Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เพียเจต์

4,417 views

Published on

เพียเจต์

Published in: Education
 • Login to see the comments

เพียเจต์

 1. 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติ ปัญญาของเพียเจต์
 2. 2. ประวัติความ ของเพียเจต์ จอห์น เพียเจต์ เป็นผู้สร้างทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการเชาวน์ปัญญาที่ผู้เขียน เห็นว่ามี ประโยชน์สำาหรับครู คือ ทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ เพียเจต เพียเจต์ได้รับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ทาง สาขาสัตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Neuchatel ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เพียเจต์ ได้ศึกษาเกี่ยวกันพัฒนาการทาง ด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนขบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบที่ เป็นพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเด็กเป็นไป ตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัย ต่าง ๆ เป็นลำาดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตาม
 3. 3. ระยะที่ 1.   ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage)   เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี มีระยะ พัฒนาการ 6 ขั้น ขั้นที่ 1 Reflex Activity ( อายุแรกเกิด-1เดือน) ขั้นที่ 2 First Differentiations (อายุ 1- 4 เดือน )ขั้นที่ 3 Reproduction of interesting event ( อายุ 4-8 เดือน )ขั้นที่ 4 Coordination of Schemata (อายุ 8-12 เดือน) ขั้นที่ 5 Invention of New Means (อายุ 12-18 เดือน) ขั้นที่ 6 Representation (อายุ 18-24 เดือน)
 4. 4. ขั้นที่ 1 Reflex Activity ( อายุแรก เกิด-1เดือน) • ขั้นนี้ เด็กอาศัยปฏิกิริยาสะท้อน ทาง ร่างกาย
 5. 5. เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่แทน ปฏิกิริยาสะท้อน ซึ่งเป็นผลของการทํา งานที่ประสานกันของอวัยวะร่างกาย ขั้นที่ 2 First Differentiations (อายุ 1- 4 เดือน )
 6. 6. ขั้นที่ 3 Reproduction of interesting event ( อายุ 4-8 เดือน ) ความสามารถทาง ร่างกายของเด็กได้เพิ่มมากขึ้น เด็กสามารถ จับฉวยและกระทํากับวัตถุต่างๆได้ด้วยความตั้งใจ สามารถทํา งานประสานสัมพันธ์กันระหว่างการ เคลื่อนไหวของสายตา และมือ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ เคยทํามาแล้วจะทําซํ้าได้อีก
 7. 7. ขั้นนี้เด็กมีพฤติกรรมการ กระทําตามความสามารถทางด้านสติ ปัญญาของเด็กแต่ละคน ขั้นที่ 4 Coordination of Schemata (อายุ 8-12 เดือน)
 8. 8. ขั้นที่ 5 Invention of New Means (อายุ 12-18 เดือน) ขั้นนี้ เด็กเริ่มต้นแสวงหา ปัญหาใหม่ๆและใช้วิธีแก้ ปัญหาด้วยการทดลองซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่คุ้นเคยอีกต่อ ไป
 9. 9. ขั้นที่ 6 Representation (อายุ 18-24 เดือน) ขั้นนี้ ความสามารถคิดในขั้นประสาท สัมผัสและการ เคลื่อนไหวได้เปลี่ยนเป็น สามารถคิดตามหลักตรรกศาสตร์ ได้
 10. 10. ระยะที่ 2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage)  เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอีก 2 ขั้น คือ ขั้นก่อน เกิดสังกัป ขั้นการคิดแบบ ญาณหยั่งรู้
 11. 11. ระยะที่ 3   ขั้นปฏิบัติการคิดด้าน รูปธรรม (Concrete Operation Stage)  เริ่มจากอายุ 7-11 ปี ความสามารถในการคิดย้อนกลับ การ จำาของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพขึ้น กับบุคคลอื่นและเข้าใจความคิดของผู้ อื่นได้ดี
 12. 12. ระยะที่ 4.   ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage)   เริ่มจาก อายุ 11-15 ปี เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอก เหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่ จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่ จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี
 13. 13. ในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต เด็กควรได้รับการส่งเสริม 6 ขั้น1. ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences)  2. ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้าม (Opposition)  3. ขั้นรู้หลายระดับ (Discrete Degree)  4. ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation)  5. ขั้นรู้ผลของการกระทำา (Function)    6. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) 
 14. 14.   กระบวนการ ทางสติปัญญา  1. การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation)  2. การปรับและจัดระบบ (accommodation)  3. การเกิดความสมดุล (equilibration) 
 15. 15. การนำาไปใช้ในการ จัดการศึกษา/การสอน  • นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทาง สติปัญญาที่แตกต่างกัน • หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการ ทางสติปัญญาของเพียเจต์ • การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติ ปัญญาของผู้เรียน • ขั้น ประเมิน ผล
 16. 16. จัดทำาโดย นางสาว เจะรูอัยดา โวะ รหัสนักศึกษา 405710001 นางสาว ฟาตีมี นอร์ รหัสนักศึกษา 405710008 นางสาว โนรมาลา อาแว รหัสนักศึกษา 405710009 นางสาว ขัตติยา สามะ รหัสนักศึกษา 405710022 นางสาว นูตรียะห์ ดอเลาะ รหัสนักศึกษา 405710025 นางสาว ลินดา จรูญ รหัส
 17. 17.  จบการนำา เสนอ

×