20110914 omgevingsonderwijs en erfgoed sdm

4,021 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20110914 omgevingsonderwijs en erfgoed sdm

 1. 1.
 2. 2. Omgevingsonderwijs en erfgoed<br />Sven De Maertelaere<br />Lector Wereldoriëntatie<br />Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />Onderzoek/ontwikkeling gesteund met de PWO-middelen van de Arteveldehogeschool<br />
 3. 3. Wanneer elementen uit de (leef)omgeving in de klaspraktijk worden gebruikt als leerinhoud of als illustratie dan spreekt men van omgevingsonderwijs.<br />Wat is omgevingsonderwijs?<br />
 4. 4. Wat is omgevingsonderwijs?<br />Van Riessen, M., & van Manen, I. (2006). Omgevingsonderwijs. Van project naar praktijk. assen: Van Gorcum. p. 34<br />
 5. 5. De omgeving bestaat uit …<br />Materiële elementen<br />van menselijke oorsprong<br />van natuurlijke oorsprong<br />biotische<br />abiotische<br />Niet-materiële elementen<br />Wat is omgevingsonderwijs?<br />
 6. 6. Canon-cultuurcel– 2008<br />Erfgoed zijn alle materiële en immateriële uitingen en sporen van menselijke handelingen uit het verleden en het heden, waaraan we als individu of als samenleving in het heden bewust of onbewust een waarde hechten en die we bewaren voor de toekomst. <br />Wat is cultureel erfgoed?<br />
 7. 7. Wat is erfgoededucatie?<br />
 8. 8.
 9. 9. Omgevingsonderwijs en erfgoededucatie in het basisonderwijs<br />Het basisonderwijs …<br /><ul><li>richt zich op de leefomgeving van de kinderen.
 10. 10. sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.
 11. 11. vertrekt vanuit ervaringen in de concrete realiteit.
 12. 12. …</li></li></ul><li>WERELDORIËNTATIE: BEGRIPSOMSCHRIJVING<br />Doelen volgens de eindtermen?<br />Kennis en inzicht verwerven in <br />zichzelf<br />hun omgeving <br />hun relaties tot die omgeving<br />Vaardigheden verwerven voor interactie met die omgeving<br />Positieve houding ontwikkelen t.a.v. zichzelf en hun omgeving<br />(omgeving = de fysische, sociale en culturele omgeving)<br />
 13. 13. Troeven omgevingsonderwijs<br />Omgevingsonderwijs…<br /><ul><li>biedt een krachtige leeromgeving en stimuleert dus actief en zelfstandig leren.
 14. 14. leidt tot ervaringskennis.
 15. 15. motiveert leerlingen en leerkrachten.
 16. 16. stimuleert de interactie tussen mensen.
 17. 17. creëert rijke kansen voor thematisch en projectmatig werken (vakoverschrijdend werken).
 18. 18. is een manier om waardering voor en een band met de omgeving op te bouwen.
 19. 19. biedt kansen om met organisaties in de buurt samen te werken (ev. subsidiëring mogelijk).
 20. 20. …</li></ul>Naar: Van Riessen, M., & van Manen, I. (2006). Omgevingsonderwijs. Van project naar praktijk. assen: Van Gorcum. pp. 41-43<br /> <br />
 21. 21. Belemmeringen voor omgevingsonderwijs<br /><ul><li>Vele leerkrachten kennen niet meer zo goed de omgeving van de school waar ze onderwijzen.
 22. 22. De handboeken zijn niet of in beperkte mate gericht op de plaatselijke schoolomgeving.
 23. 23. Bronnen voor omgevingsgerichte informatie zijn te weinig gekend.
 24. 24. …</li></li></ul><li>Troeven erfgoededucatie<br /><ul><li>Via erfgoededucatie verwerven kinderen kennis en inzicht in zichzelf, hun omgeving en hun relatie met die omgeving.
 25. 25. Erfgoed is een (onbewust of bewust) deel van de leef- en belevingswereld van kinderen.
 26. 26. Erfgoededucatie is steeds leergebiedoverschrijdend.(wereldoriëntatie, muzische vorming, taal, …).
 27. 27. Erfgoed getuigt van de diversiteit in de samenleving. Het zet aan tot dialoog.
 28. 28. Via erfgoededucatie verwerven kinderen aan aantal basisvaardigheden (multisensorieel waarnemen, vragen stellen, informatie opzoeken, interpreteren, waardering uiten, …).
 29. 29. Erfgoededucatie biedt tal van uitdagende activiteiten in alle jaren van het lager onderwijs.
 30. 30. Erfgoededucatie bevordert de creativiteit!
 31. 31. …</li></li></ul><li><ul><li>Het begrip is niet gekend op het werkveld?
 32. 32. Waar situeert erfgoededucatie zich in de leerplannen?
 33. 33. Het onderwijs is overbevraagd. Wij doen al aan erfgoededucatie!(kunsteducatie, media-educatie, herinneringseducatie, ondernemerschap, vredeseducatie, mensenrechteneducatie, ontwikkelingseducatie, milieueducatie, seksuele en relationele vorming, zee-educatie, politieke vorming, verkeerseducatie, actief burgerschap, gezondheidseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, …)
 34. 34. Heeft erfgoededucatie een meerwaarde?
 35. 35. …</li></ul>Belemmeringen voor erfgoededucatie<br />
 36. 36. PWO-onderzoek "Omgevingsboek", uitgevoerd door de KaHoSint-Lieven<br />Dhr. E. Declercq<br />Haal meer uit je omgeving! Bronnen voor omgevingsonderwijs<br />
 37. 37. Haal meer uit je omgeving! Bronnen voor omgevingsonderwijs<br />
 38. 38. Praktijkvoorbeelden <br />uit <br />het lager onderwijs<br />
 39. 39. Studenten aan de slag voor een erfgoedorganisatiein het kader van profilering<br />
 40. 40. <ul><li>Laagdrempelige verspreiding van de projecten in het kader van erfgoededucatie en omgevingsonderwijs via het www.
 41. 41. Opstarten van omgevingsboeken door studenten OLO2 in het kader van didactiek wereldoriëntatie. </li></ul>Toekomst?<br />
 42. 42. Omgevingsonderwijs en wiskunde<br />Project van G. Van Keymeulen (link)<br />

×