Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran

 1. 1. Farmacologia de la Medicació i Gent Gran<br />30 novembre<br />Dr. Juan José Ferro Rivera<br />1<br />
 2. 2. Objectius<br /><ul><li> Millorar l’ús racional del medicament en la gent gran</li></ul>2<br />
 3. 3. Bibliografia<br />http://www.osanet.euskadi.net/r85-20361/es/contenidos/informacion/infac/es_1223/adjuntos/infac_vol_17_n6.pdf<br />http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/bit307.pdf<br />3<br />
 4. 4. Guió de la presentació<br /><ul><li> Conceptes Generals del medicament i la indústria
 5. 5. Farmacologia bàsica...
 6. 6. Magnitud consum i problemes associats
 7. 7. Canvis farmacocinètics i farmacodinàmics
 8. 8. Reaccions adverses i/o errors medicació
 9. 9. Medicació inadequada i Polimedicació
 10. 10. Interaccions farmacològiques
 11. 11. Incompliment terapèutic o no adherència
 12. 12. Controvèrsies farmacològiques
 13. 13. Recerca</li></ul>4<br />
 14. 14. Un moment per la reflexió...<br />El que hagis triat primer marca les teves prioritats a la vida...<br /><ul><li> Amics
 15. 15. Família
 16. 16. Feina
 17. 17. Diners
 18. 18. Sexe</li></ul>Imagineu-vos que esteu a casa descansant i de cop al mateix temps succeeix:<br /><ul><li> Truquen a la porta
 19. 19. El nen plora
 20. 20. Truquen per telèfon
 21. 21. Tens la roba estesa i comença a ploure
 22. 22. L’aigua es desborda a la cuina</li></ul>...Que faríeu vosaltres?<br />5<br />
 23. 23. 6<br />Conceptesgenerals del medicament<br /><ul><li>Definició de Medicament d’ús humà</li></ul>Tota substància o combinació de substàncies que es presentin com posseïdores de propietats per al tractament o prevenció de malalties en éssers humans amb la fi de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica o d’establir un diagnòstic mèdic.<br /><ul><li>Definició de PrincipiActiu</li></ul>Tota matèria, qualsevol que sigui el seu origen - humà, animal, vegetal, químic o d’un altre tipus- a la que s’atribueix una activitat apropiada per constituir un medicament.<br /><ul><li> A Espanyatenim: </li></ul>Principisactius (p.a.): > 2.200<br />Especialitatsfarmacèutiques: aprox 6.500<br />Llistat de medicamentsesencials OMS: 370 p.a.<br />
 24. 24. 7<br />Conceptesgenerals del medicament<br /><ul><li>Condicions ús:
 25. 25. Hospitalària
 26. 26. DxHospitalàri
 27. 27. ECM
 28. 28. Validació
 29. 29. Condicionsfinançament:
 30. 30. Actius/pensionistes
 31. 31. Aportacióreduïda
 32. 32. No finançat
 33. 33. PreusReferència
 34. 34. Agències Reguladores:
 35. 35. Nacionals: AEMPS
 36. 36. Europees: EMEA
 37. 37. Altres: FDA
 38. 38. Legislació:
 39. 39. Laboratorifarmacèutic
 40. 40. Investigació (GCP, GLP)
 41. 41. Fabricació (GMP)
 42. 42. Autorització registre
 43. 43. Preu i Finançament
 44. 44. Publicitat
 45. 45. Farmacovigilància</li></li></ul><li>8<br />Conceptesgenerals del medicament<br />AutoritatsSanitàries<br />IndústriaFarmacèutica<br />Eficàcia<br />Majoristes<br />Mitjans de comunicació<br />Oficines de Farmàcia<br />Societats científiques<br />Delegats Comercials<br />Eficiència<br />MEDICAMENT<br />METGE<br />PACIENT<br />Efectivitat<br />Responsable de la decisió<br />Prescripció de qualitat<br />Infermera<br />Altresprofessionalssanitàris<br />
 46. 46. 9<br />Conceptesgenerals de la indústria<br />Objectiu:Obtenir benefici a canvi d’un servei farmacoterapèutic<br />Novetats terapèutiques:Una nova molècula té...<br />Un camí llarg (10-15 anys). En 3-5 anys ha de recuperar inversió. Patent 20 anys en molts països<br />Molt car (500 milions euros aprox)<br />Selectiu (1:10.000 substàncies)<br />Obstaculitzat (Administracions, Registres…)<br />Recerca:tenim de més a menys interés...<br />> Eficàcia<br />> Seguretat<br />Mecanismes d’acció novedosos …<br />Millores posològiques o avantatges farmacoeconòmics<br />Limitacions AC: <br />Nº i tipus de Pacients inclosos. Durada tractaments<br />No sobredosis i bon compliment<br />No condicions reals d’ús (nens, gent gran, embaràs, comorbiditat)<br />
 47. 47. 10<br />Conceptesgenerals de la indústria<br />PEI<br />
 48. 48. Bases farmacològiques...<br />La farmacología (del griego, pharmacon, fármaco, y logos, ciencia)<br />Via d’administració<br />Acció farmacodinàmica<br />Absorció<br />Plasma sanguini<br />Fàrmac lliure<br />Fàrmac conjugat<br />Metabolisme ó<br />Biotransformació<br />Metabòlits<br />Lloc d’acció<br />Depòsits tissulars<br />Eliminació<br />11<br />
 49. 49. Bases farmacològiques...<br />12<br />
 50. 50. Bases farmacològiques...<br />Conceptes farmacocinètics (ADME)<br /><ul><li>Biodisponibilitat (F lliure no unit a proteinespl (receptor inert))
 51. 51. Fetge biotransforma F en moltes ocasions. Metabòlit inactiu (efecte 1er pas hepàtic)
 52. 52. Eliminació principal renal (filtració o secreció)
 53. 53. Concentració plasmàtica = Cantitat F / Volumen distribució (D)
 54. 54. Volumen distribució (sanguini 5 litres , extracel·lular 12, corporal 42)
 55. 55. Concentració máxi AVC
 56. 56. T1/2 (temps des de distribució del F fins a que s’elimina el 50%) </li></ul>Conceptes de l’absorció o entrada de Fàrmac<br /><ul><li>Difusió: F baix PM
 57. 57. Acuosa (poros)
 58. 58. Lipídica (membrana). F liposolubles entren (membrana no ionitzada i que depèn del pH)
 59. 59. Facilitada (transportadors). Es saturen i inhibeixen
 60. 60. Transporte actiu (bombes)
 61. 61. Pinocitosis (endo/exocitosis). F elevat PM</li></ul>13<br />
 62. 62. Bases farmacològiques...<br />Conceptes farmacodinàmics<br /><ul><li>Acció farmacològica específica (receptor) i no específica (substància)
 63. 63. Els receptors poden ser: proteïnes reguladores, transportadores, estructurals i enzims
 64. 64. L’enllaç F-Receptorpot ser de més fort a més dèbil (covalent, electrostàtic o hidròfob). Normalment els més dèbils són mes selectius
 65. 65. Selectivitat del F és la capacitat d’unir-se a menys receptors
 66. 66. L’acció pot ser: agonista/ antagonista, competitiva/ no competitiva, reversible/ irreversible...
 67. 67. Potencia farmacològica és quan a menor dosis (menys ocupació de receptors) és produeix major acció farmacològica.</li></ul>14<br />
 68. 68. Bases farmacològiques...<br />15<br />
 69. 69. Bases farmacològiques...<br />16<br />
 70. 70. Bases farmacològiques...<br />17<br />
 71. 71. Magnitud consum i problemes associats<br />Polimedicats<br />Comorbiditat<br />Automedicació<br />No compliment<br />Consum medicaments<br />RAM<br />Prevalença malalties<br />Poca informació mèdica<br />Envelliment progressiu<br />Ancians<br />SITUACIÓ ACTUAL<br />18<br />
 72. 72. Magnitud consum i problemes associats<br />SCENE<br />LA PARADOXA de la GENT GRAN<br />Eficàcia?<br />Seguretat?<br />Eficiència?<br />Elevatús de medicaments<br />Manca d’investigació<br />19<br />
 73. 73. Canvis farmacocinètics/farmacodinàmics<br />FARMACODINÀMICA<br />FARMACOCINÈTICA<br />20<br />
 74. 74. Canvis farmacocinètics en la gent gran<br />21<br />
 75. 75. Canvis farmacocinètics en la gent gran<br />S’ha d’anar en compte...<br /><ul><li> Fàrmacs d’excreció renal, i més si marge terapèutic estret</li></ul>Digoxina i Liti<br /><ul><li> Fàrmacs liposolubles amb major volumen distribució i temps d’acció perllongat</li></ul> BZP<br /><ul><li> Fàrmacs hidrosolubles en menor volumen distribució i major risc de toxicitat</li></ul> Paracetamol, digoxina...<br /><ul><li> Malalts amb DM o IC, que poden empitjorar la funció renal amb processos intercurrents que provoquin deshidratació (infeccions)
 76. 76. Fàrmacs amb important primer pas a nivell hepàtic Propranolol, metoclopramida, opiacis...</li></ul>22<br />
 77. 77. Canvis farmacodinàmics en la gent gran<br />L’acció del Fàrmac afavoreix l’aparició de RAM<br /><ul><li> Modificacions número i sensibilitat de receptors
 78. 78. Canvis mecanismes homeostàtics (baroreceptors, quimioreceptors, sistema immune i termoreguladors)</li></ul>Hem de ser prudents en la prescripció en l’ancià...<br /><ul><li>Benzodiazepines, antipsicòtics i antidepressius (major risc de símdromeconfusional aguda, inestabilitat i caigudes)
 79. 79. Hipotensors (major incidència d’hipotensió postural)
 80. 80. Fàrmacs anticolinèrgics i anticoagulants orals
 81. 81. Altres fàrmacs...</li></ul>23<br />
 82. 82. Reaccions adverses: conceptes generals<br />Aconteixement Adverssegons RDFarmacovigilància<br /> Qualsevol resposta a un medicament que sigui nociva i no intencionada i que tingui lloc a dosis que s’apliquin normalment en l’ésser humà per la profilaxi, el diagnòstic o el tractament de malalties. Aquest terme inclou també totes les conseqüències clíniques perjudicials derivades de la dependència, abús i ús incorrecte de medicaments, incloent-hi les causades per l’ús fora de les condicions autoritzades i les causades per errors de medicació.<br />Error de Medicaciósegons RD Farmacovigilància<br />Error per acció u omissió en el procés de tractament amb medicaments que ocasiona o pot ocasionar un dany en el pacient. Els errors de medicació que ocasionin un dany en el pacient s’han de considerar als efectes de la seva notificació com a RA, excepte els derivats d’error terapèutic per omissió d’un tractament<br />24<br />
 83. 83. 25<br />Aconteixementadvers per medicament<br />RAM:HDA per AINEs en gentjove<br />EM:Donar AINEs en gent gran sense IBP<br />EM:HDA per AINEs en gent gran sense IBP <br />
 84. 84. Reaccions adverses<br /><ul><li>Són causa...
 85. 85. d’un 10-15% dels ingressos hospitalaris
 86. 86. d’un 10% de la patologia visitada a AP
 87. 87. ~ 15% de pacients tractatsen hospitals amb medicaments presenten alguna forma de iatrogènia
 88. 88. En ancians, la possibilitat de presentar RAM...
 89. 89. d’un 5% amb 1 fàrmac
 90. 90. d’un 50-100% amb 10 o més fàrmacs.</li></ul>26<br />
 91. 91. Tipus de reaccions adverses<br />Mecanismes de les RAM:<br /><ul><li> [F] anormalment elevada en el receptor (alteracionsfarmacocinètiques)
 92. 92. Alteració corva dosis- resposta per incrementsensibilitat receptor
 93. 93. Administraciósimultània de F que interaccionen
 94. 94. Reaccions de citotoxicitat
 95. 95. Mecanismesinmunitaris
 96. 96. Toxicitat per defectesenzimàticsgenètics</li></ul>27<br />
 97. 97. Farmacovigilància<br /><ul><li>IDENTIFICACIÓ DEL RISC</li></ul>Detecció d’un nou problema de seguretat desconegut abans de la comercialització del medicament o almenys la sospita raonable de la seva existència<br /><ul><li>TARGETA GROGA</li></ul>Mètode més eficient per la identificació del risc prèviament no conegut dels medicaments és la notificació espontània de sospites de RA per part del professional sanitari<br /><ul><li>TIPUS DE REACCIONS ADVERSES (RA)
 98. 98. Reacció adversa (RA) GREU</li></ul>Qualsevol reacció adversa que ocasioni la mort, o pugui posar en perill la vida, exigeixi hospitalització del pacient o prolongació d’una hospitalització ja existent, ocasioni una discapacitat o invalidesa significatives o persistents o constitueixi una anomalia congènita o defecte de naixement<br /><ul><li>Reacció adversa (RA) inesperada</li></ul>Qualsevol reacció adversa de la qual la naturalesa, gravetat o conseqüències no siguin coherents amb la informació descrita a la fitxa tècnica.<br />28<br />
 99. 99. 29<br />Que s’ha de notificar?...<br />Totes les sospites de RA a medicaments recentment comercialitzats <br />(Tos pel Valsartan, no pel IECA...)<br />RAM greus <br />(Suïcidis per ISRS en adolescents i nens...)<br />RAM noves de medicaments no citades en bibliografia <br />(Events CV per COXIBs, AINE...)<br />RAM de productes terapèutics tradicionals <br />(Herbes ...etc)<br /><ul><li>Tots els Errors de Medicació que provoquin un aconteixement advers prevenible.</li></ul>NOTIFICACIÓ RAM i EM<br />
 100. 100. Reaccions adverses<br />Coxib<br />rosiglitazona<br />Analeg insulina<br />antipsicòtics<br />30<br />
 101. 101. 31<br />Cites de referència en farmacovigilància<br />“Abans de prendre un medicament de recent comercialització, vostè hauria d’esperar no menys de 5 anys, a menys que es tracti d’un d’aquells casos rars de medicament amb aportació terapèutica excepcional”<br />PublicCitizen<br />“No sembla convenient ser el primer a utilitzar un nou fàrmac … Però tampoc l’últim a abandonar un d’obsolet”<br />Goodman & Gilman<br />
 102. 102. Reaccions adverses a medicaments<br />32<br />
 103. 103. Reaccions adverses a medicaments<br /><ul><li> Fàrmacs més productors de RAM…
 104. 104. Digoxina(intox: nàusees, arítmies, confusió)
 105. 105. Diürètics (alteracelectrolítiques, deshidratació, IR, incontinència)
 106. 106. Beta-bloquejadors(hipotensions, broncoespasme)
 107. 107. Neurolèptics (anticolinèrgics (constipació) i extrapiramidals (rigidesa, tremolor))
 108. 108. Anticolinègics(retenció urinària, estat confusional)
 109. 109. Ansiolítics(caigudes, estat confusional, incontinència)
 110. 110. AINEs(HDA, increment esdeveniments tromboembòlics, HTA, IRenal)
 111. 111. Corticoides(hiperglucèmies, tromboflebitis)
 112. 112. Antibiòtics (lesions cutànies, al·lèrgies)
 113. 113. Anticoagulants(hemorràgies)
 114. 114. Hipoglucemiants orals i insulines(hipoglucèmies)</li></ul>33<br />
 115. 115. 34<br />Reaccions adverses a medicaments<br /><ul><li>Situacions suggestives de RAM en gent gran:
 116. 116. Síndrome confusional aguda
 117. 117. Trastorn de conducta o canvis de comportament
 118. 118. Depressió...
 119. 119. Caigudes
 120. 120. Incontinència urinària o fecal
 121. 121. Constipació
 122. 122. Manifestacions extrapiramidals
 123. 123. Pèrdua de memòria
 124. 124. Inestabilitat
 125. 125. Inquietud
 126. 126. Lesions cutànies
 127. 127. Estrenyiment o diarrea</li></ul>Davantqualsevolnou signe o símptome, s’ha de considerar una possiblereacció adversa a medicament<br />
 128. 128. Medicació desaconsellada > 75 anys<br />Medicaments a evitar en gent gran<br />Beers<br />ACOVE<br />STOPP/START<br />Prevalença de consum elevat<br />Evidència de la prevenció<br />Polimedicació<br />Sexe femení<br />Mala percepció salut<br />Diverses classificacions medicació inadequada (Consens experts)<br />Factor de risc independent mortalitat i hospitalització<br />35<br />
 129. 129. Medicació desaconsellada > 75 anys<br />36<br />
 130. 130. Medicació desaconsellada (Beers i cols)<br />37<br />
 131. 131. Medicació desaconsellada (Beers i cols)<br />38<br />
 132. 132. Medicació infrautilitzada...<br /><ul><li>Infrautilització de medicació apropiada
 133. 133. La edatés un predictor de infrautilització de…
 134. 134. Beta-bloquejadors i/o AAS post IAM
 135. 135. IECA en IC
 136. 136. Anticoagulació en ACxFA
 137. 137. Tractament dolor oncològic, diabetes i asma
 138. 138. El motiu principal és la manca d’evidència
 139. 139. Actualmenttenimelscriteris STOPP/START </li></ul>http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2458/doc26651.html<br />39<br />
 140. 140. Polimedicació<br /><ul><li>Definició</li></ul>El consum simultani de 4 o més fàrmacs (no consens)<br />Prescripció i ús de més fàrmacs dels indicats clínicament<br /><ul><li>Motiu: </li></ul>Sobreutilització de medicació innecesaria (97% a residències i 61% a domicili) i automedicació (31,2% en ancians)<br /><ul><li>Relació directa (fàrmac i problemes medicació)
 141. 141. RAM
 142. 142. Interaccions entre PA,
 143. 143. Duplicitats,
 144. 144. No adherència als tractaments,
 145. 145. Fracassos terapèutics,
 146. 146. Intoxicacions i increment d’ingressos hospitalaris</li></ul>40<br />
 147. 147. Polimedicació<br /> Causes de incidència elevada de polimedicació...<br /><ul><li>La pluripatologiai la dependència física
 148. 148. La mala autopercepció de la salut
 149. 149. Tendència a la cronicitat de moltes malalties
 150. 150. Utilització de medicaments per símptomes menors
 151. 151. Tendència a l’automedicació i el no compliment
 152. 152. Intervenció de múltiples prescriptors. Freqüentació.
 153. 153. No compliment de mesures higiènico-dietètiquesnecessàries per al control de determinades malalties
 154. 154. Estils de vida com sedentarisme, consum tabac i alcohol o dieta inadequada que empitjoren el curs de moltes malalties</li></ul>41<br />
 155. 155. Polimedicació<br />Teniren compte:<br /><ul><li>Ús ocasional
 156. 156. Allargar tractaments
 157. 157. Drogues socials
 158. 158. Efecte “cascada de prescripció”
 159. 159. Al·lèrgies a fàrmacs
 160. 160. Antecedents RAM
 161. 161. Tractaments actuals
 162. 162. Fàrmacs no prescrits
 163. 163. Fàrmacs “placebos”
 164. 164. Remeis casolans</li></ul>42<br />42<br />
 165. 165. Polimedicació<br />Actuacions recomenades:<br /><ul><li>Identificar medicacions inapropiades
 166. 166. Considerar alternatives
 167. 167. Revisar periòdicament la medicació (6-12 mesos)
 168. 168. Valorar retirar fàrmacs (Hamdy Questions: indicació, duplicitat, RAM, dosificació, funció renal i interaccions)
 169. 169. Pautes simples i revisades
 170. 170. Estimar la funció renal, ajustar dosis i adaptar horaris
 171. 171. Educació pacient i/o cuidador
 172. 172. Formació metges i ús perfils de prescripció
 173. 173. Monitorar pacients amb psicotrops (caigudes)
 174. 174. Considerar combinacions (adherència i eficàcia)
 175. 175. Les activitats preventives i estudis valoració geriàtrica</li></ul>43<br />43<br />
 176. 176. Interaccions farmacològiques<br />Prevalençainteraccionsgeriatria13,6%<br />Interacció<br />Farmacèutica<br />Interacció<br />Farmacocinètica<br />Interacció<br />Farmacodinàmica<br /><ul><li>Perillautomedicació i interacció: Antiàcids, AINE, antihistamínics…
 177. 177. Depressió SNC: BZP, barbitúrics, opioides, antiepilèptics…</li></ul>44<br />
 178. 178. Interaccions farmacològiques<br />L’aparició de la interacciódepén de factorslligats al fàrmac, característiques del pacient i situació clínica…<br />El clínic ha de ….<br /><ul><li>Conèixerelsfàrmacsque ambmésfreqüència interaccionen
 179. 179. Conèixer el grau de funcio renal i hepàtica
 180. 180. Revisar les contraindicacions al prescriureelsfàrmacs, observar elsefectesterapèuticsdelsmedicaments al retirar o prescriure un de nou</li></ul>45<br />
 181. 181. Eines suport informatitzat...PREFASEG<br />PREFASEG<br /><ul><li>Mòdulinformàticintegrat a la història clínica, dónasuportalsclínics en la promoció de la seguretat clínica del pacient
 182. 182. Interactiu: Avisa al clínic de problemesd’interaccions, al·lèrgies, ttoredundants, contraindicacionsambproblemes de salut…etc</li></li></ul><li>Estat actual PREFASEG<br />Contingut clínic I<br />Contingut clínic II<br /><ul><li>Contraindicacions medicament – variables bioquímiques
 183. 183. Avís dosi inadequada segons pes en pacient pediàtric
 184. 184. Registre i avís de RAM en pacients individuals
 185. 185. Medicaments teratogènics
 186. 186. Tutorial de pediatria
 187. 187. Contraindicacions per problemes de salut i/o edat
 188. 188. Fàrmacs desaconsellats en geriatria
 189. 189. Al·lèrgies
 190. 190. Tractaments redundants
 191. 191. Interaccions</li></ul>47<br />
 192. 192. Guia Terapèutica informatitzada<br />Instrument de suport a la presa de decisions en la terapèutica de la patologia aguda.<br />
 193. 193. De quedepén grau control malalties?<br />... Si pregunto de què depèn el grau de seguiment dels “militars”?<br />
 194. 194. 50<br />Incompliment terapèutic o no adherència<br />Enfermero. Buenos días, don Antonio, veo que hoy le toca la revisión de su problema de presión arterial, ¿no es eso?<br />Paciente. Sí, sí, así es... mire, aquí tengo apuntadas todas las tensiones que me “cogió” “la practicanta” en estas semanas.<br />Enfermero.(recogiendo la hoja que le tendía).Vamos a ver... bueno, veo que a pesar de la medicación esto no está del todo bien.<br />Paciente. Bueno hubo unos días que estaba muy bien<br /> controlada, pero no sé qué pasó luego...<br />Enfermero. ¿Evita usted la sal en las comidas?<br />Paciente. Es que sin sal, sin sal del todo...<br />Enfermero. Así que no hace la dieta. ¡Pues poco vamos a solucionar así a pesar de tomar dos pastillas diarias!<br />Paciente. ¿Ha dicho...? ¿Dos pastillas diarias?<br />Enfermero. Pues claro, hombre. Es lo que le mandó el médico hace un par de meses, ¿no? Hipopresil 700®, una cada doce.<br />Antonio es un paciente de unos 70 años al que hacía un año se le había diagnosticado HTA. En los últimos meses, debido al escaso éxito obtenido con las medidas higiénico-dietéticas recomendadas por su enfermera, se le había instaurado tratamiento farmacológico. En concreto se le pautó Hipopresil 700®, un comprimido cada 12 h. Acude en el día de hoy a revisión programada en la consulta de su Enfermero.<br />Paciente. <br /> Pues no!... una pastilla cada doce... ¡cada doce días, como el médico me mandó!<br />
 195. 195. Incompliment terapèutic o no adherència<br /><ul><li>Alta prevalença
 196. 196. En malalties cròniques: 50-60%
 197. 197. En patologies agudes: 20%els primers dies i un 60-80%dies successius.
 198. 198. S’estima que més del 30%dels ancians no compleixen la pauta de tractament indicada pel seu metge</li></ul>51<br />
 199. 199. Incompliment terapèutic o no adherència<br /><ul><li>Incompliment voluntari
 200. 200. Aparició de RAM a certs tractaments</li></ul>Ex: neurolèptics o diürètics<br /><ul><li>Desconeixement dels beneficis del tractament
 201. 201. Creences culturals
 202. 202. Incompliment involuntari
 203. 203. Dificultat per ingerir, tolerar o administrar el medicament degut a l’aparició de patologies, com la disfàgia
 204. 204. Dèficit sensorial per pèrdua de visió, que dificulta la identificació dels medicaments...
 205. 205. Problema de comprensió de les instruccions d’ús</li></ul>52<br />
 206. 206. Incompliment terapèutic o no adherència<br /><ul><li>El no compliment ve afavorit per diversos factors com són:
 207. 207. La remissió dels símptomes
 208. 208. El desconeixement de les patologies
 209. 209. La manca d’informació sobre el tractament a seguir
 210. 210. Els dèficits sensorials, la pèrdua de memòria, la soledat i diversos factors que afecten especialment a la gent gran. </li></ul>53<br />
 211. 211. Incompliment terapèutic o no adherència<br />54<br />
 212. 212. Incompliment terapèutic o no adherència<br /><ul><li>Hi ha una sèrie de mesures genèriques que poden ajudar a millorar el compliment terapèutic
 213. 213. Administrar medicaments amb els menjars
 214. 214. Utilitzar fàrmacs amb dosis única
 215. 215. Utilitzar fàrmacs que tenen efecte sobre més d’una malaltia
 216. 216. Utilitzar associacions útils de fàrmacs
 217. 217. Enquestar de manera regular sobre el compliment i trucades telefòniques
 218. 218. Educar al pacient sobre les seves malalties</li></ul>55<br />
 219. 219. 56<br />Incompliment terapèutic o no adherència<br /><ul><li>Etiquetes en les caixes dels medicaments
 220. 220. Fulls de medicació horària amb imatges medicaments
 221. 221. Preparació del Sistema Personalitzat de Dispensació (SPD) en el domicili i/o Oficina farmàcia
 222. 222. Pla de Medicació de la Recepta electrònica</li></li></ul><li>57<br />Incompliment terapèutic o no adherència<br />PLA DE MEDICACIÓ PERSONALITZADACEDIMCAT<br />
 223. 223. 58<br />Recomenacions per millorar prescripció<br />(Adaptat i traduït de Milton JC et al.)<br />
 224. 224. ... Moltes gràcies per l’atenció<br />59<br />
 225. 225. Controvèrsies farmacològiques<br /><ul><li>Hipercolesterolèmia
 226. 226. Hipertensió arterial
 227. 227. Insomni
 228. 228. Depressió
 229. 229. Malaltiad’Alzheimer
 230. 230. Úsd’ATB en geriàtrics</li></ul>60<br />
 231. 231. Hipercolesterolèmia<br />61<br />
 232. 232. Hipertensió arterial<br />62<br />
 233. 233. Insomni<br /><ul><li>Moltfreqüent en la gent gran
 234. 234. Freqüentprescripció de BDZ: especial sensibilitat de la gent gran
 235. 235. Prescriuredesprésd’unaacuradaavaluació.Provaraltres mesures i per períodescurts
 236. 236. Evitar BDZ (A) de vida mitjana-llarga (caigudes...) i curta (abstinència...)
 237. 237. Útils les de vida intermitjacom el lorazepam
 238. 238. Zopiclona i buspirona: menysestudis, peròsembla que sónfàrmacssimilars en eficàcia i efectes adversos</li></ul>63<br />
 239. 239. Depressió<br /><ul><li>Trastornpsiquiátricmésfreqüent en la gent gran
 240. 240. De vegades es confonamb la demència
 241. 241. 1ª elecció ISRS (A), per tenirmenysefectessecundaris, el tempssuficient. Evitar elsestimulants
 242. 242. Falta de resposta o depressiógreu (A) tricíclics o heterocíclics</li></ul>64<br />
 243. 243. Malaltia d’Alzheimer<br />65<br />
 244. 244. Ús d’Antibiòtics als geriàtrics ...<br />[Effect of a multifaceted intervention on number of antimicrobial prescriptions for suspected urinary tract infections in residents of nursing homes: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 331(7518):645-704.]<br />Una intervenció multifactorial ambarbres de decisió de diagnòstic i tractamentpotreduir el número de prescripcionsd’antibiòtics per a infeccionssospitoses del tracteurinari en pacients que viuen en residènciesgeriàtriques.<br />66<br />
 245. 245. Recerca<br /> La majoria dels fàrmacs s’estudien en malalts en els qual no s’utilitzaran majoritàriament.<br /><ul><li> Hi ha poca recerca en gent gran en problemes de salut molt freqüents i rellevants:
 246. 246. Hipercolesterolèmia
 247. 247. HTA
 248. 248. Patologia gastrointestinal
 249. 249. Dolor crònic i
 250. 250. Patologia traumatològica
 251. 251. Hi ha uns aspectes específics de la gent gran i el medicament
 252. 252. Polifarmàcia
 253. 253. RAM
 254. 254. Compliment terapèutic
 255. 255. Interaccions farmacològiques</li></ul>ATENCIÓ PRIMÀRIA<br />És l’àmbit idoni<br />67<br />
 256. 256. Recerca<br />Línies de futur...<br /><ul><li> Les Societats Científiques, les Administracions públiques i les Fundacions d’Atenció Primària haurien de promoure més la investigació farmacològica en gent gran
 257. 257. No és ètic la exclusió de la gent gran dels AC (els CEIC haurien de tenir un paper essencial)
 258. 258. S’hauria de fomentar que els AC estratifiquin els seus resultats per edat, per poder agregar dades</li></ul>68<br />

×