Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sacha Ummati kon!!!

625 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sacha Ummati kon!!!

 1. 1. 2 ?yÃäQ C ì Y Å 5•uš cZ™Š !Wò* ä gaz xj £ZgZuZ ËZ e x H  % ~ˆ {z& X å H[æqZÐ 9oÅwzÑZ ßg {â ~K   ¸ T e *™ ù•Ð yZÄ ó ót £ ~ ™ Z Ñ6 Vâ ›L L  á Æ Æx  x *Æó ó?yÃäZ CL Ð Z~Y 2003 X ðW: "âÅkZ {Ž1p  L  á ƒ ù •Ð x * ÏZ[ZgzZ c Š KFä r™·g÷- ·[»Ð    k Ù N YWt ‚t£{zÐk’ Zt ‚Æ~g‡C ì yZXì „g X •DƒZ¬Ð + â wÎgÃ~ ™ ZÑŽÐ  xÚÏZ X ðƒ ]Š X! ]Š Ñz Å ~ ™Z Ñ ~ Tì·{z wzÑZ ßg  x àmæ‚iæ gni†iÅ] xsZ9~X•CY ÅÂ…õzÖW+ZB‚Æ]Ò~{ â kZÐ ·g÷-·  ÆXì @Y Hwìg ÖZ6 VîUZÆ]#Z]§{z´Æ•Âz p° Ö ñ 7 xsn Æg ÖZÆ ]ogzZ ›~ #} Å ] M gzZì Cƒ ãZp {z´ÆkZX •D™„ V- äÆî‹gzZ•D å* 3vß¼X •D Y ~ D Y Gg (Z Ìj§}uzŠ¼ nÆ äoÙ Å]Š Ñz Å M ~ x c Z yZ p x™Z Ñ ä ë ž•D Yƒ 2~ . pqZy›ëÐ Vñ»}g ‚y ZX • lNÑt Xì °» „¼ Ú ZgzZ à ™ ZŠ Z ~g ZŠ)f KZ Ð wÅ äƒ äQÆ ]] x™Zg— ,™g¨ëž êŠ äƒ7„zás§Åä™x¥t …yEZ ž á :{Š™ù • Û…~œy M ŒnÆ “ äQ C » ] MgzZ • H2»ÝZÆ › Ð Ð yZÄÆ ] #Z ]§žìt ÂhXì ˆ~Š ½ 䙿 VÂ! ÁÁ Å  6  kne†iæ lç• äfÃ•Æ ] Mž ’ e * Y H ãZzÃ]! kZ ~ V5gzZ ]¬½ZáZz äƒÂ  ϤëQgzZ•Ð yÃyÃ2 »i kZì¸g Z•Ž »›z]oZgøB‚ Æ á  gƒÑƒ•S¥Ô ezgwD Z)´67-A:íŠ ~œ %FÆ] Mg Ñ Zg øV; ÆvZž @N Yƒh#65ZŠ ZÅVç»y ZB‚Æ   36271241 :c 36293939-36366638:y ¯    3GðÃÅ]§ c VƒqÑ~÷л]§Ëë™á {Š Zg Zt ¤ Z X ñYƒ~ V ðG Q 4$ www.tanzeem.org
 2. 2. 4 3 X ñY Å& ¤gzZñYc ÑyZZ6] M ( 1   à Zz ä MgzZq{Zà G ]! t žРV;zƙǢ ðÃgzZ ,™ÂÀ   Z X ñYÅ-Âz]³Å] M ( 2 X σjœ Ï0i Ç ~   X ñY Åe×z]¾Å] M ( 3 Û vZŽ ,™Ýq ðÉZgЈy M ŒnÆ% Ze Ýg6 qçñkZë• M z   Û  Å ~zcgzZ q nZ eQì Š Hwi *ˆy M ŒªeZ@ gâŽ6] M ( 4  Ü 157e M Ås Z²ÑZ >gÎXì ÑZzä™ðÉgs§Å‰Zœzh ZugzZx¯ »¬ u X ñY X •b§kZp ÖZ~y MÆ Æ„zg¨ @ì @ Y H™f - {e{e0 VzŠ ã Vzg e yZ [Z Ÿ ž  ¼ Æ  ä?ü ÃÚ Ùˆô³Þû]ö p„ô Ö$] …çßÖ] ]çÃö føi$]æ åö æ†ö ’øÞæ åö æ…ö ˆÂæ ä´ eô ]çßöÚ! à³mû„³$Ö^³Ê™ øø ø û? ø û % ø û ø ø û $øø û ø ø ô ø Á  × X à •Zghn —áçv×ô ËÛÖû] Üa Ôòô ³Öþ5æ]ö øû ö ûö ö ö ø  z- ÂÅ] yQäVMgzZ6( ]x™ZÑ ) yQñÑy ZZvߎ :L L yZZX 1 ~ u ] yQ ª ) Åe×gzZŠæ Å] yQ ä VMgzZ ÔÅW Æ  V 6&KZ~Š œ£Æ] yQgzZ ¶ zi ! z„ŠÆ] yQ Å }g øB‚Æ] Mžì @ƒx¥ Â, ™g¨6 157 e M Ås Z²ÑZ >gÎ   » ¬vZà M ª,™& ¤gzZNÑyZZ6 ] M ëžìt Š ã AzZ Åm   wi *B‚Æ] y QŽ H q nZ »gâk QäVMgzZ ( c •ÃVÇ* ZÂgzZ     ó X •á Zzä0 b #Ž •vß{z¸ ÂÔì Š H ó  }g ø„B‚ÆkZX ,Š(~VÇZ•ÅwŠÃ¢kZgzZ,™t x •Zƒ5  ÖgzZ]ZŠ ‚P~0#ZXì @Yƒi ¸ M »mzZ ºgqZyxgŠÆ] g— zZ  g  g Û žì Š c â •Æ™¥#Ãòg »zŠ· ª[ÂIZ~z¬Æe M kZ   I tgzZ•ìg ïŠx Z™ ZY mZ¬~Ÿ Åæ M ÅX• XXo Úù³ Ÿ] o³fßÖ] Ù糉†ù ³ Ö]ZZ {z¸  p Ù  3. ö ùÃäZCŠŽz!ÆkZX 7 »ypgzZ± ‚Æ] M ̻˙hgÃV ðG ; m BÐ ƒgzZ ë ZÐ ƒÚ¸gzZì Ýq mzZ ÚqZB‚Æ ] M   g  k0 }g vwÎg {z}g ø[ZX •ŠŽñ~gZgzZ]ZgZ ÂV1 ~g v ×Í7  V ÃVzq{À 0 X •È zgÐ VÇZgzZ•ï Š¬»ä™x »@ » X •‰ M   t Mžì CYÖ6 gî9 ! t ~ wŠ}g øžì Àt³»ÏZXì m ¢  ]  o Û ¼ÅVâ ¨ZxÓ] MXì @ƒx•»eZ@Ðs§ÅvZ {z•Dâ•Ì Ž ]     g Û ä ?ÃV- È0 XÅ ` ZzgzÌ {z´ÆkZX • ïŠg ZŒx ZwÃVzq~ngzZw äÑŠ ]•Ð yQ » ™ ãZzÃw•" ÅyQì 3g™g (Z™™ l Æ kÏZ X • ‰ Ç™ ¯ ( áZz ä™g ZŠ¸ ) k2gzZ ( áZz ä‹ ~Ÿ )a s§   p Xì Š HyÒb§kZ~y M Œ ]!  Ûà  :X N Y FZÐ # ~g v 1Æ{ Z({ZpgzZƒ Za ªœn }g v @• ñ M  ú  ž ŠægzZ e×ÅkZgzZ ,™-Âz ]³Å] k QgzZ NÑ yZZ6 ( 9) kZ vߎ   DNT ^f‰E — ]†mû„ô øÞæ ÷]†nûŽeø Œ^ß$×Öùô èÊ$«Ò Ÿ]ô ÔßF×û‰…ø] «Úæ™ ÷ $ ø ô ÷ ø $ ø ø û øø ¶Š ~Ÿ nÆVâ ¨Zx Ó157 Z M ä ë ( Ñ} Z )gzZ L L p  à „z ( Â) ì Š Hwi *B‚Æ ] k QŽ ,™ ~zc Å ( eZ@)gâkZgzZ ,™     X •á Zzä0 b #vß ó X ( ™ ¯) ÑZzä™g ZŠ¸ zZÑZz ó gg Z Û Z L LqZ • Dƒ ZgŠ zŠ Æ y ZZžì ~ DÆ qZC Ì|t Œ  Ù g e Åm g øB‚Æ] M Â,™g¨ z‰ G™f6zZÆe M [Z }  6   X •M0äZFÆ M ë„Ðä™o¢ÃX•C Mt ‚,Š ã  
 3. 3. 6 5 B Ù7 ; ¦ ~ v M • BDëÃ|@Å ¶Š °Æ v Mž 6ÔÐ Vƒ C  t X â CÐZÐ wŠgzZ *™g Z ŒZÐ y!i ªX ó óÖ! þG L LZuzŠgzZ ó óy éhÒOÉ! Û  ƒ $ ¤  ¢  Mž džt³»kZ ˜ i уÝq¯ 6ª ‚g Å] M Z :X s Z e ƒ Û  è wŠ1 gZ ŒZ ã!isÜ YX ǃå ZZgzZ ǃﻢÂÐVƒŠŽñUVâzŠ yñY 3g7 tzg ‚»VÍßx ¬B‚Æ MQgzZ ÇñYŒ y ¨Zx ¬Ã ] Ì 7 Û   g Z ŒZ »ª‚g Å ] M ÂÐ y!i ooÆÜæ Xì kot ƒ: ¢ ~ z x Û?b§TzŠ i Zz M: b§kZÃÅmvZ - ™Z Ñžì ~ˆy M ŒŠpž 6X Ç Xì ~i ¸ MÆy¦‚Z>gÎ 6¸D™ ž ÛMž ǃt³òi Ñ »g Z ŒZ¢Æ ª‚g c ÍXƒ ï Š i Zz MÃ}uzŠ qZ~ : M    — äô ×# Ö] Ù牆³øÖþ ÔÞ$]ô ‚ãŽÞø ]çÖö^Î áçÏöËô ßFÛÖû] Õ ð«q ]ƒ]ô ™ ö û öø ø öøû û øøû ö ø ø ø øåö æ…ö ˆ³³³³ÂˆÆª‚°!y ZZ~e M yZÄ iž 6ñYÅ*ƒ ] ³Å ] û $ ø     k z wÎgÆvZ M G• ë • D M k0 Æ] M ¬oZ L L  gzZ}È {h¦Æ =°Z [g {zèYX z™*ƒz ] ³Å ] yQ ª• p ÖZÆ   óX• ó  VrZXì Š 5n Æ ðÉZgz eZ@ ~g ø Ε ñƒÇÆ ]Ñ» Û{  Û } izgÆypgX¸_7,i úúÆ] M nÆg ÖZÆg ZŒZQÅvZ {z Âì c Š ¬» ä™Æ x » ˤ ZXì x • » „ ¬vZ {z c C¼Ž …ä    ZI Îtzgt Z®¸ à {Ð yZZgâwŠÆyZp¸ D™ ZŠ Z Ì> 2iX¸ ng t x ZwzwXì ¹„ ._Æ„g¬ {zÂì ¹Ã1gÐx »TgzZì Ðs§ Ì $ Û á]ô™ ì ~ ˆ y M Œž 6Xz "Ð ƒ Ì» 3 gzZ ì 3³ » T   ÙÅvZ]! CÉ ñC7 è KZ Ì{z •ØŠ x ©ZŽ ä VrZ~ŸÆ Ð % ~ZgŠ-ЃÆv M ¬oG —…^ß$Ö] àÚô ØˉŸû] Õ … ‚Ö] oÊô ànûÏô Êô ^ßÛ³Öû]  ø ôøûø ô û $ ø øö AE -OÊ á Xì ZƒŠ •g Z~ ê Z ž E>gÎ 6Xì ðâ •7Ðs§ Û Å%11ƒ } â wÎg »vZÐ VÇZ• ÅwŠÃ] M ¿ ä Z b§ÏZÐVƒ ð —ouçm% ouæ Ÿ]ô çâ á]ô pçãÖ] à Ð_ßûmø ^Úæ™ F û º û ø $ ø ö û F ø ô ø ö ô øø Û Û •» ¿zÐ z¥Å<Ñyâ ‡ Â}™: gZ ŒZ » kZÐ y!iŠŽ z! Æpg ‰¤ {  Ü y QŽ ì Cƒkz sÜ Â D™7 ! Ð ÑéZpKZ9tgzZ L L t ] Û ž}™g ZŒZ »]Š ÞÝÐ y!iŽ ÇñY Œ ¿ z~ *Š :X Çñ0 gZ Œ  › „ Û ó Xì CYÈ §Å ó s ¿ z~]y MgzZ XXäÖö牅 æ åü‚fû ]‚ÛvÚö áø] ‚ã•ø] æ äö ×# ³Ö] Ÿ$]ô ä³ÖF]ôŸ áø] ‚³ã•ø]ZZ „  û öøø ö ø ÷$ø $ öøû ø ø $ ö øû XìxZ•Zz[ŠZgzZ-Âz]³Åå M³òiÑgzZ~¡»ª‚æOÇ!yZž Zƒx¥:   Z ƒ ‚g¢tgzZƒwâÑâÌ ªzŠ ÅÖ! þG B÷gZŒZ ã!iŽ ¨Y* âð  Ð ƒ $ ¤ Û  ñz [Š ZÆ ]wÎg y› ì Š c Š™yÒ ™wÅ~ ]ZÆZ >gÎÃ]! ÏZ ž    Û ˆy M ŒÔx¯ÑZzäƒwi *6]yQgzZ•wÎggzZµ~y MÆvZÔvZ†0·   ž X O à åÃx Z•Z g 7 Ö Å Ì b§ÏZJ#ªgzZì pô p’ n ËŽì t ‚}g ø~]gßÅ Ð ô û ø ø ûø û ö þ ø û û øû ø û ø ø ô ø Ÿæ ofôß$Ö] lç‘ ÑçÊ ÜÓ³³øi]ç‘ø] •çÃö ³Ê†³øi Ÿ ]ç³ßö³Ú! à³mû„³$Ö] ^³ãm%^ø³m5 ™ ø ø ôù Û º B÷g ZŒZ ã!in ZX σwi *[Â5ðÃ:gzZ Çñ M Ñ *ðÃ: [ZX Çìgpô  Ÿ ÜjöÞûø]æ ÜÓÖö^ÛÂø] ¼føvøi áø] ˜ÃføÖô ÜÓ–Ãeø †ôãrÒ ÙçÏÖû^eô äü øÖ ]æ†ãr³iø ø û ø û ö ø û ø û û õ û û ö ô û û ø ø ô ûø ûöøû Xσ„Ð䃊ŽñŠÆVâzŠyZŠ yZZgzZì ~gz¢Ì ¯ Å ¢ —áæ†Ãö Žiø øûö û œzZt ‚Æ yZgzZ Ôz™: — , i Zz M KZÐ i Zz M Å] Ñ !ëñ} Z W- ÂX 2 z }Ôƒ D™W~ i Zz M — Ð }uzŠ qZ ? 6Ôß1 : Ð i Zz M  ž Za ]ZWZ¼ ~¿ y¨Z6 gîòi ÑÐ ÏŠŽñ6 V¥VâzŠ yZ ÅyZZ  Æ    Xƒ: Ì »zZN YƒŠ !wqZ}g ‚}g v ¸ g 
 4. 4. 8 7  Û• G 7)g fÆguz y M ŒävZ wÎgŽ „ Zâz%ZzZgzZx Zwz w Ô<Ñ Å Û t   Û ï“¤ZÉ 7 Âãâ •* ðÃäk Qžƒ ;g™ y¨ZZž c â•n kZt GL X- Âz]³t zZy ZZ ÷ ÂCYÅ7 J ‚Æà Š lp~È0 Å g wB   žì wqt ÂVŒ 1X ǃù kˆZ » äYƒ ùŸw qZÐQ Âì Èg »6 wÎg  Û y ZZ *™n ut ‚Æx © ZÆ<z y M ŒgzZ®¤Zï»Å]vZ wÎg t   Û w qZ@iZ6 ä™: Zg7 Ã2 »Æ [Š Z sÜì ]! ÅgzŠ ÂCgzZ ãâ •*  Ûžc Š ¬»®¤Z ÅvZV ˜ V˜ ~ˆy M Œ ìzz ¸Xì xi ÑoÑŪ‚ æOÇ!   r ™qZÐ~]wÎg[ ôZžìzz¸Xì ˆð‹ÏzÅäYƒ ùŸÆ  ì Š c CÌ É Xì ŠŽñ„B‚Ì »®¤Z Å]wÎgÆvZV;zì Š  t  ¬  ~÷žÑ ì  Š Y7 Z c Š hg Î~ >Å] M ”e Mt Z ä    à³Ú™80 •e M Y ûZ>gζ ŠXì ®¤ZÅvZÝZgŠ „®¤ZÅ]wÎgžû ø    ~ w qZ}g ‚}÷žƒ: (Z X YÖ 7 ª‚g À kZì — m¡i Zz M n®¤ZÅvZäk QÅ®¤ZÅ]wÎgäT — ä×# Ö] Å^›ø] ‚ÏÊ Ù牆³Ö] ij_³m%  ø ø ø û øø ø û ö $ ô ô  Æñ b§~g7 ] !t Ð ¿ x Z™Z/ôgzZ e M kZ Å]ZÆZ >gÎ:X N Yƒ ùŸ ÅvZz™®¤Z£ŠÈ —Ù牆Ö]æ ä×# Ö] çÃö n›ô ø] ØÎö™32 e M yZ/w K>gÎQX Å  ö$ øø  gzZ ñY 3gpÅ Z•Zz[Š Z » ] Mžìt³AzZ »ª‚ æOÇ!yZZž ˆƒãZz x   ô øø ô Û]ç³Ãö ³n›ø]æ ä³³×# ³Ö] ]ç³Ãö ³³nû›]ø™Š c â •~12 e M0Z Z>gÎb§ÏZÅ]wÎggzZ   X ñYÅ-Âz]³   X ÅwÎgz™®¤ZgzZÅvZz™®¤Zª —Ù牆Ö] ö$ Å] M ÂÇñY 1™g(ZÃx Z •Zz[Š ZêQ™Ñ yZZ6 ]vZ wÎgZ  vZÃ] M ä¿ žì @ Y V ³kZy¨ZÐä™g¨‚ ÌŠ ZVŒ T  6   : e »kZgzZÐN Yƒ Za Š lŠp] !_Æpg›Ð ] MgzZ ä™~zc    „ M {zž7 g » {g e ðà ZÎÆkZ nÆk Q[ Z Â1yâ {Òú»k QgzZwÎg »   gŠðÃÅ]!ÅgzZ Ëc KZQ ÂÔ Çñ Mt ‚ÅmvZ - Îgw¸„‰ž ǃt z w Û á·_ƈy M Œ X¾ Ž6Š •g ZÆ MgzZ}™t y Yz wŠ ¬ » ] Ð Ù C Û X ÇñYHg (ZÃyâ•Æ„] MgzZσ7X å êŠ ¬Ì»®¤Z Åk Q å &™ ¯ wÎg Ì T¬vZžì @ƒx¥Ð  à ðÃäëgzZL L —ä×# Ö] áƒ^ô eô Å^_nöÖô Ÿ]ô Ù牆Ö] àÚô ^ß×û³‰…ø] ^³Úæ™64Y ûZ >gζ Š ôû ø ø $ õ ö$ ø ø û øø  ]wÎg®¤ZŠp¬vZèY ó X ñY Å®¤Z ÅkZÐ ¬ vZž n kZ1 57 Îg ó  Æ w Â6 ®¤Z Åk Q ƒŠŽñ~‚f JukZ Ñ zZx Z •Zz [Š Z » •T    g    kÃË¥zY mZ nÆäàJëx © Z LZ {zX @ M 7 0 }g ø™á x ©Z LZ ˆ~Š™Ô yZZÆ¿ Z~p ÖZ ãZzÆguV Œn ÏZX ǃbâ gz¢wŠ Å k   ÛXì @0 g ZŒ®¤Z ÅwÎg Ì g fuZz »®¤Z ÅvZ b§ÏZXì ;g @ ¯ôZz  =   ñ Ð m°Z0Zz/0vZ†]|Xƒ: ®¤Z Å]wÎg]ZŠñ•V ; ÆTì  Û ø ø û øø ø ø û ø  ÛÅ^›ø] ‚ÏÊ oßô Â^³›ø] à³ÚEEX c â •yÒ~p ÖZyZäÅmvZ- ZwÎgÃ]!ÏZ z v   Û c â •ä]vZwÎgžì eZzg Å®¤ZÅvZäkZÅ®¤Z~÷äT DDä×# Ö] o’ ‚ÏÊ oÞô ^’ àÚæ ä³×# ³Ö]   ø ø û øø ø ø û ø ø ø DDä´ e kòûq ^ÛÖùô ^Ãfûøi åö ]çâ áçÓøm oj# u ÜÒ‚uø] àÚô ©mö ŸEE ö ô ø ÷ øø ø û ö ø û ö ö ø ö ø Ù  › Û Û ( {kC! Zù z~g g)X Å ãâ •* ÅvZäk QÅ ãâ•* ~÷äTgzZ kZ ÑéZp Å k Qž J Z Y 7ð ¿ðÃÐ ~ ?  ƒ ñKZ] Mž ˆ~Š™ ãZz ]! t Zƒy Ò6zZž 6Ô~ 3Ô2e M ÅâZ >gÎ    IX X Vƒc M™á~Ž ñYƒ: ,@Æ( eZ@)   òi Ñâ Ãx ©Z,Z :Xì @ƒ¬„ »vZ Â{zÉ ÔsÅ7 !iÐ Ñø4Zp  y L Š Ù x ©Z JZ ˆ Æ ä™ òú » yZZžì @ƒCªs ™Ð gu kZ   Û  X ì @0 g Z Œ
 5. 5. 10 9 ó X Vî Yƒ: F[8 Vâ ¨Zx ÓgzZdÆkZ ó  Ð   :Š c Š™yÒÆ™ãZzgzZÃ]!kZ~65e M ÅY ûZ >gÎ    x ÓgzZ [g‡Z z {é³Z x Ó LZ ›Å]g—~ wŠ Æ y›Ë¤ Z ª  ]æ‚rmøŸ Ü$ö Üãö ßnûeø †r• ^ÛnûÊô ÕçÛÓvmö oj# u áçßö³Úô ç³mö Ÿ Ôeùô …æ ¡Ê™ û ö ô ø $ û ø ø ø ø ø ø û ö ôù ø ø ø û + ø ø ø ø ø ø Ý , Ð y  ™  7 qyZZ {zÿ Zì xzø Ç ZZ {z c Í Âì 7 | ( Ð Vâ ¨Z —^Ûnû×ô Šiø ]çÛ×ôù Šmöæ knû–Î ^ÛÚôù ^q†u ÜãôŠËöÞûø] ?oÊô ÷ û û ö ø ø ø øø $ ÷øø û ô û XÐVƒgŠ ™ŸÆZwzZb~~0zZ}ªZ°6Š ã ÅT      ð Ù JZ Ð Vƒ 7 ñ¦ vßt X nÅ[gÆ ] M X 7 C ä ]x™ ZÑû%qZžì @Y HÜ ZzqZ »ñtzg Ã/]|~ŸkZ   §  6kZ,™ MêŽQX 3â: ( ý{E ¬ „ M ~Vz×LZ  L3!N) ÃÞ.‡Æ ä™^âÌWi Z0Zt ó ó?ì ›XÐí »L L /} Z Y7 Ð y Q  ñ ñ wJB‚Æ àŠ lp ~g7 ÐZ gzZ ,™: k ;ðÃ~ Vߊ LZ C  ñ/_ »áCZgŠ¾yxgŠÆ tzg Ã/gzZÆ ] Mžì @ƒx¥Ð kZX ì  X B™ Ù C Ûn ~g •yYgzZ[ŒÔ›ÅTì Y Ð•Ï Qw Zλ b§kZèY 劎ñ ƒ } ×ÙCLZÉ 7 £~i Z0ZŠ ¤ZÅ]vZwÎgž Zƒx¥ [ g ® ñ] Mg—L LX Hn²~[ZŽ ätzg Ã/]|wq¾XƒFÑ!еz—Æ  ÃŸÆ M6 kZQXì Š c Š¬»ä™ qŽgs§Å„] M ~ s%ZgzZ   y Y KZŠpgzZL Lc â•Äc gŠQä]g— ó X •[8{Š c iÐy ¨ZCÆ*Š=  Û ó   Ù ÅäsÅyZZ „Ãä™wJ ‚Æà Š lpgzZ ÏŠ â M ~g7 É ó7 0! }g â B ñ Y t ~ [Z ªó ó[ ZV;L LHn QgzZ H•Â ä/]|6 kZ ó ó?Ì È ² ¼ ñ  Ð  ]  à MÉ 7°» „ ¢™ oœ%sÜÃ] Zf Å] M :Xì Š Œ ´  # ÖÆxqZžìCªX •}g gzZ m³{Š c i Ì yY ó~÷=]MžVƒ  Ù   Ð Û ã !i sÜ Âg Z ŒZ » yZZ%Æ ´®¤ZèYXì ~gz¢Ì*™t®¤Z œ      %Æ` M²X c Š [ZŽQgzZ ï Ä~ wŠ Ô 1{ ^Y CZ™™aÎä] M ~•Â   w Þ X 7 J.‡V;ƬvZŽì òúŠ Üy • M z }i~ •Âz p° ‰z ë ÆXì gzZ¼ i Z0Z »] Z|V ZpÆ   á á ä, z Âp°Åi Z0ZÆæ•pèÑqXvZY • â ÆOS X#~Ui ØŠ 5" !Æ 1 › Þ@ƒ mÜ Z z mï Âq ÝZ XÚ p°.‡ ðÞ: ì Cƒg Ñ ~gz$ ¹Ü Z Ì y â9»vZÃ] M Z Xì Ÿ» »ª‚ æOÇ!yZZ Ì Å]vZwÎg    › ñ Û ñJ[£Ä £ ?[ Z/ c â •ä M ™Í[ZŽt Ð s§Åtzg Ã/]|Xì òi Ñ»kZÂ1™t x Z •Zz[Š ZÆ] MX 1™ ¤ÑZZ ZzÕŠMX 1 à  ®   Ù ÙÂÔVƒ Šƒ m³{Š c i Ì yY KZž ©y¨ZC ÔqC » ¤ Z ªXƒ‰ V   Ð ~  Ù É Xì yZZzb »y ››Å]vZ wÎgçOX ǃCª~ ]gßÅ› ³ Xì [£V;Æ]+Z ØgŽì mzómg v zZ Z÷[Z ‰ { Z g  Ù Û ~g ggzZ› nY Åy!ŒqC Å *Š6 T’ e ホ+ZB‚Æ] M X  Û ñ __ c â •ä] Mžì eZzgÐ ´ â 0÷Z]|~   5G "L q éESO Œ^ßÖ]æ å´‚øÖæ æ å´‚ô Öô]æ àÚô äô nûøÖ]ô guø] áçÒø] oj# u ܳ҂³uø] à³Úô ©³mö Ÿø EE ô $ ø ô ø ø û % ø øûö ø û ö ö ø ö ûà Š lpgzZÏŠ â M ~g7gzZŠ ã Ç »g gzZ›Ôî ί ‚Æ•ËZ  m B  DD ànûÃô Ûqø] ø øû Ù  „ ÙgzZ ZŠ ZC Åk QÉ @™7 ®¤ZsÜŬ Æk Qy¨Z ÂñYƒ ì‡B‚Æ C  Ô! ÆkZnÆkZ~JZ Y 7 ñ¿ ÃÐ~ ? L L   ƒ ð ð
 6. 6. 12 11 —Ünûu… …çËöÆ äö ×# Ö]æ º ô $ ºû ø ø  Ü Ù ‚g w ì »I*gzZI Å[8‰zC {zXì & Š XKZÃì Ž6 }g • ZC  ]  á Ù   Û t³»k QÔz™ q nZ Z÷ƒ ng›ÐvZ ?¤ Zž £Š â •Z Ñ} Z L L @~g ]ZŠ ¬ÅÜ k]gzZ uZgpÔi Z0Z »áàZÔw J e we Å[8 QXì  Ð Û vZgzZX Ç}Š â•s çÃVî æ~g v zZX Ç}™›Ð ?vZž dž g }g ! Æ Vzq yZÐQ {Zpì @™Ò ÅäCZ ÌÃVî ZŠ Z Å[8LZ {z X •   Ã Û g Xì ÑZzäâ •3 ¹gzZÑZzä™s 繬 Â* ÑOì [8 ‚Æà Š lpgzZ ]!_}½›X ñY c Š Ì ¬ðÃ~  Æ B   :»ñ Z wÎg Ÿ»òi Ñ »›Ð ¬vZ n }g øžì C™Cª`™e Mt v Ù    à á Ð ®¤Z *™à ÕÅVî ZŠ Z Åk QgzZ }g • ZÆzZz 0 k Q1 ®¤Z  Æ ìt ÃTQ ÔÐ N Y Dƒ F¢ ~ ›ÅvZ ë~ËÆ q éES ÏZXì q éES  5G "O 5G "O Æ ñ kÙgŠ 9 ]g—x Z™Z/ôèa Xì @Bq nZt gzZì îOGg »Ð M xŠqZ  !z  X ǃÑZz9gzZhlp H{zñYƒ‚û%zx £ u ¯@ ð•Z Å ] wÎg q nZ n kZ ¶ { C "B‚Æ ] M 7ZgzZ¸  ›Æ ] x™Z ÑžñYƒ ã;ŠŠc {g!zŠ¬Ð "(Ð Mžì @ x¥ƒo     ƒ g ñ ñ ¹~]wÎ q nZ ¶ ŠÃ/0vZ†]|X •Q~]§Åx Z™Z/ôBVÐ y!i »Tì * Ñ yZZ6 ª‚g ÅyQŠ ã +Fë ZgzZ AzZ Åm g øB‚       } |gŠ m{qZg ¦ » ] MX¸~^ ÷]vZwÎgiŠqZX¸6x£‘zZ   B   z Å ÛÅ*ƒ W ] Mžì Ÿ»òi Ñ»yZZÏZQXì ~gz¢g ZŒZÐwŠgzZg ÖZ ñ Æ|gŠ k Q ÂDg ¦Ð5 Zg k QÌZ /0vZ†]|[ ZX ZƒÐnÆ   ›  %ND   ì ¯ gzZ®¤Z mïæF xi Zßk¦*Æx Z•Zz] ³gzZ-ÂzW ZX ñY k q ZŠß Z Á b§ÏZX 嬊 Dg ¦ÐV;zäVrZÃ] MžDg ¦™ƒÐn  Ù á Ù       ÙCgzZ {g • ZC»9[ Zc Í ÂŠ VJVŒy ¨Z¤ ZXƒ¨¸6›Åq~uzŠCŽ nÆ~q «g c Hx Zg M ÔHx ªä] M V˜ V˜ ~5 Zgy ZgzŠÆ^Æ  y Z/w M >gÎXì [£Ã¬vZŽì q nZ¸gzZ ÏñYƒ[8nÆk Q ZŠ Z ñ Hx Zg M ÔHx ªä/0vZ†]|6 ]â£4QyZgzŠÆ^ÆU VZi ZˆÔ‰   ÛwÎg ƒ D™›ÐvZ ?¤ Zžì Š c â•~}g !ÏZ~ e M ˆÅ `gŠ6zZ Å      Ù <Ñ„:gzZ å:¬» ] M~}g !ÆkZìCªX ‰ nÆ~q «ggzZ  Gg]}g vgzZ Ç}™›Ð ?vZ ~³Æ kZ Xß™xi Ñ6zZ LZ q nZ » ]  c ýÒO¹$ » {Z({ZpÃi Z0ZkZ ÂI ÒðûÀ` Mì Y X å~gz¢*™¿ ~   ƒ  t Û X Ç}Š â •s ç Ij¯ {Š c iÐ à ÕgzZ ~zc Å[8~ TÔìnç »› pŒy†h• õ0[   t á p= æ™^Ð i ZgŠgzŠ }{zžì M™f » ñ! ôqZ b§ÏZX Cƒ7 ÃgzZ Ü  ð  { kZ ä ñ! ôyQX åîy⤠» M ‰z kZÐ t · Z Ôðƒ ]‡5Ð ] M ÔñÑ  ÜX • ~gz¢„ VâzŠ-Âz ] ³gzZ yZZžì ~gz¢Ì¢yY ]! t VŒ   i Z0Z ÏZÃ] M äVrZèY H7 y⤙ ÎÅ~ D™LZ½Ï0iQ  È  ¤ ZÉ X ǃ: °» nÆ ] •~ ]y M ¿§ ZgðŠ Zt ƒ T ¸ qZÐ ~ yZ  i   á {g • Z ðÄ:gzZ å c Š: ¬»ä™ (Z7Qä] M ¶ Š ÌVŒX 嬊~ à Š ®¤Z ªÔì „gƒ Ì®¤Z Åñ0! }g â B‚gzZ ì Ìòú » yZZ    Š [8» éES Žì Y™kC „z] åOE ZgzZì Ÿ» »›E]!tpX åc Š 5G "O ¿ Ém  ‚g¹xqZB‚Æoo¿ §t Âì Å} z3Š c éS)gÉ 7 ‚ÆÏŠ â M  ¯  B  Xƒ6w2kZÅ1¸ D™Ì®¤Zɸ ¦æÆyZZ ÌooÆgzŠÆ]g— YXì  è Û X •D ╬vZ~31 •e M Åy Z/w M >gÎ  ÜÓeøçÞöƒö ÜÓ³øÖþ †Ëô Çømæ äö ×# Ö] ÜÓfûfôvmö oÞôçÃö fôi$^Ê ä×# Ö] áçf%viö ÜjößûÒ á]ô سÎö ™ û ö û û ö û û ø ö ö û û û øø øû ô û ö û û
 7. 7. 14 13 : á Xì @™¹p° Zæ•p17} âÂ]!Å!Žì ›u {B‚Æ!     ]wÎg®¤ZsÜ:Ž y›wìŠZi MÆ` M <g¨ZgfX¶ ~g6®¤Z é Q  Å  Û  Š  IE Ôê,• M ]z Ô} ú 8 ! — Æ wÎg ›gzZ ] Ñ þi“ k yY L ž Ô¼}] x~Š ã Å+ŠX •D Zh Zt Zè»x ©ZÆ] MÉ •VZ m¤Ð    E G L   áwÎg®¤Z¤ ZHÆ]§gzZŠ ~ÿ¡õýÒO¹$6Ôkžg Z0•gzZlŽ æFxs} ha   %NÔ Þ (Out Dated) ¿ ‡*ÃÏ0ixÂÆxsZgzZ D™gïZ »kz wz4ÔÀ5Ô cizŠ .   ۼР|» kZXì R•ŠpgzZ8ðe ¡ ƒt • à {Ð <~zcgzZ  ¼  Û Æ]vZ wÎgèÑqX • D YŒ„ y›~}Ñ ç}g ø X •ï ŠgZ Œ YZ Æ { »6 Å k Q V; Æ ¬vZgzZì yiz "¼ ƒt ~ yZöX 7    m ™  à WÅ b§kZ~}g ! ÆZ•òsZ y›ðà å: e(Z~ äâ iž   ž  ÙXì FgzZ u0 Ð ä3 ðŠ ¬vZ1ì YY c ŠžðŠÃËCèYX 7 z  w Û , i úÔ D™x ÈZ » 5ZŠ Z Å ´Š øZ•{z Ô¸ M™: (Z Ìoo ÂV;zÉ    Ù Xì ~ĤÅkZi !ÆðŠCÉ Åäƒ4zZ CLZ™ 3 39{zQX¸D™Ì Z•Z »+Š]ÃgzZX _7 g x   ä ¬vZŠŽz! Æ ä™•}g ‚t 1X¸ D™l Å äZz™ ã;Š ¢  à ]wÎg]¾ X 3 X ›ÇzZ ªZz:gzZ åÝq¢ ¯yQ:èYX ¹„ ¬oÃy Q ~ˆy M Œ g Ã Û 1• M V¦‚Z >gζ Š  ep ÖZÆ XXåö 憳³’³³øÞæZZŠ ã ~ŠÅm g ø~157 e M Ås Z²ÑZ >gÎ ûö ø ø  }  Ýžì 9 Š …V Œ X Å e×gzZŠæ Å] M ä VÍßXªì ðƒ yÒ ~  ÔÞ$]ô Ü×Ãmø äö ×# Ö]æ äô ×# Ö] Ù牆øÖ ÔÞ$]ô ‚ãŽøÞ ]çÖö^Î áçÏöËô ßFÛÖû] Õ ð«³q ]ƒ]ô ™ ø ö øû ø ö û öø ø öøû û øøû ö ø ø ø ø  Ù~g ¸ qZ6 wÎgCž k yY ÂÔì [£~ x »¾ŠægzZ e×Å]vZ wÎg  —oáçeö„³³Fþ Ó³øÖþ ànûÏô Ëô ßFÛÖû] á]ô ‚`Žøm äö ×# Ö]æ ½ äü Öö牆³øÖþ øû ô þ ø ö $ öøû ø ûöøVzƒ0ZÆu Ô* 3Š {ZgÃV ªì @ƒ *™ ZŠ Z äk Q&ì Cƒ ~g ZŠ)f  Ñ   ï Š „ZÍëž• ë • D M k0 Æ M ¬ot Z Z Ñ} Z L L  Ð}ÑçX bŠ ` ZzgÃt ÜÑZxg kgzZ’™w qZX *™ Ù MЩ §âÃVÍßË~  vZgzZÔ•wÎgÆkZ Z Mžì } YvZgzZ•wÎgÆvZ Z Mž•qZž *™g ZŠ¸Ð ]! kZÃVÍßgzZ *™ì‡x  »¦½Z Á°Æ™ » CŠ c izÕ    à  ó X •L Ñ( ~w ¸LZ) ¬otGžì êŠ „ZÍ ó*™„Š[ ZŽ ÅwqZ ñƒG~*Š™ƒ} 9g— XXànûÛÒ^v³Öû] ܳӳuø]ZZizg Æ ô ô ø ö ø û wŠt:p•wÎgÆvZ Mž•F Âp ÖZtáZzåÐìÆyQª  Ûn•»9X [Z±J»3c ÏŽ¬Zg ~$Z ż Âc ~³ÆTÔÏ} 7      t n kZì ›EB‚Æ ] MÃyZ „:gzZ• ìg yâ wÎgÃ] MÐ ÜËðÉzÆ [Â[ˆÆ ]y Mž} Š C ÃVÍß {zžì @™ Ÿ»Ì >   t Ç ª‚g Å] vZ wÎgž Zƒ "U:X 7 ±Z ðà »w ¸ yZ Ô• L Ñ  6  g Æ ÙÆZ}6gî~Š ZÐZÃË X ÇñYƒ »Ì z¸g Z(Ð} (É Çñ M: x »Æ  C m   AzZ Åm ‚Æ ] M „®¤Z Å] MB‚Æ›gzZ àŠ lpgzZ yZZ B »}uzŠ ËÑZzäVZú1ð×p†ì]ö…‡æôù é…‡ô]æ …ö ˆôøiŸ™XǃbŠ[ˆ™ƒ7g— F û ø û ºø ø ø Û Š  Xì C0 g Z Œ ãËðÃizgT—äô ×# Öùô „òô Úçøm †ÚŸû]æ ^ò÷nû• ‹ËßÖùô ‹ËøÞ Ô×ô Ûøi Ÿ Ýç³mø™gzZÇñVZ:ú1 õ ø û ö û ø ø ø õ ûø º û ö û ø ø û Š Æ B Â: pVƒ} ú ¡ › ‚Æ ] Mžƒt ¿§¤ Z@ ÆkZ i   Û Û  ã â•*Ôg ¯z[ i§ Â{Zz6Å„Zâz%ZzR:gzZx ÈZ »5ZŠ ZÅøZ•: Ôƒ®¤Z ¿ t ðYZ ðƒÅ~*Š kZizgkZX σÅvZsÜSqgzZÇÇg:g(Z~}g!Æ     Ù X ÇñYHy´Z»ò » *c ! x»Åk Q6kQgzZǃt ‚Æ¿ egkg» ðZæE C  %Nc Š k ¼ Û *Š Âòú »n ZÉ Xǃ: wJV;ƬvZòú »n ZX7 ZÎÆR•ŠpgzZ Š k   B Ãd kQX ñY* â: I »k Q1ñYð•Â› ‚ÆË @YH7 Ì ž t ~
 8. 8. 16 15T L LH ZŠ Z~p ÖZ yZ äx?Zm}]|Ã]! ÏZX ñ0 g ZŒy M sw »  Û  ê Å]¬i ÜZ >gÎì ˆÅ6 ] â£Ð ¹ É Å]y M izg~ˆy M Œ  ©  Ûy M Œc Í ó Xƒ ~g7 Ì }i b§ÏZì Cƒ ~g7 ~ Vâ • M Ôè ÅkZ b§ Û ó Û G     X Š c â•~41 @ 35] c M $ 6 % îœi ó ì—ugzZ¨¸ „]!ÅvZgzZL L— ^n×ûÃö Ö] oâô äô ×# Ö] èöÛ×ô Òæ™~p ÖZƈ » ó   ø ø ø øø àÚ ^Ú^øÊ o p†m$ àÛÖô ÜnûvrÖû] l‡†ôù³eöæ o oÉ^Ú á^ŠÞûŸû]†ö Ò„jøøm Ýç³øm™ ûø $ ø F û ø ö ô ø ô ø ø F ø ø ö ø ô $ ø øû X ñYƒg¼ Í^ì àÚ ^Úø]æ o pæ^ûÛÖû] oâô ÜnûvrÖû] á^ô Ê o ^nÞû‚Ö] éçnFvÖû] †ø$!æ o oÇ› ø ø ûø $ ø F ø ø ø ô ø $ ø ø % ø ø ø ø Fø  ÛÐ 70ZgzŠ™ƒ WOÐ ã-d•gzZ îŠ ®Å *ŠX H Häy ¨Z1   —opæ^ûÛÖû] oâô èß$rÖû] á^ô Ê opçãÖû] à ‹ËßÖ] oãøÞæ ä´ eùô … Ý^ÏÚ F ø ø ø ø $ ø F ø ô ø ø û$ ø ø ø ø øø Û  % ñÛ Š xÎn•tÃ9[ ZX Šƒ> »Ù Z•Z}~ ~zcÅ ã^éZpgzZ 1: x » Ù c izŠt ‚ÆáZzÚ ŠCgzZ Ç}™Š c ZOŠ Hƒ CZy¨ZizgT L L   ½6Vh§ë!gzZ}Š ]ú s§ÅhX}™g ZËÐ ê[ ZpÃVÍß{zž   Š ~Š ßFÃÏ0iÅ *ŠgzZ σÅÉ äËT ÂÔÏñY~ŠÄg™wÅ  u 4z]Ju kZgzZ ñZ™sg ”Ð ´ â ÃVzÈ ªX}™{Ç M Ð ]ZçÆ Ð} 9t ‚Æ[g LZ Šg eŽgzZÔσ: 1»kZ „ cizŠ Âσ X ñYƒ ì‡z "U h+ŠgzZ ñY ãâ ~ *Š ªZz ðZ( Å ¬z: 4vZž}™   ó X σ: 1»kZ¼Â3gi !Ð]÷Zp~æEÑzZ ó   %Nà g  6%ZzZgzZx © ZÆÏ Qƒ Ç*yâ ‡ »kQ6}i ÅvZž ǃtx|Ç»„gr : X ñY 1™tdZgÇn ¬vZV-ƒ¿ à x »Ì» Vz ]ú > Û•» ] Mžì @ Yƒ ãZz6 gîs ™ÂñY Hg¨ oèyZ Š n    6 ä à Z e6 ] wÎg LZ ä ¬vZ ~g ZŠ)f ÅT åx »ÂJ‚yÃ{z  Û     ňy M ŒÃ] ! ÏZX å * SÃ]c Ãë! gzZ *™¨¸Ãh+ŠB‚B‚Æ V 몗o ¡nûÏô ø$ ŸçÎ Ônû× o³³Ïô ³×û³ßö³‰ ^³³Þ$]ô™Xì c M~p ÖZy Z~ïçO,ÅZ>gΙf ÷ ÷ ûø ø øø û ø  Ey ÒB‚Æ sŸz ~( 9 # Z >gÎÔ28 ¸Z >gÎÔ33 /pZ >gÎ) VÂgÎ&  Û „ ˆ Æ V⊠P Æ kZQgzZÐ ,™wi * yâ •~g ¸ qZ6 ] M dk  àmû‚Ö] o×F åü†ãô¿nöÖô ÐvÖû] àmû•ô æ p‚ãö Ö^eô äü øÖ糉… س‰…ø] p„³$Ö] ç³âö ™Xì Š c Š™ ô ôù ø û ôù ø ô ø F û öø ø øû û ô ø   o …„ô Þû^Ê ÜÎö o †ö $ôù‚ÛÖ] ^ãm^³m5þ ™ ž Š c Šw Z e6Vð Æ] Mú1» ~g ZŠ)f ~g¸ øø û $ ö ø %ø   + gzZ ( œy M ÛŒ) ò† Zà ( ]·)wÎg LZ5äT( vZ )ì „zª —ä´ ³³×ôù ³³Ò ö V ÂâÆ’)z™g ZŠ¸ zZî Yƒ} 9 !á Zzj™| hzZ ZÀ} Zª —o †fôùÓÊ Ôe$…æ g  øø ø øø+ Š }g7 Æ }g7 à ( h+Š gzZ eZ@) kZ {zž @™}Š ( xs Z x Â) h+Š   gzZ ~g ZŠ)f ~g ¸{z ¶ X z™y´Z » ðc º Å[g LZgzZ ( î Zg e 7Z Ôz™g âƒÃ t  X} Š™¨¸6( ] §x Â)   ë!X å * ;©ÂgâÆ™gzŠÃVzƒ0ZÆu à MX > •» ] M å¸   Ñ nÛ  Öä ] Ñ» Û{ Z®ì 7ÑZz ä M wÎg c Ñ gzZ ðÃJ #ª [Zèa + Š ªÔ+ŠÆ¬vZX å *™Ñ! w1» h zZ * 3Š — ÐQÆ™ðâ i M½B‚Æ  g  ~  Ô  GB9O6 k Q™ Ÿ ]gßÅó * eZ@ å[ ~y M nÆä™~g7 ïE Vâ ¨Z  X å*™Ç*z¨¸6Ï0ix Âx ÓÃh      ÙnÆh¨¤C ~p ÖZÝZ LZ] xðZ}ž @ 1áŠpÌ f »«™Å  ) sÜŠ Z%ÐkZpX Š c Š¬»„gr ] M~e M ~ŠÅWåO)ÅZ >gÎ   à   JÖ  X •gpô #ª x Â{z µZß Z °gzZ * Zz™t Vß Zz *ŠÃðZ(ŬvZÉ 7Iº ZvZÐy !i  Ð    Ük Q ˆà Z e ~g ZŠ)f Å䙨¸Æh+ŠgzZ V]ú 6 ] M ‰z T z Š Ï QX ñY ãâ nƬvZ •(Sovereignty) dZSq~ Tì *™ 0    Æ Š  ÜŪ˜ wjâ Zg7 X¸ „ M sÜg ZŠb ]ú kZ~+ ¨Zݬ}g7 ‰z
 9. 9. 18 17 Ûu}Z•Æ ] M X¸ D™gzˆ yY 6 ] M ~ ( k) g Zig »žcX¸   *Š~ ]ÑqyZX å Zƒ •{i » »]ªÜ ZgzZ {gzŠgzŠ » 0 Õ å Zƒ !ze~ O g @ z X   G X zi !z„ŠÆ MgzZ ö-O! Q Ç ] M¸{zX¸D è6V M   Æ  à     Å ä™Ç* n ðc º Å Z} ª *™—r{ÈÔ*™— i Zz M Å©Â~ {—" Æ  E ÅÅ M Z®Ô¸ ‰ Ç™ ¯ wÎggzZ Ñ ~y M Ð s§ÅvZ ]g— a  è ózFÅt Ü Zxg k Ôf λ æ¾5.Zù gzZszH!%Z[Å+Š„Ôi ¸ M »4z]  4    Û ÖgîÆ]§‚ŸnÆVâ ¨Z y M Œ¸gzZì ~g ‚z ~g Y J#ª„ª‚g È » äƒ} 9§{ Å[gr YX å: x » y‚ M ðà 3Z™0g ZŠ D» è ì {zgzZ ¶ x Z™/ôÆ M Ž ì ~g ZŠ)f „z ÅVâ ›` MçO X Çìg6 Å  Ôe$…æ o …„Þû^Ê Ü³Îö™X Š c ŠÃ] M ¬»TX å*™ky´ZÐ}Ñ ç}g7 ø ø ø û ô øø û    + 4KZžì ¸ i Z0Z » kZ Ô* J ( Ð M Ãu ] M ªX ] wÎg ]¾   Æ y ´Z» ðZ (Å[g LZgzZ !z™g ZŠ¸ ( Ãy¨Zq âµ) :î Yƒ} 9ª —†³fùô Ó³³Ê   ø øH aywâ ~ {Zg kZ X ñY H wEZ n Æ ~—u Å +Š Æ vZ ÃV6&  Û Û t „ HÃVÃægzZVz•» { Zp•g ï Šx •ZÃx »kZ] Mž Š c â •Ì Q !z™  Ù  ÖX •Æ ä™ Âx »t ìCªX ñY c Î~ ~—uÅ+Š #‡ZÃ] ‡zZ ÔñY s ÜÆŠ ¢ÆVÍßX4z] Åi Z0Z ! zZ nÆhf ΞìCªXƒx¥ZæE   Ù %Næ o³iô ¡‘ á]ô ™žƒ;g}Š „ZÍŠŽz»y ›X 7 ðà ‚ÆyZ»Vîú ã!i øø $ m B Š  ž ¬Š ä ëçO XÐ ,h Âh N Æ V6XÐ O Zzg 0z ÕÂ{z ÏñY g~÷gzZ] ZŠ „~÷Ôi ú~÷ª —ànûÛô ×ÃF Ö] h… äô ×# Öô oiô ^³Û³Úæ p^³nv³Ú æ o³Ó³ŠÞö ø ùô ø ø ø øû ø ô ö Ô +Fh”Æ M „z¸ ë }ZgzZtŠ ™Ã] M vߎ¬Ð ]tÈ´Z Š   X »Vâ ˜x Óìg ÇŠgz6Žì nÆvZÔ]ñ~÷gzZÏ0i   Ö ] Ñq 4ZX¸ìg™¨£ »]Ñq™0h N »#/Zž¸ ] M1X ‰ 0 Åy ¨Z ËÃ]wÎggzZÑÆvZžì Y M wìÃËÐÂÆwÎg‹¾ KgqZ[ ZÉìg: ËM Ç! MgzZÑY¶‚Æ™qZqZÃ] M ~  z   Û GÆvZQXì gÇŠægzZ Ññ»yQŠpvZžìt  %zx £»µ?ì ]gz¢HÅŠæ û n•vßt X ¶ V ðG QFÆ]M ®)t X ˆƒB‚Æ] M ®) Ï Å 34$  ÝqÃyQG@Å ( LZƒ]|) k;Z bzg,i Z {z´X •{C1 ÆyQ º •  Û gzZN M ])Ž6 yQ~5 Zg kZX ¶ yzçz@Æ]g—~ 5ZŠ Z Å> h+ Š~[ òZÝ ¬ž k yY ÂX ~q HÅ]¾ÅyZZ IZ7ZQXì Cƒ  X Š Hg66 äY òÐl 7ZžJV Œ Xì y*ZŠ DqZt ‰ ñJ e Õ       ÛÑÅVâ ¨ZXì Š c Šg ZŒ »vZ~}iÃXì ã™Ã„Vâ ¨Z4z]Å„Æ    Û ˆy M Œ¬»ÏZgzZì wÎg‹¾x * »ÏZÔàzi !z„Š »9c 4 Ñ!Å h:    Š Ôì ;g &ÃË¥z Y mZ ¬vZ nÆäÑŠŠ c $Zƒ ÑÈ7ZgzZ nÆðÉZg   Xì ~p ÖZÆ —åö 憒øÞæ™~ ûö ø   z Š ÖkZ ÑXì Cƒ ã™Ã„ Vâ¨Z4z]Å V]úgzZ h]Š ÞÔ+Š #‡Zë @ ÑçOXì @ƒ Z9™áÃDkZ¬ Ð ƒ„zgzZì @ƒ wÍ Z¦ZŠ » V]ú    z Š ~g ZŠ)f+FëZÅäQÆ]g—  X¸wzZ¦ZŠ~x »kZ ]x™Z  Û ñ z „ŠÆ ] M ~ 5ZŠ Z Ū‚g 9•wÎg ƒôZX Zƒ™f6zZž 6   Û    ž X Š c â •~( 46 Ô45 ]c M )[ ZxÑZ >gÎ 6   Ù {zÅ~g •yYÉ X Zhg:B‚ » ] M1X X“ ZŠ;‚Å b§ X ¶zi ! C  äô ×# Ö] oøÖ]ô ^³n÷Âô ]•æ o]†mû„Þøæ ]†ŽføÚö æ ]‚âô ^• ÔßF×û‰…]ø «Þ$]ô ofôß$³Ö] ^³ãm%^ø³m5 ™ ø $ ÷ ô $ ÷ ôù $ ÷ ø ø ø û % ø  V ;zå@¤Ä» ]g—V˜Xì܇Ðä™7n yQ: âižXì‡BV Å ÷ % ÷ øôø´û —o]†nûßô Ú ^q]†‰æ äÞôƒ^ô eô DƒB‚Æ] M {z~x »ÆV]ú X¸ Tgg »nÆäZ¤yp CZ {z z Š  óÑZz ä™g ZŠ¸gzZ ÑZz ¶Š ]g t ÔÑZz ¶Š „ ZÍà M ä ë Z Ñ} Z L L 
 10. 10. 20 19*™sÜwâ zyY~Š ª‚g£wÎg]¾w q¾X D FZ7 g7~ Å  } ó Xì 5™ ¯r Zl ×zggzZÑZz¶Š]ú s§ÅkZÐ]i YZÅvZ ó  Š  Ö z Š¤ ZXì x * »•gÑB‚Æ" _mï6gzZ#/Zzñ~x »ÆV]úgzZ Š šV; Æ ¬vZŽ Ç}I ! òú »›gzZ y´Z » yZZ6 ] wÎg Â7 ë Š  t öâ i MzyJZ X ÇñYc Š™  öâ i M Åy Q¬vZ•D Y0¶‚Æk QvߎƙwJÃg åÅ]Ñ wÎgÆkZgzZvZÔ*ƒx ¬»]ú ÅkZ * ;»+Š~[ òZÝ ¬kZèYÔì @™  Š   ! ]gz¢ÅhŠp{ ^YCZ   „   Û e =g fÆ‘Š ™/_gzZ ã!Œzg ôZÔ4z] ÅVÍßáZzpgyZZ6 ]y MgzZ    Š $/ôg •VY LZ Ì]g— p~T c M 7uQ {zçw ‚}ŠÆ]ó  Æ„ w yzŠ ˜QgzZÒgzZœÅVÍßy Z µZßZ ° ÂðZ(ÅvZ6 gî ö™G X ǃ à   =Øg Šp ~ Æc ãp kZ Æ xsZ z ¬X¸ 4Bt ‚Æ WæB‚Æ ÅvZ ÂÐ ì ‚ÆmÜ Zz mï}g7 Z ¶‚ÆÑ ~ ukZX σ=g f B gzZ‰‰‰‰· ~ h{Zg ÌypklgzZ ñƒLug Iy Z0Š X ñƒ  Ì=rZ  i ì @™IÃVÍß,Z ¬vZXìvZ<¸X ǃ¨¸+ ŠB‚Æ]¾zG@     Ü´ ~ Kg0ZÆÜæ g ZŠ } ú » ] wÎg Gðä Z ‰z kZ О < n•  Š Û Þ  0g Z- Š ðƒ ðö g.W! Æ wÎgz Z} È=Š nÆ~—uÅ+ŠÆ k QŽX Cƒ ] ! &5~(t  @ƒ ; g| 7 ê~ yZ]z z TÔ @ƒ ;g™ŠgÌ »xszŠzgŠ        Xì {™E »VÍß„,Z~4e M #Z >gÎX N Y   B g   i tLZ Zg f[ZX ‚g : Úðà ‚Æ]wÎg› zZª‚æOÇ!yZZ¿§ èY á^³nßûeö Üãö Þ$ø^³Ò ^³Ë‘ ä³×ô nûfô‰ oÊô áç×ö³iô ^³³Ï³mö à³mû„³$Ö] g³v³mö ä³³×# ³Ö] á]ô ™ º ø û ø &ø ´ ø û øû ø ø ô % ô ø $Ф C¨¤6 *Š ~g7 X 7{æ7 Ð Ëw q ]gßÅ ` M X k {^ Y » ]Ñq   —o”ç‘†Ú º û ö û$  žì Å%R kZ ]gz¢Xì ;g Y c Z h Z t Zè » ]xgzZ]ÃòsZX • ðƒ ðY     k ™|0! .b§kZ ~ {Zg Å kZŽ ì ‚g [8ÃyQvZ GL L{0iÉ Zƒ7Š%u» ]vZwÎgèY ñYÅ[e nÆ~—uÅxsZ  { Ù C ó X Vƒg Z- Š ðƒðög c Í•D™ ó žÜ G Û‰z kZXì)fÆ ï!OZ[ Z9•»ä™—uÃ+ŠX Çìg {0iJ#ªgzZì Ö ~³Æöâ i M ÏZgzZì öâi M Å:Š ™Ý ~¿¤gzZ4z]kZ ñ ã !igzZxsz ŠzgŠ nÆg ÖZÆkZgzZì @™òú »G ] g—¿ ä Z   Š Æ ð ñƒ ïŠB‚ » ] M~u ] M Xì CYƒyTÅ} 7gzZ LÅ Æ6 àq V1i ÅVâ›gzZ àâ0 Åg ZŠZ òsZ1ì @Q @1wYÆ ]oò¯    Û  :c â •~11 e M ]¶Z >gÎXì H]wÎg]¾¬vZÃä•ï ð  Š @  Œ   Ût Â@ M 7 ðÃ6ã%ÅkZ6 rz•Æ]Z”z gZ¯gzZ Cƒ7 ¡ðÃÐQ  ÷ —oànûÏô Ëô ßFÛÖ] àÛ×Ãû n³øÖþ æ ]çßöÚ! àmû„$Ö] äö ×# Ö] àÛ×Ãn³øÖþ æ™ ø ö $ øø ø ø û ø ø ô $ øø ûø ø G Xì G÷gzZ›t ¬oŽ ÌæZgzZ • ñÑ yZZ ( éSG¢ Zz) Ž ÌÃyZ Ç} Š™CªvZgzZ 5š Ùu» ]g—X Çñ M 7 *ðÃ[ZXì Ö#ªx ª@ª‚g Å ]g— Ñ  X• G Û ™Å+ ŠÆvZªXì)fÆ ï!OZŠ Z•Z[ZŠ ƒÑÆg—Xì ~g ‚z ~g Y Å •»x ÅZXì ÿ) Zg ZŠ *ŠèYì ~gz¢~Ï0i Å *Š öâ i MgzZyJZt g  Ü6 è Z {™}g7 kZJZ Çìg ~g Y J‰z k Qu X *™ì‡gzZ¨¸ n t   à Š  V Uâi M yZá Zz ä™òú Z3žZ Xì ~gz¢4z]B‚ÆmïnÆ“  
 11. 11. 22 21 Û gÁŠ Z•Z s zZ 4F 1Ð Vƒ~Š Z®My›Æx *p¤ Z σ ]ÒÅVß Zz Ô  G sÜw‚ 23 Æ/KZ ä]vZ wÎg~ x » kZX @ Yƒ 7 ¸ +Š »vZ þ  ¨  Xì ]gtż nÆY !¾ª¾ Z~gukZ N Y-DƒÁÐ   y  Ð KZX c Š™Ñ!w1» h ™ Ž¹»ë!x ÂJuÅ[²ñú{kb6 gîƳ zZ   Æ     g Ûc â•ä M X c Š™ ãZz È »Y !¾Špä ] M ~ eZzgqZ Å£Zµ     ò Ö Ût X åHŠ4Æ#Zä] M9• » ~—uÅxsZ+ Š~] Ï~y MÆÏ0i  {0iÃ<~÷Ž •{zó óY !¾ZZ DDŒ^ß$Ö] ^ãøÞçÛ×ôù Ãmöæ ojô ߉ áçnövmö àmû„³$Ö] ^. ³eø†³Çö³Ö]EE   ø ø ûö ø ø $ö ø û ø ô ø Û Ö ÑgzZƒ sz^@! n Æ ~—u Å +Šžì n• »0#Zt [ ZçO  ÙYá Ð ã‚ M ~({ ^Y CZ y› [ ZXÐ ,Š ½ kZÃVÍßgzZÐ ,™  C Å á Å C XìgV•ÃnÆŠ ª‚glpÅk Q Âì ï•~Y !¾{z¤ ZX 7c ì ï•~ó Y !¾L LÌ{z~gzŠ kZžì á   á ó Û Ü ì ¹! ÌZ x » V¹ ì ›• ‰z  XIH » Á ì ¹! ÌZ x ÓZ » ©  § â äü ³Û‰] Ÿ]ô Ýô¡‰Ÿû] à³Úô o³ÏF³fûmø ŸEEì Ðb§kZ ðïgzZqZÅ] M öû $ øû ô ø   Ù {zž’ e ¢{^ YCZ b§hZÃ]wÎgBgzZwÎg Ô¬ÔyZZ¦æC [Z Ûg  y M Œ zZ Çìg: ¹!¼ ZÎÆx *ÆkZ~xs Z DDäü Û‰… Ÿ]ô ᕆÏöÖû] àÚô oÏF³fûmø Ÿæ ö ûø $ ô û ø øø ðÃÐ u ] MgzZ ƒÑÆ ] ]À MÐQ¤ ZXì Z96 x £¾ Æ  6 gzŠÆ` Mž¶ ŠgzZ <g¨ gukZX Ça: ¹! ¼ ZÎÆszwÆkZ~  6   Ü Å ` MžZ ì ‰ZœgŠ¾~ òú Æ k Qž ’ e ¢™pÐQ Â7 Š Š  Š pŠpX 7ì‡ µZß Z ° xsZ Ì}6 }i ñzg ` M Xì C M ÃtŠ ™ b§¾t  Ù C xj%à qw–Xìt ‚ÆqZCw q]gß  w Ûˆ{g Å[ÂklqZ¡ ÅyZŒXìgzŠÐ]xòsZg ZŠ™ »Vâ › z á Ð í å • Ð y • ~( + Š Ž  Ûv Z ÅV⠛Рy M ŒXì @Y J 7 nÆ [Z Nw‰Z z [ ZNw”&ì   ì !ºZ d¾ ` M {z ~ öŠ6    á Û Ù  ( vZY • âÑZ)X 7Š â M6ä™t Vhã M Œ{zžì „gƒCªJukZ {  Þg IgŠ q Z yZ¸ÅTì _ƒ Za nw q]gß{zž• Ù Š ë ` M L L  S ]g— }g !Æw Å ~   Ùê™á { ^Y CZ {zžì xi Ñ6¿ Ð~ë~w q]gßkZXì ˆ~Š~  C ž  4E ~›9 6X å c Š™g ZŠ¸Ð¬…ä ] ö&OÑZ ö-EÔtzTZ tŠ ™ OÉZ  :  {z¤ Z Ôì m ÀðÃÐ]g—ÐQ¤ Z Ôì ›Ð]g—ÐQ¤ Zž}™ Û ñÙ :c â•ä] M Xì eZzgÐ{kC1Z]|  ·gzZÑ»Ï0iÅkZ H Âì ì‡6VzŠ ã 9 g »kZB‚Æ]g— &   ¸ ž DD ðô ^e†Çö×Öô oeFç_Ê *]‚eø ^ÛÒ •ö çÃö n‰ æ ^f÷m†ôÆ Ýö¡‰Ÿû] ]* ‚eøEE ø û ö ø ø ø ø øø ø øû ô ø}g7Ô~—uÅßÆvZª?åƒÑ»mvZ- Ž 7c ì „zÌ Z ·  7 ^ßQ ~ ªq ÏZt gzZ ¶ðƒ ~ ªq Å vZ Y Z’Z ÅxsZ L L   X *™Ç*zì‡w!ÃðZ (ÅvZgzZf Î »h+Š6x       ó X nÆó ó!¾L ì ]g t ÂX Çñ M ó L  5G Ÿ»» q éEZ "O d¾L Lb§ÏZX •Æ bZ p d¾~ y!i ! ²X • yà ó ó!¾L t  Æ  L ªX ZƒÐ vZ i ¸ M »xsZžìt È »guXì @ Y ¹Ì •) ó í Z   ÃÛ ó ß6Xì CƒÌ !ZjÆó ówÎg q nZ ó ósŸzhÅ ó ó ]wÎg‹¾L L Ð   ×  á ( 1B•Øz y•ÃxsZ~ˆ)X å ËgzZ bZxsZ å: J Ø7 ðÃÃVâ ›  Ù g  Æ Æ  ²~zcÅ¿ Æ]g— zZ »6xŠî g—•p q nZÔŠ Hn ¬ž C Û ¶Š r z•Ã] ¬$gzZ+JÔg é¨O±  EªX ÇñYƒ bZQ {zž Çñ M: âi (Z {g !zŠQ 

×