Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد خام گیاهخواری

799 views

Published on

اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد تغذیه طبیعی خام گیاهخواری و بیماریها و درمان طبیعی

Published in: Healthcare
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

اشعار زیبای بابک بهزادی در مورد خام گیاهخواری

 1. 1. ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫آذر‬ ‫زرین‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سراینده‬:‫بهزادی‬ ‫بابک‬
 2. 2. 1 ‫نیست‬ ‫بیش‬ ‫زهری‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫س‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫قرص‬ ‫طبیبان‬ ‫ای‬ ‫نیست‬ ‫تشویش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫راضی‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫قلب‬ ‫نویس‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ،‫را‬ ‫ات‬ ‫شیوه‬ ‫کن‬ ‫عوض‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫اندیش‬ ‫نیک‬ ‫فکر‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫پیشه‬ ،‫تجارت‬ ‫این‬‫نیست‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پخته‬ ،‫خواران‬ ‫خام‬ ‫امان‬ ‫بی‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ،‫خامان‬ ‫جمله‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫مرگ‬ ‫عادتی‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫سنگینی‬ ‫ی‬ ‫مایه‬ ‫هستی‬ ‫زیبای‬ ‫گل‬ ‫نو‬ ‫وجودت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫پلو‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫نخور‬‫دستی‬ ‫دو‬ ‫سرد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫طبع‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫باشد‬ ‫بلغم‬ ‫فزاید‬‫سود‬ ‫و‬‫سستی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫گندم‬ ‫به‬ ‫آدم‬‫شد‬ ‫رانده‬ ‫اینجا‬‫گندم‬ ‫به‬‫شد‬ ‫بنده‬ ‫می‬ ‫هرشب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫هر‬‫خورد‬ ‫ها‬ ‫شکم‬ ‫نان‬ ‫با‬‫شد‬ ‫گنده‬
 3. 3. 2 ‫نخور‬ ‫پخته‬ ‫بخور‬ ‫خام‬ ‫نخور‬ ‫مرده‬ ‫بخور‬ ‫زنده‬ ‫خود‬ ‫معده‬ ‫قوی‬ ‫تو‬ ‫کن‬ ‫نخور‬ ‫شسته‬ ‫ه‬َ‫گ‬ ‫به‬ ‫گاه‬ ‫می‬ ‫هوایی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ای‬ ‫دنبه‬‫کند‬ ‫واهی‬ ‫دنیای‬ ‫راهی‬‫می‬‫کند‬ ‫کشم‬ ‫بر‬ ‫آهی‬ ‫سینه‬ ‫نهاد‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫حالی‬ ‫به‬ ‫حالی‬ ‫دل‬ ‫چونکه‬‫کند‬ ‫جملگی‬ ‫پزشکان‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬ ‫این‬ ‫شرمندگی‬ ‫مایه‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫هست‬ ‫یکی‬ ‫صادق‬ ‫و‬ ‫حاذق‬ ‫حکیم‬ ‫کو‬ ‫بندگی‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫کند‬ ‫کاو‬ ‫ت‬ّ‫عل‬ ‫درمان‬ ‫میکند‬ ‫طبیعی‬ ّ‫طب‬ ‫ت‬ّ‫مل‬ ‫سرگرم‬ ‫میکند‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫اما‬ ‫د‬ ‫صد‬ ‫با‬‫دارو‬ ‫باند‬ ‫با‬ ‫مافیا‬ ‫با‬ ،‫غل‬ ‫می‬ ‫هی‬‫ت‬ّ‫ذل‬ ‫سوی‬ ‫را‬ ‫غافالن‬ ‫کشاند‬
 4. 4. 3 ‫ت‬ّ‫عل‬ ‫درمان‬ ‫میکند‬ ‫طبیعی‬ ّ‫طب‬ ‫ت‬ّ‫مل‬ ‫سرگرم‬ ‫کند‬ ‫اما‬ ‫مدرن‬ ّ‫طب‬ ‫هردم‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫عارضه‬ ‫و‬ ‫اشتباه‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مردمان‬ ‫ما‬‫ت‬ّ‫ذل‬ ‫سوی‬ ‫کشاند‬ ‫تجارت‬ ‫با‬ ‫آلوده‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫آلوده‬‫اسارت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ‫شرارت‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ،‫اشارت‬ ‫این‬ ‫تو‬ ‫بشنو‬ ‫خسارت‬ ‫زند‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫مالت‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫حرارت‬ ‫ز‬ ‫زاید‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫امراض‬ ‫ها‬ ‫مرارت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫از‬ ‫کاهد‬ ‫خوری‬ ‫ناپخته‬ ‫ها‬ ‫خسارت‬ ‫بینیم‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫پختنی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شرارت‬ ‫کاهیم‬ ‫میوه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫خواران‬ ‫پخته‬‫شما‬ ‫حال‬ ‫بر‬ ‫واي‬ ‫شما‬ ‫آشغال‬ ‫سطل‬ ‫هاتان‬ ‫معده‬ ‫نكرد‬ ‫تغییري‬ ‫چو‬ ‫خوردن‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫درد‬‫و‬‫داروی‬‫مضر‬‫شما‬ ‫مال‬
 5. 5. 4 ‫ما‬ ‫قرمز‬ ‫خط‬ ‫هست‬ ‫حرارت‬ ‫ما‬ ‫ترمز‬ ‫خط‬ ‫هاست‬ ‫لغزش‬ ‫و‬ ‫خامت‬ ‫قوت‬ ‫آهن‬ ‫ملح‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫ما‬ ‫هرمز‬ ‫سرخ‬ ‫خاک‬ ‫بسان‬ ‫دوم‬ ‫مصراع‬:‫ترمز‬ ‫خط‬ ‫باشه‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫هرچه‬(‫نشانه‬)‫روی‬ ‫مونده‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫بیشتره‬ ‫آسفالت‬=‫عوارض‬ ‫باشه‬ ‫بیشتر‬ ‫خگخ‬ ‫در‬ ‫لغزش‬ ‫هرچه‬(‫نشانه‬)‫بیشتری‬ ‫میزاره‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫روی‬ ‫دوم‬ ‫بیت‬:‫آهنه‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫هرمز‬ ‫جزیره‬ ‫سرخ‬ ‫خاک‬ ‫مثل‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬(‫اونجا‬ ‫مردم‬ ‫مفیده‬ ‫کمخونی‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫میگن‬) ‫می‬ ‫چون‬ ‫کنترل‬‫نفس‬ ‫هردم‬ ‫کنی‬ ‫می‬‫آ‬ ‫شوی‬‫قفس‬ ‫کنج‬ ‫از‬ ‫زاد‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫وهم‬ ‫های‬ ‫پرده‬‫رود‬ ‫هوس‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫با‬ ‫گردیم‬ ‫امتحان‬
 6. 6. 5 ‫دانه‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ،‫جوانه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ،‫میوه‬ ‫ماهرانه‬ ‫عاقالنه‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ناشیانه‬ ‫امری‬ ‫هست‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬ ‫می‬‫تازیانه‬ ‫مردم‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫زند‬ ‫راه‬ ‫دادی‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫پخته‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫یاخته‬ ‫ساختی‬‫سیاه‬ ‫تو‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬ ‫تش‬ ‫ز‬ ‫دوری‬ ‫تو‬ ‫کن‬ ‫گیاه‬ ‫خام‬ ‫و‬ ‫خور‬ ‫میوه‬ ‫ّتی‬‫د‬‫م‬ ‫هستی‬ ‫زیبای‬ ‫نوگل‬ ‫وجودت‬ ‫دودستی‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫آشغال‬ ‫نریز‬ ‫هستی‬ ‫مخلوق‬ ‫اشرف‬ ‫هستی‬ ‫تو‬ ‫رستی‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫خوری‬ ‫سالم‬ ‫اگر‬ ‫علف؟‬ ‫گاوی‬ ‫و‬ ‫خر‬ ‫بهر‬ ‫پزی‬ ‫حاضر‬ ‫شوی‬ ‫آیا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ّ‫قو‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫تو‬ ‫دانی‬‫لف‬ ‫کنی‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬ ‫حیوان‬ ‫آن‬ ّ‫حق‬ ‫در‬ ‫نئی‬ ‫حاضر‬ ‫ناخلف‬ ‫باشی‬ ‫تو‬ ‫اغلب‬ ‫خود‬ ‫بهر‬ ‫از‬ ‫عجب‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬
 7. 7. 6 ‫سیاهی‬ ‫و‬ ‫اسپید‬ ‫هرچیز‬ ‫مخور‬ ‫گاهی‬ ‫تربیزه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫شلغم‬ ‫مگر‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫رویان‬ ‫هرچیز‬ ‫بخور‬ ‫گیاهی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫خوراک‬ ‫دارو‬ ‫دست‬ ‫مسپار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫تن‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫میوه‬ ‫دست‬ ‫بسپار‬‫جارو‬ ‫سموم‬ ‫حجابی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫رسوب‬ ‫تو‬ ‫الیه‬ ‫الیه‬ ‫دای‬ُ‫بز‬ ‫فرارو‬ ‫مانع‬ ‫شده‬ ‫یا‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫نشسته‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫آالم‬ ‫مایه‬ ‫بدخوری‬ ‫و‬ ‫پرخوری‬ ‫ما‬ ‫آرام‬ ‫مایه‬ ‫خوری‬ ‫تک‬ ،‫خوری‬ ‫ساده‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫اضافی‬ ‫بار‬ ‫خوری‬ ‫درهم‬ ‫و‬ ‫قاطی‬ ‫ما‬ ‫اورام‬ ‫مرهم‬ ‫خوری‬ ‫تر‬ ،‫خوری‬ ‫تازه‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫سم‬ ‫ز‬ ‫تن‬ ‫کن‬‫تصفیه‬ ‫ها‬ ‫تزکیه‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫کن‬ ‫تخلیه‬ ‫ها‬ ‫تیرگی‬ ‫از‬
 8. 8. 7 ‫بیماریست‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫زدایی‬ ‫سم‬ ‫بیداریست‬ ‫زنگ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫هایت‬ ‫وی‬ َ‫ر‬ ‫کج‬ ‫تاوان‬ ‫هست‬ ‫بیزاریست‬ ‫پخته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خام‬ ‫چاره‬ ‫گیاه‬ ‫پخته‬ ،‫پخته‬ ‫لحم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫سیاه‬ ‫کنند‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ها‬ ‫پخته‬ ‫رها‬ ‫طب‬ ‫چاه‬ ‫از‬ ‫خواهی‬‫گردی‬ ‫تباه‬ ‫قوت‬ ،‫تفاله‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫دوری‬ ‫کنی‬ ‫گر‬ ‫دارو‬ ‫ز‬ ‫رنجوری‬ ‫ز‬ ‫گردی‬ ‫رها‬ ‫بیابد‬‫رامش‬‫درمان‬ ‫و‬ ‫زند‬‫نیشت‬‫چو‬‫زنبوری‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫بخیسانی‬ ‫گر‬ ‫دانه‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫می‬‫خواب‬ ‫ز‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫بیدار‬ ‫شود‬ ‫پیکرت‬ ‫بر‬ ‫دهد‬ ‫جان‬ ‫گردد‬ ‫تازه‬ ‫می‬‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دلشاد‬ ‫شوی‬
 9. 9. 8 ‫عاد‬ ‫خواری‬ ‫پخته‬‫ما‬ ‫دیرین‬ ‫و‬ ‫دردآور‬ ‫ت‬ ‫ضایع‬ ‫میکند‬‫های‬ ‫زمان‬‫ما‬ ‫شیرین‬ ‫و‬ ‫خوش‬ ‫ما‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫اتالف‬ ‫میکند‬ ‫ما‬ ‫زیرین‬ ‫پیکر‬ ‫اندر‬ ‫سم‬ ‫جمع‬ ‫میکند‬ ‫غذایت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫ننوش‬ ‫عذابت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫دهد‬ ‫عادت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شاکر‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫بخور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫و‬ُ‫ج‬‫ب‬ ‫رض‬ ‫یابد‬ ‫ات‬ ‫معده‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫که‬‫ایت‬ ‫سالم‬ ‫فکر‬ ‫محصول‬ ‫نباشد‬ ‫ژن‬ ‫اصالح‬ ‫عالم‬ ‫پروردگار‬ ‫بیافریده‬ ‫کامل‬ ‫اصل‬‫هستی‬ ‫اساس‬ ‫و‬‫قائم‬‫بذات‬‫و‬‫پایا‬ ‫ظالم‬ ‫قشر‬ ‫فکر‬ ‫بر‬ ‫ارجح‬ ‫طبیعت‬ ‫هوش‬ ‫را‬ ‫هرچه‬ ‫انسان‬ ‫کرده‬ ‫دستکاری‬ ‫را‬ ‫چهره‬ ،‫را‬ ‫جانور‬ ،‫را‬ ‫ها‬ ‫میوه‬
 10. 10. 9 ‫است‬ ‫نعمت‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫ارگانیک‬ ‫نوع‬‫است‬ ‫رحمت‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫سالم‬ ‫محصول‬ ‫عرضه‬ ‫است‬ ‫زحمت‬ ‫قرین‬ ‫خورده‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫کود‬! ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫ذتأمینه‬ ‫ه‬َ‫ی‬‫گ‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫هشتای‬ ‫آمین‬ ‫از‬ ‫رند‬ُ‫پ‬ ‫گوریل‬ ‫و‬ ‫خر‬ ‫و‬ ‫فیل‬ ‫ماشینه‬ ‫و‬ ‫شرر‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫کمبود‬ ‫ات‬ ‫خاکی‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫راه‬ ‫میگذرد‬ ‫پاک‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫رامش‬ ،‫آگهی‬ ‫میطلبد‬‫ات‬ ‫ی‬ ‫پشتکار‬ ‫میطلبد‬ ،‫قرار‬ ‫یک‬ ‫میطلبد‬ ‫ات‬ ‫افالکی‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ،‫را‬ ‫تو‬ ‫رهاند‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫بشر‬ ‫د‬َ‫خور‬ ‫خردی‬ ‫بی‬ ‫با‬ ‫پرهیزی‬ ‫هر‬ ‫بدون‬ ،‫ضرر‬ ‫خوف‬ ‫بی‬ ‫همراه‬ ‫ت‬ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫های‬ ‫وسوسه‬ ‫با‬ ‫تجویزی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ْ‫غلط‬ ‫عادات‬
 11. 11. 10 ‫عنب‬ ‫و‬ ‫قضب‬ ‫تو‬ ‫بخور‬ ‫قرآن‬ ‫گفته‬ ‫عرب‬ ‫جهل‬ ‫اسیر‬ ‫خامخواری‬ ‫قب‬‫را‬ ‫انبان‬ ‫مساز‬ ‫حیوان‬ ‫ر‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫کشانده‬ ‫خوردن‬ ‫الشه‬ ‫را‬ ‫فصل‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫خور‬ ‫رسد‬ ‫فصلی‬ ‫هر‬ ‫چونکه‬ ‫را‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫بدان‬ ‫ما‬ ‫قوت‬ ‫پخته‬ ‫نورش‬ ‫و‬ ‫هور‬ ‫مریض‬ ‫نسل‬ ‫نما‬ ‫احیا‬ ،‫نپز‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫نیک‬ ‫را‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫طعم‬ ‫ژن‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫چشد‬ ‫تا‬ ‫گنده‬ ‫ها‬ ‫شکم‬ ‫نان‬ ‫با‬‫شد‬ ‫شد‬ ‫مرده‬ ‫گیاه‬ ‫قبر‬ ‫شد‬ ‫خورده‬ ‫آشغال‬ ‫که‬ ‫بس‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫افسرده‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫دل‬ ‫خام‬ ‫قوت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫تپد‬ ‫نیرویی‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫نباشد‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫مستدام‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫هستی‬ ِ‫هستی‬
 12. 12. 11 ‫ماست‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫دیم‬ ‫محصول‬ ‫نخود‬ ‫بانوان‬ ‫خوراک‬‫برناست‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ‫و‬ ‫آمین،کربوهیدرات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فیبر‬ ‫درآن‬ ‫سرماست‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫انرژی‬ ‫طبیعت‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫سبزی‬ ‫گونه‬ ‫سه‬ ‫باشد‬ ‫طبیبت‬ ،‫دوا‬ ‫جای‬ ‫دان‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫برگی‬ ‫ها‬ ‫رقم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫خور‬ ‫ای‬ ‫میوه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫طینت‬ ‫و‬ ‫طنین‬ ‫تن‬ ‫در‬ ‫نوازد‬ ‫آن‬ ‫ملح‬ ‫تا‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫نخود‬ ‫هست‬‫نان‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫زیان‬ ‫پر‬ ‫آن‬ ‫چو‬ ‫یاکه‬ ،‫گوشت‬ ‫مثل‬ ‫گران‬ ‫نیست‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫دیمی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ،‫سم‬ ‫و‬ ‫کود‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫بهر‬ ،‫سودبخش‬ ‫همه‬ ‫بهر‬ ‫نپخته‬ ‫غذای‬ ‫بدن‬ ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫نهفته‬ ‫نور‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫هضم‬ ‫میکند‬ ‫خفته‬ ‫تن‬ ‫این‬ ‫دوباره‬ ‫احیا‬ ‫شود‬ ‫شکفته‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫میشود‬ ‫گل‬ ‫مثل‬
 13. 13. 12 ‫ق‬‫بود‬ ‫خام‬ ‫انسان‬ ‫قوت‬ ‫آتش‬ ‫از‬ ‫بل‬ ‫بود‬ ‫همگام‬ ‫کهکشان‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫دام‬ ‫و‬ ‫کام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫اسیر‬ ‫کی‬ ‫بود‬ ‫آالم‬ ،‫ناخوشی‬ ‫حاال‬ ‫چو‬ ‫کی‬ ‫خورده‬ ‫هور‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫خور‬ ‫مرده‬ ‫شور‬ ‫ملح‬ ‫و‬ ‫نار‬ ‫کز‬ ‫آن‬ ‫نه‬ ‫سبزی‬ ،‫دانه‬ ‫گاهی‬ ،‫میوه‬ ‫خوراکت‬ ‫برد‬ ‫زنبور‬ ‫از‬ ‫بهره‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫خور‬‫ه‬ ‫را‬ ‫نوا‬ ‫بی‬ ‫انسان‬ ‫نموده‬ ‫درو‬ ‫دارو‬ ‫را‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ‫دکتر‬ ‫هر‬ ‫کن‬ ‫رها‬ ‫خور‬ ‫ناپخته‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫به‬ ‫درمان‬ ،‫پخته‬ ‫ز‬ ‫دردمان‬ ‫ما‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫این‬ ‫دریاب‬ ،‫غنیمت‬ ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫دم‬ ‫انسان‬ ‫قوت‬ ‫نباشد‬ ‫حیوانی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ّ‫غال‬ ‫اطعام‬‫جسم‬‫نمی‬ ‫جان‬ ‫و‬‫باشد‬‫سان‬ ‫بدین‬ ‫عر‬ ‫به‬ ‫آور‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کشتار‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫دوری‬‫فان‬ ‫که‬ ‫آیا‬‫خورده‬ ‫آتش‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫باشد‬‫یکسان؟‬
 14. 14. 13 ‫حیوانی‬ ،‫شکر‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫از‬ ‫مخور‬ ،‫خور‬ ‫کم‬ ‫ه‬ّ‫غل‬ ‫پنهانی‬ ‫ها‬ ‫عارضه‬ ‫نشود‬ ‫دچارت‬ ‫تا‬ ‫بریانی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خمیری‬ ‫و‬ ‫تخمیر‬ ‫آنچه‬ ‫کیهانی‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫نکند‬ ،‫نورش‬ ‫رفته‬ ‫کن‬ ‫پیشه‬ ‫خود‬ ‫خوردن‬ ‫اندر‬ ‫وحدت‬ ‫کن‬ ‫اندیشه‬ ‫کمی‬ ‫خود‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫کثرت‬‫رها‬ ‫کن‬ ‫خواری‬ ‫کن‬ ‫تیشه‬ ‫و‬ ‫فروغ‬ ‫بی‬ ‫قوت‬ ‫ترک‬ ‫خام‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫د‬ َ‫و‬َ‫ر‬ ‫سردی‬ ‫و‬ ‫گرمی‬ ‫عام‬ ‫بهر‬ ‫باشد‬ ‫کهنه‬ ‫یا‬ ‫نو‬ ّ‫طب‬ ‫است‬ ‫خوردن‬ ‫طبیعی‬ ‫قوت‬ ‫ما‬ ّ‫طب‬ ‫دام‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫پخته‬ ‫نه‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫شخصیت‬ ‫نباشد‬ ‫اشکم‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫خاصیت‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫چربی‬ ‫بار‬ ‫ساز‬ ‫پر‬ ‫اندرون‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫ذهنیت‬ ‫کن‬ ‫تقویت‬ ،‫خور‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫خام‬
 15. 15. 14 ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫پیکر‬ ‫بر‬ ‫مزن‬ ‫تیغه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫خنجری‬ ‫دمادم‬ ‫همیشه‬ ‫کن‬ ‫خردش‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫نیرویت‬ ‫که‬ ‫تیز‬ ‫خنجر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫ریز‬ ‫کاهو‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫بنماییم‬ ‫توان‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫تا‬‫هرچیز‬ ‫خوری‬ ‫یکریز‬ ‫هی‬ ‫رنده‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫منما‬ ‫ریز‬ ‫سبزی‬ ‫منما‬ ‫ان‬ّ‫بر‬ ‫تیغه‬ ‫با‬ ‫فریز‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫منما‬ ‫نیز‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫منما‬ ‫مریض‬ ‫تو‬ ‫بسازد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ات‬ ‫صبحانه‬ ‫بهترین‬ ‫باشد‬ ‫میوه‬ ‫ات‬ ‫ظهرانه‬ ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ ،‫کاهو‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫ات‬ ‫عصرانه‬ ‫کنجدی‬ ‫خرما‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫هدیه‬ ‫درستی‬ ‫تن‬‫ات‬ ‫شکرانه‬ ‫و‬
 16. 16. 15 ‫خاکیان‬ ‫و‬ ‫ماکیان‬ ‫و‬ ‫ماهیان‬ ‫افالکیان‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫نمیسازد‬ ‫دان‬ ‫ما‬ ‫قوت‬ ‫باشد‬ ‫فردوس‬ ‫میوه‬ ‫سالیان‬ ‫طعام‬ ‫بند‬ ‫بگسالن‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫افروز‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫شعله‬ ‫برون‬ ‫نار‬ ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫را‬ ‫باطن‬ ‫نور‬ ‫خام‬ ‫به‬ ‫روشن‬ ‫شود‬ ‫اشکم‬ ‫مجمر‬ ‫قرون‬ ‫جنگ‬ ‫عامل‬ ‫آتش‬ ‫باشد‬ ‫ظ‬ ‫منما‬ ‫حیوان‬ ‫قبر‬‫شکم‬ ‫رف‬ ‫حکم‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باز‬ ‫منما‬ ‫سبزی‬ ‫گور‬ ‫کم‬ ‫یه‬ ‫بیندیش‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫بخورش‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫دگرگون‬ ‫گردد‬ ‫ما‬ ‫سیگنال‬ ‫شود‬ ‫مثبت‬ ‫طعام‬ ‫ر‬َ‫ا‬ ‫نسازیم‬ ‫ضایع‬ ‫ما‬ ‫امسال‬ ‫نکو‬ ‫آنگه‬
 17. 17. 16 ‫ها‬ ‫مطبخ‬ ،‫مطب‬ ‫به‬ ‫میکشاند‬ ‫ها‬ ‫فرسخ‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫س‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫کرده‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫هی‬‫ها‬ ‫دوزخ‬ ‫ها‬ ‫مسلخ‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ،‫جهالت‬ ‫با‬ ‫خام‬ ‫تو‬ ‫خوری‬ ‫ار‬ ‫میشود‬ ‫تو‬ ‫رهنمای‬ ‫تو‬ ‫میل‬ ‫مدام‬ ‫گر‬ ‫تو‬ ‫خوری‬ ‫میوه‬ ،‫حذر‬ ‫کنی‬ ‫مضر‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫دام‬ ‫ز‬ ‫دل‬ ‫تو‬ ‫بکنی‬ ‫یا‬ ‫کنی‬ ‫دل‬ ‫پخته‬ ‫ز‬ ‫که‬ ‫ور‬ ‫گام‬ ‫تو‬ ‫ره‬ ‫به‬ ‫بزنی‬ ‫ار‬ ،‫عام‬ ‫راه‬ ‫ز‬ ‫برهی‬ ‫ار‬ ‫کند‬ ‫بریان‬ ‫پزد‬ ‫می‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫گری‬ ‫او‬ ‫عادت‬ ‫این‬ ‫عاقبت‬‫کند‬ ‫ان‬ ‫کند‬ ‫عریان‬ ‫سموم‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫کند‬ ‫جریان‬ ‫بدن‬ ‫ّال‬‫ی‬‫س‬ ‫نور‬ "‫هوشیار‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سبز‬ ‫درختان‬ ‫بار‬" ‫کردگار‬ ‫معرفت‬ ‫است‬ ‫دکتری‬ ‫ثمرش‬ ‫هر‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫سحاب‬ ‫همچو‬ ‫روزگار‬ ‫میگذرد‬ ‫یار‬ ‫کوی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جلوه‬ ‫بهار‬ ‫در‬ ‫شکفد‬ ‫گل‬
 18. 18. 17 ‫م‬ ‫زنده‬ ‫خواری‬ ‫زنده‬ ‫با‬ ‫آوانسیان‬ ‫نام‬‫اند‬ ‫راند‬ ‫جهل‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫علمش‬ ‫نور‬ ‫شعاع‬ ‫با‬ ‫خواند‬ ‫زنده‬ ‫زبان‬ ‫شش‬ ‫تالشش‬ ‫با‬ ‫م‬ّ‫معل‬ ‫بی‬ ‫تکاند‬ ‫را‬ ‫طب‬ ‫پیکر‬ ‫تندش‬ ‫لحن‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫با‬ ‫دارویت‬ ‫بشود‬ ‫غذایت‬ ‫بگذار‬ ‫سویت‬ ‫بیاید‬ ‫سالمتی‬ ‫آنکه‬ ‫تا‬ ‫دارو‬ ‫از‬ ‫رها‬ ‫طب‬ ‫علم‬ ‫آینده‬ ‫جارویت‬ ‫سم‬ ‫ز‬ ‫کند‬ ‫غذا‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫با‬ ‫سرطان‬ ‫از‬ ‫رهید‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫نتوان‬ ‫سم‬ ‫فزاید‬ ‫پختنی‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫چاره‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫می‬ ‫اسیدی‬‫فکرت‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫غذای‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫شود‬ ‫ذکرت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رامش‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫قلیایی‬ ‫و‬ ‫مهرت‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫س‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫با‬ ‫دویدن‬ ،‫سحرخیزی‬ ‫فطرت‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫اصل‬ ‫به‬ ‫واصل‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫احیا‬ ‫کند‬
 19. 19. 18 ‫ع‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫سالها‬‫تفاله‬ ‫و‬ ‫خوردیم‬ ‫پخته‬ ‫ادت‬ ‫زباله‬ ‫تدفین‬ ‫بهر‬ ‫محلی‬ ‫شد‬ ‫ما‬ ‫معده‬ ‫چاله‬ ‫ز‬ ‫ما‬ ‫ه‬َ‫چ‬ ‫میبرد‬ ‫ی‬ّ‫م‬‫س‬ ‫داروی‬ ،‫نو‬ ‫طب‬ ‫مچاله‬ ‫پیکر‬ ‫میکند‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫دواست‬ ‫د‬َ‫ی‬‫رو‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫بر‬ ‫آنچه‬ ‫غذاست‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫ها‬ ‫زمینی‬ ‫این‬ ‫اختالط‬‫بالست‬ ‫شفاست‬ ‫هردم‬ ‫را‬ ‫میوه‬ ‫خوردی‬ ‫چو‬ ‫تک‬ ‫شویم‬ ‫گردو‬ ‫و‬ ‫گندم‬ ‫چرخ‬ ‫درگیر‬ ‫کی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫رهیم‬ ‫وا‬ ‫ها‬ ‫خوری‬ ‫قاطی‬ ‫همه‬ ‫زین‬ ‫کی‬ ‫عاقبت‬ ‫صحیح‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ریزد‬ ‫معده‬ ‫رژیم‬ ‫صدها‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫میوه‬ ‫تنهای‬ ‫خوردن‬ ‫خوراکت‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫مکن‬ ‫دگرگون‬ ‫زی‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫خوراک‬‫پاکت‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫راحت‬ ‫ساده‬ ‫بخور‬ ،‫رنده‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫مکن‬ ‫هالکت‬ ‫از‬ ‫خام‬ ‫اینگونه‬ ‫َد‬‫ن‬‫ما‬ ‫مصون‬
 20. 20. 19 ‫پوست‬ ‫بر‬ ‫بمالی‬ ‫که‬ ‫یا‬ ،‫بخوری‬ ،‫بویی‬ ‫هرچه‬ ‫دوست‬ ‫ای‬ ‫افتد‬ ‫کبد‬ ‫بر‬ ‫گذرش‬ ‫هم‬ ‫عاقبت‬ ‫شد‬ ‫چون‬ ‫ملتهب‬ ‫و‬ ‫چرب‬ ‫الشه‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫از‬ ‫کبد‬ ‫لیموست‬ ‫و‬ ‫انار‬ ،‫آلبالو‬ ‫و‬ ‫توت‬ ‫اش‬ ‫چاره‬ ‫خیزد‬ ‫بال‬ ‫پرخور‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫خوردن‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫کن‬ ‫خو‬ ‫دال‬ ‫ریزد‬ ‫کوال‬ ‫کوکا‬ ‫و‬ ‫سم‬ ‫اشکم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آمیزد‬ ‫در‬ ‫امراضی‬ ‫به‬ ‫چاقی‬ ،‫ورم‬ ‫و‬ ‫باد‬ ‫بدان‬ ‫بپرهیزد‬ ‫پختن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫او‬ ‫بهر‬ ‫از‬ ‫شفا‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫میرود‬ ‫سیاره‬ ‫آب‬ ‫شبدر‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫بهر‬ ‫و‬ ‫حمام‬ ‫بهر‬‫ظرف‬ ‫بی‬ ‫شستن‬ ‫چغندر‬ ‫و‬ ‫برنج‬ ‫کشت‬ ‫بهر‬ ‫نخوردن‬ ‫ما‬ ‫درمان‬ ‫خوردن‬ ‫به‬ ‫نما‬ ‫دقت‬ ‫سپردن‬ ‫دل‬ ‫پخته‬ ‫بر‬ ‫مردن‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫آغاز‬
 21. 21. 20 ‫کل‬ ‫و‬ ‫جزء‬ ‫گیرد‬ ‫نور‬ ‫تا‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫کن‬ ‫وارد‬ ‫نور‬ ‫دهل‬ ‫از‬ ‫خرامان‬ ‫گردی‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫طعام‬ ‫خور‬ ‫رها‬ ‫میگردی‬ ‫رفت‬ ‫باال‬ ‫چو‬ ‫سلولی‬ ‫هوش‬ ‫می‬ ‫خود‬ ،‫بدن‬ ‫را‬ ‫نرمال‬ ‫سطح‬‫نماید‬‫کنترل‬ ‫می‬ ‫لوزالمعده‬ ‫چرخ‬‫نور‬ ‫به‬ ‫چرخد‬ ‫هور‬ ‫نور‬ ‫زیر‬ ‫پخته‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫تک‬ ‫همین‬ ،‫سبزی‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫می‬‫عبور‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫جسم‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫کنی‬ ‫یوگا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫غذای‬ ‫بودا‬ ‫رهرویی‬ ‫هر‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫دریا‬ ‫و‬ ‫صحرا‬ ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫برمودا‬ ‫راز‬ ‫بفهمی‬ ‫خواری‬ ‫زنده‬ ‫به‬ ‫سیان‬ِ‫ن‬‫آوا‬ ‫بساط‬ ‫برچید‬‫خواری‬ ‫مرده‬ ‫سبز‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬ ‫خواری‬ ‫باده‬ ‫نشاط‬ ‫کرد‬ ‫ول‬
 22. 22. 21 ‫آتش‬ ‫گرمی‬ ‫زور‬ ‫به‬ ‫حبوباتت‬ ‫این‬ ‫نرم‬ ‫مکن‬ ‫بخیسانش‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بریز‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫بکن‬ ‫رنگین‬ ‫سیاره‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫هستی‬ ‫آب‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫نگریانش‬ ‫آتش‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫خندان‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫جان‬ ‫بده‬ ‫حبوبات‬ ‫نرم‬ ‫منما‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫رسوبات‬ ‫تو‬ ‫اندر‬ ‫شود‬ ‫نمایان‬ ‫که‬ ‫زودپز‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ،‫فشار‬ ‫و‬ ‫زور‬ ،‫عجله‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫عقوبات‬ ‫و‬ ‫مجازات‬ ‫طعم‬ ‫بچشی‬ ‫شاید‬ ‫نیست‬ ‫خام‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫دارد‬ ‫آنچه‬ ‫نیست‬ ‫بادام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫یا‬ ‫میوه‬ ‫ما‬ ‫آالم‬ ‫عامل‬ ‫ها‬ ‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫نیست‬ ‫عام‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫خاصان‬ ‫شیوه‬ ‫تغ‬‫درون‬ ‫ای‬ ‫شعله‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫این‬ ‫چو‬ ‫میدهد‬ ‫ییر‬ ‫برون‬ ‫ای‬ ‫تفاله‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫تو‬ ‫خوراک‬ ‫از‬ ‫زند‬ ‫سر‬ ‫درهمی‬ ‫رسوم‬ ‫چه‬ ‫این‬ ،‫اضطرار‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫چه‬ ‫این‬ ‫قرون‬ ‫عادت‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫رویم‬ ‫تی‬ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫پی‬ ‫کز‬
 23. 23. 22 ‫جوان‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫میشوی‬ ‫جوانه‬ ‫با‬ ‫روان‬ ‫بشناسی‬ ‫که‬ ‫پویا‬ ‫میشوی‬ ‫کین‬ ‫و‬ ‫جهل‬ ‫درونت‬ ‫از‬ ‫میزدایی‬ ‫سو‬‫دوان‬ ‫بشتابی‬ ‫یار‬ ‫نور‬ ‫ی‬ ‫خود‬ ‫دور‬ ‫بر‬ ‫بزن‬ ‫چرخی‬ ‫نخود‬ ‫با‬ ‫گندم‬ ‫و‬ ‫ماش‬ ‫خور‬ ‫باد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫تا‬ ‫خور‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫برآید‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خشکی‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫هر‬ ‫معتدل‬ ‫کن‬ ‫تر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫آبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫چرم‬ ‫جنس‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫رها‬ ‫خود‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫ذکر‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫کن‬ ‫منقلب‬ ‫شو‬ ‫وگان‬‫را‬ ‫را‬ ‫کشکی‬ ‫آش‬ ‫هر‬ ‫نخور‬ ‫و‬ ‫پختند‬ ‫که‬ ‫هرچه‬ ‫نخور‬ ‫ما‬ ‫ِی‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫دی‬ ‫میکند‬ ‫دگرگون‬ ‫یوگا‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫ویرانه‬ ‫معبد‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫میسازد‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫آگاهانه‬ ‫اعمال‬ ‫کند‬ ‫افزون‬
 24. 24. 23 ‫شکفته‬ ‫دم‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫خفته‬ ‫درونت‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫چون‬‫نپخته‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوری‬ ،‫یوگا‬ ‫کنی‬ ‫سحر‬ ‫هر‬ ‫در‬‫ژرفت‬ ‫های‬ ‫دم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کر‬ُ‫ش‬ ‫با‬ ‫نهفته‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫نیروی‬ ‫کنی‬ ‫پویا‬ ‫است‬ ‫چربی‬ ‫شاخص‬ ‫گنده‬ ‫شکم‬ ‫است‬ ‫وبگردی‬ ‫روزگار‬ ‫حاصل‬ ‫محصول‬ ‫دستکاری‬ ‫حاصل‬ ‫است‬ ‫چپگردی‬ ‫و‬ ‫انحراف‬ ‫حاصل‬ ‫بیشتر‬ ‫خامت‬ ،‫بیش‬ ‫بینش‬ ‫هرچه‬ ‫بیشتر‬ ‫وخامت‬ ،‫کم‬ ‫بینش‬ ‫هرچه‬ ‫خو‬ ‫بر‬ ‫بنگر‬ ‫نیک‬‫بشر‬ ‫ای‬ ‫راکت‬ ‫بیشتر‬ ‫ندامت‬ ‫خردورزی‬ ‫بی‬ ‫لبن‬ ‫و‬ ‫لحم‬ ‫یا‬ ‫زرده‬ ‫با‬ ‫بدن‬ ‫این‬ ‫اسیدی‬ ‫سازی‬ ‫استخوان‬ ‫بگیرد‬ ‫پوکی‬ ‫سخن‬ ‫گو‬ ‫قلیا‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫از‬
 25. 25. 24 ‫اشتباه‬ ‫و‬ ‫یخ‬ ‫عصر‬ ،‫شرر‬ ‫کشف‬ ‫تباه‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫قوت‬ ‫بشر‬ ‫کرده‬ ‫گوشت‬ ‫دربند‬ ‫و‬ ‫آلوده‬ ‫چو‬ ‫گشته‬ ‫تباه‬ ‫اثراتش‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫کرده‬ ‫ت‬‫سالمت‬ ‫احیای‬ ‫شرط‬ ‫عادل‬ ‫عالمت‬ ‫رفع‬ ‫میکند‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫غرامت‬ ‫نپردازد‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫زند‬ ‫استقامت‬ ‫کم‬ ‫کند‬ ‫دارو‬ ،‫دوا‬ ‫اجزا‬ ‫مجموع‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫فراتر‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫می‬ ‫نگر‬ ‫جامع،کل‬ ‫درمان‬‫تن‬ ‫این‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ،‫تک‬ ‫تک‬ ‫نوین‬ ّ‫طب‬‫اعضا‬ ‫بیند‬ ‫درما‬ ‫نو‬ ّ‫طب‬‫همیشه‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نده‬ ‫تیشه‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫ما‬ ‫پیکر‬ ‫بر‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫خواری‬ ‫الشه‬ ‫از‬ ‫بازارشان‬ ‫رونق‬ ‫ریشه‬ ‫ز‬ ‫سم‬ ‫زداید‬ ‫می‬ ‫خواری‬ ‫خام‬
 26. 26. 25 ‫را‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫آلوده‬ ‫کنند‬ ‫ها‬ ‫پتروشیمی‬ ‫را‬ ‫پاک‬ ‫هوای‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫آلوده‬ ‫سم‬ ،‫اوره‬ ‫میشود‬ ‫ساکت‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫آید‬ ‫چون‬ ‫رشوه‬ ‫تاک‬ ‫درخت‬ ‫بنشان‬ ‫زمین‬ ‫تخریب‬ ‫جای‬‫را‬ ‫شوی‬ ْ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫تا‬ ‫فرصتی‬ ‫ِه‬‫د‬ ‫بدن‬ ‫درمان‬ ‫خود‬ ‫هست‬ ‫شوی‬ ‫فربه‬ ‫و‬ ‫ناخوش‬ ‫جویدن‬ ‫دائم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دان‬ ‫عافیت‬ ‫نشان‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫ف‬ُ‫پ‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫شوی‬ ْ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫و‬ ‫انار‬ ‫و‬ ‫سیب‬ ‫عاشق‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫عالج‬ ‫هردم‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫بدن‬ ‫درمان‬ ‫خود‬ ‫هست‬ ‫مزاج‬ ‫و‬ ‫طبع‬ ‫زنی‬ ‫هم‬ ‫قاطی‬ ‫قوت‬ ‫با‬ ‫تویی‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫وا‬ ‫نو‬ ‫طب‬‫پیچیدگی‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫انی‬ّ‫ک‬‫د‬ ‫ه‬ ‫احتیاج‬ ‫نداریم‬ ‫ما‬ ‫طبیعت‬ ‫با‬ ‫طبیبی‬ ‫به‬ ‫محتاج‬ ‫مکمل‬ ‫به‬ ‫گوشتخواران‬ ‫تاراج‬ ‫د‬َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫تن‬ ‫امالح‬ ‫پخته‬ ‫انساج‬ ‫تعادل‬ ‫هم‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫عالج‬ ‫راه‬ ‫یگانه‬ ‫خواری‬ ‫خام‬
 27. 27. 26 ‫جوی‬ ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروتئین‬ ‫جوی‬ ‫سبزینه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫دیز‬ ‫در‬ ‫میوه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جوی‬‫مجوی‬ ‫ی‬ ‫جوی‬ ‫بوزینه‬ ‫یا‬ ‫گاو‬ ‫خوراک‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ، ‫ریه‬ ، ‫روده‬ ، ‫ما‬ ‫پوست‬ ‫تخلیه‬ ‫اوره‬ ‫و‬ ‫خلط‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫کرده‬ ‫تصفیه‬ ، ‫خون‬ ‫پاکی‬ ، ‫کبد‬ ‫کار‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫سم‬ ‫دفع‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫استخوان‬ ‫پوکی‬ ‫گمان‬ ‫بی‬ ‫پیکرت‬ ‫کند‬ ‫اسیدی‬ ‫چون‬ ‫دان‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫چاره‬ ‫ک‬ ‫در‬‫کتان‬ ،‫خرما‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫و‬ ‫کنجد‬ ،‫لم‬ ‫است‬ ‫هفتاد‬ ‫بدنت‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫آب‬ ‫درصد‬ ‫است‬ ‫مازاد‬ ‫نمک‬ ‫ما‬ ‫تشنگی‬ ‫علت‬ ‫هست‬ ‫ادویه‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ،‫دارو‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ،‫پختنی‬ ‫است‬ ‫ناشاد‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫و‬ ‫غم‬ ،‫سم‬ ‫حاصل‬
 28. 28. 27 ‫است‬ ‫هفتاد‬ ‫بدنت‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫آب‬ ‫درصد‬ ‫است‬ ‫معتاد‬ ‫نمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بدنی‬ ‫گردد‬ ‫تشنه‬ ‫عا‬‫است‬ ‫باد‬ ‫یا‬ ‫سدیم‬ ،‫سم‬ ‫شدن‬ ‫تشنه‬ ‫مل‬ ‫است‬ ‫فریاد‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫درد‬ ‫ثمرش‬ ‫ها‬ ‫روی‬ ‫کج‬ ‫تناول‬ ‫کردی‬ ‫مدل‬ ‫چندین‬ ‫اگر‬ ‫تداخل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شاید‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫تمایل‬ ‫این‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫الکل‬ ‫بسازد‬ ‫تعادل‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫تو‬ ‫گاهی‬ ‫شوی‬ ‫ضرور‬ ‫غیر‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫داروها‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫عبور‬ ‫کن‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خام‬ ‫طعام‬ ‫با‬ ‫ط‬ ‫عرصه‬ ‫تاجران‬‫شمار‬ ‫بی‬ ‫ب‬ ‫قبور‬ ‫سوی‬ ‫ما‬ ‫افسار‬ ‫شند‬ِ‫ک‬ ‫می‬ ‫پزشکی‬ ‫جنایات‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫پنهان‬ ‫اشکی‬ ‫بنشانده‬ ‫ها‬ ‫سینه‬ ‫از‬ ‫آه‬ ‫جسته‬ ‫بر‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫جاری‬ ‫اگر‬ ‫اخالق‬ ‫مشکی‬ ‫دنیای‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫نور‬
 29. 29. 28 ‫کن‬ ‫آشنا‬ ‫نخوردن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دلت‬ ‫کن‬ ‫شنا‬ ‫آگاهی‬ ‫بحر‬ ‫درون‬ ‫بشناس‬ ‫خودت‬‫کن‬ ‫رها‬ ‫بندی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫غنا‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫وجودت‬ ‫آوا‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫عاقبت‬ ‫پزشکی‬ ‫مداوا‬ ‫آالمت‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫نماید‬ ‫عالمت‬ ‫درمان‬ ‫نه‬ ‫یابی‬ ‫شفا‬ ‫تراوا‬ ‫فکر‬ ‫میشود‬ ‫خوراکت‬ ‫آشنا‬ ‫نخوردن‬ ‫با‬ ‫دل‬ ‫ربنا‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫بی‬ ،‫دل‬ ‫بیدار‬‫اعتنا‬ ‫انحنا‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫ناروا‬ ‫های‬ ‫زخم‬ ‫با‬ ‫بینوا‬ ‫های‬ ‫جسم‬ ‫بر‬ ‫دوا‬ ‫و‬ ‫طب‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫قوا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫تحلیل‬
 30. 30. 29 ‫آن‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫خور‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫را‬ ‫ّاره‬‫ی‬‫س‬ ‫این‬ ‫خورشید‬ ‫بیکران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیرویش‬ ‫جهان‬ ‫اندر‬ ‫حیات‬ ‫ذی‬ ‫هر‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ّال‬‫ی‬‫س‬ ‫موج‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫درمان‬ ،‫دهد‬ ‫تسکین‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫َد‬‫ن‬‫گردا‬ ‫ها‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫دهد‬ ‫شادی‬ ‫را‬ ‫خونش‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫از‬ ‫بگذر‬‫مریز‬ ‫ستیز‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫اش‬ ‫الشه‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫چون‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫پیش‬ ‫طبیعت‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫گریزی‬ ‫گر‬‫مریض‬ ‫هردم‬ ‫شوی‬ ‫سوزنده‬ ‫و‬ ‫ال‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫هر‬ ‫اکسنده‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫خنثی‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫پایا‬ ‫اکسیژن‬ ‫فروزنده‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫قفس‬ ‫از‬ ‫رست‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫درمان‬ ‫میتوان‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫میگیرد‬ ‫آرام‬‫نفس‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫روان‬ ‫هوس‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫افتیم‬ ‫ولی‬ ‫حیوانی‬ ‫قوت‬ ‫با‬ ‫جرس‬ ‫میدارد‬ ‫فریاد‬ ،‫بیا‬ ‫برپا‬ ‫شده‬ ‫موجی‬
 31. 31. 30 ‫است‬ ‫جهل‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫ز‬ ‫ناشی‬ ‫دارو‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫است‬ ‫سهل‬ ‫چه‬ ‫شدن‬ ‫درمان‬ ‫سبزی‬ ،‫میوه‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫سالم‬ ،‫سالم‬ ‫جسم‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آرامش‬ ،‫سالم‬ ‫فکر‬ ‫همراه‬ ‫میشود‬ ‫درمان‬ ‫زود‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫خون‬ ‫قند‬ ‫میشود‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیدار‬ ،‫خفته‬ ‫پانکراس‬ ‫میشود‬ ‫چسبان‬ ِ‫خون‬ ،‫میزان‬ ‫و‬ ‫نرمال‬ ‫غلظتش‬ ‫میشود‬ ‫درخشان‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫تن‬ ‫مجراهای‬ ‫جمله‬ ‫نورانی‬ ‫و‬ ‫پاک‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫ریزد‬ ‫برون‬ ‫بورانی‬ ‫و‬ ‫بریانی‬ ‫نه‬ ،‫حیوانی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ّ‫غال‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫با‬ ‫نه‬‫حیرانی‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫فزاید‬ ،‫باشد‬ ‫سم‬ ‫که‬ ‫دارو‬ ‫روحانی‬ ‫های‬ ‫انرژی‬ ‫کن‬ ‫افزون‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫اسیدی‬ ‫چون‬ ‫خون‬ ‫اچ‬ ‫پی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫استخوان‬ ‫از‬ ‫کلسیم‬‫رود‬ ‫ما‬ ‫جسم‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫سردی‬ ‫ز‬ ‫قلیایی‬ ‫گشته‬‫رهد‬
 32. 32. 31 ‫فروغ‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫قوت‬ ‫خور‬ ‫ّتی‬‫د‬‫م‬ ّ‫غال‬ ‫و‬ ‫حیوانی‬ ‫از‬ ‫بگذر‬‫دوغ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫شلوغ‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫به‬ ‫و‬ُ‫ر‬ ‫یوغ‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ّ‫طب‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫قوی‬ ‫کن‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫با‬ ‫ایمنی‬ ‫دستگاه‬ ‫منزوی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫گردد‬ ‫تن‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫نور‬ ،‫دویدن‬ ،‫بیداری‬ ‫زود‬ ،‫خوابی‬ ‫زود‬ ‫پیروی‬ ‫طبیعت‬ ‫نظم‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫و‬ ‫دریاب‬ ‫نیک‬ ‫تقویت‬ ،‫خام‬ ‫قوت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫یت‬ّ‫م‬‫س‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ،‫د‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫عفونت‬ ‫حذر‬ ‫نما‬ ‫استرس‬ ‫از‬ ،‫خیز‬ ‫زود‬ ‫و‬ ‫زود‬ ‫بخواب‬ ‫عافیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بیا‬ ،‫شکر‬ ،‫نمک‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫گذر‬ ‫کن‬ ‫پرهیز‬ ‫پرخوری‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫لبریز‬ ‫دل‬ ،‫نور‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫تجهیز‬ ‫تن‬ ‫میوه‬ ‫با‬ ‫کن‬ ‫تجویز‬ ‫را‬ ‫پخته‬ ‫نا‬
 33. 33. 32 ‫شیرین‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫پر‬ ‫ای‬ ‫میوه‬ ،‫باشد‬ ‫صبحانه‬ ‫بهترین‬ ‫این‬‫دیرین‬ ‫اجداد‬ ‫ت‬ ّ‫قو‬ ‫بوده‬ ‫پاک‬ ‫خوراک‬ ‫ماکیان‬ ‫تخم‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫می‬‫زیرین‬ ‫به‬ ‫روئین‬ ‫الیه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روح‬ ‫شاند‬ِ‫ک‬ ‫ای‬ ‫سفره‬ ‫هر‬ ‫زینت‬ ‫سبزی‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫هره‬ُ‫ز‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫شب‬ ‫سپهر‬ ‫چون‬ ‫ای‬ ‫حجره‬ ‫در‬ ‫کنی‬ ‫طی‬ ‫چندی‬ ‫چونکه‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫کهکشان‬ ‫تا‬ ‫کنی‬ ‫وا‬‫ای‬ ‫فره‬ ‫می‬‫پرنده‬ ‫دانه‬ ‫خورد‬ ‫می‬‫درنده‬ ‫الشه‬ ‫خورد‬ ‫انسان‬ ‫خورد‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫می‬‫چرنده‬ ‫برگ‬ ‫خورد‬ ‫بال‬ ‫حیوان‬ ‫الشه‬ ‫اندر‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫مبتال‬ ‫دردی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫جال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهی‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫آن‬ ‫ترک‬ ‫می‬‫مال‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫الم‬ ‫آنگه‬ ‫شود‬
 34. 34. 33 ‫کن‬ ‫رها‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫دکتر‬ ‫یک‬‫کن‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫بر‬ ‫نظر‬ ‫کن‬ ‫بها‬ ‫بی‬ ‫پخته‬ ‫ترک‬ ‫کن‬ ‫منتها‬ ‫تا‬ ‫گردشی‬ ‫حرارت‬ ،‫پختن‬ ،‫ماهیت‬ ‫دگرگون‬ ‫سازد‬ ‫طهارت‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫فکر‬ ‫با‬ ‫خور‬ ‫پخته‬ ‫نا‬ ‫تجارت‬ ‫کاین‬ ‫دارو‬ ‫درگیر‬ ‫مکن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جسارت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫سرمایه‬ ‫کند‬ ‫غارت‬ ‫روح‬ ‫آغاز‬ ‫نقطه‬ ‫خواری‬ ‫خام‬ ‫می‬‫وضوح‬ ‫با‬ ‫حقایق‬ ‫نمایاند‬ ‫می‬‫کوه‬ ‫سوی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫جسم‬ ‫کشاند‬ ‫می‬‫صبوح‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫بیدار‬ ‫شوی‬ ‫کن‬ ‫اشتها‬ ‫این‬ ،‫کنترل‬ ‫کن‬ ‫اژدها‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫رام‬ ‫می‬ ‫عقل‬‫کن‬ ‫ها‬ ‫چه‬ ‫گوید‬ ‫کن‬ ‫انتها‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫فکر‬
 35. 35. 34 ‫خوردنی‬ ‫سردی‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫گرمی‬ ‫درگیر‬ ‫کی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫پژمردنی‬ ‫ما‬ ‫کرده‬ ‫طب‬ ‫نوین‬ ‫یا‬ ‫طب‬ ‫تی‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ر‬ ‫بشکفد‬ ‫تا‬ ْ‫ه‬ِ‫ن‬ ‫گام‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬‫تنت‬ ‫و‬ ‫وح‬ ‫آزردنی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫الشه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بگذر‬ ‫ای‬ ‫قطره‬ ‫میهمان‬ ‫ه؟‬ّ‫ش‬‫پ‬ ‫چیست‬ ‫ای‬ ‫بهره‬ ‫گیرد‬ ‫که‬ ‫بحری‬ ‫از‬ ‫نوشد‬ ‫فصد‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫حجامت‬ ‫نوعی‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫نشاند‬ ‫غلیان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫هی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫چاق‬ ‫اسپاگتی‬ ‫و‬ ‫ناگت‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫بسازد‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزی‬‫نی‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫ها‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫شود‬ ‫گنده‬ ‫شکم‬ ‫طی‬ ‫کن‬ ‫طبیعت‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫و‬ ‫خوشی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫تری‬ ‫سالم‬ ‫شوی‬ ‫الغرتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫تری‬ ‫عالم‬ ‫خوری‬ ‫هرچه‬ ‫تر‬ ‫خام‬ ‫تری‬ ‫حازم‬ ‫خوری‬ ‫کم‬ ،‫بخوابی‬ ‫کم‬ ‫تری‬ ‫ظالم‬ ‫کنی‬ ‫خی‬ ّ‫سال‬ ‫چه‬ ‫هر‬
 36. 36. 35 ‫زندگیست‬ ‫این‬ ‫حرمت‬ ‫ما‬ ‫مکتب‬ ‫بالندگیست‬ ‫و‬ ‫آبادی‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫ح‬ ‫دست‬‫جهان‬ ‫خوبان‬ ‫همراه‬ ‫ق‬ ‫بندگیست‬ ‫نشان‬ ‫پاکی‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ ‫محافظ‬ ‫د‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ‫سپری‬ ‫چون‬ ‫ما‬ ‫مگنتیک‬ ‫تن‬ ‫منافذ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫آن‬ ‫کند‬ ‫طبیعی‬ ‫نا‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫لذائذ‬ ‫و‬ ‫خوراکت‬ ‫به‬ ،‫ک‬ّ‫تحر‬ ،‫بو‬ ‫به‬ ‫بنگر‬ ‫نافذ‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫موج‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫عمیق‬ ‫دم‬ ‫به‬ ،‫داشته‬ ‫محافظتی‬ ‫نقش‬ ‫زمین‬ ‫ازن‬ ‫الیه‬ ‫مثل‬ ‫انسان‬ ‫مغناطیسی‬ ‫بدن‬‫مختلف‬ ‫عوامل‬ (‫هوا‬ ‫نوع‬/‫آب‬/‫غذا‬/‫شیمیایی‬ ‫مواد‬/‫منفی‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫انرژی‬ ‫سطوح‬)...‫این‬ ‫بر‬ ‫اول‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫فیزیکی‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ،‫گذاشته‬ ‫اثر‬ ‫سطح‬‫شود‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫مثل‬ ‫خام‬ ‫خوراک‬ ‫می‬ ‫ترمیم‬‫استادی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اندام‬ ‫کند‬ ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫گوارش‬ ‫و‬ ‫مفصل‬ ‫و‬ ‫غدد‬ ،‫ایمنی‬ ‫سرکوبگرهای‬ ‫بی‬ ‫شده‬‫عادی‬
 37. 37. 36 ‫روده‬ ‫در‬ ‫شیر‬ ‫هضم‬ ‫نیمه‬ ‫پروتئین‬ ‫بوده‬ ‫تن‬ ‫های‬ ‫ول‬ّ‫سل‬ ‫شبه‬ ،‫بیگانه‬ ‫هست‬ ‫کند‬ ‫حمله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫گشته‬ ‫گیج‬ ‫ایمنی‬ ‫فرسوده‬ ‫های‬ ‫جسم‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫حاصلش‬ ‫پدید‬ ‫د‬َ‫آر‬ ‫مرض‬ ‫ویرانگر‬ ‫نار‬ ‫می‬‫پلید‬ ‫ی‬ّ‫م‬‫س‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫در‬ ‫نهد‬ ‫اسید‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فزون‬ ‫چون‬ ‫ا‬ ‫حاصلش‬‫جدید‬ ‫درد‬ ‫پر‬ ‫مراض‬ ‫ت‬ّ‫ن‬‫ج‬ ‫نار‬ ‫بر‬ ‫مده‬ ‫را‬ ‫م‬ّ‫ن‬‫جه‬ ‫نار‬ ‫ت‬ّ‫ن‬‫م‬ ‫و‬ ‫مزد‬ ‫بی‬ ‫دردسر‬ ‫بی‬ ‫اش‬ ‫تازه‬ ‫خور‬ ‫خامش‬ ‫ز‬ ‫بهره‬ ‫بری‬ ‫تا‬ ‫ان‬ّ‫م‬‫ر‬ ‫داده‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ ‫محنت‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫ب‬ُ‫ر‬ ‫آنکه‬ ‫نی‬

×