Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cara melakukan solat hajat

39,044 views

Published on

  • Be the first to comment

Cara melakukan solat hajat

  1. 1. CARA MELAKUKAN SOLAT HAJAT .Dirikanlah Solat Sunat Hajat sebagaimana solat-solat biasa yang lain dengan mematuhi 13 rukunyang telah disyariatkan itu. Perbezaannya cuma pada perkara-perkara berikut: .1. Lafaz dan niat: . “U-shol-lii sun-na-tal haa-ja-ti rok-‟a-tai-ni lil-laa-hi ta-‟aa-laa.” Daku Solat Sunat Hajat dua raka’at, kerana Allah Ta’ala. . .2. Bacaan selepas Al-Fatihah .Rakaat pertama: Surah Al-Kafirun atau Ayat Al-Kursi (satu kali atau 11 kali)
  2. 2. “ALLaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta „khudzuhu sinatun walaa naumunlahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal ladziiyasy fa „u „indahu illaa biidznih, ya„lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum, walaayuhiithuuna bisyai-in min‟ilhimi illaabimaa syaa-a, wasi‟a kursiyuhus samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu hifzuhumaa wahuwal‟aliyuul „azhiim.”“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dandi bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang merekatidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kerajaan Allah(IlmuNya dan KekuasaanNya) meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa beratmemelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar(kekuasaanNya).” [Surah Al Baqarah 255 (Ayatul Kursiy)] . .Rakaat kedua: Surah Al-Ikhlas (sekali atau 11 kali)“Qul huwallaahu ahad, Allaahush shamad, Lam yalid walam yualad, Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.” “Katakanlah : Allah itu Esa! Allah tempat meminta. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.” .*Sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak ditolak ialah bersolat, di mana ia membacapada setiap rakaat ‘Surah Al-Fatihah’, ‘ayat Al-Kursi’ dan ‘Qulhu wallaahu Ahad’. . .3. Membaca Tasbih
  3. 3. .a. Sebaik sahaja selesai solat (sesudah memberi salam), terus sujud sekali lagi danbacalah tasbih ini 41 kali: “Laa-i-la-ha il-la an-ta sub-haa-na-ka in-ni kun-tu mi-naz-zhoo li-min.”Tiada Tuhan melainkan Dikau (Allah)! Maha Suci Dikau! Sesungguhnya daku ini dari golongan orang yang aniaya. . .b. Atau Tasbih berikut 1 kali:
  4. 4. . .4. Wirid Selepas Solat Hajat .Sesudah selesai menunaikan solat sunat Hajat, wiridkanlah kalimat-kalimat berikut: . a. Istighfar (10 / 100 kali)
  5. 5. “As-tagh-fi-rul-laah, Rab-bi min kul-li zan-bi wa-a-tuu-bu i-laih.” Daku memohon ampun kepada Allah, Tuhanku, daripada segala dosa dan daku bertaubat kepada-Nya. . b. Zikir “Laa-i-la-ha il-lal-laah, Mu-ham-mad-da ro-suu-lul-laah.” Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. . c. Selawat (10 / 100 kali) “Allaahumma shalli „alaa Sayyidinaa Muhammadin wa „alaa aalihii Sayyidinaa Muhammadin.”Ya Allah! Sejahterakanlah ke atas penghulu kami Nabi Muhamad SAW dan ke atas ahli keluarga penghulu kami Muhamad SAW. . .5. Doa Solat Hajat .Teruslah memohon hajat yang dikehendaki sewaktu masih bersujud. Kemudian duduk semuladan bacalah doa berikut: .
  6. 6. .AL-La-Hum-ma in-ni as-a-lu-ka bi-ma-‘aa-qi-dil ‘iz-zi min ‘ar-shi-ka, wa-mun-ta-Har rah-ma-ti min ki-ta-bik, wa-bis-mi-kal ‘a-zo-mi, wa-waj-Hi-kal ‘a-la, wa-ka-li-maa-ti-kal tam-mah. La-’i-la-ha ‘il-laL-Laa-Hul ha-lii-mul ka-riim, sub-ha-naL-Laa-hi rab-bil ‘a-zhim, al-ham-du LiL-La-Hi rab-bil ‘a-la-miin. as-a-lu-ka muu-ji-
  7. 7. baa-ti rah-ma-tik, wa-‘a-zaa-i-ma magh-fi-ra-tik, wal-‘is-ma-ta min kul-li zhan-bi,wal-gha-nii-ma-ta min kul-li birr, was-sa-la-ma-ta min kul-li ‘ithm. Laa-ta-da’ lizhan-ba ‘il-la gha-far-tah, wa-laa Ham-man ‘il-la far-raj-tah, wa-laa dai-nan ‘il-laqo-dhai-tah, wa-laa ma-ri-dhan ‘il-la sha-fai-tah, wa-laa fa-qii-ran wa-laa mis-kiy-nan ‘il-la agh-nai-tah, wa-laa jaa-hil-lan ‘il-la ‘al-lam-tah, wa-laa ‘a-duu-wan ‘il-la kha-zal-tah, wa-laa ‘ai-ban ‘il-la sa-sar-tah, wa-laa maiy-yi-tan ‘il-la ra-him-tah,wa-laa haa-ja-tan Hi-ya la-ka ri-dhan ‘il-la qha-dhai-tah. AL-La-Hum-ma in-ni a-ta-waj-ja-Hu bi-ka i-la rab-bi fii haa-ja-tii Ha-zhi-Hi li-tuq-dha lii Haa-ja-tii yaa-‘ar-ha-mar roo-hi-min. aa-miin. .Sslamat Beramal…! .‫واهلل أع لم ب ال صواب‬Wallahu A’lam Bish Shawab(Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar) .

×