Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

short and readable

231 views

Published on

Published in: Education
 • short and readableView more presentations or upload your own. (tags: کوتاه و)<br /><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233072922603437-1&stripped_title=short-and-readable-presentation" width="350" height="288"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233072922603437-1&stripped_title=short-and-readable-presentation"></param><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233072922603437-1&stripped_title=short-and-readable-presentation" width="350" height="288" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

short and readable

 1. 1. به نام یگانه هستی دیده های او را نمی بینی اما او همه را می بیند اوست که شما را نقش بست و چه زیبا نقشی آفرید و ازپاکیزه ها روزی تان داد  
 2. 2. به نام یگانه هستی دیده های او را نمی بینی اما او همه را می بیند اوست که شما را نقش بست و چه زیبا نقشی آفرید و از   پاکیزه ها روزی تان داد   تهیه کننده اسلاید : فرخنده پارسا               کوتاه و خواندنی Slide 02 تهیه کننده اسلاید : فرخنده پارسا            کوتاه و خواندنی
 3. 3. مورچه های تنبل بعضی از این مورچه ها آنقدر تنب ل و تن پرورمی شوند که قادر به انجام هیچ کاری نیستند و برده ها باید حتی غذای آنها را نیز در دهانشان بگذارند . Slide 03 در میان انواع مورچه ها ،نوعی مورچه وجود دارد که به لانه دیگر مورچه ها حمله  می کند و علاوه بر غارت آذوقه ها مورچه های جوان را به اسارت می گیرند  تا از آنها به عنوان « برده » بهرگیری کند
 4. 4. دندان ندارد اما می جود سنگین ترین بچه دنیا لاک پشتها دندان ندارند . در عوض ،کناره فک آنها از پوششی محکم و کلفت تشکیل شده است که توسط آن می توانند غذای خودشان را بجوند   یک بچه نهنگ در حین تولد ،حدود هفت متر طول و 5000 کیلو گرم وزن است و مادر شش ماه به او شیر می دهد . بد نیست بدانید که
 5. 5. هر چه ببرید باز می روید بد نیست بدانید که اگر چشم نمی چرخد ،گردن که می گردد جغد  چشمان ثابتی دارد . تنها قادر است مستقیم ببیند و نمی تواند  چشمها را به چپ و راست بچر خاند ،اما در عوض گردن  بسیار متحرک دارد ،به طوری که حتی می تواند سرش را به عقب نیز برگرداند و پشت سرش را  هم نگاه کند ستاره دریایی از جمله حیواناتی است که اگر قسمتی از بدن او جدا شود ،پس از مدتی می تواند دوباره ،آن قسمت را ترمیم و باز سازی کند
 6. 6. فرخنده پارسا  - خدا نگه دار آبان ماه 1 387  

×