Successfully reported this slideshow.
SKPD 1013 Pengantar Sains Sosial  Metodologi Sains Sosial dan langkah-langkah menjalankan  kajian (research procedures)
Metodologi Sains SosialCara menyiasat dan memperolehpengetahuan mengenai dunia sosialiaitu mengenai manusia, masyarakatdan...
Situasi yang membolehkan penyelidikan/kajian dilakukan – sikap saintifik yangperlu ada pada seseorang (scientificattitude)...
Cara menyiasat dan memperoleh pengetahuanmelibatkan dua bentuk usaha yang berbentuk abstrakdan berbentuk empirikala. Bentu...
Apakah jenis-jenis penyelidikan yang hendak dilakukan(salah satu jenis atau gabungan jenis) i. Exploratory (Penerokaan) – ...
Kegunaan penyelidikan (Use of research) i. Basic Research (Kajian atau penyelidikan Asas)–untuk tujuan umum iaitu menjalan...
Dimensi masa untuk sesuatu penyelidikani. Longtitudinal research – penyelidikan untuk  jangka masa yang agak lama, biasan...
•  Langkah-langkah menjalankan kajian (research procedures)  1. Huraikan permasalahan kajian (Research Problem)  2. K...
1. Menyatakan/membentuk satu permasalahankajian (define a research problem)i. Apa yang dikaji – apakah persoalan atau isu ...
Kesignifikan kajianKenapa/Apa pentingnyamenjalankan kajian, kenapa inginmengetahui atau memahami isuyang berkenaan
2. Kajian LepasCarikan kajian-kajian lepas yang adakaitan dengan permasalahan kajian(apa yang dikaji) – dalam jurnal,buku,...
3. Membentuk kerangka teoritis ataukonseptual- pilih teori, konsep, paradigma, model,pendekatan, dsb yang releven – ikut p...
Tentukan unit analisis (sampel) dan persampelan:-1. Unit analisis – orang atau bukan orang (organisasi, dsb.)2. Sampel dan...
Jenis-jenis persampelan1) Persampelan bukan kebarangkalian(non-probability sampling) (contohpersampelan bertujuan (purposi...
Tentukan jenis data yang ingin dikumpul dandianalisa– data kualitatif atau data kuantitatifa. Data kuantitatif – data dala...
Tentukan kaedah/teknik/metod untuk mengumpul jenisdata yang sesuai:-i. Kaedah pengumpulan data kuantitatif – data yang  d...
Tentukan kaedah/teknik/metod menganalisa data yangsesuai:–i. Kaedah menganalisis data kuantitatif (guna statistiks  samad...
4. Merekabentuk satu rekabentuk kajian(research design) yang sesuaiSemacam satu blue print tentang kajianDalam rekabentuk ...
5. Proses mengumpul data kualitatifdan/atau data kuantitatifPengkaji kumpul data di lapangan ikut kaedahkumpul data yang t...
6. Proses analisis dataSelepas kembali dari lapangan dansetelah kumpul data yang diperlukan,pengkaji mula membuat analisis...
7. Membuat kesimpulan dari hasil kajianBoleh persembahkan hasil kajian dalampersidangan, seminar, forum, dsb;Boleh diterbi...
Etika penyelidikan sains sosiali. Maksud etika – tatasusila dan cara berkelakuan  oleh mereka yang melakukan penyelidikan...
iv. Etika beza dengan peraturan, kalau peraturan  dilanggar, pelaku akan dikenakan hukuman atau  denda mengikut apa ya...
Hambatan kepada kajian- ada cabaran-cabaran yangdihadapi oleh pengkaji dalamproses menjalankan kajian
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodologi dan langkah_menjalankan_kajian

22,852 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Metodologi dan langkah_menjalankan_kajian

 1. 1. SKPD 1013 Pengantar Sains Sosial Metodologi Sains Sosial dan langkah-langkah menjalankan kajian (research procedures)
 2. 2. Metodologi Sains SosialCara menyiasat dan memperolehpengetahuan mengenai dunia sosialiaitu mengenai manusia, masyarakatdan alam sekitar – menyiasatberdasarkan falsafah sains sosial –falsafah rasionalisme- Methodology - How to know what wewant to know?
 3. 3. Situasi yang membolehkan penyelidikan/kajian dilakukan – sikap saintifik yangperlu ada pada seseorang (scientificattitude)a. Ingin tahu (curiousity)b. Scepticism (ragu-ragu dan ingin tahu dengan lebih mendalam)c. Objektif
 4. 4. Cara menyiasat dan memperoleh pengetahuanmelibatkan dua bentuk usaha yang berbentuk abstrakdan berbentuk empirikala. Bentuk abstrak – cara memerhati dan melihat dunia sosial (khususnya objek kajian) – ide, andaian, teori, paradigma, konsep, model dan pendekatan yang sesuaib. Bentuk empirikal – cara memberi dan mengumpul maklumat mengenai dunia sosial yang sama – teknik mengumpul, mengutip, menghimpun dan menimbun tambah data dalam keadaan yang lebih konkrit
 5. 5. Apakah jenis-jenis penyelidikan yang hendak dilakukan(salah satu jenis atau gabungan jenis) i. Exploratory (Penerokaan) – “what” – apasebenarnya isu sosial yang dikaji (what is the socialactivity or social issue about?) ii. Descriptive (Pemerihalan) – “who” dan “how” –siapakah (orang) atau apakah (institusi) yang terlibatatau yang berkenaan, dan bagaimana isu itu bolehberlaku (How does it happen?)iiii. Explanation (Penerangan) – “Why” – kenapaisu itu berlaku?
 6. 6. Kegunaan penyelidikan (Use of research) i. Basic Research (Kajian atau penyelidikan Asas)–untuk tujuan umum iaitu menjalankan penyelidikankerana ingin mengetahui dan memahami sesuatu isuatau fenomena sosialiii. Applied Research (Kajian atau penyelidikanGunaan) – untuk tujuan tertentu, cth. untukpenggubalan dasar atau polisi di peringkat kerajaanatau swasta
 7. 7. Dimensi masa untuk sesuatu penyelidikani. Longtitudinal research – penyelidikan untuk jangka masa yang agak lama, biasanya lebih dari satu tahun, cth. selama 5 tahun, 10 tahun dsb., boleh beri banyak maklumat dan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai sesuatu yang dikaji, tetapi melibatkan kos yang tinggi dan masa yang banyak, berguna untuk membina teori-teori dan konsep-konsep baru yang berkenaan dengan isu yang dikajiii.Cross-sectional research – penyelidikan pada masa tertentu atau “at one point in time”, kos penyelidikan lebih rendah dan masa yang lebih singkat, hanya beri gambaran umum
 8. 8. • Langkah-langkah menjalankan kajian (research procedures) 1. Huraikan permasalahan kajian (Research Problem) 2. Kajian lepas (Literature Review) 3. Bentuk satu kerangka teoritis/konseptual dan kemukakan andaian asas (atau hipotesis bagi setengah disiplin) 4. Hasilkan satu rekabentuk kajian (research design) yang sesuai 5. Pengumpulan data 6. Analisis data 7. Kesimpulan dari hasil kajian
 9. 9. 1. Menyatakan/membentuk satu permasalahankajian (define a research problem)i. Apa yang dikaji – apakah persoalan atau isu sosial yang ingin diketahui atau difahami – cth apa sebenarnya isu yang berlaku, bagaimana sesuatu isu berlaku, mengapa sesuatu isu berlaku, dsb. (Note - Permasalahan kajian BUKAN hanya mengkaji masalah sosial tetapi isu-isu sosial yang boleh merupakan masalah sosial ataupun bukan)ii. Tujuan kajian - kenapa hendak mengkaji – ingin tahu sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu yang ingin diketahui itu berlaku
 10. 10. Kesignifikan kajianKenapa/Apa pentingnyamenjalankan kajian, kenapa inginmengetahui atau memahami isuyang berkenaan
 11. 11. 2. Kajian LepasCarikan kajian-kajian lepas yang adakaitan dengan permasalahan kajian(apa yang dikaji) – dalam jurnal,buku, kertas persidangan/seminar
 12. 12. 3. Membentuk kerangka teoritis ataukonseptual- pilih teori, konsep, paradigma, model,pendekatan, dsb yang releven – ikut pilihanpengkaji- bentuk andaian yang bersifat sementara(hipotesis) - Jika diingini oleh pengkaji(dengan berdasarkan kepada permasalahkajian dan displin pengkaji) - (mengikutpilihan pengkaji)
 13. 13. Tentukan unit analisis (sampel) dan persampelan:-1. Unit analisis – orang atau bukan orang (organisasi, dsb.)2. Sampel dan persampelan* Sampel juga adalah unit analisis* Persampelan ialah proses memilih sampel - satu proses yang penting kerana ada had-had tertentu dalam menjalankankajian (dalam kata lain, kita tidak boleh kaji semua orang atausemua benda kerana kesuntukan masa, kekurangan dana, dll.),oleh itu perlu pilih subjek kajian (iaitu sampel) untuk tujuanrepresentasi bagi populasi yang dikaji
 14. 14. Jenis-jenis persampelan1) Persampelan bukan kebarangkalian(non-probability sampling) (contohpersampelan bertujuan (purposive),“snowball”, persampelan berkuota)2) Persampelan kebarangkalian(“probability sampling”) (contohpersampelan rawak mudah/simplerandom sampling, stratified sampling, dsb.
 15. 15. Tentukan jenis data yang ingin dikumpul dandianalisa– data kualitatif atau data kuantitatifa. Data kuantitatif – data dalam bentuk angkaatau nombor atau statistikb. Data kualitatif – data dalam bentuk ayat,perkataan atau gambar
 16. 16. Tentukan kaedah/teknik/metod untuk mengumpul jenisdata yang sesuai:-i. Kaedah pengumpulan data kuantitatif – data yang dikumpul melalui kaedah/teknik-teknik experimen, survei, analisa kandungan (content analysis), statistiks yang sedia ada (existing statistics)ii. Kaedah pengumpulan data kualitatif – data yang dikumpul melalui kaedah/teknik temubual,pemerhatianikut serta (participation observation), pemerhatian tidak ikut serta (non-participation observation)iii. Gabungan kedua kaedah
 17. 17. Tentukan kaedah/teknik/metod menganalisa data yangsesuai:–i. Kaedah menganalisis data kuantitatif (guna statistiks samada dengan bantuan program komputer mengenai statistiks (program SPSS/Statistical Package for the Social Sciences atau tanpa bantuan program komputer iaitu secara manual), atauii. Kaedah menganalisis data kualitatif (ada teknik-teknik tertentu contohnya analisa kandungan/content analisis, guna bantuan program komputer cth NUDIST, dsb.).iii.Gabungan kedua kaedah
 18. 18. 4. Merekabentuk satu rekabentuk kajian(research design) yang sesuaiSemacam satu blue print tentang kajianDalam rekabentuk kajian itu, nyatakan metodologidan aspek-aspek tentang metodologi sepertipermasalahan kajian, kajian lepas, kerangka teoritis,jenis data, kaedah kumpul data dan kaedah analisisdata, dsb
 19. 19. 5. Proses mengumpul data kualitatifdan/atau data kuantitatifPengkaji kumpul data di lapangan ikut kaedahkumpul data yang telah dia tetapkanMengumpul data dengan teliti, cth. Buatseberapa banyak catatan yang boleh dandengan detail atau mendalam
 20. 20. 6. Proses analisis dataSelepas kembali dari lapangan dansetelah kumpul data yang diperlukan,pengkaji mula membuat analisis datamengikut kaedah analisis data yang diatelah pilih dan tetapkan
 21. 21. 7. Membuat kesimpulan dari hasil kajianBoleh persembahkan hasil kajian dalampersidangan, seminar, forum, dsb;Boleh diterbitkan dalam jurnal, buku, laporan,dll; dihasilkan dalam bentuk latihan ilmiah;dll.
 22. 22. Etika penyelidikan sains sosiali. Maksud etika – tatasusila dan cara berkelakuan oleh mereka yang melakukan penyelidikanii. Kelakuan yang bersifat professionaliii. Yang mesti dipatuhi sewaktu mengumpul data, menganalisis, melapor dan menerbitkan penemuan penyelidikaniv. Tidak dinyatakan dengan jelas dan tidak diliputi oleh undang-undangv. Jika dilanggar, pelaku biasanya dikenakan isbat sosial (social sanction)
 23. 23. iv. Etika beza dengan peraturan, kalau peraturan dilanggar, pelaku akan dikenakan hukuman atau denda mengikut apa yang telah ditetapkaniiv.Contoh jenis etika penyelidikan – tidak boleh melakukan plagiarisme (pengambilan fakta-fakta dan maklumat dari bahan penerbitan tanpa mengakui), mengiktiraf sumbangan yang sedia ada, berani mempertahankan hasil penemuan, mesti menbenarkan penilaian oleh rakan kesepakaran (peer review), bersedia berkongsi ilmu, bersedia mendapat latihan dalam tradisi keilmuan, menyerapkan etika murni pada generasi baru, dsb.
 24. 24. Hambatan kepada kajian- ada cabaran-cabaran yangdihadapi oleh pengkaji dalamproses menjalankan kajian

×