SlideShare a Scribd company logo

Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran

Nota padat dan ringkas bagi subjek ini. Sesuai untuk digunakan sebagai bahan ulangkaji. Bukan disediakan oleh saya. Segala kredit ditujukan kepada pemilik asal.

1 of 21
Download to read offline
1
KONSEP BUDAYA & KEPENTINGAN
MEMAHAMI KONSEP BUDAYA
Pengertian & Konsep Budaya
 Perkataan budaya merupakan
cantuman perkataan Sanksrit dan
Melayu.
 Bahasa Sanskrit
– ‘Buddhayah’, terbentuk dari kata
‘buddhi (budi pekerti atau akal)’
diertikan sbg hal2 yg berkaitan
dgn budi dan akal.
 Bahasa Melayu
- Daya yg bermaksud kekuatan,
tenaga dan pengaruh.
 Kamus Dewan
- Budaya: Tamadun, peradaban,
kemajuan fikiran, berkelakuan
dan akal budi.
- Kebudayaan:
o keseluruhan cara hidup yg
merangkumi cara bertindak,
berkelakuan dan berfikir.
o Hasil kegiatan dan penciptaan
yang berupa kebendaan atau
kerohanian sesuatu msyrkt.
 Herskovits (1948)
- kebudayaan sebagai sesuatu yang
diwarisi secara turun-menurun
dari satu generasi ke satu
generasi yang lain, yang
kemudiannya disebut sebagai
superorganic.
 Taylor (1871)
- Kebudayaan dari segi antropologi
merupakan keseluruhan yg
kompleks dimana di dalamnya
terkandung pengetahuan,
kepercayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat dan
kemampuan2 lain yg didapati
seseorang sebagai anggota
masyarakat.
 Ringkasnya budaya adlh cara hidup
(bahasa). Satu cara hidup org ramai
termasuk pemikiran, nilai
kepercayaan, pandangan dan tabiat
berfikir (istilah).
 Selain itu, budaya juga merujuk
kepada apa jua yg terdapat dlm
persekitaran spt kesenian, barangan,
kepercayaan, makanan, pakaian,
agama, bahasa.
 Ciri-ciri Budaya
- Perlu dipelajari
- Dikongsi
- Bersifat sejagat
- Boleh diwarisi
- Berubah-ubah
- Mempunyai unsur simbolik
- Mempunyai kuasa moral yg
menimbulkan kesefahaman dlm
masyarakat (normatif).
2
 Komponen budaya:
1) Budaya kebendaan
- Merujuk kepada ciptaan
masyarakat yg nyata dan
konkrit.
- Cth: peralatan & kelengkapan
hidup seperti rumah, barang2,
pakaian.
2) Budaya bukan kebendaan
- Ciptaan2 abstrak yg
diwariskan dari satu generasi
ke satu generasi berikutnya
- Cth: kepercayaan, adat
istiadat, peraturan/pantang
larang.
 Unsur utama budaya:
1) Simbol atau lambang
- Merupakan apa sahaja yang
mempunyai makna kepada
masyarakat yang berk0ngsi
budaya.
- Kebiasaannya ialah objek
fizikal.
- Cth: keris sbg lambang
keberanian/kepahlawanan.
2) Bahasa
- Alat komunikasi untuk
berhubung secara lisan atau
bukan lisan.
- Memainkan peranan utama
dalam perhubungan antara
ahli masyarakat.
3) Nilai dan kepercayaan
- Standard yg digunakan utk
menilai keadaan masyarakat.
- Menentukan bagaimana
manusia menilai kebaikan,
kecantikan dan keinginan yang
menjadi garis panduan umum.
- Kepercayaan: rumusan dan
tafsiran tentang masa kini
atau ramalan pada masa
depan.
- Nilai: prinsip-prinsip umum
yang berasaskan kepercayaan
4) Norma
- Peraturan atau ketentuan yg
telah menjadi kebiasaannya
yang dijangka akan dipatuhi
oleh setiap anggota
masyarakat (Kamus Dewan).
- Peraturan yang membimbing
perlakuan seseorang ahli
masyarakat.
- Standard yang dipersetujui
bersama dalam masyarakat.
- Norma proskripsif
o Menggariskan apa yang
tidak boleh dilakukan.
- Norma preskripsif
o Menjelaskan apa yang
perlu dilakukan.
- Norma biasanya dipindahkan
melalui bahasa dari satu
generasi ke generasi yang lain
secara tidak formal.
5) Teknologi
- Merupakan artifak dan
kaedah yang digunakan dalam
kehidupan seharian sesuatu
kelompok sosial.
3
Kaum & Etnik di Malaysia
 Rakyat Malaysia terdiri daripada
pelbagai bangsa dan agama.
 Kepelbagaian kaum dan etnik adalah
ekoran daripada pembentukan
masyarakat majmuk.
 Terdiri daripada pelbagai bangsa dan
kelompok:
- Melayu
- Cina
- IndIa
- Asli
- Bumiputera Sabah dan Sarawak
 Kaum Melayu merupakan etnik
terbesar (orang yang berbudaya
Melayu, bertutur dalam bahasa
Melayu dan beragama Islam).
 Bumiputera dianggap kaum asal
Malaysia, yang merangkumi pelbagai
kaum (Melayu, Dayak, Iban, Kadazan,
Kadazan Dusun).
Demografi Kaum & Etnik di Malaysia
 Demografi
- Kajian saintifik dan statistikal
tentang fertiliti (kelahiran),
mortaliti (kematian),
perkahwinan serta migrasi dan
bagaimana komponen ini berubah
mengikut masa serta
mempengaruhi saiz dan taburan
kependudukan manusia.
Kepentingan memahami Konsep Budaya
kepada Guru
 Guru bertanggungjawab memupuk
perpaduan dalam kalangan muridnya.
 Guru dapat menerapkan unsur-unsur
budaya kepada murid.
 Murid akan lebih mengenali budaya
yang terdapat di Malaysia.
 Nilai-nilai menghormati budaya orang
lain akan wujud dalam diri murid.
 Memupuk semangat perpaduan serta
untuk profesionalisme guru sendiri.
4
SOSIOBUDAYA & PERKEMBANGAN
SOSIOBUDAYA DALAM BILIK
DARJAH
Pengertian Sosiobudaya
 Sosio: kata awalan yg merujuk kpd
perkaitan tentang faktor sosial atau
kemasyarakatan.
 Budaya: menerangkan ttg keseluruhan
hidup manusia termasuk pemikiran dan
tingkah laku yg dihasilkan setelah
berlakunya proses pembelajaran
(Noriati, 2014).
 Sosiobudaya: suatu cara hidup manusia
yg sentiasa berkembang dan
bercampur gaul dengan pelbagai kaum
yg membentuk kepelbagaian dlm
masyarakat.
Teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner
 Urie Bronfenbrenner
 Penekanan terhadap persekitaran
kanak-kanak akan mempengaruhi
meraka dalam perkembangan
sosiobudaya.
 Interaksi antara kanak-kanak dengan
persekitaran boleh mempengaruhi
proses perkembangan dan
pertumbuhan kanak-kanak.
 Merujuk kepada konsep teori ini,
kanak-kanak merupakan individu yang
berada dalam ruang lingkup mikro
(berpusat di tengah) boleh
dipengaruhi oleh faktor persekitaran.
 Teori BronfenBrener mempunyai
implikasi terhadap diri seseorang
murid melalui lima sistem:
1) Mikrosistem
- Persekitaran yg terdekat
dimana kanak-kanak mempunyai
interaksi secara langsung dan
menghabiskan paling banyak
masa.
- Cth: Ibu bapa, adik-beradik,
rakan, jiran, sekolah.
2) Mesosistem
- Hubungan antara mikrosistem
dengan mikrosistem yang lain.
- Sebarang perkara yg berlaku
dalam satu mikrosistem dapat
mempengaruhi interaksi
dengan mikrosistem yang lain.
- Cth: keadaan di rumah dpt
mempengaruhi tingkah laku &
personaliti seseorang ketika
berada di sekolah.
- Guru berperanan penting dalam
pendidikan sahsiah murid dgn
cara menunjukkan sikap yang
baik kepada murid.
5
3) Ekosistem
- Pengalaman dgn persekitaran
yg tidak melibatkan murid
secara langsung tetapi
keputusan yang diambil dalam
persekitaran tersebut
memberi kesan kepada kanak-
kanak yg terlibat.
- Oleh itu, pengalaman individu
tersebut akan turut
mempengaruhi orang lain.
- Cth: Peraturan dan dasar yang
ditetapkan oleh kerajaan. BM
sbg bahasa kebangsaan dan
bahasa perpaduan. Murid
menggunakan BM sbg alat
pertuturan dlm interaksi sosial.
4) Makrosistem
- Melibatkan perkembangan
individu yang dipengaruhi oleh
norma, nilai dan amalan dalam
sesebuah masyarakat.
- Cth: Pandangan masyarakat
setempat terhadap meraikan
perayaan kaum lain. Sekiranya
ianya disambut baik olh
masyarakat sekeliling maka
perkembangan sosiobudaya
murid berlaku.
5) Kronosistem
- Perubahan keadaan dalam suatu
tempoh masa.
- Merujuk kepada pola peristiwa
dan transisi yang berlaku dalam
persekitaran individu di
sepanjang hayatnya.
- Cth: pembangunan kemajuan
dan teknologi. Perluasan bidang
TMK dalam kehidupan seharian.
Teori Perkembangan Sosiobudaya Lev
Vygotsky
 Lev Vygotsky
 Berpendapat bahawa interaksi sosial
kanak-kanak amat mempengaruhi
perkembangan kognitif mereka.
 Bahasa tutur dan pengaruh orang lain
dalam dunia sosial kanak-kanak
merupakan pengaruh penting dlm
perkembangan kognitif.
 Menenkankan interaksi sosial dan
kemahiran berbahasa.
 Empat konsep utama dalam teori ini:
1) Pendekatan Sosiobudaya
- Perkembangan sosiobudaya
berlaku dalam konteks sosial
iaitu melalui persekitaran dunia
kanak-kanak yang dikelilingi
dengan orang dewasa yang
berinteraksi dengan mereka
sejak mereka dilahirkan.
- Hasilnya, kanak2 akan dapat
menguasai tabiat dan
peraturan budaya, gaya bahasa,
penulisan serta simbol-
simbol.budaya.
- Interaksi ini mendorong
perkembangan kognitif mereka
dengan memberi makna
membina atau konstruk
pengetahuan.
6
2) Zon Perkembangan Proksimal
- Menerangkan mengenai
bagaimana kemahiran2 yang
sukar dilakukan oleh kanak2
boleh dijayakan dengan
bantuan dan bimbingan orang
dewasa atau rakan sebaya yang
lebih mahir.
- Zon perkembangan proksimal
ini bertujuan untuk menolong
kanak2 berkembang dari tahap
sosial kepada tahap peribadi.
3) Bantuan Perancah (Scaffolding)
- Mengubahsuai tahap sokongan
yg diberikan dan berkait rapat
dengan zon perkembangan
proksimal.
- Perbualan dan interaksi adalah
alat yg penting semasa proses
perancah utk mendapat konsep
baru dan lebih sistematik.
- Jenis perbualan:
o Secara bersendirian
o Komunikasi dgn org lain
- Perbualan akan membantu
pelajar menyusun konsep baru
secara lebih sistematik dan
bermakna dengan bantuan
individu yang lebih mahir.
4) Bahasa dan Pemikiran
- Kanak2 menggunakan perbualan
bukan setakat utk komunikasi
sosial, ttp juga membantu
mereka menyelesaikan tugas.
- Bahasa digunakan utk
merancang, membimbing,
memantau t/laku mkanak2.
Peranan Guru dalam Perkembangan
Sosiobudaya di Bilik Darjah
1) Menyediakan suasan PdPc yang
kondusif.
2) Menyemai nilai-nilai dalam proses PdPc
secara implisit mahupun eksplisit.
3) Menjalankan tugas dengan penuh
dedikasi dan professional (tidak wujud
unsur berat sebelah).
4) Berusaha memberi bimbingan dan
bantuan kepada murid.
5) Perancangan proses PdPc yang teratur
dan sistematik.

Recommended

Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanAhmad Fahmi
 
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaKanageswary Karunamoothei
 
Kaedah pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstualKaedah pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstualNor Hamizah Sahari
 
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3share with me
 
Apa itu pengajaran makro
Apa itu pengajaran makroApa itu pengajaran makro
Apa itu pengajaran makronanisaaid
 
Model disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterdimidur
 
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Atifah Ruzana Abd Wahab
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
 

More Related Content

What's hot

FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFNURLIDYAWATI JASMIN
 
Teori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneAlice Lee
 
Pendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifVince Here
 
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHIzny Atikah
 
Pengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumNoradilah Hj Nain
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
 
Pembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstualPembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstualzabidah awang
 
Maksud kurikulum
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulumshahrul93
 
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)Suhaida Anior
 
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranNik Ibrahim Nik Mat
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
 
PRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran MakroPRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran MakroAfifah Yusoff
 
Kemahiran set induksi
Kemahiran set induksiKemahiran set induksi
Kemahiran set induksiSohib AlQuran
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaranTien Yu Yu
 
Pengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Pengajaran Mikro: Pengajaran InduktifPengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Pengajaran Mikro: Pengajaran InduktifAnne Ummu Hurairah
 
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)cikgutika
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayasitiaishahmohamad
 
Edup3063 - Laporan pentaksiran ujian
Edup3063 -  Laporan pentaksiran ujianEdup3063 -  Laporan pentaksiran ujian
Edup3063 - Laporan pentaksiran ujianSakilah96
 

What's hot (20)

FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
 
Teori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagne
 
Pendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan Inklusif
 
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
 
Pengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulum
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
 
Pembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstualPembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstual
 
Maksud kurikulum
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
 
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
 
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
PRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran MakroPRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran Makro
 
Kemahiran set induksi
Kemahiran set induksiKemahiran set induksi
Kemahiran set induksi
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
 
Pengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Pengajaran Mikro: Pengajaran InduktifPengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
Pengajaran Mikro: Pengajaran Induktif
 
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
 
Edup3063 - Laporan pentaksiran ujian
Edup3063 -  Laporan pentaksiran ujianEdup3063 -  Laporan pentaksiran ujian
Edup3063 - Laporan pentaksiran ujian
 
Perbezaan individu
Perbezaan individuPerbezaan individu
Perbezaan individu
 

Similar to Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran

1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaranHerlena Eina
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaranSang Kojol
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaranSeow Chiy Ng
 
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia KerjaPsikologi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia KerjaWulandari Rima Kumari
 
Ilmu sosial & budaya dasar
Ilmu sosial & budaya dasarIlmu sosial & budaya dasar
Ilmu sosial & budaya dasarbudinhm
 
Wsbd febhy
Wsbd febhyWsbd febhy
Wsbd febhyfebhy30
 
Ilmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasarIlmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasaryuni helmi
 
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaBudaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaabbyieda
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya
Implikasi kepelbagaian sosiobudayaImplikasi kepelbagaian sosiobudaya
Implikasi kepelbagaian sosiobudayaPensil Dan Pemadam
 
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptx
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptxLANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptx
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptxanisao
 
ILMU BUDAYA DASAR
ILMU BUDAYA DASARILMU BUDAYA DASAR
ILMU BUDAYA DASARderlancryss
 
Landasan sosial budaya
Landasan sosial budayaLandasan sosial budaya
Landasan sosial budayaIrwan Syah
 
0. Visi Misi ISBD.ppt
0. Visi Misi ISBD.ppt0. Visi Misi ISBD.ppt
0. Visi Misi ISBD.ppterwinjurnal
 
Hakikat ilmu budaya dasar
Hakikat ilmu budaya dasarHakikat ilmu budaya dasar
Hakikat ilmu budaya dasarmudiantari
 

Similar to Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran (20)

1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran
 
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia KerjaPsikologi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja
Psikologi Lintas Budaya dalam Dunia Kerja
 
Ilmu sosial & budaya dasar
Ilmu sosial & budaya dasarIlmu sosial & budaya dasar
Ilmu sosial & budaya dasar
 
Wsbd febhy
Wsbd febhyWsbd febhy
Wsbd febhy
 
Ilmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasarIlmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasar
 
Budaya konteks pendidikan
Budaya konteks pendidikanBudaya konteks pendidikan
Budaya konteks pendidikan
 
Rainbow
RainbowRainbow
Rainbow
 
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaBudaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya
Implikasi kepelbagaian sosiobudayaImplikasi kepelbagaian sosiobudaya
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya
 
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptx
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptxLANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptx
LANDASAN PENDIDIKAN BAB 1 - 3.pptx
 
ILMU BUDAYA DASAR
ILMU BUDAYA DASARILMU BUDAYA DASAR
ILMU BUDAYA DASAR
 
Landasan sosial budaya
Landasan sosial budayaLandasan sosial budaya
Landasan sosial budaya
 
Sistem budaya indonesia
Sistem budaya indonesiaSistem budaya indonesia
Sistem budaya indonesia
 
0. Visi Misi ISBD.ppt
0. Visi Misi ISBD.ppt0. Visi Misi ISBD.ppt
0. Visi Misi ISBD.ppt
 
Hakikat ilmu budaya dasar
Hakikat ilmu budaya dasarHakikat ilmu budaya dasar
Hakikat ilmu budaya dasar
 
Ilmu Sosial Budaya Dasar
Ilmu Sosial Budaya DasarIlmu Sosial Budaya Dasar
Ilmu Sosial Budaya Dasar
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Konsep konsep he
Konsep konsep heKonsep konsep he
Konsep konsep he
 

More from Ahmad Fahmi

Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Ahmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan JirimLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan JirimAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Ahmad Fahmi
 
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimSlaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa Bulan
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa BulanRPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa Bulan
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa BulanAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan Bumi
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan BumiRPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan Bumi
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan BumiAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia Bahan
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia BahanRPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia Bahan
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia BahanAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber Air
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber AirRPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber Air
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber AirAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan Jirim
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan JirimRPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan Jirim
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan JirimAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaRPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...Ahmad Fahmi
 
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan Alkali
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan AlkaliNota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan Alkali
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan AlkaliAhmad Fahmi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaRPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaAhmad Fahmi
 
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimNota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan BumiLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan BumiAhmad Fahmi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)Ahmad Fahmi
 

More from Ahmad Fahmi (20)

Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan JirimLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.2 Perubahan Keadaan Jirim
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan HabaLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 8.1 Suhu dan Haba
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 7.3 Langkah-langkah Keselamatan Pengendalian P...
 
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimSlaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Slaid Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa Bulan
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa BulanRPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa Bulan
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.2 Fasa-fasa Bulan
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan Bumi
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan BumiRPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan Bumi
RPH Sains Tahun 5 Topik 11 - 11.1 Pergerakan Bumi
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia Bahan
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia BahanRPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia Bahan
RPH Sains Tahun 5 Topik 10 - 10.1 Sifat Kimia Bahan
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber Air
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber AirRPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber Air
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.4 Kepentingan Sumber Air
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan Jirim
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan JirimRPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan Jirim
RPH Sains Tahun 5 Topik 9 - 9.1 Keadaan Jirim
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaRPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...
RPH Sains Tahun 5 Topik 7 - 7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian pera...
 
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan Alkali
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan AlkaliNota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan Alkali
Nota Sains Tahun 5 - Topik 10 Asid dan Alkali
 
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan HabaRPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
RPH Sains Tahun 5 Topik 8 - 8.1 Suhu dan Haba
 
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan JirimNota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
Nota Sains Tahun 5 - 9.1 Keadaan Jirim
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan BumiLembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi
 
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)
Lembaran Kerja Sains Tahun 5 - 11.1 Pergerakan Bumi (Kedudukan Matahari)
 

Recently uploaded

Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMelakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMuhammadMiftahThaibi
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptximamasyari24
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...SantiKartini1
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Kanaidi ken
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfimamasyari24
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfHaniNovi
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfKangMargino
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptxPutriSoniaAyu
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasidiyahwahab1
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfAGUSWACHID4
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxKanaidi ken
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1AlfianaNurulWijayant
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop  Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop  Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdfkadekasrama85
 

Recently uploaded (20)

Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
 
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMelakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop  Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop  Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
 

Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran

 • 1. 1 KONSEP BUDAYA & KEPENTINGAN MEMAHAMI KONSEP BUDAYA Pengertian & Konsep Budaya  Perkataan budaya merupakan cantuman perkataan Sanksrit dan Melayu.  Bahasa Sanskrit – ‘Buddhayah’, terbentuk dari kata ‘buddhi (budi pekerti atau akal)’ diertikan sbg hal2 yg berkaitan dgn budi dan akal.  Bahasa Melayu - Daya yg bermaksud kekuatan, tenaga dan pengaruh.  Kamus Dewan - Budaya: Tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, berkelakuan dan akal budi. - Kebudayaan: o keseluruhan cara hidup yg merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. o Hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu msyrkt.  Herskovits (1948) - kebudayaan sebagai sesuatu yang diwarisi secara turun-menurun dari satu generasi ke satu generasi yang lain, yang kemudiannya disebut sebagai superorganic.  Taylor (1871) - Kebudayaan dari segi antropologi merupakan keseluruhan yg kompleks dimana di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan2 lain yg didapati seseorang sebagai anggota masyarakat.  Ringkasnya budaya adlh cara hidup (bahasa). Satu cara hidup org ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir (istilah).  Selain itu, budaya juga merujuk kepada apa jua yg terdapat dlm persekitaran spt kesenian, barangan, kepercayaan, makanan, pakaian, agama, bahasa.  Ciri-ciri Budaya - Perlu dipelajari - Dikongsi - Bersifat sejagat - Boleh diwarisi - Berubah-ubah - Mempunyai unsur simbolik - Mempunyai kuasa moral yg menimbulkan kesefahaman dlm masyarakat (normatif).
 • 2. 2  Komponen budaya: 1) Budaya kebendaan - Merujuk kepada ciptaan masyarakat yg nyata dan konkrit. - Cth: peralatan & kelengkapan hidup seperti rumah, barang2, pakaian. 2) Budaya bukan kebendaan - Ciptaan2 abstrak yg diwariskan dari satu generasi ke satu generasi berikutnya - Cth: kepercayaan, adat istiadat, peraturan/pantang larang.  Unsur utama budaya: 1) Simbol atau lambang - Merupakan apa sahaja yang mempunyai makna kepada masyarakat yang berk0ngsi budaya. - Kebiasaannya ialah objek fizikal. - Cth: keris sbg lambang keberanian/kepahlawanan. 2) Bahasa - Alat komunikasi untuk berhubung secara lisan atau bukan lisan. - Memainkan peranan utama dalam perhubungan antara ahli masyarakat. 3) Nilai dan kepercayaan - Standard yg digunakan utk menilai keadaan masyarakat. - Menentukan bagaimana manusia menilai kebaikan, kecantikan dan keinginan yang menjadi garis panduan umum. - Kepercayaan: rumusan dan tafsiran tentang masa kini atau ramalan pada masa depan. - Nilai: prinsip-prinsip umum yang berasaskan kepercayaan 4) Norma - Peraturan atau ketentuan yg telah menjadi kebiasaannya yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat (Kamus Dewan). - Peraturan yang membimbing perlakuan seseorang ahli masyarakat. - Standard yang dipersetujui bersama dalam masyarakat. - Norma proskripsif o Menggariskan apa yang tidak boleh dilakukan. - Norma preskripsif o Menjelaskan apa yang perlu dilakukan. - Norma biasanya dipindahkan melalui bahasa dari satu generasi ke generasi yang lain secara tidak formal. 5) Teknologi - Merupakan artifak dan kaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian sesuatu kelompok sosial.
 • 3. 3 Kaum & Etnik di Malaysia  Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.  Kepelbagaian kaum dan etnik adalah ekoran daripada pembentukan masyarakat majmuk.  Terdiri daripada pelbagai bangsa dan kelompok: - Melayu - Cina - IndIa - Asli - Bumiputera Sabah dan Sarawak  Kaum Melayu merupakan etnik terbesar (orang yang berbudaya Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam).  Bumiputera dianggap kaum asal Malaysia, yang merangkumi pelbagai kaum (Melayu, Dayak, Iban, Kadazan, Kadazan Dusun). Demografi Kaum & Etnik di Malaysia  Demografi - Kajian saintifik dan statistikal tentang fertiliti (kelahiran), mortaliti (kematian), perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia. Kepentingan memahami Konsep Budaya kepada Guru  Guru bertanggungjawab memupuk perpaduan dalam kalangan muridnya.  Guru dapat menerapkan unsur-unsur budaya kepada murid.  Murid akan lebih mengenali budaya yang terdapat di Malaysia.  Nilai-nilai menghormati budaya orang lain akan wujud dalam diri murid.  Memupuk semangat perpaduan serta untuk profesionalisme guru sendiri.
 • 4. 4 SOSIOBUDAYA & PERKEMBANGAN SOSIOBUDAYA DALAM BILIK DARJAH Pengertian Sosiobudaya  Sosio: kata awalan yg merujuk kpd perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan.  Budaya: menerangkan ttg keseluruhan hidup manusia termasuk pemikiran dan tingkah laku yg dihasilkan setelah berlakunya proses pembelajaran (Noriati, 2014).  Sosiobudaya: suatu cara hidup manusia yg sentiasa berkembang dan bercampur gaul dengan pelbagai kaum yg membentuk kepelbagaian dlm masyarakat. Teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner  Urie Bronfenbrenner  Penekanan terhadap persekitaran kanak-kanak akan mempengaruhi meraka dalam perkembangan sosiobudaya.  Interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran boleh mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak.  Merujuk kepada konsep teori ini, kanak-kanak merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran.  Teori BronfenBrener mempunyai implikasi terhadap diri seseorang murid melalui lima sistem: 1) Mikrosistem - Persekitaran yg terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. - Cth: Ibu bapa, adik-beradik, rakan, jiran, sekolah. 2) Mesosistem - Hubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. - Sebarang perkara yg berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. - Cth: keadaan di rumah dpt mempengaruhi tingkah laku & personaliti seseorang ketika berada di sekolah. - Guru berperanan penting dalam pendidikan sahsiah murid dgn cara menunjukkan sikap yang baik kepada murid.
 • 5. 5 3) Ekosistem - Pengalaman dgn persekitaran yg tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak- kanak yg terlibat. - Oleh itu, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. - Cth: Peraturan dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. BM sbg bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Murid menggunakan BM sbg alat pertuturan dlm interaksi sosial. 4) Makrosistem - Melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan dalam sesebuah masyarakat. - Cth: Pandangan masyarakat setempat terhadap meraikan perayaan kaum lain. Sekiranya ianya disambut baik olh masyarakat sekeliling maka perkembangan sosiobudaya murid berlaku. 5) Kronosistem - Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. - Merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu di sepanjang hayatnya. - Cth: pembangunan kemajuan dan teknologi. Perluasan bidang TMK dalam kehidupan seharian. Teori Perkembangan Sosiobudaya Lev Vygotsky  Lev Vygotsky  Berpendapat bahawa interaksi sosial kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka.  Bahasa tutur dan pengaruh orang lain dalam dunia sosial kanak-kanak merupakan pengaruh penting dlm perkembangan kognitif.  Menenkankan interaksi sosial dan kemahiran berbahasa.  Empat konsep utama dalam teori ini: 1) Pendekatan Sosiobudaya - Perkembangan sosiobudaya berlaku dalam konteks sosial iaitu melalui persekitaran dunia kanak-kanak yang dikelilingi dengan orang dewasa yang berinteraksi dengan mereka sejak mereka dilahirkan. - Hasilnya, kanak2 akan dapat menguasai tabiat dan peraturan budaya, gaya bahasa, penulisan serta simbol- simbol.budaya. - Interaksi ini mendorong perkembangan kognitif mereka dengan memberi makna membina atau konstruk pengetahuan.
 • 6. 6 2) Zon Perkembangan Proksimal - Menerangkan mengenai bagaimana kemahiran2 yang sukar dilakukan oleh kanak2 boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. - Zon perkembangan proksimal ini bertujuan untuk menolong kanak2 berkembang dari tahap sosial kepada tahap peribadi. 3) Bantuan Perancah (Scaffolding) - Mengubahsuai tahap sokongan yg diberikan dan berkait rapat dengan zon perkembangan proksimal. - Perbualan dan interaksi adalah alat yg penting semasa proses perancah utk mendapat konsep baru dan lebih sistematik. - Jenis perbualan: o Secara bersendirian o Komunikasi dgn org lain - Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep baru secara lebih sistematik dan bermakna dengan bantuan individu yang lebih mahir. 4) Bahasa dan Pemikiran - Kanak2 menggunakan perbualan bukan setakat utk komunikasi sosial, ttp juga membantu mereka menyelesaikan tugas. - Bahasa digunakan utk merancang, membimbing, memantau t/laku mkanak2. Peranan Guru dalam Perkembangan Sosiobudaya di Bilik Darjah 1) Menyediakan suasan PdPc yang kondusif. 2) Menyemai nilai-nilai dalam proses PdPc secara implisit mahupun eksplisit. 3) Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan professional (tidak wujud unsur berat sebelah). 4) Berusaha memberi bimbingan dan bantuan kepada murid. 5) Perancangan proses PdPc yang teratur dan sistematik.
 • 7. 7 KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA DI MALAYSIA Bangsa  Bermaksud kumpulan manusia yg sama asal usulnya serta serupa sifat- sifatnya.  Ia juga boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain bagi kaum.  Cth: Melayu, Cina dan India.  Integrasi sosial: - Proses menyatupadukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dgn menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat.  Proses integrasi sosial melibatkan:  Akulturasi:  Penerimaan unsur kebudayaan dlm kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yg berbeza (pinjam-meminjam unsur kebudayaan).  Asimilasi:  Percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan dan identiti yg sama.  Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti.  Cth: makanan setempat atau cara berpakaian (baju kurung).  Amalgamasi:  Proses mencampuradukkan entity kebudayaan pelbagai kaum utk membentuk budaya dan ras baru.  Cth: perkahwinan campur. Bahasa  Sistem komunikasi yg menggunakan bunyi, simbol dgn pengertian yg digunakan dgn sewenanag-wenang (arbitrari).  Alat pewujudan budaya utk manusia saling berkomunikasi.  Bahasa Melayu sbg; - Bahasa rasmi dan kebangsaan (Perkara 152). - Bahasa pengantar utama di institusi pendidikan (Akta Pendidikan 1996). Struktur Sosial  Terdiri daripada manusia yang hidup bersama dan berorganisasi atas dasar saling berhubungan dari segi pelbagai aspek cara hidup.  Ciri2 utama bagi mengklasifikasikan sesuatu masyarakat: 1) Hidup berkelompok 2) Mempunyai Budaya 3) Sering mengalami perubahan 4) Saling berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar. 5) Mempunyai kepimpinan 6) Mempunyai aturan sosial (Susun Lapis, Kelas, Status dan Kasta)
 • 8. 8 Kepercayaan  Bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara.  Seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu pekara itu akan disertai oleh perasaan 'pasti' atau kepastian terhadap pekara yang berkenaan.  Dalam konteks agama pula, kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral (akidah ataupun iman). Adat Resam  Adat: kebiasaan  Resam: lembaga, peraturan, hukum, norma yg dijunjung olh kelompok masyarakat.  Ringkasnya, peraturan yg tlh diamalkan sejak turun temurun dlm sesebuah masyarakat.  Adat resam juga merujuk kpd kebiasaan cara hidup yg diamalkan olh sesuatu masyarakat yg dpt menggambarkan cora budaya masyarakat tersebut.  Cth: adat kelahiran, perkahwinan dan kematian. Kepentingan Kesedaran Kepelbagaian Sosiobudaya kepada Guru di Malaysia 1) Membina hubungan dan interaksi antara pelbagai kaum dalam bilik darjah. 2) Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. 3) Penggunaan tutur kata bebas dari berbaur perkauman dan sensitiviti agama. 4) Menambahkan pengetahuan tentang budaya lain.
 • 9. 9 PERANAN & IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA DLM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA Murid  Bersosial di antara satu sama lain dalam melakukan aktiviti PdPc.  Menghormati kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh setiap murid dlm bilik darjah (proses pembentukan kendiri).  Menggunakan bahasa standard dlm pertuturan. Guru  Merancang aktiviti PdPc yang berkesan.  Membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif dan mesra budaya.  Memastikan murid menggunakan bahasa standard yg betul.  Menggunakan pendekatan penyayang dalam komunikasi. Cthnya, menegur kesilapan murid dengan cara yang berhemah. Sekolah  Melaksanakan aktiviti yg dpt memupuk perpaduan dan integrase kaum.  Program RIMUP: usaha Kementerian Pelajaran bagi memastikan perpaduan dipupuk di kalangan murid tanpa mengira latar belakang, agama, kaum, jantina dan sebagainya.  Menyediakan pembelajaran luar bili darjah melalui aktiviti kokurikulum seperti penubuhan Kelan Rukun Negara. Kurikulum  Kurikulum merujuk kepada perancangan bertulis yg sistematik merangkumi objektif, kandungan, strategi penyampaian dan penilaian utk dilaksanakan.  Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma, nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi di sekolah.  Kurikulum tersirat merangkumi nilai- nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan, prosedur, peraturan, pertalian dan struktur di sekolah.  Ianya dijalankan secara tidak langsung seperti murid mempelajari tingkah laku baik guru, guru mempamerkan akhlak budi pekerti,
 • 10. 10 KESAMARATAAN PELUANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kesamarataan peluang Pendidikan  Merujuk kpd kesamaan hasil jika diberi input secara individu yg sama (Coleman, 1968).  Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yg sama dlm menikmati pelbagai aspek spt kemudahan, peralatan, peluang kerjaya dan sbgnya.  Akses pendidikan yg sama rata utk semua individu tanpa mengira latar belakang, lokasi dan kelas sosial.  Antara isu dalam kesamarataan peluang pendidikan: 1) Jantina - Diskriminasi ke atas satu jantina sama ada lelaki atau perempuan. 2) Kelas Sosial - Golongan atasan/kaya dgn golongan bawahan/miskin. 3) Pedalaman - Terdapat jurang pendidikan utk sekolah bandar dan luar bandar. - Cth: kemudahan infrastruktur. 4) Kumpulan Minoriti - Suatu kump etnik dlm sesebuah masyarakat yg mempunyai jumlah ahli yg kecil. - Cth: Orang Melayu yg bersekolah di SJK(C/T) (vice versa).  Usaha merapatkan jurang ketaksamaan pendidikan: 1) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 2) Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) 3) Bantuan Makanan Asrama 4) Elaun bulanan murid kurang upaya 5) Skim pinjaman buku teks (SPBT) 6) Skim baucer tuisyen (SBT) Program Pendidikan utk Semua di Malaysia Program pendidikan Orang Asli, Pribumi dan Pedalaman  Antara masalah yg timbul: o Kekurangan guru o Murid OA lebih berminat kpd aktiviti luar berbanding dlm bilik darjah o Sikap ibu bapa murid OA yg tidak pentingkan pendidikan o Kurangnya penglibatan murid OA o Kekurangan kemudahan infrastruktur yg lengkap  Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2013-2025) o Penguasaan kemahiran 3M  Program Transformasi Pendidikan Orang Asli (2013-2017) o Dirangka bagi bagi memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti dapat dinikmati oleh semua serta dapat melonjakkan mutu pendidikan murid Orang Asli ke taraf lebih baik.
 • 11. 11 Program Pendidikan Juvana  Pemulihan juvana melalui modifikasi tingkah laku merupakan objektif utama institusi pemulihan.  Kaedah ‘merawat’ juvana: o Kaunseling o Pendekatan agama dan akhlak o Program kemahiran komunikasi (inter/intrapersonal) o Program pendidikan dan kemahiran vokasional o Program rekreasi Program Pendidikan Pemulihan  Merujuk pd murid2 yg mempunyai intelek dan kecerdasan yg rendah dan kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.  Pendidikan Pemulihan di Malaysia ialah utk murid yg gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemungkinan mempunyai kecerdasan yang tinggi, sederhana dan yang di bawah sederhana.  Cth: Program Literasi dan Numerasi (LINUS) Sekolah dalam Hospital (SDH)  Satu inisiatif bersama antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Hospital Universiti dan Yayasan Nurul Yaqeen (YNY) terhadap keperluan meneruskan pendidikan kepada murid yang berada di wad hospital dan mempunyai kesediaan untuk belajar.  Pembelajaran berorientasikan didik hibur dan fleksibel dlm suasana persekitaran yg kondusif. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih (SBJK)  Sekolah yg dibiayai kerajaan bagi membantu kanak2 gelandangan, yatim piatu, miskin tegar dan mangsa kepada gejala sosial mendapatkan peluang pendidikan.  Ada dalam kalangan anak2 di sini dahulunya tidak berpeluang belajar kerana tidak mempunyai dokumen penting seperti sijil lahir dan ada juga dalam kalangan ibu bapa mereka terjebak dalam masalah sosial.  Syarat kemasukan: 1) Kanak2 tanpa dokumen 2) Murid tercicir 3) Kanak2 yatim piatu 4) Kanak2 menghadapi masalah sosial Sekolah Kurang Murid (SKM)  Sekolah rendah yg mempunyai kurang drp 150 orang murid diklasifikasikan sbg SKM.  SKM kurang mendapat manfaat dari segi kokurikulum, kemudahan yang lebih baik, dan interaksi dengan rakan sebaya daripada pelbagai latar belakang.  SKM mempunyai kemudahan infrastruktur yg kurang lengkap.
 • 12. 12  Kaedah pelaksanaan SKM adalah melalui kelas bercantum. o mengajar sebuah kelas yang terdiri lebih daripada satu tahun persekolahan o Seorang guru akan dikehendaki mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dlm sesebuah kelas bercantum. Program Pendidikan Khas  Pendidikan yg disediakan utk kanak2 dgn keperluan khas. Mereka termasuklah golongan yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran, serta yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan pintar cerdas.  Mempunyai kurikulum khas dimana kurikulum sekolah biasa diubahsuai utk memenuhi murid2 keperluan khas.  Bertujuan utk menyediakan peluang pendidikan yg sama dan membantu perkembgn optimum individu.  Matlamat: o Pendidikan bermutu o Akses pendidikan yg releven dan sesuai o Hilangkan rasa rendah diri dan tersisih  3 jenis program: 1) Sekolah Pendidikan Khas (SPK) - Di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Khas (JPK) - Sekolah yang menyediakan perkhidmatan khas untuk murid bermasalah pendengaran dan penglihatan (rendah dan menengah) 2) Program Inklusif - Ditadbir olh JPN - Murid khas belajar bersama- sama pelajar normal dalam kelas biasa dan diajar oleh guru biasa serta dibantu oleh Guru Resos Pendidikan Khas. - Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan memiliki dan dimiliki. 3) Program Pendidikan Khas Integrasi - Ditadbir oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) - Murid ditempatkan di kelas khas di sekolah harian biasa supaya mereka dapat bergaul dengan murid biasa dan tidak rasa terpinggir. - Pendekatan pengajaran pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
 • 13. 13 Cabaran Kesamarataan peluang Pendidikan di Malaysia 1) Kekurangan guru 2) Memerlukan sumbangan dalam bentuk dana yg lebih. 3) Guru sukar utk mengenali murid (hubungan rapo) 4) Cabaran dlm mendidik para murid (perlukan kesabaran) 5) Faktor kedudukan dan geografi (kawasan pedalaman)
 • 14. 14 PEMBINAAN NEGARA BANGSA DLM PERSEKITARAN KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA DI SEKOLAH Konsep Negara Bangsa  Sebuah negara bagi satu bangsa yg berdaulat – ‘bangsa Malaysia’  Merujuk kpd rakyat yg bersatu padu dan menyanjung masa hadapan bersama  Melalui negara bangsa, masyarakat perlu: o Menghayati idealisme satu bangsa o Memanifestasikan diri dgn identity yg sama o Berpegang kpd nilai2 sosiobudaya yg unik 1) Memperkasa bahasa kebangsaan - Bangsa yg bersatu padu perlu ada satu bahasa rasmi sbg alat perpaduan. - Ianya perlu dimartabatkan dan diperkasa sbg bahasa ilmu dan bahasa rasmi perantaraan setiap kaum yg ada di Malaysia. - Perkara 152 (Perlembagaan Persekutuan) memperuntukkan BM sbg bahasa kebangsaan. 2) Memantapkan integrasi nasional - Melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yg menggunakan satu kurikulum kebangsaan yg sama utk semua sekolah. - Mata pelajaran Sejarah sbg wahana dlm memberi membentuk peribadi. 3) Memupuk kecintaan kpd seni, warisan dan budaya negara - Dapat mempertingkatkan perpaduan dlm klgn rakyat Malaysia - Menjadi daya tarikan pelancing luar (keunikan) membawa kpd peningkatan ekonomi. - Dapat melahirkan insan yg serba boleh, bakat dan minat dlm bidang seni. Inisiatif Pembinaan Negara Bangsa 1) Mempertingkatkan semangat patriotik dan cinta akan negara serta warisan bangsa dalam kalangan murid 2) Meningkatkan tahap kesedaran murid terhadap Perlembangaan Negara 3) Mempertingkatkan kefahaman ttg semangat kerjasama ke arah perpaduan dan integrase kaum 4) Pemantapan kurikulum sekolah meningkatkan kefahaman sejarah negara. Peranan Guru dlm Pembinaan Integrasi Nasional 1) Penerapan nilai murni merentas proses PdPc 2) Pembentukan semangat patriotisme dalam kalangan murid 3) Profesionalisme guru dlm pembinaan integrasi nasional - Melaksana PdPc dgn tujuan beri ilmu dan kesedaran kpd murid - Mahir ilmu pedagogi
 • 15. 15 PENGURUSAN BILIK DARJAH MESRA BUDAYA Konsep: - Suasana bilik darjah yg bukan shja melibatkan unsur2 fizikal ttp juga melibatkan unsur emosi dan hubungan kemanusiaan. - Pengurusan bilik darjah mesra budaya memerlukan kreativiti dan kebijaksanaan guru utk menguruskan dan mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif dan menarik. - Pembinaan persekitaran kelas mesra budaya mencakupi unsur2 berikut:  Ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan pengajaran dan pembelajaran.  Guru dan murid yang melalui proses pengajaran yang berkesan.  Amalan nilai – nilai murni sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.  Peraturan bilik darjah yang ditetapkan dan diamalkan.  Hubungan kemanusiaan antara guru dengan murid, murid dengan murid, guru dan murid dengan komuniti sekolah. Aspek Pengurusan 1) Fizikal  Pelan lantai  Kebersihan, pencahayaan, pengudaraan  Susunan kerusi dan meja murid  Sudut dan ruang bacaan 2) Sosioemosi  Perkembangan sosial merupakan proses kanak-kanak belajar bersama rakan mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya.  Emosi pula adalah satu perasaan dan juga gerak hati yang dialami oleh seseorang individu yang akan terpapar melalui tindak balas fisiologi sekiranya berlaku ransangan terhadap emosi sesuatu keadaan  Empat komponen utama: o Guru sbg model utama yg sentiasa diperhatikan oleh murid o Mewujudkan sebuah komuniti pembelajaran (prihatin, rasa tggjwb dan penyayang) o Aktiviti bermain o Penerapan pelbagai nilai murni dlm diri murid 3) Sosiolinguistik  Kajian interdisiplin yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan perantaraan sesuatu budaya
 • 16. 16 Pedagogi Relevan Budaya Konsep:  Pedagogi yang membantu peningkatan penguasaan murid dari segi intelek, sosial, emosi, dan politik dengan menggunakan rujukan budaya untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan sikap. Pedagogi Aliran Perdana  Guru mengajar menggunakan ciri2 perbezaan budaya, latar blkg, pengetahuan dan pengalaman murid utk mengukuhkan proses PdPc. Pedagogi Kelas Bercantum  Bil murid dalam satu tahun persekolahan adlh kurang drp 15 orang.  Biasanya di kawasan pedalaman dan terpencil.  Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum.  Kaedah PdP kelas bercantum: 1) Kumpulan sama kebolehan - Bahagikan murid dlm kump ikut pencapaian (cerdas, sederhana, lemah) 2) Kumpulan pelbagai kebolehan - Bahagikan murid pelbagai kebolehan dlm satu kump (saling membantu) 3) Kumpulan tahun persekolahan - Melaksanakan PdPc secara serentak bagi 2 kumpulan murid utk tahun persekolahan yg berbeza - Guru mengajar secara bergili-gilir smntra murid jalankan aktiviti kendiri 4) Kumpulan sosial - Guru beri peluang utk murid pilih kumpulan masing2 - Pilih kumpulan brdsrkan aspek sosial, murid akan berada dlm kumpulan yg disenangi 5) Kumpulan individu - Bimbingan kpd murid secara individu - Dilaksanakan stlh semua kump murid melibatkan diri dlm aktiviti pembljrn Pedagogi Pribumi  Merujuk kpd kaedah PdPc bg penduduk pribumi spt OA di semenanjung dan etnik pribumi di Sabah Sarawak perlu dilihat drp aspek sosiobudaya dan sistem nilai masyarakat berkenaan.  Kefahaman guru mengenai sosiobudaya masyarakat pribumi penting agar ilmu dan kemahiran yg disampaikan dpt dilaksanakan dgn berkesan.
 • 17. 17 Pentaksiran berasaskan Mesra Budaya  Konsep - Penilaian yg dilaksanakan oleh guru utk mengumpul mklmt dlm membuat keputusan seharusnya mengambil kira aspek kepelbagaian budaya murid semasa menyedia atau memilih instrumen utk memperoleh maklumat supaya keputusan yg dibuat adalah sah dan boleh dipercayai.  Tujuan - Mengumpul maklumat utk kemajuan, diagnosis dan tindakan selanjutnya - Menilai dgn menggunakan prosedur autentik dan alternatif - Mengurangkan bias dlm amalan2 penilaian tradisional - Memperoleh data tentang peluang pembelajaran utk semua murid - Memberi maklum balas tentang kelemahan dan kekuatan PdPc  Jenis2 pentaksiran berasaskan mesra budaya: 1) Portfolio  Boleh membuat refleksi terhadap apa yang murid telah laksanakan. 2) Pemerhatian harian  Melalui senarai semak 3) Projek  Memberi peluang murid menyumbang idea mengikut kebolehan mereka. 4) Ujian  Menguji gaya kognitif dan kemahiran akademik semua murid.
 • 18. 18 KOMUNIKASI BERKESAN DALAM BILIK DARJAH MESRA BUDAYA Kemahiran Komunikasi Berkesan Lisan  Melibatkan interaksi antara guru dan murid.  Cara mudah untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan mesej daripada penutur.  Komunikasi lisan memerlukan penggunaan teknik yang efektif seperti: 1) Sebutan - Sebutan yg jelas, tepat dan betul - Penggunaan bahasa baku - Elakkan bahasa dialek 2) Jelas dan tersusun - Pemilihan kata2 yg sesuai dgn tahap penguasaan murid (mudah difahami dan didengari) 3) Inotnasi - Ton suara yg pelbagai akan menarik minat murid utk mendengar Bukan Lisan  Dalam komunikasi bukan lisan, manusia bukan sahaja berkongsi maksud tentang sesuatu perkara tetapi juga mampu menunjukkan perasaan yg blh dikongsi bersama.  Terdapat beberapa aspek dalam komunikasi bukan lisan seperti: 1) Bahasa tubuh - Mimik muka, gerak tubuh - Guru perlu berhati-hati menggunakan bahasa tubuh bagi mengelakkan salah sangka murid yang mentafsir bahasa tubuh mengikut pemahaman budaya dlm kelompok mereka. 2) Mesej melalui lambang, artifak dan muzik/bunyi-bunyian - Guru perlu memahami makna lambang2 yg digunakan dlm sesebuah etnik muridnya utk mengelakkan kekeliruan dan melanggar adat dan fahaman. Laras bahasa  Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa.  Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan atau bahasa penulisan.  Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur.  Ciri laras bahasa yang penting ialah perbendaharaan kata, susunan ayat dan frasa yang digunakan.  Cth: laras bahasa biasa, akademik, sastera, agama, sains, undang2. Kesantunan  Berpakaian, kesantunan t/laku, kesantunan berbahasa.
 • 19. 19 Bahasa Kebangsaan sbg Bahasa Perpaduan  Memupuk perpaduan melalui bahasa yg sama  BM sbg bahasa/alat perhubungan  BM sbg bahasa pengantara di institusi pendidikan Kepentingan Kemahiran Komunikasi Berkesan  Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang.  Komunikasi dan interaksi merupakan kunci penting antara kejayaan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.  Seseorang guru bertanggungjawab untuk menggunakan komunikasi yang efektif bagi mencapai hasil pembelajaran yang dirancang.  Peranan Guru: 1) Pengajar - Guru perlu mahir dlm menyampaikan fakta dan menjelaskan fakta tersebut kpd murid. - Guru yg mempunyai kem komunikasi yg berkesan mampu menjami keberkesanan proses PdPc. 2) Pendidik - Selain mengajar, tugas utama guru adalah mendidik murid dlm membentuk manusia yg menjadi insan yg sempurna spt tuntutan agama dan selari kehendak keluarga masyarakat dan negara. 3) Ejen Perubahan - Guru perlu mempengaruhi murid dengan jayanya agar berubah dari bersikap malas kpd rajin, lemah kpd cemerlang, tiada motivasi kpd bermotivasi. - Hal ini merujuk kpd kemahiran berkomunikasi guru dalam mempengaruhi minda murid (buka minda) 4) Pemimpin - Kem komunikasi guru menentukan keberkesanan kepimpinannya sama ada dlm atau luar bilik darjah. - Cth: Ketika proses PdP atau mesyuarat PIBG. - Guru yg mempunyai kem komunikasi yg baik akan disenagi olh murid dan ibu bapa. 5) Ejen Hubungan Sosial - Guru adlh penggerak hubungan sosial terutama dlm kalangan murid. - Keberkensanan komunikasi dlm melaksanakan aktiviti2 yg mendorong pelbagai aktiviti yg libatkan perbezaan latar blkg sosiobudaya dan etnik.
 • 20. 20 GURU SBG AGEN MESRA BUDAYA KOMUNITI, NASIONAL & GLOBAL Program-program Mesra Budaya Kerjasama dgn PIBG  Apabila ibu bapa terlibat sama dlm proses pemb murid, sekolah mendapat manfaat2 yg berikut: 1) Keyakinan guru meningkat 2) Pencapaian murid meningkat 3) Ibu bapa merasakan mereka sebahagian drp sekolah dan lebih menyokong program sekolah 4) Kes disiplin dlm kalangan murid berkurangan 5) Hubungan lebih baik antara pentadbir, guru dan ibu bapa Perkongsian Pintar dgn Agensi Kerajaan dan Swasta  Pelaksaan perkongsian pintar boleh memberi manfaat2 berikut: 1) Menjimatkan kos pembangunan sistem 2) Meningkatkan prestasi agensi kerajaan secara menyeluruh 3) Memudahkan perkongsian data dan sumber 4) Meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kepakaran 5) Mengurangkan jurang antara agensi kerajaan yg lebih berupaya dgn agensi yg kurang berkeampuan dlm membangunkan aplikasi TMK 6) Membantu usaha pembangunan dan pemulihan ekonomi negara secara menyeluruh  Antara projek2 pintar: 1) SchoolNet 2) GSB Technology Learning in School 3) Cyberkids Camp 4) Program Sekolah Angkat bersama Samsung Digital Classroom 5) Program Pendidikan dan Modal Insan NCIA-KPM (Edu Citi- Hostel) Ciri-ciri Guru Mesra Budaya Peribadi  Perwatakan memainkan peranan yg amat besar dlm mempengaruhi org lain.  Peribadi guru akan mnjdi contoh teladan kpd murid.  Antara ciri2 perwatakan peribadi yg harus ada pada guru: 1) Penampilan dari segi pakaian, tutur kata dan interaksi dgn org lain. 2) Tekun, jujur dan ikhlas dlm laksanakan tugas 3) Empati 4) Hargai budaya sendiri dan hormati budaya masyarakat setempat Profesional  Guru yg professional akan dpt jalankan tanggungjawab dgn baik dan memberikan khidmat yg cemerlang.
 • 21. 21  Ciri2 profesional yg harus ada pada guru: 1) Mengiktiraf dan menghormati bahasa ibunda murid 2) Mengiktiraf dan menerima kepelbagaian dalam bilik darjah 3) Mengetahui kebolehan akademik murid 4) Amalkan pembelajaran mesra budaya 5) Banyak membaca dan mengkaji budaya masyarakat setempat Amalan Tingkah Laku  Antara amalan tingkah laku mesra budaya: 1) Menggunakan bahasa yg baik, santun dan manis didengar 2) Menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan org lain 3) Hormati budaya setempat tanpa mengira kaum dan kepercayaan 4) Berusaha mendapat kepercayaan ibu bapa murid 5) Mengikuti aktiviiti anjuran masyarakat setempat Peranan Guru sbg Agen Mesra Budaya 1) Mengaplikasikan pedagogi relevan budaya 2) Memilih sumber bahan PdPc yang sesuai dengan budaya murid