Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

224 views

Published on

---

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ชื่อผู้ทำาโครงงาน นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่ 21 ชั้น ม.6 ห้อง 14 นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรีเลขที่ 27ชั้น ม.6 ห้อง 14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการ ศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม : 2 1.นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่ 21 2.นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรี เลขที่ 27 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อ ไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) - สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ดินแดนอาถรรพณ์ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) - Bermuda Triangle ประเภทโครงงาน สื่อการสอน ชื่อผู้ทำา 1. นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา เลขที่ 21 2. นางสาวกวินธิดา จันทร์ศรี เลขที่ 27 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และ เหตุผล ของการทำาโครงงาน) "สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา" (The Bermuda Triangle) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "สามเหลี่ยมปีศาจ" (the Devil's Triangle) เป็นพื้นที่สมมุติทางตะวันตกของ มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำา ตอบได้ว่า เหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไป เสมือนไม่ ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตามต่างทำาให้ทุกคนเกิด ความสงสัยรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ว่ากว่าหลายสิบปีเพื่อที่จะหา คำาตอบของที่แห่งนี้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) - เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเหตุผลต่างๆของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
  3. 3. 3 ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจำากัดของการ ทำาโครงงาน) - ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำา โครงงาน) - ความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่างๆของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าลัทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีดำาเนินงาน แนวทางการดำาเนินงาน o เลือกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ o เลือกหัวข้อโครงงาน o ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล o จัดทำาเป็น Microsoft Powerpoint (PPT. ) ลงแผ่น CD o นำาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ o คอมพิวเตอร์ o อินเทอร์เน็ต o โปรแกรม Microsoft Powerpoint งบประมาณ 0 บาท
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ลำา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทำาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทำาเอกสาร รายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นำาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำา โครงงาน) ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสามเหลี่ยมเบอร์ มิวด้า
  5. 5. 5 สถานที่ดำาเนินการ - บ้าน - โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA %E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB %E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8 %A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9%8C %E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8 %B2 http://travel.truelife.com/detail/3024961 https://th-th. facebook.com/horrortime.thailand/posts/253071861505286 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx? NewsID=9550000108377 http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA %E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB %E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8 %A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9%8C %E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8 %B2-bermuda-triangle/ https://sites.google.com/site/khawdenpracaw/tanan-phiswng-3- heliym-bexr-miwd http://teen.mthai.com/variety/61951.html
  6. 6. 5 สถานที่ดำาเนินการ - บ้าน - โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA %E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB %E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8 %A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9%8C %E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8 %B2 http://travel.truelife.com/detail/3024961 https://th-th. facebook.com/horrortime.thailand/posts/253071861505286 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx? NewsID=9550000108377 http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA %E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB %E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8 %A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9%8C %E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8 %B2-bermuda-triangle/ https://sites.google.com/site/khawdenpracaw/tanan-phiswng-3- heliym-bexr-miwd http://teen.mthai.com/variety/61951.html

×