Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างคอม

156 views

Published on

--

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างคอม

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่ 21 ชั้น ม.6 ห้อง 14 นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรี เลขที่ 27 ชั้น ม.6 ห้อง 14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
  2. 2. 2 ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลมุ่ : 2 1.นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่21 2.นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรี เลขที่27 คาชี้แจง ให้ผเู้รียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) - สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ดินแดนอาถรรพณ์ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
  3. 3. 3 - Bermuda Triangle ประเภทโครงงาน สื่อการสอน ชื่อผทู้า 1. นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่ 21 2. นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรี เลขที่ 27 ชื่อทปี่รึกษา ครูเขอื่นทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนนิงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 ที่มาและความสา คัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) "สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา" (The Bermuda Triangle) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "สามเหลี่ยมปีศาจ" (the Devil's Triangle) เป็นพื้นที่สมมุติทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคาตอบได้ว่า เหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไป เสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตามต่างทาให้ทุกคนเกิดความสงสัยรวมไปถึงนัก วิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ว่ากว่าหลายสิบปีเพื่อที่จะหาคาตอบของที่แห่งนี้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) - เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเหตุผลต่างๆของสามเหลยี่มเบอร์มิวด้า ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) - ศึกษาค้นคว้าเกยี่วกับทฤษฎีของสามเหลยี่มเบอร์มิวดา้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) - ความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่างๆของสา มเหลี่ยมเบอร์มิวด้าลัทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดา เนินงาน o เลือกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ o เลือกหัวข้อโครงงาน
  4. 4. 4 o ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล o จัดทาเป็น Microsoft Powerpoint (PPT. ) ลงแผ่น CD o นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ช้ o คอมพิวเตอร์ o อินเทอร์เน็ต o โปรแกรม Microsoft Powerpoint งบประมาณ 0 บาท
  5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดา เนินงาน ลา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้ อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโค รงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารราย งาน 7 ประเมินผลงาน
  6. 6. 6 8 นาเสนอโครงงาน ผลทคี่าดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) ได้ความรแู้ละความเข้าใจเกยี่วกับทฤษฎีสามเหลยี่มเบอร์มิวด้า สถานที่ดาเนินการ - บ้าน - โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8% A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0% B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E 0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B 4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2 http://travel.truelife.com/detail/3024961 https://th-th. facebook.com/horrortime.thailand/posts/253071861505286 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=955000 0108377 http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8% A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0% B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E
  7. 7. 7 0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B 4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2-bermuda-triangle/ https://sites.google.com/site/khawdenpracaw/tanan-phiswng-3- heliym-bexr-miwd http://teen.mthai.com/variety/61951.html

×