Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20091215 Naar een cijferboek cultureel erfgoed

1,311 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20091215 Naar een cijferboek cultureel erfgoed

 1. 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed Naar een cijferboek cultureel erfgoed (2009-2011) 15 december 2009 Jeroen Walterus
 2. 2. <ul><li>Het traject ‘cijferboek cultureel erfgoed’ </li></ul><ul><li>Scope: gegevens van alle types van (erkende) erfgoedorganisaties </li></ul><ul><li>Werkwijze: </li></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van betrouwbare methodes om kwantitatieve gegevens te verzamelen en te meten (set van indicatoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een instrument voor het verzamelen, rapporteren en vergelijken van deze gegevens </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 3. 3. <ul><li>Kadert in doelstellingen Prisma: </li></ul><ul><ul><li>De evolutie van de sector in beeld brengen via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar cijfermateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Het potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het cultureel-erfgoedveld detecteren en onderbouwen </li></ul></ul><ul><li>Samenwerking FARO met Agentschap Kunsten en Erfgoed en Departement CJSM </li></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 4. 4. <ul><li>Framework: indicatoren voor cultureel erfgoed: </li></ul><ul><ul><li>Draagvlakindicatoren/kernindicatoren: Beleidsrelevante kernindicatoren die het draagvlak van/voor cultureel erfgoed meten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestuurlijk draagvlak (beleidsniveau, ambtelijk niveau) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijk draagvlak (middenveld, de burger ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sectorale voortgangsindicatoren: Indicatoren die de vooruitgang of evoluties in de werking van de (erkende) sector CE monitoren op organisatieniveau </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Cijferboek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contextvariabelen: Evoluties op maatschappelijk, demografisch, sociaal-economisch,… gebied, die een impact hebben op het draagvlak. (verklarende variabelen) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 5. 5. <ul><li>Sectorale voortgangsindicatoren, zoals o.a. over: </li></ul><ul><ul><li>Organisatie (statuut, bestuur, structuur, planning en beleid …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel (samenstelling, beleid, vorming,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Publieksactiviteiten en -participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Expertise-ontwikkeling/uitwisseling (vorming, publicaties,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Collecties (en ontsluiting) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT en digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsaspecten (samenwerkingen, draagvlak, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>(zelf)evaluatie vragen (tevredenheidsvragen) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 6. 6. <ul><li>Het cijferboek in verschillende onderdelen of stappen: </li></ul><ul><ul><li>Een tool voor online gegevensverzameling </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor gegevensverwerking (databank) </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor online gegevensrapportering </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor online benchmarking (vergelijking) </li></ul></ul><ul><ul><li>(een publicatie in boekvorm) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 7. 7. <ul><li>(sectorale) voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>‘ Cijferboek Cultuur, Jeugd en Sport’ ( www.cijferboek.be/ ) (lokaal cultuurbeleid) </li></ul></ul><ul><ul><li>BIOS2 ( www.bibliotheekstatistieken.be/ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwarts ( www.kwarts.be ) voor de kunstensector </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekstaven ( www.boekstaven.be ) (FOV) (SCW) </li></ul></ul><ul><li>Cultureel-erfgoedsector: nog geen meetinstrument </li></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 8. 8. <ul><li>Essentiële vragen: </li></ul><ul><ul><li>Welke gegevens? (set indicatoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiens gegevens? (welke organisaties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Welk doel, finaliteit, gebruik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Randvoorwaarden? (juridisch, technisch,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten? </li></ul></ul><ul><ul><li>-> haalbare oplossingen die rekening houden met diversiteit van de cultureel-erfgoedsector </li></ul></ul><ul><ul><li>-> evenwicht tussen wensen sector en beleid </li></ul></ul><ul><li>Werkgroep cijferboek: </li></ul><ul><ul><li>Oplossingen zoeken voor knelpunten, vragen,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Input geven op set van indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback geven op de workflow (procedures) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 9. 9. <ul><li>Huidige status: </li></ul><ul><ul><li>Akkoord tussen CJSM (MOD-ITB), Agentschap K&E en FARO over uitvoeringsmodaliteiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MOD ontwikkelt applicatie voor online gegevensverzameling (bevraging) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agentschap K&E en FARO ontwikkelen indicatorenset en vragenlijst, in overleg met sector (werkgroep, klankbordgroep) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FARO volgt onderzoek op en rapporteert </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Methodologische ondersteuning en afstemming: SVR </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe expertise (bijzondere opdracht CJSM) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 10. 10. <ul><li>Timing: </li></ul><ul><ul><li>Indicatorenset (juni 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling en testen applicatie (zomer 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevraging (test-nulmeting): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkende organisaties: najaar 2010 (refjaar 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet erkende organisaties: begin 2011 (refjaar 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rapportering, evaluatie en bijsturing: 1 e jaarhelft 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgende bevraging: najaar 2011 (refjaar 2010) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 11. 11. <ul><li>‘ het cijferboek’ </li></ul><ul><ul><li>… als on line omgeving voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapportering op maat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benchmarking (vergelijking op anonieme basis) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Downloaden gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>… als gedrukte publicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>… . Is voorzien voor 2012 (na 2e bevraging 2011) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 12. 12. <ul><li>Mogelijke rol sectorale ‘ondersteuningscentra’ (erfgoedcellen, expertisecentra, koepelverenigingen, samenwerkingsverbanden,…): </li></ul><ul><ul><li>Sensibiliseren eigen (deel)sectoren over het cijferboek cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>opzetten van begeleiding en vorming (‘hoe het cijferboek invullen’) i.s.m. FARO </li></ul></ul><ul><ul><li>Mee opvolgen van de respondenten i.s.m. FARO </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback en validatie van de resultaten (nulmeting) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 13. 13. vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed

×