Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Sisteme elektrike per energjine

Download to read offline

Detyra e kursit ne sisteme lektrike per energjine

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Sisteme elektrike per energjine

 1. 1. 1Projekt KursiTema: Llogaritja e demtimeve ne sistemin elektroenergjitikJepet :1.Skema parimore.2.Pika e demtimit .3.Lloji i demtimeve .4.K(1),K(1,1),K(2).5.Parametrat e elementeve jane si me poshte.G1: Sn=50 Mva; X"d=0.2; X2=0.25; Un=10.5 Kv; Sg=?G2: Sn=150 Mva; X"d=0.2; X2=0.25; Un=9.8 Kv; Sg=60+j20G3: Sn=25 Mva; X"d=0.2; X2=0.25; Un=11 Kv; Sg=10+j5T1: Sn=50 Mva; ULU=10%; ULM=18%; UMU=7%; K=115/35/10.5 KvT2: Sn=150 Mva; Uk=10.5%; K=115/9.8 KvT3: Sn=25 Mva; Uk=12%; K=115/11 KvT4: Sn=150 Mva; Uk=10.5% K=115/37 KvNg1: Sng= 25+j10 MvaNg2: Sng=50+j25 MvaL: X1=0.4 om/km; Xo=3X1; L1=20 km; L2=30 km; L3=25 km; L4=15 km; L5=40 kmKerkohet:
 2. 2. 21. Te llogaritet skema per regjimin normal para demtimit.2. Te llogaritet skema per regjimin e lidhjes se shkurter trefazore K(3)ne piken e demtimit K2 me te dymetodikat.3. Te llogaritet skema per regjimin e lidhjes se shkurter asimetrike K( 1 )ne piken K(2 ) .4. Te ndertohen diagramat vektoriale te rrymave dhe tensioneve:a) ne piken e lidhjes se shkurterb) para dhe pas transformatorit .5. Konkluzione
 3. 3. 3Zgjidhje:1. Te llogaritet skema per regjimin normal para demtimit.Ndertojme skemen e zevendesimit per regjimin simetrik e cila ka pamjen e meposhtme.Fig 1Zgjedhim si madhesi baze:=100 MVA=115 KVVlerat e reduktuara te parametrave te elementeve te skemes se zevendesimit llogariten si me poshte:Gjeneratoret:Transformatoret:
 4. 4. 4Linjat:Ngarkesat:
 5. 5. 5Zgjedhim si nyje balancuese nyjen 1,ku ne nyjen 1 fuqia qe gjeneratori jep ne rrjet do te percaktohetnepermjet softit MatLab dhe per nyjen 1 jane te njohur tensioni dhe kendi fazor i tensionit ndersa nyjet etjera jane nyje te zakonshme per keto nyje njihet fuqia aktive dhe reaktive ,ose ne rstet e tyre te vecanta kurmungon ngarkesa (nyje burim)ose kur mungon gjeneratori (nyje konsumatore).Nga softi matlab duke futur te dhenat e rezistencave te skemes si dhe burimet e gjeneratoreve na rezulton qefuqia e plote e gjeneratorit do te jete:= 5+j18.8 MvaNe njesi relative do te kemi:= 0.05+j0.188Gjeneratoret e tjere do ti kene vlerat si me poshte (ne njesi relative) :NgarkesatNisur nga te dhenat e mesiperme percaktojme vektorin e tensioneve te nyjave ne formen e vektorit shtyllor:
 6. 6. 6Per rregjimin normal matrica e percjellshmerive do te jete si me poshte.Nisur nga vektoret e tensioneve te nyjave dhe rezistencave te degeve mund te percaktohen fare lehte rrymatne deget e sitemit elektrik terfazor dhe ne kto menyre do te kemi:Y97.5i00000000100i0021.808i00014.286i00000003.333i02.083i00000000059.662i16.393i016.529i004.762i21.978i002.083i16.393i40.699i022.222i0000014.286i00014.286 35.136i13.158i00021.978i00016.529i22.222i13.158i66.195i14.286i00000000014.286i0.496 14.534i000000000000.237 6.762i6.667i0100i004.762i00006.667i88.571i000021.978i021.978i000043.956i
 7. 7. 72. Te llogaritet skema per regjimin e lidhjes se shkurter trefazore K(3)ne piken K( 2)Menyra e pareLidhja e shkurter trefazore eshte nje nga llojet e demtimit ne sistemin elektrik trefazor.Ajomund te veshtrohet si nje elment trefazor me rezistence te barabarta me zero qe kycet nje paralel meelmentet e tjere te skemes.Kycja e nje elementi te tille ekstremal e nxjerr sistemin nga regjimi normal i punedhe e fut ate ne nje regjim te ri jo normal i cili karakterizohet nga rritja e theksuar e rrymave dhe ulja ethelle e rrymave.Per llogaritjen e rrymave dhe te tensioneve te lidhjes se shkurter do te perdorim metodiken e potencialeve tenyjeve sipas se ciles shkruhen n ekuacione algjebrik.Skema e zevendesimit e sistemit elektroenergjitik per regjimin e lidhjes se shkurter tre fazore ku forcatelektromotore te gjeneratoreve sinkron merren te barabarta me ato te regjimit normal para lidhjes seshkurter.dhe pika e lidhjes se shkurter lidhe me token nepermjet nje rezistence te barabarte me zero.Duke konsideruar lidhjen e shkurtet trefazore si lidhje metalike,ne kete rast lidja e shkurtertrajtohet si burim rryme, me madhesi:Duke marre potencialin e tokes te barabarte me zero, shkruajme n ekuacione sipas metodesse potencialeve te nyjave.Ky sistem n ekuacionesh algjebrik zakonisht paraqitet ne forme matricore si vijon:Sistemi i ekuacioneve ne trajte matricora eshte si me poshteKu:eshte matrica e percueshmerive te nyjavaeshte vektori i tensioneve te myjaveeshte vektori i burimeve te rrymave te nyjave
 8. 8. 8Matrica ka pamjen e meposhtme:Percaktojme burimet e rrymave si vijonNdersa vektori shtyllor burimeve te rrymave ka pamjen:Ne qofte se e zgjidhim sistemin e ekuacioneve te mesiperme kundrejt potencialeve te nyjave, ateheremarrim:Ku:eshte matrica e rezistencave te nyjave e cila gjendet si matrice e kundert epercueshmerive te nyjave.Vlerat ematrices se rezistencave do te jene si me poshte:Per lidhjen e shkurter trefazore metalike keme dhe duke zevendesuar ne ekuacionin matricor temesiperm mund te gjendet rryma ne piken e lidhjes se shkurter:iY97.5i00000000100i0021.808i00014.286i00000003.333i02.083i00000000059.662i16.393i016.529i004.762i21.978i002.083i16.393i40.699i022.222i0000014.286i00014.286 35.136i13.158i00021.978i00016.529i22.222i13.158i66.195i14.286i00000000014.286i0.496 14.534i000000000000.237 6.762i6.667i0100i004.762i00006.667i88.571i000021.978i021.978i000043.956i
 9. 9. 9Duke zevendesuar vleren e rrymes ne vektorin e rrymave, atehere ky vektor do te kete kete pamje:Matrica e rezistencave eshte si me poshte:Pasi kemi gjetur vektorin e rrymes percaktojme potencialet e pikave te ndryshme te skemes per lidhjen eshkurter tre fazore .
 10. 10. 102.Te llogaritet skema per regjimin e lidhjes se shkurter trefazore K(3)ne piken K( 2 )Menyra e dyteRrymat dhe tensionet mund te percaktohen sipas menyres se dyte te llogaritjeve ,duke shfrytezuarparimin e mbivendosjes.Zbatimi i ketij parimi ul vellimin e llogaritjeve, duke i kalkuar kto nga skema aktivene skema pasive.Le te shnojme me M madhesite fizike (rrymat dhe tensionet) ne nje pike te cfardoshme tedypolarit aktiv linear ne regjimin e lidhjes se shkurter tre fazore.Ne baze te parimit te mbivendosjes ( i cilieshte plotesisht i zbatueshem ne qarqet lineare ) madhesite ne fjale mund te njesohen midis te tjerash sishume e madhesive perkatese te dy regjimeve:Regjimi i pare jepet arbitrarisht .Ne rastin e vecante mund te merret i njejte me regjimin e ngarkesespara lidhjes se shkurter. Atehere:Madhesit e regjimit II do te jene krejtesisht te percaktuara sipar relacioneve te mesiperme:Referuar metodikes se dyte do te perdorim metoden e potencialeve te nyjave kur si burim sherben lidhja eshkurter :per te shfrytezuar metoden e potencialeve te nyjave na duhet ne fillim te perpilojme skemen e zevendesimitper regjimin e dyte .Skema e zevendesimit per regjimin e dyte ka pamjen:Ne baze te skemes se mesiperme shkruajme n ekuacione algjebrike sipas metodes sepotencialeve te nyjave:
 11. 11. 11Nq se e zgjisim sistemin kundrejt potencialeve te nyjave ateher marrim:Duke u nisur nga skema me poshte do te japim vektorin e rrymave:Shohim se ekuacioni i vetem i cili eshte i vlefshem eshte ekuacioni i 11,pasi rrymat e tjera jane zero.Keshtu ky vektor i shumezuar me matricen e rezistencave jep vektorin e tensioneve.Nga ekuacioni i 11 i sistremit te ekuacioneve mund te gjendet rryma ne piken e lidhjes se shkurter:Vektori i rrymave eshte si me poshte,ku burimet e gjeneratoreve jane zero dhe si burim sherben rryma elidhjes se shkurter trefazore.
 12. 12. 12Duke shumezuar vektorin e rrymave me matricen e rezistencave do te na perftohet vektori i potencialeve nenyje marrim keto tensione te regjimit te dyte:Atehere tensioni ne nyje do te jepet nga barazimi i meposhtem:Nga rezultatet nxjerrim tensionet ne pikat e ndryshme te sistemit elektroenergjitik.
 13. 13. 13Percaktojme rrymat ne deget e ndryshme te sistemit elektrik elektroenergjitik tre fazor, per rastin e lidhjesse shkurter trefazore me token:
 14. 14. 143. Te llogaritet skema per regjimin e lidhjes se shkurter asimetrike K( 1 )ne piken K(2 ) .Kur midis elementeve simetrike te qarkut tre fazor futet vetem nje element asimetrik,asimetria e krijuar quhet e njefishte.Ne sistemet elektrike trefazore nje interes te vecante paraqit asimetria enjfishte,e shkaktuar nga lidhjet e shkurtra asimetrike ne nje pike ose nga keputja asimetrike e facade ne njepike.Rrymat dhe tensionet ne qarkun tre fazor me asimetri te njefishtmund te njesohen ne koordinatat abc (dm th me ndihmen e paraqitjes tre fazore te sistemit elektrik) ashtu dhe ne koordinatat 012 (d.m. th mendihmen e komponenteve simetrik te renditjeve te drejta te kunderta dhe nulare)me gjeresisht perdoretnjesimi me metoden e komponenteve simetrike.Nisur nga sa thame me siper nertojme skemat e zevendesimit per te tri renditjet e fazave ketoskema jane te pavarura nga njera tjetra.a. Skema e zevendesimit e renditjes se drejte ka pamjen si me poshte.Ndersa skema e renditjes se kundert eshte nje skeme pasive d.m.th qe gjeneratoret trefazorenuk gjenerojne forca elektromotorre te renditjes se kundert po ashtu dhe te renditjes nulare, si rrjedhojeskema e renditjes se kundert do te kete ne perberjen e saje vetem rezistenca ndryshe nga skema e renditjesse drejte e cila permban pervec rezistencave burime te forcave elektromotorre te renditjes se drejte.b. Skema e zevendesimit e renditjes se kundert
 15. 15. 15c. Skema e zevendesimit e renditjes nulareRrymat dhe tensionet e lidhjes se shkurter asimetrike mund te percaktohen sipas njeres ngametodat e llogaritjes dhe njera nga keto eshte metoda e potencialeve te nyjave.Ne skemen e zevendersimit terenditjes se drejte te sistemit elektrik tre fazor e cila formohet nga n+1 nyja te lidhura midis tyre me degeaktive (f.e.m e te cilave eshte e ndryshme nga zero) dhe dege pasive (f.e.m e te cilave eshte zero). Ne bazete metodes se potencialeve te nyjave shktuajme n ekuacione keto sisteme n ekuacionesh algjebrikezakonisht paraqiten ne forme matricore si vijon:
 16. 16. 16Per renditjen e drejte:Per renditjen e drejte dhe nulare kemi:Referuar ekuacioneve matricore te mesiperm matrica e percjellshmerive Y e renditjes se drejte dhe tekundert ka pamjen e meposhtme:Y11Y21Y31Y41Y51Y61Y71Y81Y91Y101Y12Y22Y32Y42Y52Y62Y72Y82Y92Y102Y13Y23Y33Y43Y53Y63Y73Y83Y93Y103Y14Y24Y34Y44Y54Y64Y74Y84Y94Y104Y15Y25Y35Y45Y55Y65Y75Y85Y95Y105Y16Y26Y36Y46Y56Y66Y76Y86Y96Y106Y17Y27Y37Y47Y57Y67Y77Y87Y97Y107Y18Y28Y38Y48Y58Y68Y78Y88Y98Y108Y19Y29Y39Y49Y59Y69Y79Y89Y99Y109Y110Y210Y310Y410Y510Y610Y710Y810Y910Y1010U1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10J1J2J3J4J5J6Ik1J8J9J10Y11Y21Y31Y41Y51Y61Y71Y81Y91Y101Y12Y22Y32Y42Y52Y62Y72Y82Y92Y102Y13Y23Y33Y43Y53Y63Y73Y83Y93Y103Y14Y24Y34Y44Y54Y64Y74Y84Y94Y104Y15Y25Y35Y45Y55Y65Y75Y85Y95Y105Y16Y26Y36Y46Y56Y66Y76Y86Y96Y106Y17Y27Y37Y47Y57Y67Y77Y87Y97Y107Y18Y28Y38Y48Y58Y68Y78Y88Y98Y108Y19Y29Y39Y49Y59Y69Y79Y89Y99Y109Y110Y210Y310Y410Y510Y610Y710Y810Y910Y1010U1U2U3U4U5U6UkαU8U9U10 α000000Ikα000
 17. 17. 17Nedersa matrica e percjellshmeris Yo e renditjes nulare ka pamjen e me poshtme:Ndersa vektoret shtyllor te rrymave per renditje e drejte te kundert dhe nulare kane pamjen:Duke i shprehur me ndihmen e matrice [Z] kemi:Per renditjen e drejte:Yo25.174j3.704j8.772j5.556j3.704j25.397j7.407j08.772j7.407j18.957j2.778j5.556j02.778j10.417jJ0.048 2.777j1.333 7.943j0.214 1.347j0000.183 2.098j000Y97.5j00000000100j021.978j0014.286j00000003.333j0002.083j00000058.855j11.111j26.316j16.667j004.762j014.286j011.111j47.619j22.222j000000026.316j22.222j71.157j8.333j014.286j0002.083j16.667j08.333j27.083j00000000000.237 6.762j06.667j0000014.286j000.494 14.533j0100j004.762j0006.667j088.571jJ20000000.183 2.098j( )000
 18. 18. 18Z11Z21Z31Z41Z51Z61Z71Z81Z91Z101Z12Z22Z32Z42Z52Z62Z72Z82Z92Z102Z13Z23Z33Z43Z53Z63Z73Z83Z93Z103Z14Z24Z34Z44Z54Z64Z74Z84Z94Z104Z15Z25Z35Z45Z55Z65Z75Z85Z95Z105Z16Z26Z36Z46Z56Z66Z76Z86Z96Z106Z17Z27Z37Z47Z57Z67Z77Z87Z97Z107Z18Z28Z38Z48Z58Z68Z78Z88Z98Z108Z19Z29Z39Z49Z59Z69Z79Z89Z99Z109Z110Z210Z310Z410Z510Z610Z710Z810Z910Z1010J1J2J3000Ik1000U1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10Per renditjen e kundert dhe nulare kemi:Referuar sitemeve te ekuacioneve te mesiperme matrica e rezistencave Z e renditjes se drejtedhe te kundert ka pamjen e meposhtme:Z11Z21Z31Z41Z51Z61Z71Z81Z91Z101Z12Z22Z32Z42Z52Z62Z72Z82Z92Z102Z13Z23Z33Z43Z53Z63Z73Z83Z93Z103Z14Z24Z34Z44Z54Z64Z74Z84Z94Z104Z15Z25Z35Z45Z55Z65Z75Z85Z95Z105Z16Z26Z36Z46Z56Z66Z76Z86Z96Z106Z17Z27Z37Z47Z57Z67Z77Z87Z97Z107Z18Z28Z38Z48Z58Z68Z78Z88Z98Z108Z19Z29Z39Z49Z59Z69Z79Z89Z99Z109Z110Z210Z310Z410Z510Z610Z710Z810Z910Z1010000000Ikα000U1U2U3U4U5U6UkαU8U9U10
 19. 19. 19Ndersa matrica e renditjes zero Zo ka pamjen:Shqyrtojme rastin e lidhjes se shkurter nje fazore me tokenKushtet kufitare per lidhjen e shkurter nje fazore me token ne fazen a jane:Zo0.073j0.026j0.052j0.053j0.026j0.054j0.036j0.023j0.052j0.036j0.099j0.054j0.053j0.023j0.054j0.139jZ0.01 0.19j0.01 0.05j0.01 0.06j0.01 0.1j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.09j0.02 0.2j0.01 0.09j0.01 0.2j0.01 0.05j0 0.1j0 0.05j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.08j0.01 0.05j0.01 0.08j0.01 0.05j0.01 0.06j0 0.05j0 0.37j0.01 0.09j0.01 0.07j0.01 0.08j0.01 0.11j0.01 0.05j0.01 0.08j0.01 0.06j0.01 0.1j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.15j0.01 0.12j0.01 0.13j0.01 0.14j0.01 0.09j0.02 0.13j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.07j0.01 0.12j0.01 0.13j0.01 0.12j0.01 0.12j0.01 0.08j0.01 0.12j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.08j0.01 0.13j0.01 0.12j0.01 0.15j0.01 0.13j0.01 0.08j0.02 0.14j0.01 0.09j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.11j0.01 0.14j0.01 0.12j0.01 0.13j0.01 0.17j0.01 0.09j0.02 0.13j0.01 0.09j0.02 0.2j0.01 0.05j0.01 0.05j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.08j0.01 0.09j0.03 0.33j0.02 0.08j0.02 0.19j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.08j0.02 0.13j0.01 0.12j0.02 0.14j0.02 0.13j0.02 0.08j0.02 0.21j0.01 0.08j0.01 0.2j0.01 0.05j0.01 0.06j0.01 0.09j0.01 0.08j0.01 0.09j0.01 0.09j0.02 0.19j0.01 0.08j0.01 0.19j
 20. 20. 20te shprehura me ane te komponenteve simetrik jane:Duke pasur parasysh se:Nga matrica e rezistenca e renditjes se kundert dhe nulare mund te percaktojme referuarbarazimit te meposhtem:ne kte menyre referuar shprehjes se mesiperme kemiNga ekuacioni i 7 te sistemit te ekuacioneve te renditje se drejte si dhe duke zevendesuarrezulton:Nga llogaritjet ne mathcad percaktojme rrymen e lidhjes se shkurter nje fazore me token dheka vleren:
 21. 21. 21Duke qene se shuma e te tre tensioneve te renditjes se drejte te kundet dhe nulare dalin zerogje qe do te thote qe plotesohet kushti kufitar:Pasi kemi vendosur vleren e rrymes se lidhjes se shkurter nje fazore me token ne vektorin errymave artehere nepermjet MATHCAD percaktojme tensionet e pikave te ndryshme te nyjave te sistemitper renditjen e drejte kemi keto vlera:Menyra e pare1. Renditja e drejteMenyra e dyteJ0 Z6 0 J1 Z6 1 J2 Z6 2Z6 6 dZ0.183 2.098jU1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10 10.839 0.004j0.858 0.097j0.812 0.086j0.722 0.038j0.764 0.055j0.725 0.038j0.652 0.035j0.833 0.025j0.713 0.013j0.846 0.005j
 22. 22. 22Nga ekuacioni i 7 i sistemit te ekuacioneve mund te gjendet rryma e renditjes se drejte ne piken e lidhjes seshkurterDuke pasur parasysh qe atehere:Percaktojme tensionet e regjimit shtese te cilat jepen me poshte:Z11Z21Z31Z41Z51Z61Z71Z81Z91Z101Z12Z22Z32Z42Z52Z62Z72Z82Z92Z102Z13Z23Z33Z43Z53Z63Z73Z83Z93Z103Z14Z24Z34Z44Z54Z64Z74Z84Z94Z104Z15Z25Z35Z45Z55Z65Z75Z85Z95Z105Z16Z26Z36Z46Z56Z66Z76Z86Z96Z106Z17Z27Z37Z47Z57Z67Z77Z87Z97Z107Z18Z28Z38Z48Z58Z68Z78Z88Z98Z108Z19Z29Z39Z49Z59Z69Z79Z89Z99Z109Z110Z210Z310Z410Z510Z610Z710Z810Z910Z1010000000Ik1000U1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10IIUng6Z6 6 dZ0.184 2.126jU1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10II10.194 0.004j0.164 0.001j0.229 0.006j0.295 0.003j0.252 0.001j0.287 0.001j0.366 0.009j0.186 0.01j0.282 0.009j0.189 0.004j
 23. 23. 23Nga llogaritjet nxjerrim tensionet ne pikat e ndryshme te rrjetit:Nga veprimet rezulton:1. Renditja e drejteNe menyre tengjashme percaktojme tensionet e renditjes se kundert dhe te renditjes nulare te cilat kanevlerat e meposhtme:2. Renditja e kundertU1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10 11.041.038 0.099j1.046 0.092j1.027 0.041j1.028 0.057j1.023 0.039j1.027 0.044j1.026 0.036j1.006 0.004j1.042 0j0.194 0.004j0.164 0.001j0.229 0.006j0.295 0.003j0.252 0.001j0.287 0.001j0.366 0.009j0.186 0.01j0.282 0.009j0.189 0.004jU1U2U3U4U5U6Uk1U8U9U10 10.846 0.004j0.874 0.098j0.817 0.086j0.732 0.038j0.776 0.056j0.736 0.038j0.661 0.035j0.84 0.025j0.724 0.013j0.853 0.004j
 24. 24. 243. Renditja zeroPercaktojme rryat e renditjes se drejte per rastin e lidhjes se shkurter nje fazore me token:U1U2U3U4U5U6Uk2U8U9U10 20.191 0.004j0.162 0.001j0.226 0.006j0.291 0.003j0.249 0.001j0.284 0.001j0.361 0.009j0.184 0.01j0.279 0.008j0.187 0.004jU1U2U3U4U5U6UkoU8U9U10 00000.111 0.01j0.049 0.004j0.113 0.01j0.291 0.025j000
 25. 25. 25Percaktojme rryat e renditjes se kundert per rastin e lidhjes se shkurter nje fazore me token:
 26. 26. 26Percaktojme rryat e renditjes nulare per rastin e lidhjes se shkurter nje fazore me token:
 27. 27. 27Vlerat fazore te tensioneve llogariten ne baze te shprehjes:Keshtu per nyjen "1" kemi:UaUbUc1111a2a1aa2U1 0( )U1 1( )U1 2( )UaUbUc0.648 8i 1030.324 0.896i0.324 0.888i
 28. 28. 28per nyjen "2" kemi:per nyjen "3" kemi:per nyjen "4" kemi:per nyjen "5" kemi:UaUbUc1111a2a1aa2U2 0( )U2 1( )U2 2( )UaUbUc0.696 0.091j0.259 0.929j0.437 0.838jUaUbUc1111a2a1aa2U3 0( )U3 1( )U3 2( )UaUbUc0.586 0.085j0.218 0.941j0.368 0.856jUaUbUc1111a2a1aa2U4 0( )U4 1( )U4 2( )UaUbUc0.32 0.025j0.291 0.905j0.362 0.85jUaUbUc1111a2a1aa2U5 0( )U5 1( )U5 2( )
 29. 29. 29per nyjen "6" kemi:per nyjen "7" kemi:per nyjen "8" kemi:per nyjen "9" kemi:UaUbUc0.466 0.05j0.258 0.908j0.355 0.846jUaUbUc1111a2a1aa2U6 0( )U6 1( )U6 2( )UaUbUc0.364 0.024j0.32 0.87j0.383 0.816jUaUbUc1111a2a1aa2U7 0( )U7 1( )U7 2( )UaUbUc0.027 0.001j0.385 0.892j0.461 0.816jUaUbUc1111a2a1aa2U8 0( )U8 1( )U8 2( )UaUbUc0.649 0.015j0.355 0.873j0.294 0.888j
 30. 30. 30per nyjen "10" kemi:4, Te ndertohen diagramat vektoriale te rrymave dhe te tensionevea) ne paiken e lidhjes se shkurterb) para dhe pas transformatoritDiagramet vektoriale per lidhjene shkurter tre fazoreUaUbUc1111a2a1aa2U9 0( )U9 1( )U9 2( )UaUbUc0.434 0.021j0.213 0.87j0.221 0.849jUaUbUc1111a2a1aa2U10 0( )U10 1( )U10 2( )UaUbUc0.659 9j 1030.329 0.899j0.33 0.89j
 31. 31. 31-6 -4 -2 0 2 4 6-6-4-20246Diagrama vektoriale e rrymave per Lsh tre fazpre me token-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8Diagrama per rrymen e Lsh tre fazoze para Tr
 32. 32. 32Dagramet vektoriale per lidhjen e shkurter nje fazore me token:-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8Diagrama per rrymen e Lsh tre fazoze pas Tr-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.4Diagrama per tensionin e Lsh tre fazoze ne piken tre
 33. 33. 33-6 -4 -2 0 2 4 6-6-4-20246Diagrama vektoriale per rrymen e Lsh ne pike e Lsh-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8Diagrama vektoriale e tensioneve ne piken e Lsh
 34. 34. 34-1 -0.5 0 0.5 1-1-0.500.51Diagrama vektoriale per rrymen e Lsh para Tr-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.100.050.10.150.20.250.3Diagrama vektoriale per rrymen e Lsh para Tr
 35. 35. 35Profilet e tensioneve:-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6-0.6-0.4-0.200.20.40.6Diagrama vektoriale per rrymen e Lsh pas Tr-1 -0.5 0 0.5 1-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81Diagrama vektoriale e tensioneve pas Tr
 36. 36. 36Ne figuren e meposhtme jepet profili i tensioneve te nyjave per regjimin normal ete telidhjes se shkurter tre fazore dhe lidhja e shkurter nje fazore me token.Sic shihet nga ky profil tensioneshper regjimin normal niveli i tensioneve nen tensionet nominale, ndersa lidhja e shkurter tre fazoreshoqerohet me ulje te theksuar te tensioneve ndersa lidhja e shkurter nje fazore qendron ndermjet regjimitnormal dhe lidhjes se shkurter tre fazore.Ne figuren e meposhtme jepen profilet e tensionit per rastin e lidhjes se shkurter nje fazore me tokenku jane paraqitur profilet e tensionit te renditjes se drejte te kundert dhe nulare dhe vihet re qe tensionet erenditjes se drejte jane ne nivele me te larta se renditja e kundert dhe nulare po keshtu renditja e kundert nennivele tensioni me te larta se renditja nulare.00.20.40.60.811.21 2 3 4 5 6 7 8 9 10TensioniNr i nyjesProfili i tensioneve te nyjaveRegj.normalLSH 3-fazoreLSH 1-fazore (RD)
 37. 37. 37Ne figuren e meposhtne jepen profilet tensionet e nyjave per regjimin normal, lidhjen e shkurter trefazore me token, lidhjen e shkiurter nje fazore me token (renditja e drejte), lidhja e shkurter dy fazore metoken (renditja e drejte), dhe lidhje e shkurter dy fazore (renditja e drejte).00.10.20.30.40.50.60.70.80.911 2 3 4 5 6 7 8 9 10TensioniNr i nyjesProfili i tensioneve te nyjaveLSH 1-fazore (RD)LSH 1-fazore (RK)LSH 1-fazore (RN)
 38. 38. 385 PerfundimeNe rastin e regjimit normal tensionet e nyjeve te ndryshme ndodhen ne nivelet nominale, gjithashtu edherrymat qe qarkullojne ne transformatore dhe ne linja jane te madhesive naminale pra sistemi elektroenergjitkne kto kushte eshte ne nje regjim normal te punes me nivele tensioni dhe rryme ne kufijte nominal.Krejtesishte e ndryshme eshte situata kur ne sistemin elektroenergjitik kemi te pranishem nje demtim sicmund te jete lidhja eshkurter tre fazore.Lidhja e shkurter tre fazore mund te veshtrohet si nje element tre00.20.40.60.811.21 2 3 4 5 6 7 8 9 10TensioniNr i nyjesProfili i tensioneve te nyjaveRegjimi normalLSH tre fazoreLSH 1 fazore (RD)LSH 2 fazore me token (RD)LSH 2 fazore (RD)
 39. 39. 39fazor me rezistence te barabarte me zero qe kycet ne paralel me elementet e tjere te sistemit. Kycja e njeelementi te tille ekstremal e nxjerr sistemin nga regjimi normal i cili karakterizohet nga rritja e theksuar errymave dhe ulje e ndjeshme e tensioneve nje gje e tille vihet re ne profilin e tensioneve te paraqitur nefiguren e mesiperme,Sic shihet nga figura e mesiperme lidhja e shkurter tre fazore ndryshe nga lidhjet e tjerate shkurtra shoqerohet me nje ulje te theksuar te tensioni ne nyje (ka nivelet me te uleta te tensionevekrahasuar me lidhjet e shkurtra te tjera).Lidhjet e tjera te shkurtra ndryshojne njera nga tjetra per sa i perketnevleve te tensionit dhe te rrymave ne sistremin elektroenergjitik ne kte menyre referuar profileve tetensionit te paraqitura mke siper shihet se pas lidhjes se shkurter tre fazore e cila ka nivelin me te ulet tetensioneve vje lidhja e shkurter dyfazore me token e cila karakterizohet me nivele te uleta te tensionave nenyjet e ndryshma te sistemit.Ndersa lidhja e shkurter dy fazore persa i perket nivelit te tensionevekarakterizohet nga vlera te uleta per me nivel me te larte se lidhja e shkurter tre fazore dhe dy fazore metioken ndersa lidhja e shkurter nje fazore me toke edhe kjo persa i perket niveleve te tensionit i ka ma tevogla se regjimi normal por me te medha se lidhjet e shkurtra tre tjera.Gjithashtu sic mund te shihet nga profili i tensioneve te nyjave tensioni ne nyjen kuy kandodhur demtimi (lidhja e shkurter ) kemi vleren me te ulet te tensionit per secilen lidhje te shklurter, prasecila lidhje e shkurter zvogelon nivelin e tensionit, ne varesi te llojit te lidhjes se shkurter.

Detyra e kursit ne sisteme lektrike per energjine

Views

Total views

4,682

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

92

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×