PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPerancangan dan Persediaan Mengajar1 Pengertian konsep pengajaranPengajaran ialah ca...
o Perkembangan P&Po Penutup4. Menentukan strategi P&P5. Menyediakan bahan bantu pengajaran6. Menyediakan penilaianKomponen...
membimbing murid mencari maklumat tambahanmenyediakan bahan maklumat tambahanmenggalakkan murid belajar daripada maklum ba...
Strategi Pengajaran dan PembelajaranA. Pembelajaran secara kontekstual1 MaksudKaedah pembelajaran yang menggabungkan isi k...
4 Kelebihan• Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat• Kemahiran pertuturan pelajara dapat di...
2 Keperluan• Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum• Terdapat ruang tiada guru yang dapat melak...
1 Disokong oleh Von Glassefel, Piaget dan Vygotsky2 Menyatakan• Ilmu pengetahuan terhasil daripada inisiatif seseorang ind...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

P E N G U R U S A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N

596 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P E N G U R U S A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N

  1. 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPerancangan dan Persediaan Mengajar1 Pengertian konsep pengajaranPengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulahpeubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahanyang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik.2 Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaranPerancangan perlu dilakukan untuk• memenuhi masa yang diperuntukan• menepati kehendak objektif/matlamat• berkesan sepanjang waktu pengajaran• menarik perhatian dan tidak membosankan3 Objektif pengajaranObjektif boleh dalam bentuk• Objektif implisito melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti :memahamiatau mengetahuiatau menghargaisesuatu yang telah diajar• Objektif eksplisito melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti :menyenaraikanatau menjelaskanatau memberikan contohatau menunjukkan cara yang betulterhadap apa yang telah diajarkan4 Buku rekod mengajarBuku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi duaperkara penting :• Rancangan Pelajaran Tahunano Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjararan berdasarkan sukatan pelajarankebangsaan.o Butiran yang perlu ada ialah :Mata pelajaranTingkatanMingguTajuk/isiObjektifKemahiranNilai danbahan bantuan mengajar• Rancangan Pelajaran Hariano Rancangan berdasarkan rancangan Tahunano Butiran yang perlu ada ialah :Hari dan tarikhMata pelajaran dan tingkatanMasaTajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapaiAktiviti yang dijalankan dan Impak/RefleksiBuku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi pihak• sekolah• PPD• JPN• dan jemaah nazir sekolahIa adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Ia jugadigunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasi kerja tahunan guru.Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuaii dengan teknologi semasa. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki olehpihak yang diberi kuasa.Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripadaRM500 - berdasarkan Peraturan 11(b), Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P.U.A.531)Jadual WaktuBerdasarkan Akta Pendidikan 1996, Jadual waktu mestilah ada• Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid• Setiap hari persekolahan• Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar• Diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua JabatanSukatan PelajaranDokumen yang mengandungi perkara-perkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. Sukatan pelajarandisediakan oleh bahagian PPK , Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yangdiberi kuasa seperti Ketua Pendaftar, Jemaah Nazir dan Pengetua. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda.Aspek-aspek penting dalam perancangan P&PSebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah1. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam2. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai3. Merancang pengajarannyao Set iduksi
  2. 2. o Perkembangan P&Po Penutup4. Menentukan strategi P&P5. Menyediakan bahan bantu pengajaran6. Menyediakan penilaianKomponen P&PElemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah• Objektif pengajaran• Strategi pengajaran yang sesuai• Bahan bantu pengajaran• Maklum balas pelajar• PenilaianFasa P&PFasa P&P terbahagi kepada empat peringkatI. Pra perancangano Guru mempunyai gambaan mental mengenaikeseluruhan pengajaranpelajar - potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lainisikandungan pelajaranstrategibahan yang diperlukan dan boleh digunakanII. Perancangan aktifo Guru perlulahmenulis rancangan mengajarmenyediakan nota,membina transperansi/power point/modelmemastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakanmenyediakan senarai semakIII. Perancangan semasao Guru perlumendapat maklum balas tentang kefahaman pelajarmengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasamengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepasIV. Pasca perancangano Guru perlumenyedari kelemahan pengajaranmengesan kekuatan pengajarannyamembuat catatan tentang perubahan yang diperlukanSumber-sumber pengajaran dan pembelajaranSumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti• buku teks• buku rujukan• buku latihan• lampiran nota• Alat audio visualo LCDo komputero petao gambarajah dano TVPerlaksanaan Pengajaran dan PembelajaranProses P&P1 Perlaksanaan P&PI. Set Induksio Langkah permulaan dalam proses P&Po Tujuan - untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat memberi perhatian kepada pengajaran yangakan berlakuo Masa - 5 minit / 10% daripada masa pengajarano Teknik - soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran lalu, isu semasa yang berkaitan, gambar atau bunyiII. Perkembangan P&Po Bahagian keduao Penyampaian isi pelajaran1. Teknik penyampaian gurudisampaikan berperingkat - dari mudah kepada yang sukar, dari yang konkrit kepada yang abstraksuara yang jelas dan terangmenggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi muridberfokus kepada apa yang diajarmengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep KMSM/KBSRMembuat penilian berterusan2. Teknik MenyoalSoalan yang dikemukakan3. Penggabungjalinan4. Penyerapan5. Pengukuhanmemberikan latih tubimemberikan tugasan / kerja rumahmengaplikasikan ilmu, nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran6. Pengayaan
  3. 3. membimbing murid mencari maklumat tambahanmenyediakan bahan maklumat tambahanmenggalakkan murid belajar daripada maklum balasmembimbing murid membuat jangkaan masa depan7. Pemulihanmembimbing murid secara individumenggunakan pelbagai bahanmemberi latihan ulanganmenggunakan pelbagai teknik pengajaran8. Penilaianpemerhatiansoal jawabperbincangankerja bertuliskerja rumah9. Hasil pembelajaran muridmemastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaranmelaksanakan pembelajaran arah kendiri (self-directed)mengaplikasikan kemahiran mengambil notamempersembahkan hasil aktiviti pembelajaranmendapatkan maklumat daripada pelbagai sumbermengemukakan pendapat semasa perbincanganberdisplinIII. Penutupo Bahagian terakhiro Aktiviti yang dijalankan seperti :susulani. folioii. pengayaaniii. membuat projekpenilaian objektif pengajaran. pemerhatiani. teknik menyoalii. memeriksa kerja pelajarmembuat kesimpulanrumusan. menegaskan isi-isi pentingi. memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahamanii. mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmuiii. mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharianiv. mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaanpengubahsuaian pelajaranPengurusan Kelas1 Tanggungjawab guru menguruskan kelasGuru (guru kelas) juga bertanggungjawab memastikan pengurusan kelasnya teratur dan baik. Guru bertanggungjawab :I. menguruskan rutin kelaso menyedia, mentafsir dan menyimpan rekod pelajarRekod/buku daftarJadual kedatangan kelasRekod/buku/slip kemajuan pelajarKad 001 dan 002Rekod kutipan yurano menyedia dan melaksanakan rutin kelasmenanda kedatanganmemastikan keceriaan kelasmengutip yuranmemastikan maklumat dalam kelas dikemaskinio menjalankan tugas-tugas lainmengurus pinjaman buku teksbiasiswaII. mengurus dan memastikan pelajar-pelajar menjalankan tugas harianIII. mengurus dan memastikan pelajar memahami dan mematuhi peraturan kelasIV. mengurus keadaan fizikal kelas supaya sesuai untuk proses P&Po Carta organisasi kelaso Pelan kedudukan pelajaro Papan kenyataano Senarai tugasIklim Bilik Darjah1 Proses P&P yang berlaku di dalam bilik darjah amat bergantung kepada iklim bilik darjah iaitu• interaksi dan aktiviti antara guru dan pelajarnya.• suasana yang tenteram• suhu dan peredaran udaraSebuah bilik darjah yang baik mengandungi lima ciri iaitu :2 I. Hubungan yang baik dan saling hormat menghormati guru dan pelajarII. Kesanggupan pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik yang ditetapkan oleh pihak sekolahIII. Memiliki semangat kekitaan (espirit de corp) . Guru dan pelajar bagaikan sebuah keluarga yang besar, harmonis dan mesraIV. Wujud minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas dan sukarela dengan sopanV. Adanya keterbukaan , demokratik, kemesraan dan kebebasan yang menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru mereka.
  4. 4. Strategi Pengajaran dan PembelajaranA. Pembelajaran secara kontekstual1 MaksudKaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman hidup harian individu, masyarakat dan alampekerjaan. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrit (nyata) yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on2 Teori pembelajaran secara kontekstual• Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalamrangka minda mereka• Pembelajaran akan lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermaksan kepada murid• Penekanan perlu diberikan kepada kepelbagian persekitaran pembelajaran seperti bilik darjah, makmal, tempat kerja dan kehidupanharian untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.B. Pembelajaran Masteri1 MaksudPendekatan pembelajaran yang memfokuskan kejayaan pelajar menguasai sesuatu perkara yang diajar. Semua pelajar perlu dipastikanmenguasai hasil pembelajaran dalam satu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.2 Pembelajaran Masteri memerlukan• masa yang mencukupi• proses P&P yang berkualiti• guru menyedari bahawa :o pelajar mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbezao pelajar perlukan pendekatan yang sesuaio pelajar perlu pengetahuan , kemahiran dan sikap yang di ajarkanPelajar perlu berpengetahuan, memiliki kemahiran asassebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.3 Prinsip asas Pembelajaran Masteri• Pelajar normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru• Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil• Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran• Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri• Hasil pembelajaran mestilah ditentukan• Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit• Aktiviti P&P mestilah menarik, menyeronokkan dan berkesanC. Pembelajaran Kolaboratif1 MaksudD. Pembelajaran Koperatif.1 MaksudPelajar-pelajar bekerjasama, berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran2 Kriteria• Semangat saling perlu-memerlukan yang positif• Akauntabiliti individu• Penglibatan yang sama• Penglibatan yang serentak• Penglibatan yang bersemukaE. Pembelajaran konstruktivisme1 MaksudF. Pembelajaran Melalui Pengalaman1 MaksudG. Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya1 MaksudKaedah PengajaranA. Simulasi1 MaksudSituasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar2 Jenis simulasi• Sosiodramamenggunakan skrip dan mengandungi konflik• Main perananLakonan spontan tiada skrip diperlukan, tidak menggunakan skrip. Mengandungi keterangan ringkas dan pelajar memikirkan sendiripenyelesaian3 Persediaani. Guru merancangii. Guru menjelaskan secara ringkas mengenai situasi , masalah , peranan dan tempoh lakonaniii. Pilih pelajar yang sesuai untuk melakonkan watak - suara yang jelasiv. Guru menyediakan skrip lakonanv. Guru membimbing pelajar membuat keputusan
  5. 5. 4 Kelebihan• Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat• Kemahiran pertuturan pelajara dapat ditingkatkan• Pelajar dapat belajar dalam situasi yang menyeronokkan dan menarik• Pelajar dapat menghayati nilai-nilai yang baik dalam lakonan• Pelajar dapat menonjol bakat lakonan merekaB. Tunjuk Cara (Demostrasi)1 MaksudSituasi pembelararan dengan guru menunjukkan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih pelajar yang berpengalaman untukmelakukan aktiviti yang dikehendaki2 Langkah-langkah tunjuk cara• Perancangan• Perlaksanaan tunjuk cara• Latihan• Rumusan3 Perlaksanaan tunjuk cara• menyediakan peralatan yang diperlukan• memandang ke arah pelajar semasa tunjuk cara• menggunakan teknik untuk menarik perhatian pelajaro tenik menyoali. Soalan mestilah jelas dan mudah difahamiii. Menyusun aras soalan daripada yang mudah kepada sukariii. Soalan dikemukakan dahulu sebelum memanggil nama muridiv. Berusaha mencungkil jawapan daripada pelajarv. Memberi masa secukupnya sebelum menjawabvi. Memeri peluang kepada lebih daripada seorang pelajar untuk menjawabmembuat penegasan kepada bahagian yang penting dalam tunjuk caraC. SyarahanD. PermainanE. HafazanF. Akhbar Dalam DarjahG. Melawat Sambil Belajar1 MaksudMembawa sekumpulan pelajar ke tempat sebenar . Ia adalah aktiviti sokongan pembelajaran2 Tempat lawatan• Muzium• tempat bersejarah• tempat pengeluaran - kilang dan ladang, pusat kreatif3. Tujuan lawatan• membolehkan pelajar mendapat pengalaman sebenar dalam lawatan• Membolehkan pelajar membandingkan situasi sebenar dengan perkara yang dipelajari di dalam kelas• Mempelbagaikan aktiviti agar pelajar tidak mudah bosan• Mengeratkan hubungan pelajar dengan masyarakat4. Persediaan• Memilih tempat lawatan yang berkaitan dengan topik pelajaran• Memohon kebenaran sekolah dan pejabat pendidikan daerah• Menghubungi dan mendapat kebenaran lawatan daripada pihak yang ingin dilawati• Menguruskan pengangkutan dan penginapan pelajar untuk lawatan• Memberi taklimat kepada pelajar mengenaio tujuan lawatano keselamatan dirio dislplino makan dan minumo peralatan• Menyediakan peralatan yang diperlukan• Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil mengikut topik• Memastikan pelajar terlibat aktif dalam aktiviti kajian• Memberi bimbingan kepada pelajar yang kurang faham• Mengadakan sesi perbincangan mengenai aktiviti yang dilakukan semasa lawatan• Aktiviti susulan seperti membuat model dan melukis rencana atau poster5. Garis panduan lawatanPekeliling SPI Bil 5/2002 (Lawatan pada hari Persekolahan) menggariskan• Ia tidak melebihi dua kali dalam setahun• Setiap kali lawatan, ia tidak boleh melebihi empat hari berturut-turut termasuk hari perjalanan• Bagi sekolah yang kurang pelajar digalakkan bergabung dengan sekolah lain• Aktiviti pelajar sebelum dan, semasa dan selepas lawatan mesti dirancang terlebih dahulu.• Laporan lawatan yang dibuat pelajar perlu dikaitkan denngan pembelajaran di dalam kelasE. Pembelajaran Akses kendiri1 MaksudSuatu pendekatan pemelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Pelajar menggunakan dan mengendalikansendiri bahan-bahan pembelajaran
  6. 6. 2 Keperluan• Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum• Terdapat ruang tiada guru yang dapat melakukannya untuk pelajar• Setiap pelajar mempunyai minat, keperluan, sikap dan tahap kecerdasan dan kebolehan yang berbeza• Pelajar lebih tepat menentukan sendiri strategi pembelajaran terbaik untuknya3 Ciri-ciri• Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor• Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan• Bahan PAK dan bahan fasilitator meudah diakses• Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas• Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan• Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar4 Kelebihan• Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar• Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari• Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri• Pelejar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri5 Fungsi Pusat Akses Kendiri• Menyediaken tempat persekitaran yang selesa dan menarik• Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran• Memberi peluang kepada pelajar untuk melalui pembelajaran yang berkualiti dan berkesan• Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja pelajar• Sebagai pusat pengajaran, kemahiran amali dan pembelajaran6 Jenis-jenis Pusat Akses Kendiri - PAKi. Bilik khaso Bilik senio Bilik bahasaii. Ruang dan sudut pamerano Papan kenyataano Sudut-sudutiii. Pusat Mudah AlihTEORI-TEORI PEMBELAJARANA. Teori kecerdasan pelbagai1 Maksud• Kebolehan menyelesaikan masalah• Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan2 Keperluan• Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan negara dan keperluan pelajar• Mempelbagaikan cara penilaian• Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah3 Jenis kecerdasani. Kecerdasan Verbal Linguistiko Kebolehan menggunakan kata-kata (bahasa) dengan berkesano Kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain, serta bercakap tentang bahasa sendiriii. Kecerdasan Logik Matematiko Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan berhujano Kebolehan menjangkaiii. Kecerdasan Visual Ruango Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuko Kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafikiv. Kecerdasan Kinestetiko Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalaho Kebolehan menggunakan kemahiran fizikal seperti koodinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbanganv. Kecerdasan Muziko Kebolehan mengesan irama dan laguo Kebolehan mengenal lagu mudaho Kebolehan membeza dan mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudahvi. Kecerdasan Interpersonalo Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.o Kebolehan bertindak secara berkesan kepada orang lainvii. Kecerdasan Intrapersonalo Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan , hasrat dan kehendak.o Kebolehan menangani perasaan, mengawal kemarahan dan kesedihan dirio Kebolehan membantu diri lebih berdisplin , beradab dan bersopan.viii. Kecerdasan Naturaliso Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan, galian, binatang.o Kebolehan mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makananB. Teori Behaviourisme1 Didokongi oleh Thorndike dan Skinner2 Menyatakan• Pembelajaran belaku melalui pelaziman/kebiasaan• Perubahan tingkah laku dapat dikekalkan dengan ransangan yang sesuai• Pemberian rangsangan mendatangkan kepuasan , kepuasan akan membawa pengulangan tingkah laku tersebut• Rangsangan yang mendatangkan keadaan tidak selesa akan menyebabkan tingkah laku tersebu diberhentikan• Ganjaran, insentif dan peneguhan diberikan sebagai rangsangan dalam pembelajaran supaya tingkah laku yang diingini diteruskan dandikekalkanC. Teori Konstruktif
  7. 7. 1 Disokong oleh Von Glassefel, Piaget dan Vygotsky2 Menyatakan• Ilmu pengetahuan terhasil daripada inisiatif seseorang individu itu sendiri• Ilmu pengetahuan yang dibentuk oleh sesorang itu kerana ingin menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar• Ilmu pengetahuan terbentuk hasil rasionalisasi pengalaman individu• Ilmu pengetahuan terbina hasil penglibatan aktif individu yang menghubungkait maklumat baru dengan pengalaman sedia ada• Seseorang individu tidaklah menerima sesuatu ilmu secara pasifD. Teori Kognitif1 Didokong oleh Atkinson, McClelland and Bruner2 Menyatakan• Tingkah laku manusia adalah dipengaruhi cara pengamatan seseorang• Setiap individu berminit mengejar kejayaan• Terdapat dua jenis dorongan yang bertentangan yang wujud semasa mengejar sesuatu iaitu mengejar kejayaan atau mengelakkankegagalan• Kejayaan dan kegagalan seseorang individu adalah bergantung kepada kefahaman terhadap sesuatu institusi dan keperibidaiannyaMinta d baca semua nota-nota yg diberi oleh en. mohd noor hasim.. tentang 1. konsep PTV 2.contoh rancangan mengajar kh 3. pcg 4. gran perkapita 5. prosuder perbelanjaan wang 6.perbezaan KH & reka bentuk...(dan juga kerja-kerja khusus yang berkaitan dengannya...)..akuambik dr seksyen 1

×