandungan dan proses dalam matematik. Semua hasil • Nombor Bulat pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid terbahagi kepada • Pecahan tiga aras mengikut kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang • Perpuluhan pembelajaran. Peringkat kemahiran aras-aras berkenaan • Wang ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut. • Peratus viii x
 9. 9. Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mencakupi kemahiran asas dengan kedalaman yang mencukupi. Penyelesaian Pengajaran dan pembelajaran Matematik di bilik darjah Aras 1 masalah dan berkomunikasi secara langsung hendaklah mengambil kira hasrat pendidikan matematik seperti Pembelajaran Berfikrah dan mudah. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan, kaedah serta teknik mengajar yang berkesan. Pengajaran Mencakupi kemahiran yang lebih mendalam dan pembelajaran matematik dilaksanakan dengan berbanding Aras1. Boleh menterjemahkan berlandaskan kepada prinsip pembelajaran masteri dan Aras 2 konsep matematik dalam bentuk pernyataan pembelajaran berfikrah yang dilakukan secara akses dan dan menyelesaikan masalah. terarah kendiri. Mencakupi kemahiran yang lebih abstrak berbanding dengan Aras yang lebih abstrak Mencakupi kemahiran 2. Boleh Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan menterjemah konsep matematik daripada satu berbanding dengan Aras 2. Boleh berbantukan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan mod kepada mod yang lain serta menyelesaikan menterjemah konsep matematik daripada digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman Aras 3 masalah rutin dan masalah tak rutin. serta pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok satu mod kepada mod yang lain menyelesaikan masalah rutin dan masalah tak dan mencabar. rutin. Dalam menentukan peralihan aras, guru perlu mengambil kira perkara berikut: Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik • sama ada penguasaan kemahiran dalam sesuatu Kekompleksan bidang pembelajaran meningkat mengikut bidang pembelajaran adalah prasyarat bagi sesuatu hierarki dan unsur kritis dan kreatif diperkembangkan dalam bidang yang lain; dan proses pengajaran dan pembelajaran. • memberi keutamaan meneruskan bidang Sikap dan nilai yang terkandung dalam kurikulum matematik pembelajaran yang difikirkan lebih mudah berbandingCadangan dibentuk dan dipupuk melalui aktiviti pengajaran dan dengan bidang pembelajaran yang lebih sukar.AktivitiPembelajaran pembelajaran matematik. Aktiviti serta bahan pengajaran dan pembelajaran dicadangkan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Bagi membolehkan murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan perkara-perkara berikut perlu dijadikan Proses Pembelajaran. Selain itu lajur ini memaparkan penjelasan Pengajaran tambahan, penegasan serta contoh-contoh tertentu apabila pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran: dan Pembelajaran perlu, bagi pelbagai perkara seperti skop kandungan, kaedah pengiraan, strategi pengajaran dan penggunaan teknologi. • Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi Kandungan Kurikulum Matematik KBSR disusun dengan objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang memberi keluwesan kepada guru dalam melaksanakan bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. ix x ixi x
 10. 10. • Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu Penyelesaian Masalah dalam Matematik disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Ulangkaji dilakukan dari semasa ke semasa. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam Selain itu berbagai aktiviti seperti permainan yang pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu proses melibatkan nombor dan bentuk perlu dijalankan untuk pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran tujuan motivasi, pengukuhan dan pengayaan. menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi• seluruh kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dijalankan seberapa kerap yang mungkin bagi dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. mengekalkannya dalam ingatan serta memudahkan Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut: penggunaannya apabila mengira, menghitung dan menyelesaikan masalah. • memahami dan mentafsir masalah• Murid perlu selalu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperolehi daripada pengalaman harian • merancang strategi penyelesaian atau dipelajari daripada mata pelajaran lain bagi menyelesaikan masalah harian; • melaksanakan strategi• Dorongan dan bimbingan perlu diberi untuk murid • menyemak semula penyelesaian berbincang dengan guru atau rakan tentang hasil kerja mereka. Amalan ini dapat melatih murid menggunakan Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa masalah, termasuk langkah-langkah pernyelesaiannya harus berkomunikasi; dan diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini.• Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina Nilai-nilai murni perlu diterapkan secara bersahaja tetapi terancang di mana mungkin, sesuai dengan tajuk kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah matematik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan supaya yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat pendidikan matematik menjadi seimbang dan menyeluruh. menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi Sehubungan itu, unsur-unsur sains, patriotisme dan alam yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan sekitar dijadikan sebagai tema pengajaran dan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. pembelajaran sebagai usaha untuk mengaitkan matematik dengan bidang ilmu yang lain. Cara ini juga membolehkan Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh murid meningkatkan penguasaan kemahiran dipertimbangkan ialah: berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. 1. Mencuba kes lebih mudah 2. Membuat simulasi 3. Melukis gambar rajah x xii
 11. 11. 4. Cuba jaya Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran5. Mengenal pasti pola6. Mengguna analogi Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan7. Bekerja ke belakang dan pedagogi dalam pendidikan matematik di sekolah rendah.8. Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar di sekolah.Komunikasi dalam Matematik Penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu.Semasa murid mengutarakan pendapat, hujah atau Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkritpenyelesaian secara lisan, atau bertulis, mereka perlu dibimbing dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dansupaya sentiasa menggunakan bahasa yang baik dan laras membantu murid membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta,bahasa matematik yang betul dan tepat. Murid perlu dilatih untuk membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari danmemilih maklumat yang diterima sama ada dalam bahasa biasa memupuk sikap berkerjasama.atau bahasa matematik, mentafsir, menyusun fakta pentingdalam bentuk rajah atau jadual dan seterusnya Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakanmenyampaikannya dalam bentuk yang lain dengan cara yang mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapatjelas dan mudah difahami, tanpa mengubah makna asal mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami sesuatumaklumat tersebut. Perkembangan penaakulan matematik konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasimurid. Oleh itu penaakulan matematik perlu diterapkan dalam Penerapan unsur sejarah matematik perlu diterapkan dalampendidikan matematik supaya murid dapat mengenal, membina usaha mengujudkan murid yang menghargai dan menghayatidan menilai hujah matematik. keindahan matematik.Penggunaan Teknologi Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam merealisasikan hasrat tersebut adalah melalui kaedah sepertiPenggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman berikut:web dalam internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia 1. Perbincangan: Pertukaran idea secara bebas di antaraada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam murid bagi merangsang minat dan membimbing merekapengajaran dan pembelajaran matematik. mendapatkan idea yang baru. Perbincangan ditumpukan kepada penggunaan bahasa harian dan bahasaDengan berbantukan penggunaan teknologi yang bersesuaian, matematik di mana guru menjadi fasilitator dalamtuntas dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian murid dan perbincangan itu.penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu guruseharusnya menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini 2. Sumbangsaran: Murid menggunakan imaginasi merekauntuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran secara kreatif untuk melahirkan idea secara bebas danmatematik tertentu secara berterusan. spontan. xi xiii
 12. 12. 3. Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik Penilaian Hasil Pembelajaran bercerita. Penyampaian boleh dilakukan oleh guru atau murid. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal4. Tunjukcara: Demonstrasi atau sesuatu aktiviti semasa pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep pengajaran dan pembelajaran. atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.5. Simulasi: Situasi yang diwujudkan menyerupai keadaan sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan Contoh: terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif a. Sosio Drama - Lakonan berdasarkan skrip untuk sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru berpeluang untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional. memperbaiki pengajaran serta dapat membetulkan kesilapan dan kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan b. Main Peranan - Lakonan spontan tanpa tersebut tidak terhimpun. menggunakan sebarang skrip. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu6. Permainan: Aktiviti rekreasi yang menggembirakan bagi peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca mengukuhkan sesuatu konsep dan kemahiran matematik kelemahan dan kesukaran murid dalam pembelajaran. Dengan dalam keadaan terkawal. itu membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti7. Projek: Aktiviti yang dijalankan selepas murid menguasai pemulihan, pengukuhan atau pengayaan. kemahiran-kemahiran tertentu. Contoh: a. Membuat folio; b. Buku skrap; c. Melukis bertemakan matematik; d. Menulis cerpen, sajak, pantun dan teka-teki bertemakan matematik; e. Menghasilkan model bertemakan matematik; f. Mereka cipta alat pengukur8. Penyelesaian masalah: Menyelesaikan masalah yang berbentuk mekanikal, masalah perkataan, masalah grafikal, teka teki, kuiz, jadual dan pola. xii xiv
 13. 13. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti blok asas, kerangka nilai tempat, kertas grid, kad nombor dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang sejarah nombor, meneroka nombor, menyiasat pola nombor, permainan, dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membilang, membundar, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan nombor bulat. 1.1 Nombor bulat hingga Aras 1 100 000 a. Menama dan membilang sebarang i. Perwakilan nombor boleh dibuat nombor hingga 100 000 dalam turutan. secara manipulatif, rajah dan simbol. b. Menulis sebarang nombor hingga ii. Membilang secara: 100 000 dalam angka dan perkataan. • gandaan sepuluh ribu; • gandaan seribu; • gandaan seratus; • gandaan sepuluh; dan • satu-satu. 1
 14. 14. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, …………. iii. Membilang sehingga 100 000 dalam turutan: • sepuluh ribu-sepuluh ribu • seribu-seribu • seratus-seratus • sepuluh-sepuluh; dan • satu-satu Contoh 1: 30, 60, 90, ……., ……., …….. Contoh 2: 53 675, 54 675, ………., ………. iv. Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor. 2
 15. 15. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai tempat bagi i Bincangkan nilai tempat hingga sebarang nombor hingga 100 000. ratus ribu. b. Mencerakinkan sebarang nombor i. Cerakinan nombor dibuat mengikut hingga 100 000. nilai tempat setiap digit. c. Membanding nilai sebarang dua i. Perbandingan nilai sebarang dua nombor hingga 100 000. nombor adalah berdasarkan nilai tempat. ii. Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun. d. Menganggar kuantiti. i. Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli dalam bekas X. 50 biji guli Bekas X 3
 16. 16. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh 2: Anggarkan nombor pada . 0 100 Aras 3 a. Membundar sebarang nombor kepada i. Pembundaran nombor boleh puluh, ratus atau ribu yang terdekat. ditunjukkan dengan garis nombor. Contoh: 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat. 3 482 3 300 3 400 3 500 3 600 3 482 terletak di antara 3 400 dan 3 500. 3 482 lebih dekat kepada 3 500. Dengan itu 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 500. 4
 17. 17. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menentukan sebarang nombor bagi i. Contoh: 60 (dibundarkan kepada suatu nombor yang telah dibundarkan puluh yang terdekat). kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat. Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 60 ialah nombor dari 55 hingga 64. (55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dan 64). ii. Nombor yang sama boleh dibundarkan kepada ratus atau ribu yang terdekat. c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. 5
 18. 18. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kad nombor, kerangka nilai tempat, kertas grid dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, mereka cerita, simulasi, membina peta minda, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan operasi. 1.2 Penambahan nombor Aras 1 a. Menganggar hasil tambah. i. Kemahiran pembundaran boleh bulat hingga 100 000 digunakan untuk menganggar hasil tambah. Contoh: 6 542 + 3 187 = 6 542 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 6 500. 3 187 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 200. 6
 19. 19. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: 6 500 + 3 200 = 9 700 (Jawapan sebenar: 9 729) ii. Kemahiran menganggar hasil tambah boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 2 a. Menambah sebarang dua nombor hasil i. Penambahan sebagai proses tambah tidak lebih daripada 100 000. mencari jumlah dua nombor. b. Menambah sebarang tiga nombor hasil ii. Penambahan diwakilkan dengan tambah tidak lebih daripada 100 000. ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses penambahan melibatkan c. Menambah sebarang empat nombor • tanpa mengumpul semula; dan hasil tambah tidak lebih daripada • mengumpul semula. 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi tambah dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. penambahan. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 7
 20. 20. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.3 Penolakan nombor Aras 1 i. Kemahiran pembundaran boleh bulat hingga 100 000 a. Menganggar baki atau beza. digunakan untuk menganggar baki atau beza. Contoh: 18 732 – 7 913 = 18 732 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 19 000. 7 913 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 8 000. Anggaran: 19 000 – 8 000 = 11 000 (Jawapan sebenar: 10 819) ii. Kemahiran menganggar baki atau beza boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 2 a. Menolak sebarang nombor hingga i. Penolakan sebagai proses mencari lima digit daripada suatu nombor baki dan beza. yang lebih besar dan tidak lebih daripada 100 000. ii. Penolakan sebagai songsangan penambahan. iii. Penolakan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iv. Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. 8
 21. 21. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan nombor bulat tidak lebih daripada kepada tiga nombor. 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau perkataan melibatkan operasi tolak dalam yang melibatkan proses penolakan. situasi harian. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar 1.4 Pendaraban nombor dan jadual. bulat hingga 100 000 Aras 1 a. Menganggar hasil darab. i. Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. Contoh: 742 x 38 = 742 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 700. 38 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. Anggaran: 700 x 40 = 28 000 (Jawapan sebenar: 28 196) ii. Kemahiran menganggar hasil darab boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 9
 22. 22. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Mendarab sebarang nombor gandaan i. Pendaraban sebagai proses sepuluh dan gandaan sepuluh, hasil penambahan berulang. darab tidak lebih daripada 100 000. ii. Proses pendaraban diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. iv. Pendaraban sebarang dua nombor gandaan sepuluh melibatkan dari 10 x 10 hingga 1 000 x 100. b. Mendarab sebarang dua nombor, hasil i. Bagi pendaraban sebarang dua darab tidak lebih daripada 100 000. nombor, pendarabnya dihadkan hingga dua digit. ii. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. Contoh: 35 × 12 35 5 × 7 ×12 2 × 6 420 10 × 42 10
 23. 23. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi darab dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. pendaraban. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 1.5 Pembahagian Aras 1 nombor bulat a. Menganggar hasil bahagi. i. Kemahiran membundar boleh hingga 100 000 digunakan untuk menganggar hasil bahagi. Contoh: 875 ÷ 25 875 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 900. 25 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Anggaran: 900 ÷ 30 = 30 (Jawapan sebenar: 35) ii. Kemahiran menganggar hasil bahagi boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 11
 24. 24. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Membahagi sebarang nombor gandaan i. Pembahagian sebagai sepuluh hingga 100 000 dengan 10, pengumpulan sama banyak atau 100 dan 1 000 pengongsian sama rata. i. tanpa baki; dan ii. berbaki. ii. Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. b. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan iii. Proses pembahagian diwakilkan i. nombor satu digit; dan dengan ayat matematik dan bentuk ii. nombor dua digit, lazim. tanpa baki. iv. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu c. Membahagi sebarang nombor hingga ditegaskan untuk memperkukuhkan 100 000 dengan pemahaman tentang proses i. nombor satu digit; dan pembahagian. ii. nombor dua digit, berbaki. v. Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 100 000 dengan 10, 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki. Contoh: 45 637 ÷ 1000 = 45 baki 637 12
 25. 25. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi bahagi dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. pembahagian. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 1.6 Operasi bergabung, Aras 2 hasil operasi tidak a. Mencari hasil operasi bergabung i. Pengiraan bagi operasi bergabung lebih daripada tambah dan tolak, hasil setiap operasi dilaksanakan mengikut prinsip- 100 000 tidak lebih daripada 100 000. prinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. b. Mencari hasil operasi bergabung i. Proses operasi bergabung darab dan bahagi, hasil setiap operasi diwakilkan dengan ayat matematik tidak lebih daripada 100 000. dan bentuk lazim. ii. Bagi operasi bergabung darab dan bahagi, pendarab dan pembahagi dihadkan kepada dua digit. iii. Operasi bahagi tidak melibatkan Aras 3 baki. a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian. 13
 26. 26. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. 2.1 Pecahan Setara Aras 1 a. Menentukan sama ada dua pecahan i. Pecahan setara sebagai pecahan yang diberi adalah setara. yang sama nilai. b. Mencari pecahan setara bagi suatu ii. Mempelbagaikan penggunaan pecahan wajar yang diberi, gambar rajah. penyebutnya hingga 100. iii. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya didarab dengan satu nombor yang sama. 14
 27. 27. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya dibahagi dengan satu nombor yang sama. v. Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh dihasilkan secara mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. Aras 2 a. Menyatakan pecahan wajar yang i. Kemahiran membilang secara penyebutnya hingga 100 dalam melangkau dua-dua, tiga-tiga, dan sebutan terendah. seterusnya boleh digunakan untuk mencari pecahan setara dan pecahan dalam sebutan terendah. Aras 3 a. Membandingkan dua pecahan wajar i. Perbandingan antara dua pecahan yang penyebutnya hingga 100, melibatkan pengangka atau dengan mencari pecahan setara. penyebut yang: • sama; dan • tidak sama. 15
 28. 28. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. 2.2 Penambahan Aras 1 pecahan a. Menambah dua pecahan wajar yang i. Penambahan pecahan sebagai penyebutnya sama hingga 10. proses mencari jumlah dua pecahan. b. Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10. ii. Penambahan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Penambahan dan penolakan pecahan tidak melibatkan nombor bercampur. 16
 29. 29. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Proses penambahan dan penolakan pecahan dilakukan dengan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol. Contoh: 1 2 + 3 7 1 3 2 7 7 6 = + 21 21 13 = 21 17
 30. 30. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menambah nombor bulat dan pecahan i. Nombor bulat dihadkan kepada wajar yang penyebutnya hingga 10. satu digit sahaja. 2 2 Contoh: + 4= 4 3 3 Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian. 2.3 Penolakan Aras 1 pecahan a. Menolak pecahan wajar daripada i. Penolakan pecahan sebagai proses pecahan wajar yang penyebutnya mencari beza dua pecahan. sama hingga 10. ii. Penolakan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk b. Menolak pecahan wajar daripada lazim. pecahan wajar yang penyebutnya 3 2 tidak sama hingga 10. Contoh: − 4 3 9 8 = − 12 12 1 = 12 18
 31. 31. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 5 a. Menolak pecahan wajar yang Contoh: 6− penyebutnya hingga 10 daripada 7 nombor bulat. 7 5 = 5 − 7 7 = 5 2 7 Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian. 19
 32. 32. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menukar, membanding, mencari pola dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan. 3.1 Nombor Aras 1 perpuluhan hingga a. Menyatakan hubungan antara pecahan i. Nombor perpuluhan boleh tiga tempat per seratus dan pecahan per seribu diwakilkan dengan bahan konkrit, perpuluhan dengan nombor perpuluhan. gambar rajah dan garis nombor. b. Menulis nombor perpuluhan hingga tiga Contoh: tempat perpuluhan. 20
 33. 33. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahagian yang berlorek ialah 19 daripada 100. 19 Pecahan: 100 Nombor perpuluhan: 0.19 Cara menyebut: Sifar perpuluhan satu sembilan. 857 c. Menukar nombor bercampur yang Contoh: 4 penyebutnya seratus dan seribu 1000 kepada nombor perpuluhan. 857 = 4 sa dan atau 1000 800 50 7 = 4 sa, dan 1000 1000 1000 = 4.857 Aras 2 a. Menyatakan bilangan tempat i. Bilangan tempat perpuluhan perpuluhan bagi suatu nombor berdasarkan bilangan digit perpuluhan. di sebelah kanan titik perpuluhan. 21
 34. 34. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menentukan nilai tempat bagi setiap Contoh: Nilai tempat digit dalam nombor perpuluhan. Per Per Ribu Ratus Puluh Sa Sepuluh Seratus 2 4 7 • 3 9 Nombor bulat Pecahan Nombor Perpuluhan c. Menentukan nilai nombor perpuluhan. Contoh: Menentukan nilai 1.3 dengan menggunakan garis nombor. 1.3 0 1.0 2.0 Aras 3 a. Membundarkan nombor perpuluhan. Contoh: 12.43 dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan menjadi 12.4. b. Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan. 5.687 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 5.69. 0.0918 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.092. c. Menentukan sebarang rangkaian Contoh: Turutan menurun nombor perpuluhan dalam turutan 4.75, 4.5, 4.25, 4.0, 3.75 tertentu. 22
 35. 35. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan. 3.2 Penambahan Aras 1 nombor a. Menambah sebarang dua nombor i. Penambahan perpuluhan sebagai perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari jumlah dua nombor dua tempat perpuluhan. perpuluhan. perpuluhan ii. Penambahan perpuluhan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. 23
 36. 36. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 Contoh: 3.6 + 4 = a. Menambah nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor 3.6 bulat. +4 7.6 Aras 3 a. Menambah tiga atau empat nombor Contoh: 14.03 perpuluhan hingga dua tempat 9.0 perpuluhan. + 0.6 23.63 b. Menambah tiga atau empat nombor Contoh: yang melibatkan nombor perpuluhan 25 + 0.89 + 7 + 1.3 = 34.19 hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat. Aras 1 3.3 Penolakan nombor a. Menolak sebarang dua nombor i. Penolakan perpuluhan sebagai perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari beza dua nombor dua tempat perpuluhan. perpuluhan. perpuluhan ii. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk mencari kemunasabahan jawapan. iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan kalkulator. 24
 37. 37. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3.0 – 0.9 = 2.1 8.7 – 2.64 = 6.06 Aras 2 a. Menolak nombor perpuluhan hingga Contoh: 5 – 0.08 = 4.92 dua tempat perpuluhan daripada 70 – 3.1= 66.9 nombor bulat. Aras 3 a. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan nombor perpuluhan hingga dua tempat kepada tiga nombor. perpuluhan. Contoh: 4.6 – 0.75 – 1.2 = 2.65 7.18 – 0.3 – 2.9 = 3.98 b. Menolak berturut-turut yang melibatkan Contoh: 12 – 5.4 – 6 = 0.6 nombor perpuluhan hingga dua tempat 35.7 – 16 – 8.05 = 11.65 perpuluhan dan nombor bulat. 25
 38. 38. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.4 Pendaraban Aras 1 nombor a. Mendarab nombor perpuluhan hingga i. Pendaraban nombor perpuluhan perpuluhan dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai hingga dua nombor bulat satu digit. proses penambahan berulang. tempat perpuluhan ii. Apabila nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan didarab dengan nombor bulat, jawapannya mempunyai satu tempat perpuluhan juga, walaupun digit di tempat per sepuluh itu mungkin sifar. iii. Hasil darab dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 6.04 x 7 = 42.28 Aras 2 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 5.28 x 10 = 52.8 dua tempat perpuluhan dengan 10. 10 x 34.0 = 340.0 Aras 3 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 2.0 x 100 = 200.0 dua tempat perpuluhan dengan 100. 100 x 0.96 = 96.0 5.17 x 100 = 517.0 b. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 1.45 x 16 = 23.2 dua tempat perpuluhan dengan 32 x 8.6 = 275.2 nombor bulat dua digit. 26
 39. 39. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.5 Pembahagian Aras 1 nombor perpuluhan a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Pembahagian nombor perpuluhan hingga dua tempat dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai perpuluhan nombor bulat satu digit. proses pengongsian sama rata. ii. Hasil bahagi dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 0.2 ÷ 4 = 0.05 6.80 ÷ 5 = 1.36 Aras 2 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga Contoh: 0.7 ÷ 10 = 0.07 dua tempat perpuluhan dengan 10. 5.0 ÷ 10 = 0.5 Aras 3 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dengan 100. dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 1.86 ÷ 100 = 0.0186 0.0186 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02. b. Membahagi sebarang nombor Contoh: 1.2 ÷ 16 = 0.075 perpuluhan hingga dua tempat 0.075 dibundarkan kepada dua perpuluhan dengan nombor bulat tempat perpuluhan menjadi 0.08. dua digit. 27
 40. 40. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta wang sebenar dan bahan manipulatif seperti wang asing, bil. tiket, resit pembayaran, tanda harga, buku simpanan wang dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan tentang penggunaan wang dalam kehidupan harian, bercerita tentang sejarah wang, simulasi, jual beli, permainan dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah berkaitan wang. 4.1 Penentuan nilai Aras 1 wang hingga a. Menyebut dan menulis sejumlah wang i. Menulis jumlah wang dalam RM10 000 dalam ringgit dan sen. perkataan dan simbol. Contoh: RM1 500 Cara menyebut: Satu ribu lima ratus ringgit. Contoh: RM48.35 Cara menyebut: Empat puluh lapan ringgit tiga puluh lima sen. 28
 41. 41. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai wang hingga i. Membincang tentang barang- RM10 000. barang yang boleh dibeli dengan sejumlah nilai wang. Contoh: Sebuah basikal boleh dibeli dengan nilai wang RM300. Aras 3 a. Menghubungkaitkan kesamaan nilai Contoh: wang hingga RM10 000. RM80 = RM50 + RM20 + RM10 4.2 Penambahan wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Menambah dua nilai wang, hasil i. Proses penambahan wang tambah hingga RM10 000. dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: Harga sebuah beg = RM174.90 Harga sebuah jam = RM875.50 Jumlah harga beg dan jam = RM174.90 + RM875.50 = RM1 050.40 b. Menambah hingga empat nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000. 29
 42. 42. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar jumlah nilai wang hingga i. Kemahiran menganggar boleh RM10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Penyelesaian masalah melibatkan tambah yang melibatkan wang dalam harga barang, pendapatan, situasi harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.3 Penolakan wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Menolak sebarang nilai wang daripada i. Proses penolakan wang dilakukan sejumlah wang hingga RM10 000. melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. b. Menolak berturut-turut dua nilai wang Contoh: Menolak berturut-turut. daripada sejumlah wang hingga RM4 050.10 – RM1 832.90 RM10 000. – RM750.25 = RM1 466.95 Aras 2 a. Menganggar baki atau beza nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh hingga RM10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 30
 43. 43. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Penyelesaian masalah melibatkan yang melibatkan wang dalam situasi harga barang, pendapatan, harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.4 Pendaraban wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Mendarab nilai wang dengan nombor i. Proses pendaraban wang dilakukan satu digit, hasil darab hingga melalui aktiviti seperti jual beli dan RM10 000. pengiraan bil. Contoh Bil: Barang Kuantiti Harga seunit Harga Baju 2 RM15.00 Tuala 3 RM8.90 Jumlah b. Mendarab nilai wang dengan nombor Contoh: dua digit, hasil darab hingga RM10 000. 14 x RM280.90 = RM3 932.60 Aras 2 a. Menganggar hasil darab nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh hingga RM 10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh: RM364.20 x 5 RM364.20 dibundarkan kepada puluh ringgit yang terdekat menjadi RM360.00. 31
 44. 44. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: RM360.00 x 5 RM1 800.00 (Jawapan sebenar: RM364.20 x 5 = RM1 821.00) Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Penyelesaian masalah melibatkan yang melibatkan wang dalam situasi seperti harga barang, pendapatan, harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.5 Pembahagian wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Membahagi nilai wang hingga i. Proses pembahagian wang RM10 000 dengan nombor satu digit. dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: RM4 726.40 ÷ 7 = RM675.20 b. Membahagi nilai wang hingga RM10 000 dengan nombor dua digit. Contoh: RM1 692.80 ÷ 23 = RM73.60 32

×