Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

چند واقعيت تلخ در مورد چای

2,193 views

Published on

چند واقعيت تلخ در مورد چای

Published in: Food
  • Login to see the comments

چند واقعيت تلخ در مورد چای

  1. 1. ‫ﭼﺎی‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫ﺗﻠﺦ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ 1-‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌﺪود‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﻮﺗﮫ‬‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺪی‬ ‫آﻓﺖ‬ ‫ھﯿﭻ‬ ‫طﺒﯿﻌﺖ‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاوان‬ ‫ﺳﻤﻮم‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‬ ‫اﻧﺴﺎن‬!‫و‬ ‫ﺣﺸﺮه‬ ،‫ﭘﺮﻧﺪه‬ ،‫ﭼﺮﻧﺪه‬ ‫ھﯿﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺰارع‬...‫ﺷﻮد‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬.‫در‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﻋﻠﻮﻓﮫ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬)‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ھﺮ‬(‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺟﻮﯾﺪن‬ ‫ﻣﺤﺾ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯿﻮان‬ ،‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﺮگ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﺣﺘﯽ‬‫ﺑﯿﺮون‬ ‫ھﺎﻧﺶ‬ ‫رﯾﺰد‬ ‫ﻣﯽ‬! 2-‫ﻧﺸﺪه‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﮐﺸﺘﺰارھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺰارع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺸﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮاي‬ ،‫ﮐﺸﺎورزی‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎرﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﻮﺗﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫اطﺮاف‬ ،‫ﻧﮑﻨﻨﺪ‬ ‫ﺧﺮاب‬ ‫را‬ ‫زراﻋﺖ‬ ‫و‬.‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻣﺰرﻋﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﻮﺗﮫ‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺣﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬! 3-‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺨﻢ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫وارد‬ ‫اوﻟﯿﻦ‬‫اي‬ ‫ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﮫ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ھﻤﮑﺎری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر‬ ‫دوره‬ ‫اواﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫دادﻧﺪ‬ ‫رواج‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﺖ‬ ،‫ﻗﺎﺟﺎر‬ ‫درﺑﺎر‬ ‫در‬.‫اﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻢ‬ ‫ﺣﮑﻤﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻤﺎء‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎري‬ ‫ﭘﻠﯿﺪ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫آن‬.‫ﻧﺎﻣ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫در‬‫آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﮫ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر‬ ‫درﺑﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﮫ‬: »‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮدداری‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺰارع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻻغ‬ ‫ﺣﺘﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھﯿﺪ‬ ‫رواج‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﮔﯿﺎھﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺮا‬!‫ﭼﺎی‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺮطﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ‫ﺳﻮدا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫در‬ ‫ﺳﻮدا‬ ‫ﻣﻮﻟﺪ‬!«.‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ھﺰار‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫از‬ ‫زﻣﯿﻦ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﺣﮑﻤﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﮔﯿﺎ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫آن‬ ‫داروﯾﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ،‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ‬ ‫ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫آﺷﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ه‬. 4-‫دارﻧﺪ‬ ‫ﺣﻠﻘﻮی‬ ‫ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫اﺻﻄﻼح‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻮادی‬)‫آروﻣﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﻮاد‬(‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫زا‬ ‫ﺳﺮطﺎن‬.»‫ﻓﻨﻮل‬ ‫ﭘﻠﯽ‬« ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آروﻣﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬.‫ﻓﻨ‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺣﻠﻘﻮی‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت‬ ‫دارای‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻨﻮل‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻮل‬ ‫ﮔﺬارد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ‬ ‫اﺛﺮات‬ ‫ﮔﻮارش‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺒﺪ‬ ،‫ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺮ‬.‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻌﻄﺮ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺮﯾﺐ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫زا‬ ‫ﺳﺮطﺎن‬ ‫و‬ ‫آروﻣﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﺟﺰء‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ﭼﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬) !‫آراﺳﺘﮫ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺳﺒﺰه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﮔﻞ‬ ‫ﺷ‬‫ﺪ‬(!! 5-‫ﭼﺎی‬ ‫ﻣﺼﺮف‬)‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻋﺎدت‬ ‫ھﺎﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻏﺬا‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬(‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫آھﻦ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﺟﻠﻮي‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫در‬ ‫ﻣﺰﻣﻦ‬ ‫ﺧﻮﻧﯽ‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻏﺬاھﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺷﻮد‬.‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ‬ ‫دارای‬ ‫ﭼﺎی‬‫ﻣﺰه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎﻧﻦ‬ ‫ﻧﺎم‬‫ر‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺗﻠﺦ‬‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ا‬.‫ﺗﺎﻧﻦ‬‫ﻣﻲ‬ ‫رﺳﻮب‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ،‫آھﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﺎ‬‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ،‫ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﮑﻮل‬ ‫درﺷﺘﯽ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﻮب‬ ‫اﯾﻦ‬.‫دارای‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ‬ ‫ﻏﺬای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻟﺬا‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫آن‬ ‫آھﻦ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫از‬ ،‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫آھﻦ‬.‫ﮐﻢ‬ ‫ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﺧﻮ‬‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ھﺎ‬ ‫ده‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﯽ‬. 6-‫ﺗﺎﻧﻦ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫دارای‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ‬ ‫ھﻤﺎن‬.‫ﺑﺪن‬ ‫ﻣﺎﯾﻌﺎت‬ ‫ﺧﺎطﺮ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪر‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻏﻠﯿﻂ‬ ‫ﭘﻼﺳﻤﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دﻓﻊ‬ ‫را‬.‫ﻣﻮاد‬ ‫ﺧﺎطﺮ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻏﻠﯿﻆ‬ ‫ﭘﻼﺳﻤﺎی‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﻧﺰﯾﻢ‬‫در‬ ‫زاﯾﺪ‬
  2. 2. ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺒﺎر‬ ‫ﺑﺪن‬.‫ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻠﯿﮫ‬ ‫اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺗﺎﻧﻦ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺿﻤﻨ‬ ‫اﻧﺪازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﮐﻠﯿﮫ‬ ‫و‬! 7-‫ﮐﻨ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﻲ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺴﻤﻮم‬ ‫ﮐﮫ‬ ،‫اﺳﯿﺪ‬ ‫اﮔﺰاﻟﯿﮏ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫داراي‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮔﯿﺎه‬‫ﺪ‬.‫اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫را‬ ‫اﮔﺰاﻟﯿﮏ‬ ‫ﮐﻠﯿﻮی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻨﮓ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫رﺳﻮب‬ ‫ﮐﻠﯿﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎده‬. 8-‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎه‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ﻟﻚ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫دﻧﺪان‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﻣﺼﺮف‬. 9-‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫ﻣﻌﺪه‬ ‫زﺧﻢ‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫در‬ ،‫ﺧﻮد‬ ‫اﺳﯿﺪی‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﮏ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﺪه‬ ‫اﺳﯿﺪ‬ ‫ﺗﺮﺷﺢ‬ ‫ﭼﺎي‬. 10-‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﭼﺎي‬ ‫ﻓﻨﺠﺎن‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬60‫ﺗﺎ‬75‫ﻣﯿﻠ‬‫ﮔﺮم‬ ‫ﯽ‬»‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‬«‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬LDL‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮن‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آرام‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ ،‫ﻣﻐﺰی‬ ‫و‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﻮد‬! 11-‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﻠﺐ‬ ‫ﺗﭙﺶ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺼﺎب‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻚ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫اى‬ ‫ﻋﺪه‬ ‫ﺑﺮاى‬ ،‫ﭼﺎی‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫از‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻮد‬. ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﻨﮫ‬ ‫ﺳﺮطﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺑﺘﻼ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺑﺮاى‬ ‫ﭘﺮرﻧﮓ‬ ‫ﭼﺎى‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬. 12-‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آرام‬ ‫ﻣﺎده‬»‫ﺗﺌﯿﻦ‬«‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ‬ ‫اﻋﺼﺎب‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺤﺮک‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آدرﻧﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﺗﺮﺷﺢ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬.‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﻠﻮل‬ ‫داﺧﻞ‬ ‫ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺗﺌﯿﻦ‬.‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫از‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺮطﺎن‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺳﻠﻮل‬. 13-‫ﻋﻼﯾﻢ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫ﻋﻼﯾﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺗﺮک‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻨﮕﺎﻣﯽ‬ ،‫ﺟﺪی‬ ‫ﺧﻮر‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻏﻠﺐ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗ‬ ‫ھﻨﮕﺎم‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﺪر‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدان‬‫ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﺮک‬)‫و‬ ‫روﺣﯽ‬ ‫آﺷﻔﺘﮕﯽ‬ ،‫ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ،‫ﺧﻮاﺑﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ،‫ﺳﺮدرد‬ ‫ھﻤﭽﻮن‬(... ‫ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ‬!‫ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ھﺎﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ادﻋﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ؟‬ ‫اﻋﺘﻨﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎدآوری‬ ‫و‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫اﻓﺰودﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ 14-‫ﻧ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬‫ﺧﻮرھﺎی‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﮕﺎری‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟‬ ‫ﺳﯿﮕﺎری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺪر‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد‬ ‫ﻔﺮ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟‬ ‫ﻗﮭﺎری‬!‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫و‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫طﺒﯿﻌﯽ‬ ‫اﻓﯿﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫آﻣ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ،‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬‫اﺳﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎدھﺎ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺟﮭﺖ‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫ﺎدﮔﯽ‬. 15-‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻠﺦ‬ ‫طﻌﻢ‬ ‫دارای‬ ‫طﺒﯿﻌﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺳﻤﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺮﯾﺐ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫دﻗﺖ‬ ‫اﮔﺮ‬.‫ﮔﻮﻧﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﮭﺮﺑﺎن‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮھﯿﺰ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮراﮐﯽ‬ ‫ﻣﻮادی‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھﺪ‬ ‫ھﺸﺪار‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫ﺧﻠﻘﺖ‬.‫ﭼﺎي‬‫ﺗﻠﺦ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ذاﯾﻘﮫ‬ ‫دادن‬ ‫ﻋﺎدت‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫ﺻﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻠﺨﯽ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫روش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫طﺒﯿﻌﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﮔﯿﺎھﺎن‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮدم‬. 16-‫اﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎدق‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺑﺮگ‬ ‫ﺳﺮﯾﻊ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺧﺸﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﮫ‬.‫دم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﯿﺎه‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫از‬ ‫ﻣﻀﺮﺗﺮی‬ ‫ﮐﺮده‬،‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺮگ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺨﻤﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﭘﻮﺳﯿﺪه‬ ،‫ﮔﺮم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﮑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺑﺮگ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﻧﺒﺎر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ﻗﮭﻮه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬)‫درﺧﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﮭﺎی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺗﻠﻨﺒﺎر‬ ‫ھﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎغ‬ ‫وﺳﻂ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﭘﻮﺳﯿﺪه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬(‫ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺧﺸﮏ‬ ‫ﺳﭙﺲ‬ ،‫آﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﭘﻮﺳﯿﺪه‬ ‫ﮔﮭﺎی‬! 17-‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﺳﺎﻧﺲ‬ ‫دارای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫داری‬ ‫طﻌﻢ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﭼﺎی‬ ،‫ﺳﯿﺎه‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دھﻨﺪه‬ ‫طﻌﻢ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻄﺮی‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻀﺮات‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻀﺮات‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬) !‫ھﺮﭼﮫ‬ ‫داری‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﺧﻮﺑﺎن‬(!! 18-‫ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬)‫و‬ ‫ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ‬ ،‫ھﺎ‬ ‫ﺟﺸﻦ‬ ،‫ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ‬(...‫ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﻮان‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬.‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫داغ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎورت‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ظﺮوف‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻔﺘﯽ‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫و‬ ‫ﺳﻤﯽ‬ ‫اﻟﻌﺎده‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫ﻣﻮاد‬.‫اﻣﺘﺤﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬‫ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ‬ ‫داغ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻟﯿﻮان‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ن‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺳﺮد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫ای‬ ‫دﻗﯿﻘﮫ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫و‬.‫ﺑﻨﺪد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ﻧﻔﺘﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﭘﺮده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﺪ‬! 19-‫ای‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫در‬)‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺮوف‬Teafix‫ﯾﺎ‬Lipton(‫ﺿﺎﯾﻌﺎت‬ ،/‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اراﯾﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﺗﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻋﺎدي‬‫روی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوﺳﮫ‬ ،‫ﺟﻮش‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫وارﻓﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻏﺸﺘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫آﻧﮭﺎ‬.‫در‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﭘﺎره‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺟﻮش‬ ‫آب‬!
  3. 3. 20-‫ﺳﯿﻨﺎ‬)‫ﻧﺎﺑﻐ‬‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫طﺐ‬ ‫ﮫ‬(‫ﻣﺼﺎرف‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫ﭘﺴﺖ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫طﺐ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺮده‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫در‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬. 21-‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﺷﺒﮫ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ،‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫داده‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺧﻮرد‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﻧﮑﺮده‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ھﻨﻮز‬.‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻗﺪر‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﭼﺎی‬ ً‫ﺎ‬‫واﻗﻌ‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﺪ‬ ‫ﻓﻮاﯾ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎ‬ ،‫دارد‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ‬ ‫ﻓﻮاﯾﺪ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻧﻔﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ً‫ﻻ‬‫او‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬‫آن‬ ‫ﻓﺮاوان‬ ‫ﻣﻀﺮات‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬.‫ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ‬ ‫ﻗﺮآن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻌﺎل‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻗﻤﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاب‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬:»‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﻤﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاب‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺿﺮرھﺎی‬ ‫اﻣﺎ‬ ،‫ھﺴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺑﮕﻮ‬ ،‫ﭘﺮﺳﻨﺪ‬«.‫ﮔﺮدش‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺗﺠﺎرت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ً‫ﺎ‬‫ﺛﺎﻧﯿ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎر‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬‫دارد‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫در‬ ‫دی‬.‫ﺳﻮد‬ ‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫راه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺎرﺗﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟﺎزه‬ ‫راﺣﺘﻲ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎری‬!‫ﻗﺮن‬ ‫اواﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪان‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﭘﺎره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺧﺎﻧﯿﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﮕﺎر‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ‬‫ظﺎھﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دادﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﻮل‬ ‫ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ‬ ‫وﺟﺪان‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫آن‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮوف‬ ‫ﻣﺠﻼت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﮫ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻓﻮاﯾﺪ‬ ‫طﺮح‬ ‫ﺣﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫دﺧﺎﻧﯿﺎت‬ ‫ﺧﻄﺮات‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬. ‫و‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﻣﺮده‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ،‫ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻗﺮن‬ ‫اواﺧﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺜﯿﻒ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺒﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اﺳﻨﺎد‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫دﺧﺎﻧﯿﺎت‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز‬ ‫ﺑﻼی‬ ‫ﻣﻀﺮات‬!‫در‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬ ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻟﺒﺎس‬ ،‫ﺳﻮﺳﯿﺲ‬ ،‫ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ‬ ،‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ،‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻣﺎﻧﮫ‬ ‫اطﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻋﻘﻠﻤﺎن‬‫ﻧﮑﻨﯿﻢ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻋﺪه‬ ‫ﻣﺎدی‬ ‫ﻣﻄﺎﻣﻊ‬ ‫ﻓﺪای‬ ‫را‬. 22-‫اﺳﺖ؟‬ ‫آﻓﺮﯾﺪه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﻗﺪر‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ‬!‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬:‫ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫آﻓﺮﯾﺪه‬ ‫ھﺮﭼﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮده‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺣﮑﻤﺖ‬ ‫و‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدی‬ ‫ھﯿﭻ‬ ‫ﺣﮑﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮردﻧﯽ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫دارای‬!!‫ھﺎ‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ھﻮا‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﻲ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﻮﺗﮫ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﮐﺴﯿﮋن‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﺣﺠﻢ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﭘﺎک‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮع‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﻣﺰارع‬ ‫ھﻮای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫دﻟﯿﻞ‬. ‫ﺧﻮ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺑﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫در‬‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﺼﻔﯿﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻮﺗﮫ‬ ،‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﺮﮔﮭﺎی‬ ‫ردن‬ ‫ﺑﮑﺎرد‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ‬ ‫در‬ ‫ھﻮا‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬.‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺧﻮراﮐﯽ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﻮا‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺳﻤﻮم‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬!‫ﺿﺪ‬ ‫ﻣﺎده‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫اﺳﯿﺪی‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﮔﯿﺎه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻋﻔ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻮﻧﻲ‬.‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﺜﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺷﺴﺘﺸﻮی‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻟﺬا‬.‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫طﺐ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫اﺛﺮات‬ ‫دارای‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ‬ ‫آﻧﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫داروھﺎی‬ ‫اﻗﺴﺎم‬ ‫و‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﻋﻮض‬ ‫در‬ ‫ﻧﻮزادان‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﯽ‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ﭼﻨ‬ ‫طﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮزاد‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫ﻓﺮاوان‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﯽ‬‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺴﺘﺸﻮ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺪ‬. 23-‫ﮐﻨﻢ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﺮض‬ ،‫ﮐﺮد‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﮔﺮ‬:‫دارﯾﻢ‬ ‫دوﺳﺘﺸﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫اطﻼع‬ ً‫ﻻ‬‫او‬.ً‫ﺎ‬‫ﺛﺎﻧﯿ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻀﺮ‬ ‫ﭼﺎی‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺻﺮﻓﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‬ ،‫طﻌﻢ‬ ‫ﺧﻮش‬ ‫طﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ‫ھﺎ‬ ‫ده‬ ‫رواج‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬)‫ﮐﻨ‬ ‫ﺷﺮوع‬ ‫ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺷﺮوع‬ ‫ﺑﺮاي‬‫ﯿﺪ‬.(‫ﺑﻮﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎدرﻧﺞ‬ ‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه‬ ‫از‬ ‫ﺗﻨﺎوب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ )‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﻟﺴﻼم‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ‬ ‫ﺣﻀﺮت‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺴﻞ‬ ‫زﻧﺒﻮر‬ ‫ﻋﻼﻗﮫ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮔﯿﺎه‬(‫ﺑﺮگ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ، ‫ﻟﯿﻤﻮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﯿﺎه‬)‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫ﻟﯿﻤﻮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺮﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫ﻧﻌﻨﺎ‬ ‫ﺷﺒﯿﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﯿﺎھﯽ‬(‫ﻧﺴﺘﺮن‬ ‫ﻣﯿﻮه‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ،،‫ﮔﺎوزﺑﺎن‬ ‫ﮔﻞ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ، ‫ﮔﺸﻨﯿﺰ‬ ‫ﺗﺨﻢ‬ ‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه‬ ،‫ﺑﺎﺑﻮﻧﮫ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬)‫ﺷﺪه‬ ‫آﺳﯿﺎ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﮫ‬(‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ،‫زﯾﺮﻓﻮن‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ،‫زﻧﺠﺒﯿﻞ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ،‫ﭘﻮﻧﮫ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ، ‫و‬ ‫ﺗﯿﻮل‬ ‫ﺑﺮگ‬...‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫درج‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻔﺼﯿﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫طﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫دم‬ ‫و‬ ‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه‬ ‫ھﺎ‬ ‫ده‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬.

×