Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ketentuan Islam Tentang Zakat

1,714 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ketentuan Islam Tentang Zakat

 1. 1. اسلام عليكم ورحمة الله وبركته
 2. 2. Anggota kelompok 3 • Fahriza ahmad (11) • Faricha uswatun (12) • Farrijanna novrida (13) • Fatchiyah faradisa (14) • Khanif lutza (15)
 3. 3. Ketentuan Islam Tentang Zakat
 4. 4. Ketentuan Islam Tentang Zakat Pengertian Zakat Dalil Perintah Zakat Jenis Barang yang Wajib Dizakati Syarat dan Ketentuan Zakat
 5. 5. Pengertian Zakat Secara harfiah (bahasa) zakat berarti berkembang, bertambah dan banyak kebaikkannya. Sedangkan menurut ulama fiqih (istilah) berarti sebutan untuk takaran harta atau benda tertentu yang dikeluarkan untuk beberapa penerima (mustahiq) tertentu pula dengan syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk rukun islam yang ke-3, maka zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang sudah cukup nisab.
 6. 6. Dalil Perintah Zakat خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِِّرُهُمْ وَتُزَكِِّ يهِمْ بِهَا وَصَلِِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَ لَوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah; 9:103).
 7. 7. Di tempat lain, Allah menguatkan bahwa di sekeliling orang berada ada hak-hak mereka dalam harta yang dimilki. Allah menegaskan, وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ Artinya:“Dan pada harta-arta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S.Az-Dzariayat:19).
 8. 8. Jenis-jenis Barang yang Wajib Dizakati Menurut Imam Taqiyuddin dama Kifayatul Akhyarnya menyebutkan beberapa jenis barang yang wajib dizakati, antara lain sebagai berikut: 1. Barang berharga termasuk di dalamnya emas, perak, dan uang ( (اْلاَثْمَانُ 2. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan (الزُّرُوْعُ ) 3. Barang perniagaan, perdaganga, perusahaan beserta hasil pendapatan, jasa ( (عُرُوْضُ التِِّجَارَة 4. Hasil pertambangan ( (ا لمَ دِْْنُ 5. Hasil peternakan ( (الْمَوَاشِي Ada yang menambahkan pula rikaz (barang temuan).
 9. 9. Syarat dan Ketentuan Zakat 1. Barang berharga seperti emas dan perak ( .(اْلاَثْمَا ن Adapun syarat-syarat zakat emas dan perak adalah, diantaranya : 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Milik sempurna. 4. Mencapai nisab. 5. Haul (1 tahun). Perihal zakat emas atau perak ada sebuah hadits shahihain, لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ صَدَقَة Artinya:”Tidak ada (wajib) zakat jika kurang dari 5 auqiyah”.
 10. 10. 2. Hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan ( ..(الزُّ روْ ع Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dizakati itu adalah tanaman yang ditanam oleh manusia, hasilnya berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama menurut ‘urf (kebiasaan) dan mencapai nisab (batas minimal). Firman Allah Ta'ala: ) وَاَاتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ , )الان اْم: ١٤١ Artinya: "Makanlah dari buahnya bila tanaman itu berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. " (Q.S. al-An'am 6:141)
 11. 11. Ketentuan zakat hasil pertanian dan perkebunan. Untuk jenis zakat ini, ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah : 1. Hasil pertanian atau perkebunan dihitung (dizakati) setiap kali panen. 2. Mencapai nisab. -Jika tanaman disirami oleh tenaga manusia dan mengeluarkan biaya, maka zakatnya 5%. -Jika tanaman disiram bukan oleh tenaga manusia tapi dari alam dan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. 3. Ada yang memelihara. Menurut Imam Taqiyudin meskipun tumbuh sendiri semisal biji-bijiannya menebar, terbawa angin atau air. 4. Makanan pokok yang bisa disimpan. Jika bukan, diqiyaskan dengan makanan pokok setempat. Misalkan hasil pertanian seperti bayam (sejenis dedaunan), maka dikonfersi ke makanan pokok setempat (jika di indonesia berarti beras, gandum, jagung atau sagu).
 12. 12. 3. Barang pernigaan, perdagangan dan perusahaan beserta hasil pendapatan dan jasa ( .( ع روْ ض الت جَارَ ة Zakat perniagaan dan perdagangan Al-Tijaarah (perniagaan atau perdagangan) adalah tukar-menukar harta untuk mendapatkan laba. Akad muqabal (tukar-menukar) ini tidak terbatas satu jenis saja, boleh juga beberapa barang yang berbeda-beda. Dalil perintah zakat ‘urudh. Firman Allah SWT, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِِّبَاتِ مَا كَسَ بْتُمْ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik." (Q.S. a!-Baqarah 2:267).
 13. 13. Ketentuan zakat perniagaan dan sejenisnya. Berikut adalah ketentuan terkait jenis zakat ini : 1. Berjalan 1 tahun ( haul ) 2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 mitsqal atau senilai 85 gram emas 3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 % 4. Dapat dibayar dengan uang atau barang 5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. 6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).
 14. 14. Zakat perusahaan jasa. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa di antaranya perhotelan, sewa kamar, sewa mobil, sewa apartement, pesawat terbang, perkapalan, taksi, kapal laut dan lain-lain. Bentuk usaha sejenis di atas dalam pengelolaan zakatnya bias dengan lakukan dengan salah satu dari 2 cara berikut : 1. Dianalogikan dengan zakat emas. Jadi setiap tutup buku per tahun, semua harta kekayaan yang berputar secara ekonomis, bukan yang setatis dihitung. Lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Contoh barang-barang penghasil jasa di antaranya mobil, kamar, apartement, bis dan sejenisnya. 2. Dianalogikan dengan zakat pertanian. Jadi setiap tahun, hasil keuntungan bersihnya saja yang dihitung, lalu dikeluarkan zakatnya 10% karena disamakan dengan zakat pertanian.
 15. 15. 4. Hasil pertambangan ( .(الْمَ دِْْنُ Zakat untuk jenis hasil pertambangan ini dikeluarkan setiap kali selesai penggalian, seperti halnya pertanian diambil setelah panen. Yang termasuk jenis ini adalah emas, perak, batu bara, mutiara, intan, ambar, marjan, biji timah, minyak bumi dan lain-lain. Dalil perintah zakat barang tambang. Firman Allah Ta’ala, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِِّبَاتِ مَا كَسَبْ تُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلاَرْضِ Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al- Baqarah,2:267).
 16. 16. 5. Hasil peternakan ( .(الْمَوَا شي Zakat hasil ternak meliputi ternak besar seperti unta dan sapi, sedang seperti kambing dan domba atau kecil seperti unggas. Kadar zakatnya disesuaikan jenis binatang ternaknya dan umurnya. Sedangkan haulnya satu tahun. Ketentuan zakat kambing atau domba. 1. Nisab ternak jenis kambing dan domba sebanyak 40. Jika hewan ternak kurang dari 40 ekor, maka belum wajib. 2. Setelah nisab 40 ekor, selanjutnya setiap kali bertambah 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor lagi. Perhatikan table zakat berikut!
 17. 17. Jumlah kambing Besaran Zakat 40-120 1 ekor kambing 2th/ 1 ekor domba 1th 121-200 2 ekor kambing 201-300 3 ekor kambing 301-400 4 ekor kambing 401-500 5 ekor kambing
 18. 18. Ketentuan zakat sapi atau kerbau. Nisab ternak jenis sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor. Jika hewan ternak kurang dari 30 ekor, maka belum wajib zakat. Setiap kali tambah 30 ekor, ditambah zakatnya 1 ekor lagi. Perhatikan table zakat berikut! Jumlah sapi Besaran zakat 30-39 1 ekor sapi jantan/betina tabi’ 40-59 1 ekor sapi jantan/betina musinnah 60-69 2 ekor sapi jantan/betina tabi’ 70-89 2 ekor sapi musinnah
 19. 19. Jumlah sapi Besaran zakat 90-99 3 ekor sapi tabi’ 100-109 2 ekor sapi tabi’ dan 1 ekor sapi musinnah 110-119 2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi’ 120-129 3 ekor sapi musinnah dan 4 ekor sapi tabi’ 130-160 dst >> Setiap 30 ekor, 1 tabi’ dan setiap 40 ekor, 1 musinnah
 20. 20. Ketentuan zakat unta. 1. Nisab unta adalah 5 ekor, di bawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan zakat atas ternak tersebut. Perhatikan tabell berikut! Jumlah unta Besaran Zakat 9 1 ekor kambing 10-14 2 ekor kambing 15-19 3 ekor kambing 20-24 4 ekor kambing 25-35 1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun) 36-45 1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun) 46-60 1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
 21. 21. 61-75 1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun) 76-90 2 ekor bintu labun 91-120 2 ekor hiqqoh 121-129 3 ekor bint labun 130-139 1 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun 140-149 2 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun 150-159 3 ekor hiqqah 160-169 4 ekor bint labun 170-179 3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah 180-189 2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah 190-199 4 ekor hiqqah 200-209 4 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah 210-219 3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah 220-229 2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah 230-239 1 ekor bint labun dan 4 ekor hiqqah 240-249 Dan seterusnya mengikuti kelipatan di atas
 22. 22. Ketentuan zakat unggas. Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %. Contoh : harga emas 1 gram = 100.000 nisab = 85 gram X 100.000 = 8.500.000
 23. 23. وسلام عليكم ورحمة الله وبركته

×