Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

200810 West Inge Vn Def

1,096 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

200810 West Inge Vn Def

 1. 1. Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Digitale beelddatabank 25 september 2008 Inge Van Nieuwerburgh
 2. 2. Overzicht <ul><li>De Universiteitsbibliotheek Gent </li></ul><ul><li>Workflow digitalisering (met vgl Westhoek verbeeldt) </li></ul><ul><li>BOM-Vl </li></ul>
 3. 3. De Universiteitsbibliotheek <ul><li>Totale collectie: ca 48 lkm </li></ul><ul><li>Ca. 380.000 boeken pré 1900 </li></ul><ul><li>1 miljoen vliegende bladen </li></ul><ul><li>15.000 affiches </li></ul><ul><li>5500 handschriften </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Scaninfrastructuur </li></ul><ul><li>Restauratieatelier </li></ul><ul><li>Catalografie </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Bewaarbibliotheek </li></ul><ul><li>En gespecialiseerd personeel </li></ul>
 5. 6. RECOLLECTING LANDSCAPES 1904 – 1980 – 2004 <ul><li>Tentoonstelling SMAK 25.02.2006 - 21.05.2006 </li></ul>
 6. 7. RECOLLECTING LANDSCAPES <ul><li>MASSART </li></ul><ul><li>CHARLIER </li></ul><ul><li>KEMPENAERS </li></ul>18 juni 1904 25 juli 1980 12 november 2003 Berlare
 7. 17. Workflow digitalisering <ul><li>Voortraject </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><li>Scanning </li></ul><ul><li>Quality control </li></ul><ul><li>Opslag en archivering </li></ul><ul><li>Ontsluiting </li></ul>
 8. 18. Voortraject <ul><li>Doel van digitalisering? </li></ul><ul><ul><li>Hier goed omschreven </li></ul></ul><ul><li>Materiaalselectie </li></ul><ul><ul><li>Duidelijke selectiecriteria </li></ul></ul><ul><li>Vastleggen kwaliteitscriteria </li></ul><ul><ul><li>Het is op voorhand duidelijk aan welke criteria moet worden voldaan </li></ul></ul>
 9. 19. <ul><li>Restauratie? </li></ul><ul><ul><li>Is hier van minder belang </li></ul></ul><ul><li>Rechten </li></ul><ul><ul><li>er wordt toestemming tot gebruik gevraagd </li></ul></ul>
 10. 20. <ul><li>Mappenstructuur </li></ul><ul><ul><li>Hier minder uitgewerkt </li></ul></ul><ul><li>Filename </li></ul><ul><ul><li>Consequentie wordt aangeraden </li></ul></ul><ul><li>Schatting opslag </li></ul><ul><ul><li>??? </li></ul></ul>
 11. 21. Metadata <ul><li>Descriptieve: auteur, trefwoord, titel, etc. </li></ul><ul><ul><li>Uitstekende beschrijving, maar welke standaard?? </li></ul></ul><ul><li>Rechten: wat mag ermee gebeuren, wie bezit? … </li></ul><ul><ul><li>Wordt in de metadata beschreven </li></ul></ul><ul><ul><li>CR OK, portretrecht: moeilijk issue </li></ul></ul><ul><li>Administratieve: wie heeft gescand? Wie heeft metadata toegevoegd, … </li></ul><ul><ul><li>Is niet onmiddellijk duidelijk </li></ul></ul>
 12. 22. <ul><li>Technische: specs scanner, welke tiff, etc </li></ul><ul><ul><li>Wordt normaal gezien in de tiff opgeslagen </li></ul></ul><ul><li>Structurele: relatie van verschillende objecten, samenhang </li></ul>
 13. 23. <ul><li>Standaarden!!! Maakt uitwisseling makkelijker </li></ul><ul><li>PREMIS, ORE, MARC, MPEG, TIFF, JPEG2000, MXF, …. </li></ul>
 14. 24. Descriptieve metadata <ul><li>Standaarden: MARC, ISAD(G), MODS, Dublin Core, P/META, …. </li></ul><ul><li>Automatisch toekennen??? </li></ul><ul><ul><li>OCR: zie ook project IMPACT van KB Nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Patroonherkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeldherkenning </li></ul></ul><ul><li>Inbreng gebruikers / vrijwilligers / experten </li></ul>
 15. 27. <ul><li>Title Information Title </li></ul><ul><li>Campbell County, Wyoming / Name:Corporate Name Part </li></ul><ul><li>Campbell County Chamber of Commerce Type of Resource cartographic Genre (MARCGT) map Origin Information Place </li></ul><ul><li>Place Term:Code (MARC Country Code) </li></ul><ul><li>wyu Place </li></ul><ul><li>Place Term:Text </li></ul><ul><li>[Gillette, Wyo.] Publisher </li></ul><ul><li>Campbell County Chamber of Commerce Date Issued </li></ul><ul><li>[1982?] Date Issued (encoding=&quot;marc&quot;) </li></ul><ul><li>1982 Issuance </li></ul><ul><li>monographic Language Language Term:Code (ISO 639-2B) </li></ul><ul><li>eng Physical Description Extent </li></ul><ul><li>1 map ; 33 x 15 cm. Note:Statement of Responsibility this map reproduced by Campbell County Chamber of Commerce. Note In lower right corner: Kintzels-Casper. Subject (LCSH) Geographic </li></ul><ul><li>Campbell County (Wyo.) Topic </li></ul><ul><li>Maps Classification (LCC) G4263.C3 1982 .C3 Record Information Record Content Source </li></ul><ul><li>DLC Record Creation Date (encoding=&quot;marc&quot;) </li></ul><ul><li>830222 Record Change Date (encoding=&quot;iso8601&quot;) </li></ul><ul><li>19830426000000.0 Record Identifier </li></ul><ul><li>5466714 </li></ul>MODS: HTML
 16. 28. <ul><li>  <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> </li></ul><ul><li>- <mods xmlns:xlink=&quot; http://www.w3.org/1999/xlink &quot; version=&quot; 3.0 &quot; xmlns:xsi=&quot; http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance &quot; xmlns=&quot; http://www.loc.gov/mods/v3 &quot; xsi:schemaLocation=&quot; http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd &quot;> </li></ul><ul><li>- <titleInfo> </li></ul><ul><li>  <title> Campbell County, Wyoming / </title> </li></ul><ul><li>  </titleInfo> </li></ul><ul><li>- <name type=&quot; corporate &quot;> </li></ul><ul><li>  <namePart> Campbell County Chamber of Commerce </namePart> </li></ul><ul><li>  </name> </li></ul><ul><li>  <typeOfResource> cartographic </typeOfResource> </li></ul><ul><li>  <genre authority=&quot; marcgt &quot;> map </genre> </li></ul><ul><li>- <originInfo> </li></ul><ul><li>- <place> </li></ul><ul><li>  <placeTerm authority=&quot; marccountry &quot; type=&quot; code &quot;> wyu </placeTerm> </li></ul><ul><li>  </place> </li></ul><ul><li>- <place> </li></ul><ul><li>  <placeTerm type=&quot; text &quot;> [Gillette, Wyo.] </placeTerm> </li></ul><ul><li>  </place> </li></ul>MODS: XML
 17. 29. <ul><li><publisher> Campbell County Chamber of Commerce </publisher> </li></ul><ul><li>  <dateIssued> [1982?] </dateIssued> </li></ul><ul><li>  <dateIssued encoding=&quot; marc &quot;> 1982 </dateIssued> </li></ul><ul><li>  <issuance> monographic </issuance> </li></ul><ul><li>  </originInfo> </li></ul><ul><li>- <language> </li></ul><ul><li>  <languageTerm authority=&quot; iso639-2b &quot; type=&quot; code &quot;> eng </languageTerm> </li></ul><ul><li>  </language> </li></ul><ul><li>- <physicalDescription> </li></ul><ul><li>  <extent> 1 map ; 33 x 15 cm. </extent> </li></ul><ul><li>  </physicalDescription> </li></ul><ul><li>  <note type=&quot; statement of responsibility &quot;> this map reproduced by Campbell County Chamber of Commerce. </note> </li></ul><ul><li>  <note> In lower right corner: Kintzels-Casper. </note> </li></ul><ul><li>- <subject authority=&quot; lcsh &quot;> </li></ul><ul><li>  <geographic> Campbell County (Wyo.) </geographic> </li></ul><ul><li>  <topic> Maps </topic> </li></ul><ul><li>  </subject> </li></ul><ul><li>  <classification authority=&quot; lcc &quot;> G4263.C3 1982 .C3 </classification> </li></ul><ul><li>- <recordInfo> </li></ul><ul><li>  <recordContentSource> DLC </recordContentSource> </li></ul><ul><li>  <recordCreationDate encoding=&quot; marc &quot;> 830222 </recordCreationDate> </li></ul><ul><li>  <recordChangeDate encoding=&quot; iso8601 &quot;> 19830426000000.0 </recordChangeDate> </li></ul><ul><li>  <recordIdentifier> 5466714 </recordIdentifier> </li></ul><ul><li>  </recordInfo> </li></ul><ul><li>  </mods> </li></ul>
 18. 30. Scannen <ul><li>Apparatuur: </li></ul><ul><ul><li>Goede keuze apparatuur: goed informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhoud: eg glasplaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Software toegankelijk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekenwieg OK? </li></ul></ul>
 19. 32. <ul><li>Colour management </li></ul><ul><li>Hardware en software </li></ul><ul><li>Belichting </li></ul><ul><li>Lokaal </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><ul><li>Software wordt voorzien, hardware?? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij mensen thuis scannen </li></ul></ul>
 20. 34. Quality control <ul><li>Elke beeld aanwezig? </li></ul><ul><li>Elk beeld gelukt? Niet wazig? </li></ul><ul><li>Kleuren OK? Adhv kleurkaarten </li></ul><ul><ul><li>Probeer af en toe de scanners te calibreren </li></ul></ul>
 21. 35. Opslag en archivering <ul><li>Zeer grote kost </li></ul><ul><li>Opslagsysteem met back up, mirror </li></ul><ul><li>Geen CD’s / DVD’s! </li></ul><ul><li>Emulatie / transcodering / migratie </li></ul><ul><li>Locatie: airco, waterdicht, luchtcirculatie </li></ul>
 22. 36. <ul><ul><li>Memorix </li></ul></ul><ul><ul><li>Back-up op tweede site? </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel bij privébedrijf? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lange-termijnopslag? </li></ul></ul>
 23. 37. Ontsluiting <ul><li>Hoe beelden aanbieden? </li></ul><ul><li>Dedicated website? </li></ul><ul><li>Op een hoop? </li></ul><ul><li>Experts aanspreken voor context? </li></ul><ul><li>Annotatie door “de gebruiker”? = web 2.0 </li></ul>
 24. 42. <ul><li>Aankoop / ontwikkeling software </li></ul><ul><li>Configuratie aangekochte software </li></ul><ul><li>Uitbesteding </li></ul><ul><ul><li>Hier: memorix </li></ul></ul>
 25. 45. <ul><li>Open architectuur: hergebruik van data </li></ul><ul><li>Machine-to-machine readable </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul>
 26. 46. <ul><li>DE BEELDDATABANK </li></ul><ul><li>IN </li></ul><ul><li>WWW.ROUTEYOU.COM </li></ul>
 27. 49. BOM-Vl <ul><li>Idee van centraal archiveringssysteem </li></ul><ul><li>Met goede ontsluiting </li></ul><ul><li>Zowel voor grote als kleine instellingen als bedrijven </li></ul><ul><li>Centraliseren expertise </li></ul>
 28. 50. Partners <ul><li>Universiteitsbibliotheek is geen onderzoekspartner, wel “praktijk”partner </li></ul><ul><li>Andere cultuurpartners: Faro, VTI, BAM en Muziekcentrum Vlaanderen </li></ul><ul><li>Omroepen: regio / landelijk (ook WTV / focus TV) </li></ul><ul><li>Onderzoeksgroepen </li></ul><ul><li>Mediabedrijven </li></ul>
 29. 51. Werkpakketten <ul><li>Gebruikersnoden </li></ul><ul><li>Archivalisering en selectie </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><li>Rechten </li></ul><ul><li>Business models </li></ul><ul><li>Demonstrator </li></ul>
 30. 52. Lessons learned <ul><li>Doen, met vallen en opstaan! </li></ul><ul><li>Niet wachten tot je alle details kent, dan begin je nooit! </li></ul><ul><li>Roep expertise in! </li></ul>
 31. 53. <ul><li>http://lib.ugent.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×