Sejarah Tingkatan 4

3,838 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah Tingkatan 4

 1. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4Tema 7: Tamadun Awal ManusiaTema 8: Tamadun Islam dan PerkembangannyaTema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 19
 2. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA 7 :TAMADUN AWAL MANUSIATema ini memaparkan kemunculan tamadun awal dunia sebagai proses evolusisejarah manusia sejak zaman awal tamadun sehingga ke zaman peningkatantamadun. Di samping itu, turut ditinjau kemunculan agama dan ajaran yangmerupakan salah satu ciri penting dalam perkembangan tamadun manusia.Di Asia Tenggara, perbincangan tertumpu kepada kemunculan kerajaan-kerajaanawal dan pengaruh agama Hindu dan agama Buddha terhadap sistem pemerintahandan pentadbiran serta kesenian dan kesusasteraan. 20
 3. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 7.1: Tamadun Aw al DuniaLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN Peningkatan peradabanZaman Prasejarah Perubahan masyarakat Tamadun aw al dunia manusia: Politik Ekonomi Sosial Proses pembentukan tamadun Peningkatan tamadun manusia Kemunculan agama dan ajaran (Sumeria, Mesir, Indus, Hwang Ho) (Yunani, Rom, India, China) utama dunia 21
 4. 4. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME7. TAMADUN AWAL Mem aham i pembentukan tam adun MANUSIA aw al m anusia 7.1 Tamadun Aw al Aras 1 Dunia • Menerangkan konsep tamadun Prasejarah Membina garis Kepemimpinan • Menyatakan ciri-ciri tamadun masa: berw ibaw a a. Proses • Menyatakan sumbangan tamadun Arkeologi Tamadun aw al • Bersikap pembentukan Sumeria, Mesir, Indus dan Hw ang Ho dunia kepemimpinan tamadun Nomad cemerlang (Sumeria, Mesir, Aras 2 Kajian gambar: Indus dan • Membandingkan sumbangan tamadun Tamadun Piramid, Tembok Masyarakat Hwang Ho) manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Besar China berorganisasi Hw ang Ho Polytheistic • Bersatu dalam i. Konsep dan • Mengklasifikasi sumbangan setiap Melabel peta: organisasi pengertian tamadun Raja 1. Lokasi tamadun aw al pada peta Berinovatif dalam ii. Sumbangan Aras 3 Monarki ( Mesir, Sumer ia, perancangan • Merasionalkan pemilihan sungai Indus,dan Hw ang • Bersikap kreatif sebagai lokasi pembentukan tamadun Teokrasi Ho) dan inovatif aw al Mutlak 2. Lokasi tamadun Yunani, Rom, India dan China 22
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Peningkatan Menganalisis peningkatan tam adun tamadun dan sum bangannya (Yunani, Rom, India dan China) Aras 1 • Menyatakan aspek peningkatani. Peningkatan dan tamadun di India, China, Rom dan Dinasti Pengurusan grafik: Kemakmuran dan sumbangan Yunani 1. Membandingkan kegemilangan tamadun • Menyenaraikan sumbangan tamadun Demokrasi sumbangan setiap negara India, China, Rom dan Yunani tamadun aw al • Bersama Republik membina Aras 2 2. Sumbangan kegemilangan • Membandingkan aspek peningkatan Colosseum peningkatan negara tamadun Rom dan Yunani tamadun India, • Mengklasifikasi sumbangan setiap China, Rom dan Kehar monian dan tamadun Yunani kesejahteraan • Patuh kepada Aras 3 peraturan dan • Membandingkan sistem demokrasi undang-undang Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini Kejituan idea • Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan membentuk negara berw ibaw a • Boleh menjana idea 23
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Kemunculan Mem aham i kem unculan agama dan ajaran perkem bangan agam a dan ajaran utama dunia utam a dunia i. Agama Aras 1 - Hindu • Menyatakan pengertian agama dan Agama Melabel peta: Kepatuhan kepada - Buddha ajaran Kemunculan agama Tuhan - Kristian • Menyenaraikan agama dan ajaran Ajaran dan ajaran utama • Taat kepada - Islam utama dunia dunia Tuhan • Menyatakan prinsip-prinsip utama Kepercayaan ii. Ajaran setiap agama dan ajaran dunia Kajian teks: - Confucianis me Sejarah kemunculan - Taoisme Aras 2 agama dan ajaran • Menghuraikan prinsip-prinsip utama utama dunia setiap agama dan ajaran dunia • Mengklasifikasi agama dan ajaran Pengurusan grafik : dunia Mengklasifikasi agama dan ajaran Aras 3 dunia • Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan Melabel peta : Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia 24
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 7.2: Tamadun Aw al Asia Tenggara LATAR BELAKANG FOKUS SEBAB DAN AKIBAT KESAN Pengaruh agama Hindu Kedatangan agama Hindu dan Buddha dalam:• Pembentukan kerajaan Tamadun aw al dan Buddha ke Asia aw al Asia Tenggara Tenggara • Pentadbiran dan• Ciri-ciri kerajaan aw al pemerintahan • Kesenian dan kesusasteraan Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim 25
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME7.2 Tamadun Aw al Mem aham i perkem bangan kerajaan Asia Tenggara aw al di Asia Tenggara a. Bentuk dan ciri-ciri Aras 1 kerajaan aw al • Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan Kerajaan Perbincangan: Berbangga dengan aw al di Asia Tenggara agraria Ciri-ciri kerajaan aset negara i. Kerajaan agraria • Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria • Memanfaatkan (Kerajaan Angkor) agraria Kerajaan kurniaan Tuhan - Pertanian sara • Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim Pengurusan grafik: diri maritim Membandingkan Kepimpinan - Aktiviti Pemerintahan Kerajaan agraria dan berw ibaw a mengumpul Aras 2 maritim membentuk hasil hutan dan • Membandingkan kerajaan agraria Pentadbiran kedaulatan negara perdagangan dengan kerajaan maritim Kajian gambar : • Bersikap • Membincangkan aspek saling Candi Borobudur kepemimpinan ii. Kerajaan mar itim bergantung antara kerajaan agraria Candi Angkor Wat cemerlang (Kerajaan dan kerajaan maritim Pelabuhan Srivijaya) Saw ah padi - Aktiviti Aras 3 perdagangan, • Menghubungkait kedudukan geografi Melabel peta : menangkap ikan kerajaan Angkor dan Srivijaya Pusat pentadbiran dan mengumpul dengan kegiatan ekonomi kerajaan maritim dan hasil laut agraria • Menjelaskan kepentingan - Sebagai ahli mempertahankan kedaulatan negara pelayaran Perbincangan - Peranan kumpulan : pelabuhan aw al Contoh kerajaan maritim dan kerajaan agraria 26
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Pengaruh agama Mem aham i pengaruh agam a Hindu Hindu dan dan Buddha dalam kerajaan aw al di Buddha Asia Tenggara i. Sistem Aras 1 pemerintahan • Menyatakan cara kedatangan agama Orde Kos mos Kajian gambar: Keunggulan dan pentadbiran Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara Monumen - Angkor warisan bangsa • Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha Devaraja Wat, Candi • Menghargai - Institusi beraja dalam kerajaan aw al di Asia Borobudur dan Tenggara Kesenian memelihara ii. Kesenian dan Kajian buku teks: warisan bangsa kesusasteraan Aras 2 Monumen Pengaruh agama • Menghuraikan pengaruh Hindu- Hindu dan Buddha - Pembinaan candi Buddha dalam pemerintahan dan Candi dalam sistem pentadbiran pentadbiran - Kepentingan • Menjelaskan dengan contoh Kesusasteraan bahasa Sanskrit pengaruh Hindu-Buddha dalam Melabel peta : kesusasteraan dan kesenian Stupa Pusat pentadbiran kerajaan maritim dan Aras 3 Dhar ma agraria • Mew ajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara 27
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA 8 :TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYATema ini memberi tumpuan khusus terhadap kemunculan dan perkembangantamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab, Eropah dan Asia Tenggara.Keagungan dan kegemilangan tamadun Islam seterusnya difokuskan kepadapembaharuan dan pengaruh Islam dalam sistem politik, ekonomi dan sosialsebelum kedatangan Barat ke Malaysia. 28
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 8.1: Islam dan Penyebarannya di MakkahLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESANMasyarakat Jahiliyah Kelahiran Islam dan penyebarannya Reaksi masyarakat Arab Nabi Muhammad s.a.w di Makkah Makkah 29
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 8.1 Islam dan Mem aham i m asyarakat Arab perkembangannya di Jahiliyah Makkah Aras 1 a. Masyarakat Arab • Menerangkan maksud Jahiliyah Jahiliyah Perbincangan : Jahiliyah • Menyenaraikan ciri-ciri Ciri –ciri masyarakat masyarakat Arab Jahiliyah Asabiyah Jahiliyah i. Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai Aras 2 Kabilah hidup, organisasi • Menghuraikan ciri-ciri masyarakat politik dan Arab Jahiliyah kepercayaan agama Aras 3 • Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah 30
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Islam dan Mem aham i perkem bangan Islam di penyebarannya Makkah di Makkah Aras 1i. Kelahiran dan • Menceritakan riw ayat hidup Nabi Al-Amin Bercerita: Kepimpinan agung perkembangan Muhammad s.a.w sehingga dilantik Kelahiran nabi untuk kesejahteraan Islam di Makkah menjadi Rasul Wahyu Muhammad s.a.w ummah • Menyatakan keperibadian Nabi dan sifat - Mencontohi Muhammad s. a.w Dakw ah keperibadian beliau pemimpin agung • Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah Nabi Mengkaji carta : Salasilah Nabi Aras2 Rasul Muhammad s.a.w • Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w Kajian teks: • Menghuraikan penyebaran Islam di Penyebaran Islam di Makkah Makkah 31
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Membincangkan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq • Menjana idea agama Islam yang dibaw a oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibaw a oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s • Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam 32
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Reaksi Mem aham i reaksi m asyarakat Arab masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islami. Penerimaan dan Aras 1 penentangan • Menyatakan reaksi masyarakat Arab Penyebaran Perbincangan: Kecekalan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Islam Reaksi masyarakat menegakkan Makkah Makkah Arab terhadap kebenaran penyebaran Islam di • Berpegang Aras 2 Makkah teguh kepada • Menghuraikan reaksi masyarakat nilai sejagat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam • Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah Aras 3 • Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka 33
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 8.2: Kerajaan Islam di Madinah LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT DAN FOKUS KESANPer janjian Aqabah Pembukaan semula kotaPertama Kerajaan Islam di Madinah MakkahdanPer janjian Aqabah Kedua Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Per janjian Hudaibiyah 34
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME8.2. Kerajaan Islam di Mem aham i peristiw a Hijrah Nabi Madinah Muhammad s.a.w ke Madinah dan kesannya a. Perjanjian Aqabah Aras 1 Pertama dan • Menyatakan kepentingan Per janjian Per janjian Peta minda : Penyatuan ummah Kedua Aqabah Pertama dan Per janjian Sebab penghijrahan mengukuhkan (Peristiw a Aqabah Kedua Hijrah Nabi Muhammad kemakmuran negara ringkas) • Menerangkan maksud Hijrah dalam s.a.w ke Madinah • Hidup bersatu Islam Muhajir in padu i. Kepentingan • Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Kajian Peta Muhammad s.a.w berhijrah ke Ansar Semenanjung Toleransi kaum Madinah Tanah Arab : melahir kan • Menyatakan kepentingan peristiw a Orientalis Hijrah Nabi masyarakat b. Hijrah Hijrah dalam sejarah Islam Muhammad s.a.w cemerlang (Peristiw a • Saling ringkas) Aras 2 Pengurusan grafik: menghor mati • Menghuraikan kepentingan Perjanjian Kepentingan i. Konsep Aqabah Pertama dan Kedua peristiw a Hijrah • Menjelaskan sebab-sebab Nabi dalam sejarah Islam ii. Sebab Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah iii. Kepentingan • Menghuraikan kepentingan peristiw a Hijrah dalam sejarah Islam 35
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Membuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan Hijrah sebagai melar ikan diri • Merasionalkan konsep Hijrah dalam kehidupan masa kinic. Piagam Madinah Mem aham i kepentingan Piagam Madinahi. Kandunganii. Kepentingan Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip umum Piagam / Kajian teks : Keluhuran kandungan Piagam Madinah sahifah Kandungan Piagam perlembagaan • Menyatakan kepentingan Piagam Madinah negara kitad. Penyebaran Islam Madinah Baiah • Mendaulatkan • Menerangkan usaha penyebaran Pengurusan grafik : perlembagaani. Mempertahankan Islam di Madinah Perbandingan negara kita maruah dan hak masyarakat Arab Aras 2 sebelum dan selepas • Menghuraikan prinsip-prinsip umum kedatangan Islam kandungan Piagam Madinah • Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah • Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w 36
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum • Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui kekerasan • Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam Mem aham i kepentingan Perjanjiane. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan sem ula Hudaibiyah kota Makkah i. Kepentingan Aras 1 Peta minda : • Menyatakan kepentingan Per janjian Kepentingan Hudaibiyah perjanjian • Menyatakan proses pembukaan Hudaibiyahf. Pembukaan semula kota Makkah semula kota Makkah Aras 2 • Menghubungkaitkan Perjanjiani. Kepentingan Hudaibiyah dengan pembukaan dan kejayaan semula kota Makkah Islam Aras 3 • Menjana idea kepentingan pembukaan semula kota Makkah 37
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan SumbangannyaLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS 1 SEBAB DAN FOKUS 2 AKIBATAmanat terakhir Per lantikan dan sumbanganNabi Muhammad - Kew afatan Nabi Khalifah al- Rasyidin: - Majlis Tahkim Pembentukans.a.w Muhammad s.a.w - Abu Bakar al-Siddiq r.a - Kemunculan dan sumbangan - Kemunculan golongan al- - Umar al-Khattab r.a pelbagai mazhab kerajaan Bani Riddah - Uthman bin Affan r.a Umaiyah - Ali bin Abi Talib k.wKESAN FOKUS 4 SEBAB DAN AKIBAT FOKUS 3 SEBAB DAN AKIBATPertembungan Pembentukan dan Pengaruh Turki Pembentukan dan Kejatuhan kerajaantamadun Islam sumbangan kerajaan dalam kerajaan sumbangan kerajaan Bani Umaiyahdengan tamadun lain Turki Uthmaniyah Abbasiyah Bani Abbasiyahdi dunia 38
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME8.3 Pembentukan Mem aham i sistem pemerintahan kerajaan Islam dan khalifah al-Rasyidin sumbangannya Aras 1 a. Zaman Khalifah • Menyatakan maksud khalifah Khalifah Perbincangan: Kepimpinan al-Rasyidin • Menyatakan masyarakat kelayakan Syarat kelayakan berw ibaw a menjadi khalifah Baiah khalifah menjamin i. Konsep khalifah • Menyatakan cara pemilihan dan kedaulatan negara perlantikan khalifah Murtad Sumbangsaran: • Bersikap ii. Syarat dan cara • Menyatakan tugas khalifah Cara pemilihan dan kepemimpinan pemilihan • Menyenaraikan sumbangan setiap Syura perlantikan khalifah cemerlang khalifah khalifah Al-Rasyidin Wali Membina carta Kecemerlangan iii. Sumbangan Aras 2 aliran : tamadun Islam Khalifah Al- • Menjelaskan cara pemilihan dan Gabenor Khalifah-khalifah menyinari dunia Rasyidin pelantikan khalifah al-Rasyidin • Memanfaatkan al-Rasyidin mengikut kronologi kecemerlangan • Menghuraikan sumbangan khalifah- tamadun Islam khalifah al-Rasyidin Aras 3 • Mew ajarkan kepentingan musyaw arah, syura, baiah ke arah pemantapan pemerintahan masa kini 39
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Kerajaan Bani Mem aham i latar belakang Umaiyah pembentukan kerajaan Bani Um aiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthm aniyahi. Latar belakang serta sum bangannya.ii. Sumbangan Aras 1 • Menyatakan latar belakang Syiah Kajian peta: Kebijaksanaanc. Kerajaan Bani pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Empayar Islam menyusun strategi Abbasiyah Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah Khaw arij Kerajaan Turki untuk kestabilan • Menyatakan sumbangan kerajaan Uthmaniyah negarai Latar belakang Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Sistem w arisan • Membuat Turki Uthmaniyah Pengurusan grafik perancanganii Sumbangan • Menyatakan faktor yang Monarki Membandingkan yang bijak membolehkan kerajaan Turki sumbangan • Berupayad. Kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Baitulmal kerajaan-kerajaan menerapkan Uthmaniyah Eropah Islam pembaharuan Kharaji Latar belakang Aras 2 Membina garis Keunggulan ilmu • Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Revolusi masa: membinaii. Sumbangan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Per kembangan kegemilangan Turki Uthmaniyah dar i segi politik, kerajaan Islam negaraiii. Faktor penyebaran ekonomi dan sosial • Membudayakan Islam ke Eropah • Menghuraikan faktor yang Melakar peta : ilmu membolehkan kerajaan Turki 1. Kaw asan Uthmaniyah menyebarkan Islam ke kerajaan Bani Eropah Umaiyah 40
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 2. Kaw asan • Menghubungkait kegemilangan kerajaan Bani kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Abbasiyyah Umaiyah, Bani Abassiyah dan Turki Uthmaniyah menjadi perintis kepada 3. Kaw asan kemajuan dan pemodenan barat kerajaan Turki Uthmaniyahe. Pertembungan Mem aham i pertembungan antara tamadun Islam tam adun Islam dengan tam adun lain dengan di dunia tamadun lain di dunia Aras 1 • Menandakan lokasi dan menamakani. Cara tamadun lain yang bertembung Mudejars Kajian peta dan Integrasi budaya pertembungan dengan tamadun Islam kajian teks: memperkayakan- Perniagaan • Menyatakan cara pertembungan Yena Cheri / Pertembungan warisan negara- Diplomatik tamadun Islam dengan tamadun lain Janissari tamadun Islam • Membudayakan- Kebudayaan di dunia dengan tamadun ilmu- Pusat • Menyatakan kesan pertembungan Intelek lain di dunia pengajian tamadun Islam dengan tamadun lain- Peperangan di dunia Empayarii. Kesan Bait al Hikmah- Per luasan empayar- Per kembangan intelek- Kesenian dan kesusasteraan 41
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 2 • Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia • Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aras 3 • Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi 42
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 8.4: Islam Di Asia Tenggara LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN Pengaruh Islam di AsiaPer kembangan Islam Kedatangan Islam ke Asia Penyebaran Islam di Tenggara:di Tanah Arab, China dan Tenggara Asia TenggaraIndia • Aspek pemerintahan dan • Cara dan penerimaan pentadbiran • Aspek sosial • Aspek ekonomi Teori Bukti 43
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME8.4 Islam Mem aham i kedatangan Islam ke Asia di Asia Tenggara Tenggara a. Kedatangan Aras 1 Islam ke Asia • Menyatakan teori dan bukti Asimilasi Kajian peta: Kepercayaan Tenggara kedatangan Islam ke Asia Tenggara Teori kedatangan kepada tuhan • Melakarkan arah kedatangan Islam Teori Islam di Asia • Taat kepada i. Teori dan bukti ke Asia Tenggara Tenggara tuhan Mubaligh - Kedatangan Aras 2 Pengurusan grafik: Kesediaan Islam dari Arab • Menghuraikan teori kedatangan Inskripsi 1. Membandingkan menerima Islam ke Asia Tenggara teori kedatangan perubahan - Kedatangan Sufi Islam • Bijaksana dan Islam dari China Aras 3 berhemah dalam • Membahaskan teori kedatangan 2. Mengklasifikasi tindakan - Kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui bukti-bukti Islam dari India perdagangan kedatangan Islam di Asia Tenggara 44
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Penyebaran Mem aham i proses penyebaran Islam Islam di Asia di Asia Tenggara Tenggara Aras 1 i. Cara dan • Menyenaraikan cara penyebaran Membina peta penerimaan Islam di Asia Tenggara m inda: Cara penyebaran - Perdagangan Aras 2 Islam • Menghuraikan cara penyebaran dan - Per kahw inan penerimaan Islam di Asia Tenggara Sumbangsaran : Kesan-kesan - Pengislaman Aras 3 penyebaran Islam raja dan • Merasionalkan keistimew aan Islam ke Asia Tenggara golongan yang menar ik minat masyarakat bangsaw an Asia Tenggara untuk memeluk Islam - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan mubaligh - Pusat kebudayaan - Keistimew aan agama Islam 45
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME c. Pengaruh Islam Mem aham i pengaruh Islam di Asia di Asia Tenggara Tenggara i. Aspek Aras 1 pemerintahan • Menyatakan pengaruh Islam dalam Kesultanan Perbincangan Sinar dan dan masyarakat di Asia Tenggara kumpulan: kemasyhuran pentadbiran • Menyenaraikan kerajaan- kerajaan Mufti Kesan pengaruh tamadun Islam di Islam di Asia Tenggara Islam di Asia negara kitaii. Aspek sosial Wali Tenggara • Tabah Aras 2 menghadapiiii. Aspek • Mengklasifikasikan pengaruh Islam Pesantren Pengurusan grafik: cabaran untuk ekonomi dalam masyarakat di Asia Tenggara Mengklasifikasikan mencapai • Menghuraikan pengaruh Islam dalam Pondok pengaruh Islam kejayaan bidang pentadbiran dan dalam masyarakat di pemerintahan kerajaan Asia Jihad Asia Tenggara Tenggara Zakat Kajian risalah : Aras 3 Pengaruh Islam • Mengkaji sumbangan kerajaan- Ulamak dalam sistem kerajaan Islam dalam kew angan perkembangan Islam di Asia Tenggara 46
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat LATAR BELAKANG SEBAB D AN AKIBAT FOKUS KESANPengaruh Islam di Asia Pembaharuan dan Per kembangan Islam di Peranan MelakaTenggara pengaruh Islam di Malaysia Malaysia sebagai pusat sebelum kedatangan Barat penyebaran Islam Pemerintahan dan pentadbiran Sosiobudaya Ekonomi 47
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME8.5 Pembaharuan dan Mem aham i perubahan dan pengaruh pengaruh Islam di Islam di Malaysia dalam bidang Malaysia sebelum pentadbiran dan pemerintahan kedatangan Barat Aras 1 a. Pemerintahan • Menyatakan pengaruh Islam dalam Tok Guru Perbincangan Bertanggungjaw ab dan pentadbiran sistem pemerintahan dan kumpulan: menjamin pentadbiran Mudir Pembaharuan dan kehar monian i. Institusi • Menyatakan pengaruh Islam dalam pengaruh Islam di • Menghor mati kesultanan aspek perundangan Daulah Malaysia pemimpin negara - Konsep sultan Aras 2 Amirul - Mukminin Lawatan: - Konsep daulah • Menghuraikan pengaruh Islam Sekolah pondok, • Mematuhi dalam sistem pemerintahan dan Sultan Mahkamah Syariah peraturan dan ii. Perundangan pentadbiran undang-undang • Menjelaskan dengan contoh Naubah Membina carta - Undang-undang pengaruh Islam dalam undang- perbandingan: tidak bertulis / undang tidak bertulis (Hukum Adat) Syariah Fungsi istana dahulu Hukum Adat dan undang-undang bertulis dan sekarang (Adat Kanun Temenggung, Adat Pepatih) Kadi 48
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME- Undang-undang Aras 3 Kajian teks : bertulis (Hukum • Membincangkan kepentingan 1.Kesusasteraan Kanun Melaka, mendaulatkan undang- Islam Undang-undang laut undang negara 2. Hukum Kanun Melaka, Undang- Melaka undang 99 Perak) 3. Undang-Undang Laut 4. Undang-Undang 99 Perakb. Sosiobudaya Menganalisis pengaruh Islam i. Pendidikan dalam aspek sosiobudaya dan ekonom i ii. Kesenian Madrasah Lawatan: Sistem pendidikan Aras 1 1. Muzium Kesenian agama w arisan iii. Bahasa dan • Menyatakan pengaruh Islam Sekolah Islam bangsa kita kesusasteraan dalam aspek sosiobudaya dan pondok 2. Sekolah pondok • Menghargai ekonomi Mahkamah Syariah sistem pendidikan iv. Gaya hidup negara Aras 2 Pengurusan grafik : • Memanfaatkan • Mengklasifikasikan pengaruh Mengklasifikasi penggunaan Islam dalam aspek sosiobudaya pengaruh Islam dalam tulisan jaw i dan ekonomi aspek sosiobudaya • Menghuraikan pengaruh Islam dan ekonomi dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi 49
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Ekonomi Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh Melengkapkan Kemapanan sistemi. Mata w ang penerusan sistem pendidikan agama jadual : ekonomi negara Islam sehingga masa kini Undang-undang • Bekerjasamaii. Percukaian • Mew ajarkan kepentingan tulisan jaw i tidak bertulis memakmur kan dalam memartabatkan identiti (Hukum Adat) negaraiii. Perdagangan negara Undang-undang bertulis Kajian risalah: Sistem kew angan Islam 50
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARATema ini membicarakan perkembangan masyarakat Eropah pada kurunke-15 yang membawa kepada penjelajahan dan penerokaan ke Timur.Perkembangan seterusnya telah melahirkan Revolusi Pertanian danRevolusi Perindustrian yang mendorong imperialisme Barat ke Asia.Imperialisme British di Malaysia telah memperkenalkan ekonomi modenyang akhirnya telah memberi kesan kepada negara dengan kemunculanbandar baru, pembentukan masyarakat berbilang kaum dan perubahanekonomi bumiputera. 51
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 9.1: Perkembangan di EropahLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN • Perubahan masyarakat Eropah Eropah pada Per kembangan Imper ialisme Barat Zaman Gelap • Renaissance di Eropah ke Asia (Feudalisme) (Kelahiran Semula) • Reformation (Pembaharuan) Penjelajahan dan penerokaan Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian 52
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME9 Perkembangan di Eropah dan kesannya terhadap Ekonom i Negara9.1 Perkembangan di Mengiktisarkan perkem bangan di Eropah Eropah a. Perubahan Aras 1 Feudal Membina carta: Keyakinan diri masyarakat dan • Menyatakan keadaan masyarakat Struktur masyarakat membuat budaya Eropah Eropah pada Zaman Gelap Zaman Gelap feudal pembaharuan • Menyatakan perubahan-perubahan • Sedia menerima i. Zaman Gelap yang berlaku dalam masyarakat Renaissance Pengurusan grafik: perubahan yang - Pengertian Eropah selepas Zaman Gelap Membandingkan membaw a - Ciri • Menyatakan maksud Renaissance Inkuiri ciri-ciri masyarakat kebaikan dan Reformation Eropah Zaman ii. Renaissance • Menyatakan kesan-kesan Humanis me Feudal dengan Semangat inkuiri - Pengertian Renaissance dan Reformation Zaman Renaissance untuk - Kesan Reformation kecemerlangan diri (Perubahan Aras 2 Kajian teks: • Peka dengan dalam idea dan • Menghuraikan perubahan- Gelap Kesan Renaissance wawasan institusi politik, perubahan yang berlaku selepas dan Reformation negara sistem ekonomi zaman dan sikap • Menjelaskan kesan-kesan terhadap ilmu) Renaissance dan Reformation 53
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEi. Reformation Aras 3 - Pengertian • Merumus sikap sanggup Sumbangsaran : - Kesan menerima perubahan ke arah Per kembangan ilmu kemajuan masa kini • Menghubungkait unsur-unsur Renaissance dengan Pengurusan grafik : perkembangan ilmu masa kini Membandingkan • Membandingkan sistem Feudal di sistem Feudal di Eropah dengan cara hidup Eropah dengan cara masyarakat Melayu tradisional hidup masyarakat Melayu tradisional 54
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Penjelajahan dan Mem aham i perkem bangan penerokaan penjelajahan dan penerokaani. Penemuan jalan Aras 1 laut dan dunia baru • Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat Penjelajahan Melakar peta: Kegigihan dan - Sebab yang terlibat dalam Arah laluan keberanian bangsa - Kesan penjelajahan Penerokaan penjelajahan • Menyokong dan • Melakar kan laluan penjelajahan melibatkan diri kuasa-kuasa Barat Peta minda : dalam usaha • Menyatakan sebab-sebab Sebab penjelajahan mendaulatkan penjelajahan kuasa-kuasa kuasa-kuasa Barat negara Barat • Menyatakan kesan-kesan Pengurusan grafik : penjelajahan kuasa-kuasa Barat Mengklasifikasi ke atas masyarakat setempat kesan-kesan penjelajahan kuasa Aras 2 Barat ke atas • Menjelaskan sebab-sebab masyarakat setempat penjelajahan kuasa-kuasa Barat dari segi politik, • Mengklasifikasi kesan-kesan ekonomi dan sosial penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial Aras 3 • Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa barat dengan slogan ‘Malaysia Boleh’ 55
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Revolusi Pertanian Mem aham i perkem bangan Revolusi dan Revolusi Pertanian dan Revolusi Per industrian Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia i. Perkembangan bidang pertanian Aras 1 - Pemilikan tanah • Menyenaraikan faktor yang Revolusi Perbincangan Kreatif dan inovatif persendirian mencetuskan Revolusi Pertanian kumpulan: untuk pembangunan - Kaedah dan dan Revolusi Perindustrian Kesan Revolusi negara ciptaan baru dalam • Menyatakan kesan-kesan Pengkhususan Pertanian dan • Sentiasa bersikap pertanian Revolusi Pertanian dan Revolusi Revolusi kreatif dan inovatif - Pertanian komersial Per industrian Pengeluaran Per industrian ke atas Asia Tenggara Mengantarabangsakan Aras 2 Ladang produk negara ii. Per kembangan • Menghuraikan faktor yang Projek Buku Skrap: • Berusaha dalam mencetuskan Revolusi Pertanian Hasil ciptaan menghasilkan bidang industri dan Revolusi Perindustrian Revolusi Pertanian produk berkualiti - Peralihan daripada • Mengklasifikasikan kesan dan Revolusi • Sentiasa industri desa Revolusi Pertanian dan Revolusi Per industrian meningkatkan kepada Per industrian kualiti hasil ker ja perkilangan Pengurusan grafik : - Pengkhususan Mengklasifikasi pengeluaran kesan Revolusi - Penggunaan Pertanian dan teknologi Revolusi Per industrian 56
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEiii. Kesan Revolusi Aras 3 Pertanian • Membahaskan per kembangan dan Revolusi ciptaan baru membaw a kepada Perindustrian Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian- Pertanian sebagai punca ekonomi- Peningkatan perdagangan antarabangsa- Kemajuan bidang pengangkutan- Kemunculan golongan buruh dan majikan 57
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEd. Imperialis me Mem aham i perkem bangan (Imper ialisme im perialisme Barat di Asia barat di Asia) Aras 1 i. Pengertian • Menyatakan maksud imper ialisme Imper ialis Melabel peta Bersemangat patriotik • Menyatakan faktor-faktor Asia: • Bersedia ii. Faktor imperialis me Barat ke Asia Penjajahan Kaw asan jajahan mempertahankan • Menyenaraikan kesan-kesan imperialis Barat kedaulatan iii. Kesan imperialis me Barat ke Asia Kolonial negara Tenggara Sketsa: • Memperkasakan Faktor kedatangan jati diri Aras 2 imperilalis • Menjelaskan dengan contoh faktor imperialis me Barat ke Asia Pengurusan • Mengklasifikasikan kesan-kesan grafik: imperialis me Barat ke atas Asia Mengklasifikasikan Tenggara kesan-kesan imperialis me ke Aras 3 Asia • Merasionalkan keistimew aan Asia yang menjadi tarikan imper ialis Barat • Menjustifikasi pendapat Barat yang menyatakan bahaw a imper ialisme sebagai ‘beban orang putih’ dan ‘tugas menyebarkan tamadun’ 58
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas CARTA ALIRAN Tajuk 9.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan KesannyaLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN • PembandaranEkonomi tradisional Desakan keperluan Dasar British terhadap • Pembentukan masyarakat berbilang(Malaysia) bahan mentah dan ekonomi negara kaum meluaskan pasaran (Pembentukan • Sistem pendidikan vernacular (Kesan Revolusi Ekonomi Moden) • Sektor perkilangan Per industrian) • Sistem pengangkutan dan perhubungan • Per khidmatan kesihatan Ekonomi dagangan Dasar British terhadap pertanian • Pertanian dan perlombongan • Undang-undang berhubung tanah • Tenaga buruh luar • Dasar British terhadap pekebun kecil • Institusi kew angan dan insuran 59
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME9.2 Dasar British dan Mem aham i kegiatan ekonom i kesannya terhadap tradisional dan ekonom i dagangan ekonomi negara Aras 1 a. Ekonomi • Menyatakan maksud ekonomi Sara diri Pengurusan grafik: Khazanah negara tradisional tradisional dan ekonomi dagangan Membandingkan kebanggaan • Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi Komersil ekonomi tradisional bersama i. Ciri-ciri tradisional dan ekonomi dagangan dengan ekonomi • Memanfaatkan • Menyenaraikan jenis ekonomi Dw i-ekonomi dagangan kekayaan dagangan negara b. Ekonomi • Menyenaraikan jenis pertanian Sistem kangcu Membina peta dagangan dagangan minda : Keberanian • Menyatakan peranan institutsi Sistem kontrak Per kembangan mengambil risiko i. Sistem kew angan dan insuran pertanian dan • Berupaya pertanian • Menyatakan cara kemasukan imigran Sistem Kangani perlombongan menangani r isiko komersil Cina dan India • Berdaya saing Tiket kredit Projek Buku Skrap: ii. Industri Sejarah penanaman perlombongan Aras 2 Kongsi gelap getah atau perlombongan bijih • Menjelaskan ciri-ciri ekonomi iii. Penggunaan tradisional dan ekonomi dagangan Sin Kheh timah. tenaga buruh • Membandingkan ekonomi tradisional luar dengan ekonomi dagangan 60
 43. 43. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEiv. Institusi • Menerangkan dasar British terhadap Imigran Membina carta kew angan dan perusahaan getah aliran: insuran • Menerangkan dasar British terhadap Akta Cara kemasukan industri perlombongan imigran Cina dan • Menjelaskan cara kemasukan imigran Comprador India Cina dan India • Menghuraikan peranan institusi Dasar pecah dan Kajian teks: kew angan dan insuran perintah Institusi kew angan dan insuran serta Aras 3 peranannya • Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan • Menjelaskan dengan contoh keistimew aan negara kita yang menarik kedatangan imigran Cina dan India 61
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Dasar British Mem aham i dasar British terhadap terhadap undang-undang berhubung tanah dan pertanian pekebun kecil di Tanah Melayu, Saraw ak dan Sabah i. Undang-undang Aras 1 berhubung tanah • Menyenaraikan undang-undang Tanah Simpanan Perbincangan: Memelihara jati diri berhubung tanah yang Melayu Undang-undang bangsa - Akta Tanah diperkenalkan oleh British di Tanah British berhubung • Berw aspada Simpanan Melayu, Saraw ak dan Sabah Enakmen tanah dan dasar dalam menerima Melayu, Land • Menyatakan sebab-sebab British British terhadap perubahan Order, Land memperkenalkan undang-undang Proklamasi pekebun kecil Settlement berhubung dengan tanah Order dan • Menyatakan dasar British terhadap Pribumi Peta minda : Proklamasi lll pekebun kecil Undang-undang Per lindungan • Menyatakan kesan-kesan dasar berhubung tanah Hak Pribumi British terhadap pekebun kecil ii. Dasar British Aras 2 terhadap • Menerangkan kandungan undang- pekebun kecil undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah - Padi Melayu, Saraw ak dan Sabah - Getah • Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah • Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil 62
 45. 45. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Menjustifikasi keberkesanan undang- undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British • Menganalisis sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisionald. Kesan-kesan Menganalisis kesan-kesan dasar dasar ekonomi ekonom i Britishi. Pembandaran Aras 1 • Menyenaraikan kesan dasar British Masyarakat Perbincangan: Perubahanii. Pembentukan terhadap ekonomi negara berbilang kaum Konsep masyarakat membaw a masyarakat • Menyatakan kemunculan bandar baru berbilang kaum dan kemajuan berbilang kaum • Menyenaraikan ciri masyarakat Vernakular sebab kemunculan • Sedia berubah berbilang kaum ke arahiii. Sistem • Menyenaraikan sejarah rangkaian Projek Buku Skrap: kemajuan pendidikan sistem pengangkutan Sejarah bandar- vernakular bandar lama seperti Pendidikan teras • Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan Jugra, Lukut, Bruas, perpaduaniv. Sektor • Menyatakan faktor kemunculan Tumpat, Kuala • Bersatu perkilangan Berang dan Elopura berharmoni bandar baru dan kesannya • Menyatakan perkembangan sektor perkilangan • Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernakular 63
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah AtasTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEv. Sistem Aras 2 pengangkutan • Membincangkan faktor kemunculan Melabel peta: dan bandar baru dan kesannya Kedudukan bandar- perhubungan • Menghuraikan perkembangan sektor bandar baru perkilanganvi. Per khidmatan • Menghuraikan faktor perkembangan Melakar peta: kesihatan pengangkutan dan perhubungan Sistem • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan- pendidikan Jalan raya dan • Menjelaskan proses pembentukan jalan keretapi masyarakat berbilang kaum • Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan Aras 3 • Merasionalkan kew ujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha-usaha ke arah perpaduan kaum • Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap bandar lama 64

×