Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pgd (1)

2,590 views

Published on

 • Be the first to comment

Pgd (1)

 1. 1. PREİMPLANTASYON GENETİK TANI Doç. Dr. Muammer Doğan                                                                                                                                                                    
 2. 2. PGD <ul><li>Asıl düşünce doğal gebelik ve prenatal tanı. </li></ul><ul><li>PGD- IVF sonrası oluşan embryo. </li></ul><ul><li>Oosit veya embryonal materyalin spesifik genetik anormallikler açısından invitro kültür ortamlarında test edilmesi. </li></ul><ul><li>Tanı sonrası etkilenmemiş embryoların selektif transferi. </li></ul>
 3. 3. PGD <ul><li>Konjenital geçişli hastalık taşıyıcılarının hastalığı çocuklarına geçirmeleri konusunda klinik bilgi vererek yardım. </li></ul><ul><li>Kesin sensitif ve hızlı tanı </li></ul><ul><li>(12-48 saat) </li></ul>
 4. 4. PGD <ul><li>Günümüzde PGD sıklıkla IVF başarısını yükseltmek için anöploidik embryoların saptanımında kullanılmaktadır. </li></ul>
 5. 6. PGD- Kimlere ? <ul><li>Kromozomal anormalikleri olan infertil çiftler, CF taşıyıcıları veya Y kromozomal delesyonu olanlar </li></ul><ul><li>Kromozomal anomali nedenli tekrarlayan düşükler </li></ul><ul><li>Tekrarlayan IVF başarısızlığı </li></ul><ul><li>Terminasyona dini veya ahlaksal karşı olma? </li></ul>
 6. 8. BİOPSİ <ul><li>Zona Drilling </li></ul><ul><ul><li>Mekanik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kimyasal ( asit tyrodes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lazer </li></ul></ul><ul><li>Aspirasyon </li></ul>
 7. 9. MEKANİK <ul><li>Cam mikroiğne </li></ul><ul><li>ZP’ da V veya ⊔ flap kaldırımı </li></ul><ul><li>Fazla zaman alır, ileri tecrübe gerektirir. </li></ul><ul><li>Verlisky Y, An atlas of PGD 2000. </li></ul>
 8. 10. KİMYASAL <ul><li>12 mm pipet </li></ul><ul><li>Asit Tyrode (Ph 2.35) </li></ul><ul><li>Bastomer 3 hizasına getirilir. </li></ul><ul><li>İlk kullanılan ve halen en sık tercih edilen yöntemdir. </li></ul><ul><li>ESHRE PGD Consortium Steering Committee Hum Reprod 2000;15:2673. </li></ul>                                  
 9. 11. KONTAKT LAZER <ul><li>Nontouch microdrilling. </li></ul><ul><li>Embryoyu kültür mediumundan almak gerekmez. </li></ul><ul><li>Germond M Hum Reprod 1996;11:1043 . </li></ul><ul><li>Hızlı en kesin ve güvenilir yöntemdir. </li></ul><ul><li>En sık kullanılan rutin yöntem olabilmesi için insan embryosundaki güvenirliği tam ispatlanmamıştır. </li></ul><ul><li>ESHRE PGD Consortium Steering Committee Hum Reprod 2000;15:2673. </li></ul>
 10. 12. KONTAKT LAZER <ul><li>Alınacak blastomer 3 hizasına getirilir. </li></ul><ul><li>Hücreli blastomer seçilir.( DNA analizi) </li></ul><ul><li>Hücre görülemiyorsa blastomer büyüklüğü ve sitoplazma görüntüsüne göre seçim yapılır. </li></ul><ul><li>30-40 μm cam pipet </li></ul><ul><li>Biopsi sonrası alınan hücre mikromaniplasyon dish’inde ve oda sıcaklığında bırakılabilir . </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Embryoların implantasyon öncesi taraması yeni değildir. Tavşan blastokist biopsisi ile sex -spesifik kromatin örnekleri kullanımı. </li></ul><ul><li>Gardner RL, Edwards RG Nature 1968 ; 218:346. </li></ul>PGD .
 12. 14. PGD <ul><li>PGD için PCR yapılan tüm olgularda ICSI önerilmektedir. </li></ul><ul><li> ( IVF sonrası zona pellücidada kalabilecek fazla spermler paternal DNA ile PCR reaksiyonunu kontamine ederek yanlış tanıya yol açabilir.) </li></ul>
 13. 15. <ul><ul><li>Bazı PGD merkezlerinde istenmeyen FF den kaçınmak için rutin ICSI uygulanmaktadır. </li></ul></ul><ul><li> Vandervorst M, Hum Reprod Update 2000;6:364. </li></ul>
 14. 16. BİOPSİ <ul><li>Polar Body </li></ul><ul><li>Cleavage embryo </li></ul><ul><li>Blastocyst </li></ul>
 15. 17. PB BİYOPSİSİ <ul><li>Sadece oositin mayoz sonrası oluşan yan ürünlerinin (PB) genetik analizini yapar. (oosit/zigot) </li></ul><ul><li>1. ve 2. Polar body’e gereksinim vardır. </li></ul><ul><li>Çalışılan materyal extra-embryonik kökenlidir. </li></ul><ul><li>Sadece maternal genotip hakkında bilgi verir (Ör; yaşa bağımlı anöploidi). Paternal kökenli defektler saptanamaz. </li></ul><ul><li>Rechitsky S, J Assist Reprod Genet 1999;16:192. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 16. 18. PB BİYOPSİSİ <ul><li>PGD yapılamadığında alternatif sunar. </li></ul><ul><li>Fertilizasyon veya embryonik bölünme sonrası gelişen problemler belirlenemez. </li></ul><ul><li>Rechitsky S, J Assist Reprod Genet 1999;16:192. </li></ul><ul><li>ABD’nde 2-3 grup kullanmaktadır </li></ul><ul><li>İşlemi zordur . </li></ul>
 17. 19. <ul><li>PB 1 – I. Mayoz bölünmenin yan ürünüdür. Oosit kromozomlarının kopyasını içerir. Diploidiktir. </li></ul><ul><li>PB 2 - Fertilizasyon sonrası oosit kromozom sayısı yarıya iner. Diğer yarı PB 2 ile atılır. Haploidiktir. </li></ul>
 18. 20. PB 1 Biopsisi <ul><li>OPU sonrası ∼ 4. saatte oositten mikromaniplasyonla alınır. PB 1 genellikle oolemmadan ayrıktır. </li></ul><ul><li>1 saat içinde ICSI uygulanır. ( Sperm DNA kontaminasyonu ve polispermiden kaçınma) </li></ul><ul><li>Fertilite ve klivajı etkilemez. </li></ul><ul><li>♀ translokasyon olgularında avantajlıdır (FISH) </li></ul><ul><li>Munnes S, Fertil Steril 2000;73:1209. </li></ul>
 19. 21. PB 2 BİYOPSİSİ <ul><li>PB 1 nin alındığı girişten alınır. </li></ul><ul><li>Biopsi sonrası oositler klivaj kontrolüne kadar inkübe edilir. </li></ul>
 20. 22. CLEAVAGE STAGE –BLASTOMER BİOPSİSİ <ul><li>İnseminasyon sonrası 62-64 saat (Compaction) </li></ul><ul><li>ZP da 20-25 μm çaplı açıklık </li></ul><ul><li>8-16 cell aşaması </li></ul><ul><li>16 cell aşamada tight junction oluşumu başlar. </li></ul><ul><li>Çoğu merkezin tercihidir. </li></ul>
 21. 23. CLEAVAGE STAGE – BLASTOMER BİOPSİSİ <ul><li>Blastomerler totipotenttir. </li></ul><ul><li>Compaction ve hücre lisisi problem yaratabilir. </li></ul><ul><li>Analiz için 1-2 hücre alınır. </li></ul><ul><li>Asıl dezavantajı analiz için alınan materyal miktarının kısıtlılığıdır. </li></ul>
 22. 24. CLEAVAGE STAGE – BLASTOMER BİOPSİSİ <ul><li>Mg ve Ca içermeyen kültürlerde kısa süreli inkübasyon yapılarak sellüler bağlantılar zayıflatılır. Hücreler arası adezyon ve bağlantı bölgeleri serbestleştirilir ve işlem kolaylaşır. </li></ul><ul><li>De Vos & Van Steirteghem AC, Prenat Diagn 2001;21:767 . </li></ul>
 23. 25. CLEAVAGE STAGE –BLASTOMER BİOPSİSİ 1 v 2 cell Alınımı? <ul><li>İki hücre alımı ile embryonik hücre kitlesi azalır ve gelişim kapasitesi azalabilir. </li></ul><ul><li>İki hücrenin tanısı da benzerse tanı etkinliği artar. </li></ul><ul><li>İki hücre tanısı arasındaki farklılık ET etkileyerek PR’ azaltır. </li></ul><ul><li>DeVos & Van Steirteghem AC, Prenat Diag 2001;21:767. </li></ul><ul><li>Lewis CM, Hum Reprod 2001;16:43. </li></ul><ul><li>Van de Velde H, Prenat Diag 2000;20:1030. </li></ul>
 24. 26. BLASTOKİST BİOPSİSİ <ul><li>D5-D6 uygulanır. Kliniğe rutin girmemiştir. </li></ul><ul><li>Embryo 300’ den fazla hücre içerir. PB ve cleavage stage embryodan daha fazla hücre alınabilir. (Doğru ve yeterli tanı) </li></ul><ul><li> Tanı süresi kısalır.Ama her zaman yeterli embryo olmayabilir </li></ul><ul><li>Trophectoderm hücreler alınır. (Erken CVS) </li></ul><ul><li> ICM (fetal kısım) hasarı olmaz. (Etik sorunlar azalır.) </li></ul>                                                            
 25. 27. BLASTOKİST BİOPSİSİ <ul><ul><ul><ul><ul><li>ZP ‘da delik açılır . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Özel iğnelerle yumuşak ayırma hareketleri veya trophectodermal vesikülün herniasyonu sonrası hücreler alınabilir. ( 10 hücre. Erken gelişim etkilenmez </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Viega A, Zygote 1997;5:351. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 26. 28. BLASTOKİST BİOPSİSİ <ul><li>Sequential medium kullanımı , biopsi sonrası canlı doğumlar uygulanımı cesaretlendirip yaygınlaştırdı. </li></ul><ul><li>Gardner DK, Hum Reprod 1998;13:3434. </li></ul><ul><li>Blastokist biopsisi ve PGD analizi ile ilk canlı doğum. </li></ul><ul><li>De Boer K, Reprod Biomed Online 2002;4:35. </li></ul><ul><li>Biyopsi sonrası fötal gelişim etkilenimi açısından yeterli bilgi yoktur. </li></ul>
 27. 29. BİOPSİ SONRASI KRYOPREZERVASYON <ul><li>ZP bütünlüğü bozulmuştur. </li></ul><ul><li>İntakt ZP da cryoprotectan’ ın yavaş difüzyonu. </li></ul><ul><li>Biopsi sonrası embryo viabilitesi, aynı aşama biopsi yapılmayan embryolara göre daha kötüdür. </li></ul><ul><li>Jaris H , Hum Reprod 1999;14:2933. </li></ul>
 28. 30. BİOPSİ SONRASI KRYOPREZERVASYON <ul><li>PB Biopsisi </li></ul><ul><li>Lee M, Fertil Steril 2000;73:645. </li></ul><ul><li>Cleavage stage embryo biyopsisi Wilton LJ, N Engl J Med 2001;345:1537 </li></ul><ul><li>sonrası frozen ET gebelikleri bildirilmiştir. </li></ul>
 29. 31. <ul><li>Genetik tanı sonrası fazla embryonun rutin freezing’ i ? </li></ul><ul><li>Cleavage stage emb. -> Blastokist -> freezing -> ET (IR %25) </li></ul><ul><li>Lalic I, Hum Reprod 2001;16:32. </li></ul>
 30. 32. PGD <ul><li>İlk başarılı kullanım X’ e bağlı hastalık için PCR tekniği ile uygulandı. </li></ul><ul><ul><li>Adrenoleukodystrophy , X- linked mental reterdasyon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Handyside AH, Nature 1990;344:768. </li></ul></ul></ul>
 31. 33. PGD <ul><li>PGD sonrası ilk canlı doğum bir cystic fibrosis olgusunda gerçekleşti. ( ♀ ) </li></ul><ul><ul><li>Handyside AH, N Engl J Med 1992;327:905. </li></ul></ul>
 32. 34. PGD-TANI <ul><li>Polymerase chain reaction (PCR) </li></ul><ul><li>Spesifik mutasyon analizi </li></ul><ul><li>Tek gen defektleri (%90) </li></ul><ul><li>X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme </li></ul><ul><li>Triplet repeat diseases (Frajil X, Myotonik distrofi, Huntington) </li></ul><ul><li>Saiki RK 1985,Li H 1988. </li></ul>
 33. 35. PGD-TANI <ul><li>Fluorescent in situ hybridisation (FISH) </li></ul><ul><li>Kromozomların analizi </li></ul><ul><li>X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme </li></ul><ul><li>Kromozom anormallikleri </li></ul><ul><li>Yaşa bağımlı anöploidi </li></ul>
 34. 36. PCR - TANI <ul><li>Spesifik mutasyonu analize eder. </li></ul><ul><li>Tek gen defektleri </li></ul><ul><li>Otozomal resesif </li></ul><ul><li>Otozomal dominant </li></ul><ul><li>X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme </li></ul><ul><li>Triplet repeat diseases (Frajil X, Myotonik distrofi, Huntington) </li></ul>
 35. 37. PGD-Otozomal resesif <ul><li>Cystic fibrosis </li></ul><ul><li>Tay Sachs hastalığı </li></ul><ul><li>Rh tipi </li></ul><ul><li>Thalessemi </li></ul>
 36. 38. PGD-Otozomal dominant <ul><li>Marfan sendromu </li></ul><ul><li>Huntington koresi </li></ul><ul><li>Genetik geçişli kanserler </li></ul><ul><li>Polyposis coli </li></ul>
 37. 39. PGD- X’e bağımlı spesifik tanı <ul><li>Duchenne musküler distrofi </li></ul><ul><li>Becker musküler distrofi </li></ul><ul><li>Hemofili </li></ul><ul><li>Charcot Marie Tooth </li></ul>
 38. 40. KROMOZOM ANORMALLİKLERİ <ul><li>Kromozomların yeniden düzenlenmesi </li></ul><ul><li>Reciprocal translokasyon </li></ul><ul><li> 1/500 canlı doğum </li></ul><ul><li>Robertsonian translokasyon 1/1000 </li></ul><ul><li>İnsersiyonlar </li></ul><ul><li>İnversiyonlar </li></ul>
 39. 41. YAŞA BAĞIMLI ANÖPLOİDİ <ul><li>Düşük gebelik oranları </li></ul><ul><li>Yüksek abortus oranları </li></ul><ul><li>IVF hastaları-ortalama yaş 35 </li></ul><ul><li>FISH (kromozom 13,16,18,21,22,X,Y) </li></ul><ul><li>Problemler- Yaşlı hastalardan az oosit </li></ul><ul><li>Mozaisizm </li></ul><ul><li>Küçük kromozomlar </li></ul>
 40. 45. PGD <ul><li>Embryonik hücre sitoplazmik enzim aktivitesi değerlendirimi ilk kez PGD ile başarıldı. </li></ul><ul><ul><li>Severe combined immunodeficiency disorder Adenosine deaminase deficiency </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benson C;1988 , Monk M ; 1987. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesch-Nyhan Syndrome Hypoxanthinephosphoribosyl transferase deficiency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tay-Sachs Disease </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Hexosaminidase deficiency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sermon K ; 1992. </li></ul></ul></ul>
 41. 46. PGD - YANLIŞ TANI <ul><li>PCR </li></ul><ul><li>Allelic drop out (ADO- Allellerden birinin saptanabilecek düzeylere çoğaltımındaki yetersizlik) %10 </li></ul><ul><li>Kontaminasyon – sperm /kümülüs/ DNA/ hücreler (operatör) </li></ul><ul><li>Mozaisizm </li></ul><ul><li>Total PCR yetersizliği </li></ul>
 42. 47. PGD - YANLIŞ TANI <ul><li>FISH </li></ul><ul><li>Kontaminasyon – kümülüs </li></ul><ul><li>Mozaisizm </li></ul><ul><li>Arka planda boyanma </li></ul><ul><li>Zayıf sinyal </li></ul><ul><li>Nükleus kaybı </li></ul><ul><li>Cross hibridizasyon </li></ul>              
 43. 48. PGD - SINIRLAMALAR <ul><li>Multistep bir işlem </li></ul><ul><li>Reprodüktif tıp ve genetik tecrübesini birlikte gerektirir. </li></ul><ul><li>Tek hücreden tanı zorluğu </li></ul><ul><li>Allelic drop out (PCR) </li></ul><ul><li>Mozaisizm </li></ul>
 44. 49. ESHRE PGD CONSORTİUM <ul><li>1999-2001 </li></ul><ul><li>1197 siklus </li></ul><ul><li>%22.4 klinik PR (/ET) </li></ul><ul><li>%97 biopsi başarısı </li></ul><ul><li>%86 tanı </li></ul><ul><li>5 PCR yanlış tanı </li></ul><ul><li>1 FISH yanlış tanı </li></ul><ul><li> Hum Reprod 2002;17:233. </li></ul>
 45. 50. PGD-Anöploidi Screening <ul><li>İleri maternal yaş </li></ul><ul><li>Tekrarlayan IVF başarısızlığı </li></ul><ul><li>Anomalili fetus öyküsü </li></ul><ul><li>PGD-AS ile </li></ul><ul><li>Abortus oranı azalmıştır. </li></ul><ul><li>% 24.2 -> % 9.6 </li></ul><ul><li>Devam eden gebelik oranı artmıştır. </li></ul><ul><li>%10.5 -> %16.1 </li></ul><ul><li>Munne S, Hum Reprod 1999;14:2191. </li></ul>
 46. 51. PGD - ETİK <ul><li>IVF ( Tüm hücrelerde N kromozom yapısı < %35 ) </li></ul><ul><li>İnfertil olmayanlarda IVF gerekliliği ? </li></ul><ul><li>Embryo çalışmaları </li></ul><ul><li>Eugenic planlanan bebekler </li></ul><ul><li>Cinsiyet seçimi </li></ul><ul><li>İşlem sonrası erken fetal olumsuz etki görülmemiştir. </li></ul><ul><li>Bonduelle M, Eur J Hum Genet 1999; 7:38. </li></ul>
 47. 52. PGD - GELECEK <ul><li>Floresan PCR </li></ul><ul><li>Findlay I J Assist Reprod Genet 1996;13:96. </li></ul><ul><li>Kromozomal anormallikler – Comparative genomic hybridisation (CGH) 2-3gün sürer. Embryo freezingini gerektirir. </li></ul><ul><li>Wilton L,Fertil Steril 2001;75:S6 </li></ul><ul><li>İlk canlı doğum bildirilmiştir. </li></ul><ul><li>Wilton L, N Eng J Med 2001;345:1537. </li></ul>
 48. 53. PGD - GELECEK <ul><li>Hastalık sınırlarını genişletme </li></ul><ul><li>Tüm genom amplifikasyonu </li></ul><ul><li>DNA fingerprinting </li></ul><ul><li>Kromozom değiştirme </li></ul>
 49. 55. PGD-SONUÇ <ul><li>Reprodüktif tıpta 10 yıllık PGD tecrübesi </li></ul><ul><li>~ 2500 siklus </li></ul><ul><li>PGD terapötik abortusa alternatif bir yöntemdir.Etkilenmiş fetusları belirlemede güvenilirdir. </li></ul><ul><li>PGD özellikle anoploidi taramasında etkin olup, seçilmiş patolojilerde eve sağlıklı bebek götürme oranlarını yükseltir. </li></ul><ul><li>Yine de PGD nin etkinliğine rağmen prenatal tanı ilk tercih olmalıdır. </li></ul>

×