Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rondetafel migratie 8 november 2010

916 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rondetafel migratie 8 november 2010

 1. 1. 10U-10U30: WELKOM EN RONDE VAN DE TAFEL 10U30-11U: STAND VAN ZAKEN KWALITATIEVE BEVRAGING 11U-12U : DISCUSSIE IN KLEINE GROEPEN 12U-12U10: PAUZE 12U10-12U40: VOORSTELLING VAN GROEPSDISCUSSIES 12U40-13U30: BROODJESLUNCH Rondetafel migratie en erfgoed
 2. 2. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEKSRESULTATEN  Onderzoek kadert binnen Prisma  Doelstelling:  Welke strategische lijnen voor het (erfgoed)beleid en (erfgoed)- organisaties kunnen we naar voor schuiven tegen 2020 over het thema ‘erfgoed en migratie’?  Korte en lange termijn?  Vanuit de vaststellingen:  Effecten Actieplan Interculturaliseren  Uitdagingen: focus van de termen, over de muurtjes kijken, versnippering, toegankelijkheid, verplichtend criterium, regionaal geconcentreerd, naoorlogse periode, eerder projectgebonden, diversiteit als brede focus, internationale oriëntatie, doorstroming van informatie, methodieken
 3. 3. Waarom migratie?  Diversiteit:  heel breed  Etnisch-culturele diversiteit of interculturaliteit zoals in Actieplan:  vaak te eng (maar daarom niet mogelijk)  Migratie:  Integrale toepassing  Meer dan de beweging  Verleden en heden  Emigratie en immigratie  Effecten op indivuën, groepen, samenleving  Van iedereen
 4. 4. Werkwijze  Kwalitatieve interviews bij 21 personen/organisaties  Sectoren  Erfgoed (13)  Musea (4), erfgoedcellen (2), archieven (1), landelijke organisaties volkscultuur (2), expertisecentra (1)  Universiteiten/hogescholen (3)  Opbouwwerk (1)  Integratie (1)  Minderheden (2)  Jeugd (2)  Andere cultuur (2)  Ook meegenomen  Onderzoeksrapport Actieplan Interculturaliseren  Cultuurforum Atelier Diversiteit en Participatie  Eindrapport vervolgmeting culturele diversiteit Nederland  Projectverslagen …  Beleidsnota Cultuur: sectoren medeverantwoordelijk, zelfreflectie  Rondetafels ‘migratie’ en erfgoed  Vandaag de eerste
 5. 5. Beleidsnota Cultuur Ik daag alle actoren in het veld uit om het thema diversiteit, in een ruime interpretatie, en interculturaliteit te omarmen als een belangrijke bron van vernieuwing. Als de sector zelf geen urgentie aanvoelt, , zal de impact van het overheidsbeleid beperkt zijn. Daarom zal ik de sectoren vragen om zelf concrete doelstellingen op het vlak van diversiteit te formuleren en op structurele wijze aan zelfevaluatie te doen om zo het lerend vermogen van de sector aan te scherpen. De sector wordt mede-eigenaar van en medeverantwoordelijk voor het gevoerde diversiteitsbeleid en expliciteert daarbij zijn positie en opdracht ten opzichte van diversiteit. Een diversiteitsbeleid moet immers ook vanuit een bottom-up beweging tot stand komen. Communicatie is hét sleutelwoord binnen de driehoek cultuurparticipatie, interculturaliteit en diversiteit. Daarom moet in dialoog een verhoogde zelfreflectie worden bereikt in de openbare culturele sector. De eigen organisatie in vraag durven stellen, is de sleutel tot een structurele mentaliteitswijziging en het uitstippelen van een nieuwe koers. In tijden van globalisering is het koesteren van de eigen culturele identiteit een belangrijk gegeven maar dat mag niet leiden tot een verkrampte exclusieve houding. De gesubsidieerde organisaties worden blijvend uitgenodigd om de overgang te maken van intentie naar actie, van ‘denken over’ diversiteit naar concrete en structurele acties.
 6. 6. Rode draden 1. Terminologie 2. Migratie als fundament voor de samenleving 3. Van experiment tot structurele verankering 4. Verwachtingen t.a.v. het beleid 5. Netwerken en samenwerken 6. Lokaliteit 7. Ervaringsuitwisseling/intervisie 8. Methodieken 9. Onderwijs/onderzoek 10. Inter- en transnationale aandacht
 7. 7. 1. TERMINOLOGIE  Vaststellingen  Termen (diversiteit, interculturaliteit, etnisch-culturele diversiteit, …) heel veel door mekaar gebruikt  Ook rond migratie veel interpretaties.  Hier: integrale visie op samenleving: migratie heeft effecten in verleden, heden, toekomst.  Migratie meer mogelijkheden op maat.  Niet gelijkstellen aan etnisch-culturele gemeenschappen  Vertrekken van lokale dynamiek  Antipathie overwinnen door verschillende vormen van migratie  Hedendaagse vergelijkingen  Migratie en identiteit niet verstarren: niet gelijk aan een groep  Pas op brede visie: geen excuus
 8. 8. 1. TERMINOLOGIE  Actieplan Interculturaliseren  Termen en definities werden niet eenduidig en consequent gehanteerd.  Wens tot verbreding naar verschillende kansengroepen, maar is er dan nog genoeg aandacht?  Termen interculturaliseren en etnisch-culturele minderheden zijn moeilijk werkbaar of meetbaar.  Uitdagingen  Weten waarover we praten!  Integrale visie mbt migratie als een denk- en doekader.  Hoe kan dit zich verhouden t.o.v. beleidsprioriteiten?  Hoe kunnen we onze visie en engagementen bewijzen? Charter?...  Historisch schetsen hoe migratie een samenleving verandert.
 9. 9. 2. MIGRATIE ALS EEN FUNDAMENT  Vaststellingen  Migratie van alle tijden: fundament voor de samenleving  Mentaliteit! Migratie stelt fundamentele vragen  Wat is ‘Vlaamse’ identiteit, hoe worden vreemde objecten ‘Vlaams’, waar begin je, …  Belang van een veelzijdig discours! Exotisme vermijden!  Migratie als een strategie  Mogelijkheden om antipathie te overwinnen  Focus leggen nog steeds mogelijk, als relevant: zelforganisaties, jongeren uit migratie  Maar ook: verbindingen  Actieplan Interculturaliseren  Er moeten nog veel weerstanden rond thema interculturaliseren overwonnen worden alvorens om te zetten tot acties.
 10. 10. 2. MIGRATIE ALS EEN FUNDAMENT  Uitdagingen  Integrale visie mbt migratie als een denk- en doekader.  Álle aspecten van een organisatie (differentiëren ngl. de organisatie)  Visie ontwikkelen en toepassen over de maatschappelijke rol van organisaties.  Verantwoordelijkheid opnemen in de regio!  Lokale trajecten omtrent migratie opzetten.  Canon moet diversiteit aan verhalen en stemmen bevatten. Andere invalshoeken op collecties integreren.  Gids/richtlijnen ‘hoe kan je lokaal aan de slag?’  Historische en hedendaagse schets van migratie (ontmoetingsplekken en effecten op samenleving).
 11. 11. 3. VAN EXPERIMENT TOT STRUCTURELE VERANKERING  Vaststellingen  Initiatieven vaak op niveau van publiekswerking.  Nood aan experimenten om ervaring op te doen, uit te proberen, verder op te werken.  Vraagt inspanningen op vlak van personeel, tijd, middelen.  Structurele aandacht (via beleidsplan) is een stap verder. Niet in de marge. Moet beleidsmatig gedragen worden.  Projectmatig werken vaker meer realiteit bij socialer werken.  Belang van netwerken.  Jezelf in vraag stellen: verrassende invalshoeken nemen.  Andere sectoren kunnen niet zo gemakkelijk kort op de bal spelen.
 12. 12.  Actieplan Interculturaliseren  Integrale benadering weinig of niet toegepast (omwille van schaalgrootte, randdoelstelling, één persoon, onwetendheid)  Engagement van beslissingsnemers in organisatie cruciaal.  Weinig mensen met EC achtergrond op stafniveau.  Inspanningen nodig op vlak van personeelsbeleid.  Uitdagingen  Diversiteitsscan en diversiteitsplan verder introduceren om visievorming te ontwikkelen.  Stimuleren van een open houding bij medewerkers en besturen.  Concrete engagementen aangaan! 3. VAN EXPERIMENT TOT STRUCTURELE VERANKERING
 13. 13. 4. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET BELEID  Vaststellingen  Opdracht interculturaliteit weegt (te) zwaar op een organisatie, naast de basisopdracht.  Resultaten krijgen te veel aandacht, processen te weinig.  Acties moeten ook passen binnen de doelstellingen van het Erfgoeddecreet t.o.v. intersectorale samenwerking.  Overheid moet aandacht blijven schenken maar meer op maat van de organisatie: vertrekken van de relevantie, lokale eigenheid.  Participatie, samenwerking is belangrijk.  Weinig middelen voor onderzoek omtrent migratie.  Diverse meningen over al dan niet verplichten en quota.  Geen feedback over criterium ‘interculturaliteit’  Verderzetting actielijn ‘interculturaliteit’? Wat met metingen? Concrete verwachtingen? Belonen, stimuleren, afstraffen?
 14. 14. 4. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET BELEID  Actieplan Interculturaliseren  Nadruk te vaak op resultaatsindicatoren en weinig op processen.  Gevoel dat inspanningen niet worden gehonoreerd en te weinig erkenning voor inspanningen.  Onvoldoende middelen de voorbije jaren om intenties te realiseren.  Te weinig ruimte om te experimenteren.  Om inspanningen en processen in kaart te brengen moet een kwalitatief meetinstrument ontwikkeld worden.
 15. 15. 4. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET BELEID  Uitdagingen  Hoe verhoudt thema ‘migratie’ zich t.o.v. thema ‘interculturaliseren’?  Experimenteren  Vrije, flexibele ruimte binnen beleidsplan om te experimenteren, los van resultaten?  Experimenten kunnen opzetten.  Kan overheid kleine projecten ondersteunen?  nu veel via Participatiedecreet maar daar ook niet evident.  Gedifferentieerd kijken naargelang de organisatie (ligging, identiteit, grootte): onderhandelingsruimte bij beheersovereenkomsten over inzetten van migratie, diversiteit, …  Intersectoraal samenwerken stimuleren/mogelijk maken.  Wat met criterium ‘interculturaliteit’? (feedback, meting, concrete verwachtingen)
 16. 16. 5. NETWERKEN EN SAMENWERKEN  Vaststellingen  Thema één van meest vernoemde.  Belang van verbindingen leggen.  Basishouding! Netwerken als een meerwaarde. Leerproces. Dwarsverbanden zoeken, vertrouwen opbouwen, participatief, hedendaags.  Mentaliteit: samenwerken is loslaten!  Wens om andere sectoren beter te leren kennen, vooral concreet: opbouwwerk, zelforganisaties, integratie, jeugd, …  Begin voor aandacht erfgoed door andere sectoren, maar niet zo benoemd. Erfgoedbewustzijn stimuleren bij andere sectoren.  Voor andere sectoren is erfgoed een ‘bindend element’ voor sociale cohesie.  Eigenaarschap van andere sectoren.  Inzetten op o.a. zelforganisaties.
 17. 17. 5. NETWERKEN EN SAMENWERKEN  Vaststellingen  Afstemmen van acties i.v.m. overbevraging.  Rol erfgoedorganisaties: faciliteren, ondersteunen, financieren.  Buurtprojecten zijn dankbaar. Lokaal inspelen.  Rekening houden met andere verwachtingen, doelstellingen, jargon. Met werkwijze: vrijwilligers/professionelen, andere werkthema’s (welzijn!)  Evenwichtsoefening: erfgoed als middel of doel.  Belang van sleutelfiguren die de diverse werelden kennen.  Netwerken = gericht communiceren, op maat, win-win, concreet, relevant, …  Inhoudelijk, maar ook infrastructureel.
 18. 18. 5. NETWERKEN EN SAMENWERKEN  Actieplan Interculturaliseren  Sectoren zetten weinig in op netwerken en samenwerken.  Sectoren zetten vooral in op aangepaste communicatiebenaderingen.  Weinig netwerken opgezet, echte samenwerkingsverbanden of een echte ‘interculturele’ mix nagestreeft.  Te veel VOOR de doelgroep, i.p.v. MET.  Te weinig ingezet op ‘ownership’ van onderuit.
 19. 19. 5. NETWERKEN EN SAMENWERKEN  Uitdagingen  Concrete engagementen binnen de eigen regio opnemen, i.c. buurtprojecten.  Investeren in leren (kennen van) netwerken.  Kennismakingsdagen organiseren.  Collegabijeenkomsten voor afstemmen van afspraken en delen van ervaringen.  Hoe kunnen we erfgoed op de agenda’s krijgen van andere sectoren? Ook beleidsmatig?  Projecten ondersteunen van andere sectoren. Zelf prospecteren.  Andere sectoren inschrijven in je beleidsplan! (stakeholders)
 20. 20. 6. LOKALITEIT  Vaststellingen  Lokale omgeving als getuige van migratie.  Brede blik: mechanismes van in- en uitsluiting: wie is lokaal een vreemdeling, wie is een lokale familie? …  Vertrekken van eigenheid lokale context.  De-lokaliseren van je werking: actief ipv receptief.  Vaak samenwerking nodig om visies te overstijgen.  Organisaties stimuleren om maatschappelijker te gaan werken.  Lokale besturen zouden meer participatieprojecten moeten aangaan. Nu kunnen diverse domeinen beleidsmatig moeilijk samenwerken.  Lokale dynamiek: hoe kan je in diverse agenda’s passen?
 21. 21. 6. LOKALITEIT  Actieplan Interculturaliseren  Gedifferentieerd kijken: rekening houdende met verschillende types van organisaties (grootte, geografische ligging, identiteit).  Nu gaat beleid te veel uit van ideaaltype en te veel nadruk op integrale benadering.  Uitdagingen  Rekening houden met type organisatie (grootte, regio, prof/vrijwillig)  Stimuleren van participatief werken, erfgoed als sociale cohesie. Maatschappelijker gaan werken.  Vertrekken van lokale krachten, eigenheden en die een niveau hoger tillen (vergelijkingen, regio overschrijdend …).  Lokale trekkers.  Zelfreflectie.
 22. 22. 7. ERVARINGSUITWISSELING INTERVISIE  Vaststellingen  Belangrijk thema.  Delen van ervaringen cruciaal (mogelijke partners, werkwijze, do’s en don’ts, bezigheden, opportuniteiten van andere sectoren, nieuwe ontwikkelingen, …)  Liever fysische bijeenkomsten dan virtuele.  Gemengde collegagroepen: erfgoedsector én andere sectoren  Vrijwillige werkbezoeken.  Sporen nalaten van eerdere ervaringen. Projectendatabase? Wat met Kennisknooppunt Interculturaliseren?
 23. 23.  Uitdagingen  Organiseren van (inter)sectorale collegagroepen.  Werkbezoeken: ‘nodigt uit’  Virtuele database nuttig van projectfiches?  Rol van Kennisknooppunt Interculturaliseren?  Jaarlijks: de ‘Generale’ van erfgoed en migratie? 7. ERVARINGSUITWISSELING INTERVISIE
 24. 24. 8. METHODIEKEN  Vaststellingen  Aantal methodieken populair, maar niet allemaal even goed gekend: mondelinge geschiedenis, sociaal-artistiek werken, ‘geschiedenis-van-onderuit’, immaterieel cultureel erfgoed, cultuur van alledag, sociaal-pedagogisch werken…  Mede-eigenaarschap van partners.  Cultuur van alledag meer mogelijkheden om stereotypes te overstijgen, om verbindingen te leggen.  Actieplan Interculturaliseren  Organisaties die tot acties overgaan, situeren die het vaakst op het vlak van toeleiding (aangepaste communicatie, kennismakingsactiviteiten, …)
 25. 25. 8. METHODIEKEN  Uitdagingen  Gedeelde thema’s/mede-eigenaarschap/beslissingsrecht: netwerken zal cruciaal zijn om vragen van andere sectoren zelf tot jouw organisatie te laten komen.  Onderzoeken van mogelijkheden sociaal-artistiek werken.  Stimuleren van sociaal-agogische vaardigheden in de erfgoedorganisaties.  Stimuleren van expertise omtrent mondelinge geschiedenis in een diverse/sociale context.  …
 26. 26. 9. ONDERWIJS/ONDERZOEK  Vaststellingen  Meer symbiose nodig tussen onderzoek aan univs/hogescholen en erfgoedsector (duiding kunnen geven, nostalgie vermijden)  Doorstroom van onderzoeken over migratie zou beter kunnen.  Rol van geschiedenisonderwijs: geen gedeeld verleden.  Scholen vaak met erfgoed/diversiteit bezig maar niet zo ervaren.  Uitdagingen  Projecten aangaan voor onderwijs die lokale geschiedenis op een alternatieve manier laten zien.  Bijscholing voor geschiedenisleerkrachten organiseren?  Voor scholen: beschrijvend werken, herkenbaarheid.
 27. 27. 10. INTER- EN TRANSNATIONALE AANDACHT  Vaststellingen  Voorbeelden / organisaties uit het buitenland zijn interessant maar geen tijd om het op te volgen.  Internationale contacten komen eerder informeel tot stand.  Internationale werking geen excuus om niet te werken aan lokale diaspora.  Potentiële kansen: inspelen op culturele akkoorden en samenwerkingsverbanden met organisaties uit thuislanden.  Transnationale verbanden amper aan de orde/onderzocht.  Besturen stellen dit niet als prioriteit.  Uitdagingen  Hoe kunnen we meer aandacht voor transnationale ontwikkelingen stimuleren?  Samenwerken met onderzoekers uit ‘thuislanden’.
 28. 28. EN NU?  Discussies in doorschuifgroepjes  Leren netwerken  Wat zijn de basisvoorwaarden om te gaan netwerken en samenwerken?  Lokaliteit  Op welke manier kunnen we op lokaal niveau werken aan aandacht voor migratie?  Intervisie  Op welke manier kunnen we van elkaar leren?  Methodieken  Met welke methodieken kunnen we aan de slag? ‘6 hoeden methode’ 20 minuten per groep Daarna plenum
 29. 29. Hoeden-methode  Blauw: Jij bent de beleidsmens  Wit: Jij bent de wetenschapper.  Rood: Jij bent een gevoelsmens!  Geel: Jij draagt het optimistische petje.  Zwart: Jij bent de advocaat van de duivel!  Groen: Jij bent de alternatieve creatieveling.

×