‫‪www.IrPDF.com‬‬
               ‫زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ...‬

‫اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
                   ‫اﻧﺴﺎن و ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ‬

‫ﻫﺮ درﮐﯽ ، ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آدﻣﯽ در ﻫﺴﺘ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫اﺳﺖ – ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ ، اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮري از ﻃﻮل ﻣﻮج 004 ﺗﺎ 007 ﻧﺎﻧﻮ‬
‫ﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺊ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮا...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد( ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﮑﻦ‬
                ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻨﻮﻣﻦ )ﭘﺪﯾﺪار( ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪ .‬
‫و دﯾﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪم ﻓ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
            ‫... و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ د ر اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ ...‬

‫ﻋﺮف ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ذﻫﻨﯽ ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،‬
‫ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﯾﮏ ﮔﯿﺎه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اش ﺑﺎ ﺧﺎك در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ آن‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ از اﯾﻨﺮو ﺧﺎك را ﻣﺸﺎﻫ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﻠﯽ آن در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫اﺧﺘﻼف ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﯾﮑﺴﻮ و ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و اﺳﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﺳﻤﯽ از ﻣﺮده ﻧﻤﯽ ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و در ﻣﻮرد آن ﮔﻤﺎﻧﻪ‬
            ‫زﻧﯽ ﻫ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن‬
‫آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬      ‫ﭼﻪ‬      ‫دﻗﯿﻘﺎً‬     ‫ﮐﻠﻤﻪ‬     ‫ﯾﮏ‬
              ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﺣﺲ و ذﻫﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺳﺆال )...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ زﺑﺎن و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد؟ آﻧﭽﻪ‬
‫زﺑﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد، ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و درك‬
‫ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﺻﺮف آن ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﮐﺎرﮐﺮدي دارد از اﯾﻨﺮو ﺑﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ، اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ‬
‫اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺟﻮدي...
‫‪www.IrPDF.com‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي وﺟﻮدي‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮاﮔﺘﯿﮏ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼً در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن وارد...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Www Irpdf Com(7593)

807 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Www Irpdf Com(7593)

 1. 1. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ...‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ اﺳﺖ در آﻏﺎز. آﻏﺎزي ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و در زﺑﺎن ﺑﺮاي ﺧﺪا و در‬ ‫ﺧﺪا ﺑﺮاي زﺑﺎن. در ﺑﺨﺶ اول آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺤﺚ و‬ ‫ﺳﺨﻨﯽ در ﺣﺪود و ﺻﻐﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺴﺎن و ﻫﺴﺘﯽ‬ ‫ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ« ﻣﯽ ﭘﺮدازم. در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﺪﺧﻞ »... و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ‬ ‫...« ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و از آن ﭘﺲ ﭘﺎﯾﺎن و ﺗﮑﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫وﺟﻮدي و ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﯾﺎ ﺟﺪال ﺧﺎرﺟﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟!« رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻢ زد.‬ ‫١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 2. 2. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫اﻧﺴﺎن و ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ‬ ‫ﻫﺮ درﮐﯽ ، ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آدﻣﯽ در ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ادراﮐﺎت ، ادراك ﺣﻀﻮري )ﺷﻬﻮدي( آدﻣﯽ اﺳﺖ . از اﯾﻨﺮو اﻧﺴﺎن‬ ‫»ﺷﻬﻮدﮔﺮي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ درك و ﻓﻬﻢ ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﻮد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‬ ‫. ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ )ﺗﻔﮑﺮ(‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ .‬ ‫آدﻣﯽ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :‬ ‫»ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻃﻖ« اﺳﺖ و ﻧﻄﻖ ، ﻓﺼﻞ اوﺳﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﺧﻮد . ﭘﺲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﻮد – ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ – و ﺗﺠﺮﺑﻪ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ‬ ‫دارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ . ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﺧﺎرج از ﻣﻦ »ﭼﯿﺰي« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫دادهاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻫﺴﺘﯽام درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ذﻫﻦ و واﻗﻊ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .‬ ‫واﻗﻊ ارﺟﺎﻋﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ »ﺧﺎرج از ﻣﻦ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺒﻮﻗﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و‬ ‫درك ﻫﻢ ﻫﻤﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺑﮋه و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ از آن اﺳﺖ .‬ ‫ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ درك ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ »ﺑﻌﺪي« از آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻦ‬ ‫وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره از ﺑﻌﺪي و از درﯾﭽﻪاي ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮم . ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺜﺎل : آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ –ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي آن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫٢‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 3. 3. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫اﺳﺖ – ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ ، اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮري از ﻃﻮل ﻣﻮج 004 ﺗﺎ 007 ﻧﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺊ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، اﻣﮑﺎن دﺧﯿﻞ ﺷﺪن در‬ ‫ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه درك ﻣﻦ وارد ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺶ« ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از آن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ درك‬ ‫اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي آدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪي و درﯾﭽﻪاي‬ ‫دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﺷﺊ ﺑﯿﺮون از ﻣﻦ ، دور‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آن ﻣﻔﻬﻮم را دروﻧﯽﺗﺮ )اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ( ﻣﯽﮐﻨﺪ .‬ ‫آﻧﭽﻪ در ﭘﺮوژه ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد »ذﻫﻨﯿﺖ« آدﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﯿﻨﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد .‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل : رﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽاي از ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻗﺪرت ، ﺷﺠﺎﻋﺖ و ... را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را‬ ‫ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ذﻫﻨﯿﺘﯽ از آن ﻧﺪارد .‬ ‫ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﻮد – ﮐﻪ »ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻼواﺳﻄﻪ« اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻦ اﺳﺖ‬ ‫، آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﺊ ﺑﻠﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدي آن ﯾﻌﻨﯽ ؛‬ ‫اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪاي آﻧﺘﻮﻟﻮژﯾﮏ – دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ ، ارﺟﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﺮوﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ؛‬ ‫»ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪاي« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻏﺎز آن – ﮐﻪ‬ ‫ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ – ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮوژه در درون آدﻣﯽ و ﺑﺎ ارﺟﺎﻋﯽ‬ ‫دروﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد . از اﯾﻨﺮو ﺳﻬﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ،‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ )ﮔﺰارهﻫﺎي ﺧﻮد-واﺿﺢ( را دارد ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺳﻠﺒﯽ )ﮐﻪ‬ ‫٣‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 4. 4. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد( ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺰارهاي اﺷﺎره ﮐﺮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰاره »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزي ﮐﺮدن« آﻧﺮا دارد ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎز ، ﺧﻮد ارﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ، ﭼﺮا ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺰاره ، ﮐﺎري اﺳﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ، اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮﯾﻪاي ﺗﺠﺮﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ دارد .‬ ‫در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‬ ‫؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻬﻮد ﻗﻮي ﺗﺮ ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ، ﺷﻬﻮد ﻗﻮي ﺗﺮ .‬ ‫آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ، دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮه ﻓﺎﻫﻤﻪ در ﻗﻮه‬ ‫واﻫﻤﻪ )ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻬﻮد( و ﺣﮑﻢ اﯾﻦ را ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺳﺖ . ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻗﻮه ﻓﺎﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺻﺪق و ﮐﺬب واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﻬﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻮزه ﺷﮏ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﯾﻘﯿﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﺪق و ﮐﺬب ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻗﻮه ﻓﺎﻫﻤﻪ . ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﭘﺮوژه ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي را ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ آدﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺆول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ، ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم »در ﭘﯽ آواز‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽرود« .‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ؛ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻄﻮف‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻮع از ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‬ ‫۴‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 5. 5. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻨﻮﻣﻦ )ﭘﺪﯾﺪار( ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪ .‬ ‫و دﯾﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬ ‫۵‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 6. 6. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫... و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ د ر اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ ...‬ ‫ﻋﺮف ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ذﻫﻨﯽ - زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ از اﻧﺴﺎن‬ ‫آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰش ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا‬ ‫ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ دوﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﻢ و »ﻣﻌﻤﺎي‬ ‫زﺑﺎن« را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ؛ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ، ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻠﻤﻪ‬ ‫اﺳﺖ. دورﻧﻤﺎي اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻮان‬ ‫ﻧﺎﻃﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه زﺑﺎن و ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﻮن آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﮕﻔﺖ.‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻣﻤﯿﺰ و ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره اﻓﺘﺨﺎري ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮم؛ ﻋﻠﻢ.‬ ‫ﻋﻠﻢ، ﺷﻨﺎﺧﺖ، داﻧﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ -ﻫﻤﺎن اﻣﻮري‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ- را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اي دارﻧﺪ –ﮐﻪ در‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺤﺚ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺷﺪ- ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻮاس اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻮاس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ‬ ‫۶‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 7. 7. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،‬ ‫ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮرد از آن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اي رﻓﺘﺎر -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ از‬ ‫آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺷﺪ- ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﻏﺮﯾﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺳﻮال در ﻓﻀﺎي ذﻫﻨﯽ - زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﯾﺎ ﭘﺮدازش را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﻮال )ﭘﺮدازش( ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﺧﻮد دارد از اﯾﻨﺮو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮي آن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫‪i‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﮐﻞ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎي ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻀﺎﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮه از ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ، اﻣﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از آﻏﺎز از آن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ، ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻤﯿﺰ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت وﺟﻮدي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ؛ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اش ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﻢ زﻧﺪﮔﯿﺶ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻨﺘﺎج‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫٧‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 8. 8. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﯾﮏ ﮔﯿﺎه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اش ﺑﺎ ﺧﺎك در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ آن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ از اﯾﻨﺮو ﺧﺎك را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﺶ وا ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ. از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ازت ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﯽ )ازت را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﯾﺎ ﺧﯿﺮ )ﺑﻪ ازت اﺟﺎزه‬ ‫ورود ﻧﻤﯽ دﻫﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ و ﺗﻔﺎوت ﺣﯿﻮان و‬ ‫اﻧﺴﺎن را از آن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در واﻗﻊ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﮔﺮﻫﯽ از ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.‬ ‫ﭘﺲ ﭼﺎره ﮐﺎر را در ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ؟ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﯿﺰ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﭘﺮدازش‬ ‫و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﺎﻓﺖ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮ و‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﮔﻮن‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺑﻌﺪ وﺟﻮدي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ در‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ آن اﺳﺖ و در ﺷﺪت و ﺿﻌﻔﺶ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﻮﻣﺎت‬ ‫ذاﺗﯽ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن و وﺟﻪ ﺗﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪﻣﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ رﻓﺖ و از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ؛ ﮐﻨﺘﺮل، ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؛ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل .‬ ‫٨‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 9. 9. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﻠﯽ آن در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﯾﮑﺴﻮ و اﻧﺴﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را‬ ‫ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.‬ ‫اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان )ﺑﻄﻮر‬ ‫ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ( اﺳﺖ، ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ‬ ‫ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎء ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز وﻗﻮع اﻣﺮي در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫در دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﻓﮑﻨﺪ و آن‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ، زﺑﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد واﻗﻌﯽ‬ ‫درﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺸﺮ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺊ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در ﺻﻮرت‬ ‫ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀﻮري ذﻫﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل را در اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺗﻢ و ﺗﺎﺑﻮي ﻓﺮوﯾﺪ – ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺟﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﺰر و دﯾﮕﺮان – ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫٩‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 10. 10. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و اﺳﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﺳﻤﯽ از ﻣﺮده ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ، در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮده ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﺟﺎﻫﺎ اﺳﻢ ﻣﺮده را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﻤﯽ از او ﻧﺒﺮﻧﺪ در ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺧﺪا اﺳﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽ داﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪي اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدش ﻧﺰد اﻗﻮام اوﻟﯿﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ اﺳﻢ را ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺮاردادي ﻋﺎدي ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻮر‬ ‫وي ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﻢ ﮐﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ، ﺻﻔﺎت ، وﯾﮋﮔﯽ و اﻧﺮژي آن ﺷﺊ‬ ‫را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻫﻤﯿﺖ اﺳﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺖ، ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﭼﯿﺰي ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﺮدن و در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ دم دﺳﺖ ﮐﺮدن آن ﺷﺊ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ اش ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.‬ ‫اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ در اوﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎدو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ذﻫﻨﯽ ﺑﺠﺎي ﯾﮏ ﻓﻌﻞ واﻗﻌﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎدو ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؛ در ذﻫﻦ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻮري در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮر در واﻗﻊ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.‬ ‫٠١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 11. 11. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و در ﻣﻮرد آن ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫زﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﻮد.‬ ‫اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮي اﻣﻮري روﺑﺮو‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل را از وي ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض روﺑﺮو‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻮري ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻄﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ. ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ،‬ ‫آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺮگ، ﺑﯿﻤﺎري، ﺗﻮﻟﺪ، ﮐﺴﺐ روزي، ﺑﺎران و ... ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ از اﻣﮑﺎن ادراﮐﯽ و ﺗﺴﻠﻂ وي دور ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ اش ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻨﮑﺎش در‬ ‫آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ وي ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻌﻨﺎدﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺪا را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮاي وي ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و‬ ‫ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎران را ﺧﺪاي ﻣﯽ ﺑﺎراﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺎرﯾﺪن و ﻧﺒﺎرﯾﺪن آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ از اﯾﻨﺮو »ﺧﺪا ﺑﺎران را ﻣﯽ ﺑﺎراﻧﺪ« ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي – رواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ زﺑﺎن و‬ ‫اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻠﻂ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ : »در آﻏﺎزﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد« ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺿﻤﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮي‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﮏ را آﻣﻮزش اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ آدم ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬ ‫١١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 12. 12. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن‬ ‫آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و وﺿﻌﯿﺖ وي اﺷﺎره ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺪا ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻨﺎ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺪا روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎً ﺻﻔﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﺟﻮاب ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﻨﺪﮔﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺣﯿﺮت در ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺣﺮف زد ﮐﻪ دو ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دارد و ﮐﻞ وﺟﻮد‬ ‫اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و رواﻧﯽ آﻣﺎده زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬ ‫٢١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 13. 13. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫دﻗﯿﻘﺎً‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟!‬ ‫»ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺣﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﮏ ﮐﺮدهام.«‬ ‫اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﮐﻮ‬ ‫آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺻﺪد ﺑﺮآوردن آن اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد واﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﮑﻨﯽ دارﻧﺪ، ﭼﻪ؛ در ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﻮاﻋﺪ از ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻌﻨﺎي آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود و ﺛﻐﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻢ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺼﺪاﻗﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧُﺮد – ﻧﻮﺷﺖ ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﺟﺰ »ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻀﻼت ﻓﮑﺮي ﺑﺸﺮ«‬ ‫ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ »ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه« ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ ﻧﺪارد، دﻟﺖ‬ ‫ﻧﮕﯿﺮد ، ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻏﺮور ﺟﻮاﻧﯽ آن اﺳﺖ؛ ﻏﺮوري ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫آن اﯾﻤﺎن دارد.‬ ‫٣١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 14. 14. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﺣﺲ و ذﻫﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺳﺆال )ﻣﺸﮑﻠﻪ( ﺷﺪه ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ، در و از ﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫‪ bio ،psycho‬و ‪ Social‬ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي دارد ﺑﻪ درازاي اﻧﺴﺎن‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮي و زﺑﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﺎﻫﺖ و اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪهاي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽرود ذﺧﯿﺮهاي‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ‬ ‫اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه و ﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮي ﺗﺎزه‬ ‫ﺑﺮ اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد از ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذﻫﻦ وي ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﭼﯿﺰي‬ ‫ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺎﻫﻮي ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﺮ آن ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽاش را ﻟﺒﺎس وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ )ﺑﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻠﻤﻪ( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﺠﺮاﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدي ﻏﯿﺮ از وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺳﺎس‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﮑﺮي و زﺑﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد، وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻫﻤﺎن ارﺟﺎﻋﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ در آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻮد ﭘﺮوﺳﻪاي اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮ وﺟﻮدي‬ ‫‪ i i‬و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ‪ . i i i‬ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدﻣﺎن دادهاﻧﺪ.‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ،‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮي – زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫۴١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 15. 15. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ زﺑﺎن و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد؟ آﻧﭽﻪ‬ ‫زﺑﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﻧﻬﺎد در آدم ﻧﺒﻮد، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ ) در ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن ( آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ؟‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻧﺴﺎن ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﺎدف و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫اراده اﻧﺴﺎن در ﺷﺮوع اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ، ﺑﻪ اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، اوﻟﯿﻦ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ‬ ‫روﺷﻦ ﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎن در ﺻﺪد آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺿﺮث‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ ﺧﯿﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ذﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن اﻧﺘﻈﺎري ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اراده را در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﮔﺮداﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪ آن را ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه‬ ‫ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧﻮردي ﻏﺮﯾﺰي و ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن‬ ‫ﻧﯿﺎزي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، اوﻟﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎ، ﻧﺎم ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، اوﻟﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﻧﯿﺎزي دروﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از رِﻧﺞ ﺑﯽ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ‬ ‫دارد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻣﻌﻨﺎي ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻪ در ﺗﻄﻮر‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن ﮐﻠﻤﻪ، ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي‬ ‫»ﻣﻦ« دارد، در ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ»ﻣﻦ« ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻪ‬ ‫اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﻄﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه« ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورد، ﻫﺮ اﻧﺴﺎن‬ ‫۵١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 16. 16. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد، ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و درك‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد، در روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان از او اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن؛ ﻧﮕﺎه ﻗﺪرت اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد‬ ‫را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﻓﮑﺮي اﺳﺖ در واﻗﻊ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰي‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ رﻓﻠﮑﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﮑﺮي ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺳﺎزد، ﮐﻠﻤﺎت را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.‬ ‫از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﻪ، اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻊ ﺑﺮاي‬ ‫درك ﻓﺮاواﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ واﻗﻊ درﯾﭽﻪاي ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯿﺎت‬ ‫ﮔﺸﻮد و از آن ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻬﻢ ﮐﺮد.‬ ‫واﻗﻊ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ، ﺗﻬﯽ و ﻓﺎزغ از ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ، ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮐﺮدي اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ از ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻓﻌﺎل‬ ‫آﯾﯿﻨﻪ ذﻫﻦ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻊ اﺳﺖ. ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از واﻗﻊ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮدي اﺣﺴﺎﺳﯽ‬ ‫–وﺟﻮدي دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﺷﯽء ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪاي واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺮاﻫﺎي‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ وﺟﻮد را رو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را‬ ‫۶١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 17. 17. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﺻﺮف آن ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدي دارد از اﯾﻨﺮو ﺑﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﺣﺎل‬ ‫ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﻬﻢ در ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺒﻬﻢ )ﺷﻌﺮ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي از ﺷﯽء ﻣﺠﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ‬ ‫راه ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﮔﻞ،ﻣﺎه و ... ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را‬ ‫در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻧﺴﺎن دارد ﭼﻪ؛ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ وي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮي اﻧﺪاﺧﺖ. ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دارد؟ )ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ( ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺪﯾﺪهاي ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ؟ ) آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﺤﺪان‬ ‫ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ( ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ.ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﺒﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؟‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روي‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر ﻣﺎ در واﻗﻊ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺖ.‬ ‫اﯾﻀﺎح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﻓﮑﺮي و ﺻﺪق و ﮐﺬبﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﻔﻬﻮم دارﯾﻢ ﻧﻪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آن.‬ ‫ﻣﺎ ﭘﯽ ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ/ ﮐﻪ در آن ﮔﻢ ﺷﺪهاﯾﻢ‬ ‫٧١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 18. 18. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ، اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺟﻮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و اﯾﻤﺎن دارد.‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺪﯾﺪهاي ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ‬ ‫آﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﺰي وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮدي ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ‬ ‫ازﻋﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ادراﮐﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺑﺮاي »ﻣﻦ« ي ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهاي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮي ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ؛‬ ‫اﮔﺮ در دﯾﺪه ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺎرهاي اﺳﺖ از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ادراك اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻟﻘﺎي ﺣﯿﺎت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را دارد، ﺟﺎﻣﻊ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ‬ ‫و دور از دﺳﺘﺮس ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد. و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ »ﻣﻦ« از ﻫﺴﺘﯽ‬ ‫دارد و ﻣﻨﻈﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ« ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮف وﺟﻮدي و‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ »ﻣﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺼﺪاق ﻣﻌﺸﻮق، ﺧﻮد، اﺳﺘﻌﺎره‬ ‫اﺳﺘﻌﺎره ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻨﺮو ﮔﻨﮓ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﺷﻤﻮل و اﻃﻼﻗﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ.‬ ‫ﺧﺪا اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ از اﻧﺮژياي ﺑﺮﺗﺮ از اراده اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در و ﺑﺎ‬ ‫٨١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬
 19. 19. ‫‪www.IrPDF.com‬‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي وﺟﻮدي‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮاﮔﺘﯿﮏ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼً در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ او‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ، ﻣﯽرﻗﺼﺪ و در ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺟﺎري ﻣﯽﮔﺮدد، ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮاﺿﻊ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﺮژياش ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ، ﮐﻮﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎرش را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ و از ﺧﺴﺘﮕﯿﺶ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﯿﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛‬ ‫اﷲ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض‬ ‫ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ ﺧﺪا اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژيﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ روان اﻧﺴﺎن را در ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﻣﺄﻣﻦ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎري ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﭼﻪ؛ در آﻏﺎز ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ...‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( رواﻧﯽ )ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( اﺳﺖ.‬ ‫‪ ii‬ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ‬ ‫‪iii‬‬ ‫ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺟﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺮف وﺿﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮب و ﺑﺪي‬ ‫را در وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﺎي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.‬ ‫٩١‬ ‫‪www.IrPDF.com‬‬

×