Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

برنامه شماره 1 گنج حضور

Farid Kamali
July 2 at 12:18am
http://www.parvizshahbazi.com/
گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غرلیات حافظ
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه
برای حس شادی، آرامش طبیعی و درونی و بروز عشق در شما
برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما
برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه
مجری: پرویز شهبازی

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

برنامه شماره 1 گنج حضور

 1. 1. ‫شماره‬ ‫برنامه‬1‫حضور‬ ‫گنج‬ ‫آدم‬ ‫میالد‬ ،‫مشرق‬ ‫پیام‬ ،‫الهوری‬ ‫اقبال‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫جگری‬ ‫خونین‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫زد‬ ‫نعره‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نظری‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫لرزید‬ ‫حسن‬ ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫خاک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آشفت‬ ‫فطرت‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نگری‬ ‫خود‬ ‫شکنی‬ ‫خود‬ ‫گری‬ ‫خود‬ ‫ازل‬ ‫شبستان‬ ‫به‬ ‫گردون‬ ‫ز‬ ‫رفت‬ ‫خبری‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫پرده‬ ‫پردگیان‬ ‫ای‬ ‫حذر‬ ‫حیات‬ ‫آغوش‬ ‫به‬ ‫خویش‬ ‫از‬ ‫بیخبر‬ ‫آرزو‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دگری‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫وا‬ ‫چشم‬ ‫عابر‬ ‫روز‬ ‫یه‬ ‫میکرد‬ ‫گدائی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نشسته‬ ‫دیواری‬ ‫پای‬ ‫سال‬ ‫سی‬ ‫از‬ ‫متجاوز‬ ‫گدائی‬ ‫میگن‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫قصه‬ ‫گفت‬ ‫عابر‬ .‫کن‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫خردی‬ ‫پول‬ ‫یه‬ : ‫گفت‬ ‫ناشناس‬ ‫عابر‬ ‫به‬ ‫گدا‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫رد‬ ‫اونجا‬ ‫از‬ ‫ناشناسی‬ ‫بد‬ ‫بتو‬ ‫ندارم‬ ‫چیزی‬ ‫من‬‫این‬ ‫ولی‬ .‫بدم‬ ‫بتو‬ ‫ندارم‬ ‫چیزی‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫گفتم‬ : ‫گفت‬ ‫عابر‬ .‫کرد‬ ‫اصرار‬ ‫گدا‬ .‫م‬ ‫نشسته‬ ‫روش‬ ‫میاد‬ ‫یادم‬ ‫که‬ ‫اونجائی‬ ‫تا‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫صندوقیست‬ ‫این‬ : ‫گفت‬ ‫گدا‬ ‫چیه؟‬ ‫نشستی‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫چیه؟‬ ‫توش‬ ‫مگه‬ ‫چیه؟‬ ‫منظورت‬ ‫؟‬ ‫چی‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫گفت‬ ‫گدا‬ ‫کردی؟‬ ‫نگاه‬ ‫توشو‬ ‫حاال‬ ‫تا‬ : ‫گفت‬ ‫عابر‬ .‫ام‬ ‫ب‬ ‫یه‬ ‫توشو‬ ‫خوب‬ ‫گفت‬‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫باز‬ ‫رو‬ ‫صندوق‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫زحمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫عابر‬ ‫اصرار‬ ‫با‬ ‫گدا‬ .‫کن‬ ‫نگاه‬ ‫ار‬ ‫طالی‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫صندوق‬ ‫روی‬ ‫سالها‬ ‫گدا‬ . ‫خالصه‬ ‫طالی‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫صندوق‬ ‫دید‬ ‫زیاد‬ ‫خوشحالی‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫شگفتی‬ ‫اگر‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫قصه‬ ‫معنی‬ .‫میکرد‬ ‫دراز‬ ‫اون‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫بسوی‬ ‫گدائی‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫نمیدید‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫نشسته‬ ‫خالص‬ ‫در‬ ‫صندوق‬ ‫به‬‫حضور‬ ‫گنج‬ ‫عرفا‬ ‫اسمشو‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫گنج‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫بیرونمون‬ ‫صندوقی‬ ‫هر‬ ‫نه‬ ،‫ونمون‬ ‫نکردیم‬ ‫پیدا‬ ‫رو‬ ‫درون‬ ‫گنج‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫قصه‬ ‫دیگه‬ ‫معنی‬ ‫یه‬ .‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫پیدا‬ ‫اند‬ ‫گذاشته‬ ‫تنها‬ ‫از‬ ‫رهائی‬ ‫برای‬ ‫اون‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بیرون‬ ‫بسوی‬ ‫گدائی‬ ‫دست‬ ‫باشیم‬ ‫دنیا‬ ‫فرد‬ ‫ترین‬ ‫ثروتمند‬ ‫اینکه‬ ‫ولو‬‫ئی‬ ‫به‬ ‫بودنمون‬ ‫ناقص‬ ‫حس‬ ‫برای‬ ‫مون‬ ‫خشمها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مون‬ ‫ترسها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مون‬ ‫ها‬ ‫غصه‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫دراز‬ ‫اون‬ ‫و‬ ‫این‬. ‫اونو‬ ‫ما‬ ‫چرا‬ ‫است؟‬ ‫پوشونده‬ ‫اونو‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫داره‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫در‬ ‫لحظه‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫حضور‬ ‫گنج‬ ‫این‬ ‫خ‬ ‫از‬ ‫آزادی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫اند‬ ‫خواسته‬ ‫عرفا‬ ‫بینیم؟‬ ‫نمی‬‫درون‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ودمون‬ ‫تعریف‬ ‫خواستن‬ ‫هست‬ ‫خدائی‬ ‫آرامش‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫هستی‬ ‫بیدریغ‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫خودمون‬ ‫نمیگه‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫منفی‬ ‫تعریفی‬ ‫منتها‬ .‫کوتاه‬ ‫خیلی‬ ‫هست‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫عرفا‬ ‫که‬ ‫تعریفی‬ .‫بکنند‬ ‫پ‬ ‫میگه‬ ‫بلکه‬ ‫چیه؟‬ ‫رسیدن‬ ‫روشنائی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫چیه؟‬ ‫آزادی‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫چیه؟‬ ‫حضور‬‫پایان‬ ‫درد‬ ‫پایان‬ ‫رنج‬ ‫ایان‬ ‫میگه‬ ‫بلکه‬ ‫هست؟‬ ‫چی‬ ‫نمیگه‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫کاملی‬ ‫تعریف‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همونطور‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ .‫غصه‬ ‫تجسم‬ ‫چیزی‬ ‫یک‬ ‫نتونه‬ ‫ما‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫علتش‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کارو‬ ‫این‬ ‫عمدا‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫نیست؟‬ ‫چی‬ ‫بر‬ ‫یه‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫یا‬ ‫زندگی‬ ‫یا‬ ‫حضور‬ ‫گنج‬ ‫بذاره‬ ‫اونو‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫کنه‬‫ذهن‬ ‫طاقچه‬ ‫توی‬ ‫بزاره‬ ‫بزنه‬ ‫روش‬ ‫چسبی‬ ‫تله‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫انداخته‬ ‫گیر‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اون‬ .‫شناخته‬ ‫کنه‬ ‫فکر‬ ‫نکنه‬ ‫استفاده‬ ‫ازش‬ ‫دیگه‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫لحظه‬ ‫همین‬ ‫زندگی‬ ‫داره‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫اونو‬ ‫تونیم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫انداخته‬ ‫او‬ ‫میتونیم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫کنه‬ ‫می‬ ‫ارتعاش‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫ذرات‬‫ماست‬ ‫نفس‬ ‫اون‬ .‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫نو‬.
 2. 2. ‫خدا‬ ‫پرده‬ ‫مستقبلت‬ ‫و‬ ‫ماضی‬ / ‫مضاء‬ ‫ما‬ ‫یاد‬ ‫ز‬ ‫هوشیاری‬ ‫هست‬ : ‫میگه‬ ‫مولوی‬-‫از‬ ‫تو‬ ‫هوشیاری‬ ‫یعنی‬ ‫حس‬ ، ‫بودنمونو‬ ‫زنده‬ ‫حس‬ ‫وقتی‬ ، ‫میگیریم‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫هویت‬ ‫ما‬ ‫وقتی‬ ، ‫گذشته‬ ‫یاد‬ .‫است‬ ‫گذشته‬ ‫یاد‬ ‫گذ‬ ‫براساس‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫میگیریم‬ ‫فکرمون‬ ‫از‬ ‫داشتنمونو‬ ‫وجود‬‫زنده‬ ‫هم‬ ‫رو‬ ‫آینده‬ ‫بالفاصله‬ ، ‫هست‬ ‫شته‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫هوشیاری‬ ‫میگه‬ ‫مولوی‬ .‫هستند‬ ‫هم‬ ‫مقابل‬ ‫قطب‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫اینده‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫میکنیم‬ ‫بگیریم‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بودنمونو‬ ‫حس‬ ، ‫هویتمونو‬ ‫ما‬ ‫نمیشه‬ . ‫باهاشه‬ ‫هم‬ ‫آینده‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫معنیش‬ ‫این‬ .‫است‬ . ‫باشه‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫آینده‬ ‫ولی‬‫پرده‬ ‫مستقبلت‬ ‫و‬ ‫ماضی‬ . ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫هستیم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ‫پر‬ / ‫بکی‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫بهر‬ ‫زن‬ ‫اندر‬ ‫آتش‬ .‫خدا‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫بین‬ ‫ایست‬ ‫پرده‬ ، ‫بودن‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ، ‫خدا‬ .‫بزن‬ ‫آتش‬ ‫رو‬ ‫گذشته‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫هم‬ ‫یعنی‬ . ‫بزن‬ ‫آتش‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫میگه‬ / ‫نی‬ ‫همچو‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشی‬ ‫گره‬ ‫میخوای‬ ‫کی‬ ‫تا‬‫های‬ ‫گره‬ ‫بودن‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫بودن‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫این‬ . ‫باشی‬ ‫گره‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫نی‬ ‫مثل‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫میگه‬ ‫بعد‬ . ‫بشه‬ ‫زده‬ ‫نایی‬ ‫بوسیله‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫خالی‬ ‫تو‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫نی‬ . ‫ماست‬ ‫نی‬ ‫بیر‬ ‫خوبی‬ ‫آهنگ‬ ‫تو‬ ‫از‬ . ‫بزنه‬ ‫رو‬ ‫تو‬ ‫نمیتونه‬ )‫زن‬ ‫(نی‬ ‫نایی‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫تو‬ ‫نی‬ ‫در‬ ‫گره‬ ، ‫هستی‬‫نخواهد‬ ‫ون‬ ‫گرفتار‬ ، ‫هستیم‬ ‫تعارض‬ ‫گرفتار‬ ، ‫هستیم‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫غصه‬ ‫گرفتار‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دلیله‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫اومد‬ ‫هستیم‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫گرفتار‬ ، ‫هستیم‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫ناهماهنگیها‬. ‫اینه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫اتفاق‬ ‫اون‬ .‫میافته‬ ‫عجیبی‬ ‫اتفاق‬ ، ‫باشیم‬ ‫زنده‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیایم‬ ‫وقتی‬ ‫پس‬ ‫ه‬ ‫اون‬ ‫ما‬ ‫که‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫فکر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فکرمیگذاشتیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫مایه‬ ‫اون‬ ‫و‬ ‫هوش‬ ‫اون‬ ، ‫رو‬ ‫وشیاری‬ ‫همجنس‬ ‫باهاش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بلعه‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫هوشیاری‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫فکری‬ .‫میکشیم‬ ‫بیرون‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ، ‫میکردیم‬ ‫فکرتون‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫همین‬ . ‫باشین‬ ‫فکرهاتون‬ ‫ناظر‬ ‫شما‬ .‫بکنین‬ ‫کاری‬ ‫یه‬ ‫بیاین‬ ‫شما‬ ‫لحظه‬ ‫همین‬ ‫در‬ .‫میشیم‬ ‫کنی‬ ‫نگاه‬‫منفصل‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ‫خودتونو‬ ‫شما‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫فکر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫این‬ ، ‫میکنین‬ ‫فکری‬ ‫چه‬ ‫ببینین‬ ، ‫د‬ ‫جذب‬ ، ‫بکشه‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫شما‬ ‫نمیتونه‬ ‫فکر‬ ‫دیگه‬ ، ‫میشین‬ ‫منفصل‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ . ‫کنید‬ ‫جدا‬ ،‫کنید‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫بلعه‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫چجوری‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫میبینین‬ ‫میافته‬ ‫اتفاقی‬ ‫یه‬ ‫وقتی‬ ‫شما‬ . ‫کنه‬‫ما‬ ‫با‬ .‫میشیم‬ ‫عجین‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فکرمون‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ . ‫میده‬ ‫رخ‬ ‫ترس‬ ‫یا‬ ‫خشم‬ ‫بالفاصله‬ ، ‫میده‬ ‫رخ‬ ‫فکرمون‬ ‫ناظر‬ ، ‫کنیم‬ ‫مالحظه‬ ‫فکرمونو‬ ‫میخوایم‬ ‫حاال‬ . ‫میشیم‬ ‫همجنس‬ ، ‫میشیم‬ ‫هویت‬ ‫هم‬ ‫فکرمون‬ ‫کنه‬ ‫هویت‬ ‫هم‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بکشه‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫فکر‬ ‫نتونه‬ ‫که‬ ‫باشیم‬. ‫خ‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫زد‬ ‫نعره‬‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫جگری‬ ‫ونین‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نظری‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫لرزید‬ ‫حسن‬ ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫خاک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آشفت‬ ‫فطرت‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نگری‬ ‫خود‬ ‫شکنی‬ ‫خود‬ ‫گری‬ ‫خود‬ ‫ازل‬ ‫شبستان‬ ‫به‬ ‫گردون‬ ‫ز‬ ‫رفت‬ ‫خبری‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫پرده‬ ‫پردگیان‬ ‫ای‬ ‫حذر‬ ‫حیات‬ ‫آغوش‬ ‫به‬ ‫خویش‬ ‫از‬ ‫بیخبر‬ ‫آرزو‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دگری‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫وا‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫زندگی‬‫عمر‬ ‫همه‬ ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫دیرینه‬ ‫گنبد‬ ‫ازین‬ ‫تا‬ ‫اومدن‬ ‫در‬ ‫حرف‬ ‫به‬ ‫شعر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بخشن‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫معنا‬ ‫میدونید‬ ‫که‬ ‫همینطور‬ ‫فطرت‬ ، ‫هست‬ ‫زیبایی‬ ، ‫هست‬ ‫عشق‬ ‫بزرگ‬ ‫معناهای‬ ‫این‬ ‫از‬ . ‫بدن‬ ‫انجام‬ ‫میخوان‬ ‫کاری‬ ‫یه‬ ‫کدون‬ ‫هر‬ ، ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫آفریدگاری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ، ‫هست‬‫حرف‬ ‫زندگی‬ ‫خود‬ ، ‫هست‬ ‫زندگی‬ ‫خود‬ ، ‫هست‬ ‫آرزو‬ ، ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ، ‫اقبال‬ ‫شعر‬ ‫در‬ ‫میگن‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫چه‬ ‫بزرگ‬ ‫معناهای‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حاال‬ . ‫میگه‬ ‫چیزی‬ ‫یه‬ ، ‫میزنه‬
 3. 3. ‫باشنده‬ ‫یه‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬ ، ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫تولد‬ ‫اسمش‬ ‫که‬ ‫این‬ ،‫شعر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫الهوری‬ ‫اقبال‬ ‫منظور‬ ‫اولین‬ ‫باشنده‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اومد‬ ‫بوجود‬ ‫ای‬. ‫هست‬ ‫شعر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫صحبتهایی‬ ‫همچون‬ .‫شد‬ ‫متولد‬ ‫موجودش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دراومد‬ ‫نعره‬ ‫به‬ ‫شادی‬ ‫فرط‬ ‫از‬ ‫عشق‬ ‫پس‬ .‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫جگری‬ ‫خونین‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫زد‬ ‫نعره‬ : ‫میگه‬ ‫تا‬ . ‫بیاد‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اون‬ ‫بوسیله‬ ‫عشق‬ ، ‫بکنه‬ ‫تجربه‬ ‫خودشو‬ ‫تونست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اومد‬ ‫بوجود‬ ‫ای‬ ‫باشنده‬ ‫بود‬ ‫منتظر‬ ‫موقع‬ ‫اون‬. ‫؟‬ ‫چیه‬ ‫عشق‬‫هست‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ .‫داره‬ ‫وجود‬ ‫عالم‬ ‫موجودات‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زندگیست‬ ‫یک‬ ‫اون‬ ‫حس‬ ‫عشق‬ ‫زندگی‬ ‫همون‬ ، ‫میکنه‬ ‫ارتعاش‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫اون‬ ، ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ . ‫طپه‬ ‫می‬ ‫عالم‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وجود‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ، ‫هست‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫در‬ ، ‫هست‬ ‫هم‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ، ‫هست‬ ‫هم‬ ‫نبات‬ ‫،در‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫حیوان‬ ‫در‬ ‫حس‬ ‫یعنی‬ ‫عشق‬ ، ‫داره‬‫بودن‬ ‫یکی‬ ‫احساس‬ ‫انسان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫.به‬ ‫شدن‬ ‫زندگی‬ ‫یه‬ ‫اون‬ ‫و‬ ، ‫زندگی‬ ‫یه‬ ‫اون‬ ‫یه‬ ‫فقط‬ ، ‫نیست‬ ‫عالقمند‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫حالتیست‬ ، ‫حالت‬ ‫این‬ . ‫عالم‬ ‫موجودات‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫میکنه‬ ‫موجودات‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫یکی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫اینجور‬ . ‫نچسبیده‬ ‫چیز‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ، ‫نداره‬ ‫دوست‬ ‫رو‬ ‫چیز‬ ‫عال‬‫موجود‬ ‫یه‬ ‫با‬ ‫میخواد‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫تماسی‬ ، ‫ورزه‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫عشقی‬ ‫با‬ ‫هست‬ ‫بودن‬ ‫یکی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫مه‬ ، ‫ذهنیست‬ ‫قضاوتهای‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ، ‫ذهنیست‬ ‫پرده‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنه‬ ‫برقرار‬ ‫دیگه‬ ‫انسان‬ ‫یه‬ ‫با‬ ، ‫دیگه‬ ‫انسان‬ : ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫انسان‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫پس‬ . ‫داره‬ ‫فرق‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ، ‫ذهنیست‬ ‫باورهای‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫کنه‬ ‫حس‬ ‫بودنو‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ، ‫بکنه‬ ‫رو‬ ‫وحدت‬ ‫این‬ ‫حس‬ ‫بتونه‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫موجودی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫موجودی‬ ‫کنیم؟‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫حسی‬ ‫چنین‬ ‫ما‬ ‫آیا‬ . ‫بشه‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫اون‬ ‫و‬ ،‫عالم‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫جگری‬ ‫خونین‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫زد‬ ‫نعره‬/ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نظری‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫لرزید‬ ‫حسن‬/ ‫پ‬ ‫ای‬ ‫باشنده‬ ‫یک‬ ‫که‬ ، ‫لرزید‬ ‫شادی‬ ‫فرط‬ ‫از‬ ‫زیبایی‬ ‫میگه‬‫کنه‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫زیبایی‬ ‫تونست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫یدا‬ ‫میتونه‬ ‫که‬ ، ‫میشناسیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اونجا‬ ‫تا‬ ، ‫ایست‬ ‫باشنده‬ ‫تنها‬ ‫انسان‬ . ‫بکنه‬ ‫تجربه‬ ‫رو‬ ‫زیبایی‬ ‫تونست‬ ‫می‬ ، ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫زیبایی‬ . ‫بکنه‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫زیبایی‬ ‫مستقیم‬ ‫بطور‬ ‫ما‬ ‫وقتی‬ . ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫ذهنی‬‫به‬ ‫راجع‬ ‫فقط‬ ‫سطحی‬ ‫خیلی‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ، ‫میکنیم‬ ‫نگاه‬ ‫زیبا‬ ‫گل‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫گلبرگ‬ ‫اینقدر‬ : ‫اینه‬ ‫مشخصاتش‬ ‫گل‬ ‫این‬ ‫مثال‬ .‫دیدم‬ ‫قبال‬ ‫من‬ ‫رو‬ ‫گل‬ ‫این‬ ‫میگیم‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫گل‬ ‫مستقیم‬ ‫بطور‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ، ‫گل‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫میدیم‬ ‫اطالعات‬ ‫بیشتر‬ ، ‫رویه‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫فالن‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ، ‫داره‬ ‫ب‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫گل‬ ‫زیبایی‬‫و‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫اندازه‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ، ‫پنداره‬ ‫پرده‬ ‫همون‬ ‫که‬ ‫ذهنمون‬ ‫بوسیله‬ ‫ما‬ .‫کنیم‬ ‫بکنیم‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫گل‬ ‫زیبایی‬ ‫نمیتونیم‬ ، ‫میگیره‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ، ‫آینده‬. ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫جگری‬ ‫خونین‬ ‫که‬ ‫عشق‬ ‫زد‬ ‫نعره‬/ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نظری‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫لرزید‬ ‫حسن‬/ ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫خاک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آشفت‬ ‫فطرت‬/ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نگری‬ ‫خود‬ ‫شکنی‬ ‫خود‬ ‫گری‬ ‫خود‬/ ‫این‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ .‫اومد‬ ‫بوجود‬ ‫جدیدی‬ ‫چیز‬ ‫یه‬ ، ‫شد‬ ‫آشفته‬ ، ‫کرد‬ ‫تغییر‬ ، ‫باشه‬ ‫انسان‬ ‫ذات‬ ‫که‬ ‫فطرت‬ ‫میگه‬ . ‫چیه‬ ‫فطرت‬ ‫نمیدونیم‬ ‫ما‬ .‫فطرت‬ ‫مثل‬ ، ‫داریم‬ ‫عقیده‬ ‫یه‬ ، ‫میکنیم‬ ‫فکر‬ ‫فقط‬ ‫چیه‬ ‫نمیدونیم‬ ‫ما‬ ‫رو‬ ‫ها‬ ‫معنا‬ ‫د‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ .‫چیه‬ ‫زیبایی‬ ‫دونیم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬‫نمی‬ ‫ما‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ . ‫چیه‬ ‫خالقیت‬ ‫دونیم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ . ‫چیه‬ ‫عشق‬ ‫ونیم‬ ‫های‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫حس‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ . ‫بگیم‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ‫چیزها‬ ‫خیلی‬ ‫بهش‬ ‫راجع‬ ‫ولی‬ . ‫چیه‬ ‫زندگی‬ ‫دونیم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫ما‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫یا‬ . ‫زندگی‬ ‫ارتعاش‬ ‫بصورت‬ ‫بشه‬ ‫تجربه‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫بزرگ‬ . ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫موقع‬ ‫هیچ‬ ‫یا‬‫حس‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫زنده‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫این‬ .‫بشه‬ ‫تجربه‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫نمیشه‬ ‫ها‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫امکان‬ ‫وحدت‬ ‫اون‬ ‫حس‬ ، ‫شادی‬ ‫اون‬ ‫حس‬ ، ‫آرامش‬ ‫اون‬ ‫حس‬ ‫با‬ ، ‫وجودمون‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫ارتعاش‬
 4. 4. ‫داره‬. ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫خاک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آشفت‬ ‫فطرت‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫نگری‬ ‫خود‬ ‫شکنی‬ ‫خود‬ ‫گری‬ ‫خود‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫چنان‬ ‫فطرت‬ ‫میگه‬ ‫پس‬‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫همون‬ ‫یعنی‬ ‫خاک‬ ‫یا‬ ‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫پیوستن‬ ‫بهم‬ ‫ز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بشکنه‬ ‫خودشو‬ ، ‫بسازه‬ ‫خودشو‬ ‫میتونست‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫موجودی‬ ‫یک‬ ، ‫شدیم‬ ‫درست‬ ‫باهاش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بشکنه‬ ‫خودشو‬ ‫و‬ ‫کنه‬ ‫نگاه‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ، ‫بسازه‬ ‫خودشو‬ ‫میتونه‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫فقط‬ . ‫کنه‬ ‫نگاه‬ ‫خودش‬ ‫و‬ ‫بسازه‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫بسازه‬ ‫دوباره‬‫نمیتونه‬ ‫آهن‬ ‫مثال‬ ‫یعنی‬ ، ‫بوده‬ ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ . ‫بسازه‬ ‫دوباره‬ ‫موجودی‬ ‫یدفعه‬ ، ‫خاک‬ ‫انواع‬ ‫پیوستن‬ ‫بهم‬ ‫از‬ ‫ولی‬ . ‫باشه‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫نمیتونه‬ ‫مس‬ ، ‫باشه‬ ‫آهن‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫با‬ ‫میتونست‬ . ‫باشه‬ ‫داشته‬ ‫انتخاب‬ ‫میتونست‬ ‫و‬ ‫کنه‬ ‫فکر‬ ‫بعبارتی‬ ‫میتونست‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫انسان‬ ‫بنام‬ ‫ت‬ ‫خودشو‬ ‫انتخابهاش‬‫خودتو‬ ‫باید‬ ‫هی‬ ‫میگه‬ ‫و‬ ‫میکنه‬ ‫اشاره‬ ‫بهش‬ ‫اقبال‬ ‫که‬ ‫خودی‬ ‫این‬ ‫.حاال‬ ‫بده‬ ‫غییر‬ ، ‫بکنید‬ ‫تماشا‬ ‫فکرهاتونو‬ ‫بتونید‬ ‫اگر‬ ‫شما‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همونطور‬ ‫؟‬ ‫چیه‬ ‫خود‬ ‫این‬ ، ‫بشکنی‬ ‫و‬ ‫بسازی‬ ‫فکر‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ، ‫بکنید‬ ‫تماشا‬ ‫فکرهاتونو‬ ‫االن‬ .‫هستید‬ ‫فکرهاتون‬ ‫خالق‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهید‬ .‫میسازید‬‫می‬ ‫خودمون‬ ‫به‬ ، ‫بشکنیم‬ ‫رو‬ ‫خود‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫ماها‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ . ‫میسازید‬ ‫خود‬ ‫فکرتون‬ ‫از‬ ‫ساختیم‬ ‫خود‬ ‫فکرمون‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫کردیم‬ ‫گیر‬ ‫توش‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫ما‬ ‫بیشتر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫چسبیم‬ ‫خودمون‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ما‬ ، ‫اون‬ ‫شکستن‬ ‫و‬ ‫اون‬ ‫کردن‬ ‫تماشا‬ ‫بجای‬ . ‫گرفتیم‬ ‫اشتباه‬ ‫اون‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫خودمون‬ ‫و‬ ‫میکنن‬ ‫اذیت‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اینهاست‬ ‫و‬ ‫مون‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داریم‬ ‫خودمون‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫اونارو‬ ‫نشکستیم‬. ‫منفصل‬ ‫اونا‬ ‫از‬ ‫خودتونو‬ ‫اگر‬ ‫و‬ . ‫میکنید‬ ‫تولید‬ ‫فکر‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهید‬ ، ‫فکرهاتونو‬ ‫ببینید‬ ‫اگه‬ ‫شما‬ ‫بچسبونن‬ ‫و‬ ‫بکشن‬ ‫خودشون‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫شما‬ ‫نمیتونن‬ ‫و‬ ‫میرن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫خودبخود‬ ‫فکرها‬ ‫این‬ ، ‫بکنید‬‫به‬ ‫صحبت‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫اقبال‬ . ‫مونید‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫فکر‬ ‫خالق‬ ‫همان‬ ‫شما‬ . ‫ببرند‬ ‫خودشون‬ ‫با‬ ،‫خودشون‬ ‫منصه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنه‬ ‫حس‬ ‫خودش‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫آفریدگاری‬ ‫میتونست‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ای‬ ‫باشنده‬ ‫اولین‬ ‫انسان‬ ‫پس‬ . ‫میکنه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫کار‬ ‫عیب‬ ‫ولی‬ . ‫باشه‬ ‫آفریدگار‬ ‫میتونست‬ ‫باشه‬ ‫خالق‬ ‫میتونست‬ ‫و‬ ‫برسونه‬ ‫ظهور‬‫اشتباها‬ ‫چسبیده‬ ‫فکرهاش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫فکر‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫کلی‬ ‫)بطور‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫بشر‬ ‫تکامل‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫(این‬ ، . ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آفریدگار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫بزرگ‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ . ‫است‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫رو‬ ‫قبلی‬ ‫فکرهای‬ ‫همون‬ ‫ولی‬ ، ‫میکنیم‬ ‫تولید‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫درسته‬ ‫ما‬. ‫ش‬، ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫ما‬9999.‫نیستند‬ ‫جدیدی‬ ‫فکر‬ . ‫میشناسم‬ ‫اونارو‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ، ‫تکراریه‬ ‫میکنیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫فکرهایی‬ ‫یعنی‬ ‫هم‬ ‫گر‬ ‫خود‬ ، ‫سازه‬ ‫می‬ ‫کوزه‬ ‫جوری‬ ‫چه‬ )‫گر‬ ‫کوزه‬ ‫مثل‬ ‫گر‬ ‫(خود‬ ، ‫خودگری‬ : ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫ولی‬ ‫م‬ ‫دوباره‬ ، ‫میکنه‬ ‫نگاه‬ ‫بهش‬ ‫و‬ ‫سازه‬ ‫می‬ ‫فکری‬ ‫چیز‬ ‫یه‬ ‫یعنی‬ ‫سازه‬ ‫می‬ ‫خود‬ . ‫سازه‬ ‫می‬ ‫خود‬. ‫شکنه‬ ‫ی‬ ‫همون‬ . ‫بشکنه‬ ‫دیگه‬ ‫روز‬ ‫ده‬ ‫بعد‬ ‫نمیداری‬ ‫نگه‬ .‫شکنه‬ ‫می‬ ‫سازه‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫همون‬ ‫؟‬ ‫شکنه‬ ‫می‬ ‫کی‬ . ‫مونه‬ ‫نمی‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫دیگه‬ ‫چیزی‬ . ‫میره‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫لحظه‬ ‫همون‬ ، ‫میاد‬ ‫بوجود‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اون‬ ‫لحظه‬ ‫اتفا‬ ‫هر‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ، ‫میدونستیم‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫نشانگر‬ ‫این‬‫تمام‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫افتاد‬ ‫می‬ ‫قی‬ ‫ای‬ ‫کینه‬ ‫هیچ‬ . ‫نداشتیم‬ ‫خشم‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ . ‫نداشتیم‬ ‫ای‬ ‫غصه‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ . ‫بود‬ ‫نمونده‬ ‫حاال‬ ‫تا‬ ‫چیزی‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫نداشتیم‬. . ‫کردن‬ ‫می‬ ‫مسافرت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ) ‫مانک‬ ‫میگن‬ ‫رو‬ ‫بودیسم‬ ‫مذهبی‬ ‫(علمای‬ ، ‫مانک‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫میگن‬ ‫خ‬ ‫یه‬ ‫دیدن‬ ‫رودخونه‬ ‫لب‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫خونه‬ ‫رود‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫رد‬ ‫رودخون‬ ‫از‬ ‫ترسه‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫اونجا‬ ‫انومی‬ ‫شما‬ ‫من‬ ، ‫بشین‬ ‫من‬ ‫گردن‬ ‫یا‬ ‫بشین‬ ‫من‬ ‫پشت‬ ‫سوار‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫خانم‬ ‫به‬ ‫مانکها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫بشه‬ ‫از‬ ‫اونو‬ ‫مانک‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مانک‬ ‫این‬ ‫کول‬ ‫سوار‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫خانم‬ ‫و‬ .‫کنم‬ ‫می‬ ‫رد‬ ‫رودخونه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ک‬ ‫شروع‬ ‫دوستش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫گذاشت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫رد‬ ‫رودخونه‬‫راه‬ ‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫رد‬
 5. 5. ‫مغایر‬ ‫کردی‬ ‫کولت‬ ‫سوار‬ ‫رو‬ ‫خانوم‬ ‫یعنی‬ ، ‫کردی‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫این‬ ‫برادر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫دوستش‬ ‫اون‬ ، ‫رفتن‬ ‫خودت‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫اینهمه‬ ‫تو‬ ، ‫زمین‬ ‫گذاشتم‬ ‫پیش‬ ‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫هفت‬ ‫خانومو‬ ‫اون‬ ‫من‬ ‫گفت‬ . ‫بود‬ ‫ما‬ ‫مذهب‬ ‫با‬ ‫؟‬ ‫کردی‬ ‫حمل‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ . ‫هست‬ ‫همین‬ ‫واقعا‬ ‫و‬‫با‬ ‫اونارو‬ ‫هنوز‬ ‫ما‬ ‫ولی‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫قبال‬ ، ‫کنن‬ ‫می‬ ‫ناراحت‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اتی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫خودمون‬.. ، ‫گر‬ ‫کوزه‬ ‫اینکه‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫سازیم‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ،) ‫گر‬ ‫کوزه‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫(خودگر‬ ، ‫گری‬ ‫خود‬ ‫میگه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سازیم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫ما‬ ‫ولی‬ . ‫بشه‬ ‫خودش‬ ‫مخلوق‬ ‫نباید‬ . ‫بشه‬ ‫کوزه‬ ‫نباید‬ ، ‫بمونه‬ ‫باقی‬ ‫گر‬ ‫کوزه‬ ‫فکرمون‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫خودمون‬ ‫باید‬ ‫ما‬ . ‫شیم‬ ‫می‬ ‫فکرمون‬ ، ‫شیم‬ ‫می‬ ‫همجنس‬ ، ‫شیم‬ ‫می‬ ‫هویت‬ ‫هم‬ ‫فکرمون‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫اون‬ ‫دیگه‬ ‫که‬ ، ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫حس‬ ‫رو‬ ‫چیزی‬ ‫یه‬ ، ‫کنیم‬ ‫منفصل‬ ‫خودمون‬ ‫از‬ ‫اگه‬ .‫کنیم‬ ‫منفصل‬ . ‫ماست‬ ‫حضور‬ ‫همون‬ ‫اون‬ ، ‫نیست‬ ‫فکر‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میکنه‬ ‫تماشا‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫اون‬ . ‫نیست‬ ‫فکر‬ ‫اون‬، ‫بیرون‬ ‫میاد‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫بسازه‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫نباشه‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫بکنه‬ ‫تماشا‬ ‫تونه‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ .‫نگیریم‬ ‫جدی‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫تونیم‬ ‫.می‬ ‫بشکنیم‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ، ‫بشیم‬ ‫اون‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫حضور‬ ‫همون‬ ‫اون‬ ‫جدی‬ ‫خودمونو‬ ‫نباید‬ ‫ما‬ . ‫گرفتیم‬ ‫جدی‬ ‫خیلی‬ ‫خومونو‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ . ‫گرفتیم‬ ‫جدی‬ ‫خیلی‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫ما‬. ‫بگیریم‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حرفیست‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ . ‫بگیریم‬ ‫جدی‬ ‫حرفمونو‬ ‫نباید‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حرفی‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خودمونو‬ ‫وقتی‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ، ‫ما‬ ‫بکنیم‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ . ‫ست‬ ‫دیگه‬ ‫چیز‬ ‫یه‬ ‫اصلیمون‬ ‫افت‬ ‫می‬ ‫غریبی‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫اتفاق‬ ‫یه‬ ، ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫منفک‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ‫فکری‬ ‫های‬‫هوشیاری‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫اوال‬ . ‫ه‬ ‫عجیبی‬ ‫اتفاق‬ ‫یه‬ ، ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همین‬ . ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ،‫رو‬ ‫مایه‬ ‫این‬ ،‫رو‬ ‫هوش‬ ‫اون‬ ،‫رو‬ ‫اون‬ . ‫نداره‬ ‫جسم‬ ، ‫نداره‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫چیز‬ ‫البته‬ ‫که‬ ، ‫شیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫اونموقع‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اون‬ . ‫افته‬ ‫می‬ ‫میشه‬ ‫زنده‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میشه‬ ‫جمع‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫یدفعه‬‫در‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬ ‫ارتعاش‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫و‬ . ‫میکنیم‬ ‫حس‬ ‫وجودمون‬. ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نزول‬ ‫هست‬ ‫سرتون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ذهنتون‬ ‫از‬ ‫االن‬ ‫شما‬ . ‫بدیم‬ ‫انجام‬ ‫هم‬ ‫رو‬ ‫تمرینی‬ ‫یه‬ ‫بدید‬ ‫اجازه‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫بدنتون‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫نزول‬ ، ‫شدید‬ ‫متمرکز‬ ‫ذهنتون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نقطه‬ ‫یه‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ . ‫بکنید‬ ‫اشغال‬ ‫بدنتونو‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬‫حس‬ . ‫پاهاتون‬ ‫نوک‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫اول‬ . ‫کنید‬ ‫حس‬ ‫بدن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬ . ‫ست‬ ‫زنده‬ ‫دن‬ ‫شکمتون‬ ‫برین‬ ‫بعد‬ ، ‫دستهاتون‬ ‫برین‬ ‫بعد‬ ‫؟‬ ‫میکنین‬ ‫حس‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬ ‫؟‬ ‫ست‬ ‫زنده‬ ‫پاهاتون‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میکنین‬ ‫ت‬ ‫برین‬ ‫سر‬ ‫از‬ ‫هی‬ .‫بکنید‬ ‫آبیاری‬ ‫تون‬ ‫هوشیاری‬ ‫با‬ ‫تونو‬ ‫بدن‬ ‫تمام‬ ‫لحظه‬ ‫یه‬ . ‫بدنتون‬ ‫تمام‬ ‫همینطور‬ ،‫ا‬ ‫به‬ ، ‫تمرکز‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هوش‬ ‫تمرکز‬ ‫این‬ ‫بزارین‬ . ‫سرتون‬ ‫تا‬ ‫بیاین‬ ‫انگشتها‬ ‫نوک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫انگشتها‬ ‫نوک‬ ‫کنیم‬ ‫اشغال‬ ‫بدنمونو‬ ‫تمام‬ ‫ما‬ ‫میشه‬ ‫سبب‬ ‫کار‬ ‫این‬ . ‫باشه‬ ‫بدن‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫مون‬ ‫توجه‬ ‫اصطالح‬. ‫سرمون‬ ‫در‬ ،‫ذهنمونه‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫هواسمون‬ ‫همیشه‬ ‫بلکه‬ ، ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫زندگی‬ ‫بدنمون‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هس‬‫بدنمونو‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫میشیم‬ ‫پخش‬ ‫بلکه‬ ، ‫سرمون‬ ‫در‬ ‫بشیم‬ ‫نقطه‬ ‫یه‬ ‫نباید‬ . ‫اونجا‬ ‫ما‬ ‫شدیم‬ ‫جمع‬ ‫همش‬ .‫ت‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ‫بدن‬ ‫همین‬ ، ‫بدن‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫کل‬ ‫اشغال‬ ‫این‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشغال‬ ‫سر‬ ، ‫بکنیم‬ ‫رو‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ . ‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫رو‬ ‫مون‬ ‫ریشه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫سبب‬ ، ‫بدن‬ ‫تمام‬‫چیزهای‬ ‫اون‬ ‫دیگه‬ .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫موضوع‬ ‫اون‬ ‫جذب‬ ‫وجودمون‬ ‫همه‬ ، ‫بدیم‬ ‫نشون‬ ‫واکنش‬ ‫میخوایم‬ ‫وقتی‬ ‫کوچولو‬ ‫چجووری‬ ، ‫میشیم؟‬ ‫بلعیده‬ ‫ما‬ ‫چجوری‬ ‫افته‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫یه‬ ‫وقتی‬ ‫میبینین‬ .‫بلعید‬ ‫نخواهد‬ ‫تماما‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫اتفاق‬ ‫هوش‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫میکنه‬ ‫بیخود‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫میکشه؟‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫اتفاق‬ ‫اون‬‫؟‬ ‫میگیره‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫یاری‬ ‫شما‬ ‫نمیشه‬ ‫دیگه‬ ، ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫خودتون‬ ‫درون‬ ‫تونو‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫بگیرین‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫هم‬ ‫بدنتون‬ ‫در‬ ، ‫دارین‬ ‫توجه‬ ‫پیرامونتون‬ ‫و‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ . ‫تونو‬ ‫توجه‬ ‫همه‬ ‫بیرون‬ ‫کشید‬ ‫رو‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫بدنتون‬ ‫در‬ ‫لحظه‬ ‫همین‬ ‫بودنو‬ ‫زنده‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫هستین‬ ‫گسترده‬.
 6. 6. ‫پ‬‫و‬ ‫بشکنه‬ ‫فکریشو‬ ‫خود‬ ، ‫بسازه‬ ‫فکری‬ ‫خود‬ ‫تونست‬ ‫می‬ ‫اومد‬ ‫بوجود‬ ‫انسان‬ ‫اولین‬ ‫وقتی‬ : ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫س‬ ‫بتهای‬ ‫یا‬ ‫خودها‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫ببینیم‬ ‫میخوایم‬ . ‫بکنیم‬ ‫میخوایم‬ ‫کارو‬ ‫همین‬ ‫هم‬ ‫ما‬ . ‫بکنه‬ ‫نگاه‬ ‫فکریش‬ ‫بخود‬ ‫ب‬ ‫اونارو‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ، ‫نپرستیم‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ‫فکرهامونو‬ . ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ‫فکریمون‬‫شکنیم‬. ‫میگه‬ ‫مولوی‬: ‫سازم‬ ‫بتی‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫نقاشم‬ ‫صورتگر‬ ‫بگدازم‬ ‫تو‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بتها‬ ‫همه‬ ‫وانگه‬ ‫درآمیزم‬ ‫روح‬ ‫با‬ ‫برانگیزم‬ ‫نقش‬ ‫صد‬ ‫اندازم‬ ‫آتشش‬ ‫در‬ ‫بینم‬ ‫ترا‬ ‫نقش‬ ‫چون‬ ‫نقشها‬ : ‫میگه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫ذوب‬ ‫؟‬ ‫گدازید‬ ‫می‬ ‫اینارو‬ ‫چسبید؟‬ ‫نمی‬ ‫بهش‬ ، ‫میسازید‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫نقشها‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫آیا‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫رو‬.‫اندازم‬ ‫می‬ ‫آتش‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫همه‬ ‫بینم‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫تو‬ ‫نقش‬ ‫وقتی‬ ‫ولی‬ ، ‫میدم‬ ‫روح‬ ‫بهشون‬ ، ‫انگیزم‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫بهشون‬ ‫یا‬ ‫؟‬ ‫بشن‬ ‫ذوب‬ ‫؟‬ ‫برن‬ ‫میزارید‬ ‫همونو‬ ، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫شما‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نقشهایی‬ ‫همه‬ ‫آیا‬ ‫تونست‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ . ‫همینه‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫اشکال‬ . ‫ایم‬ ‫چسبیده‬ ‫خودمون‬ ‫نقشهای‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫البته‬ ‫چسبید؟‬‫نقش‬ ‫یم‬ ‫من‬ ، ‫نکنیم‬ ‫اونهارو‬ ‫براساس‬ ‫بودن‬ ‫خود‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫لحظه‬ ‫اون‬ ‫کنیم‬ ‫رها‬ ‫نقشهامونو‬ ‫و‬ ‫بیافرینیم‬ ‫استرس‬ ‫ما‬ . ‫بکنه‬ ‫حمله‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تونست‬ ‫نمی‬ ‫غصه‬ . ‫افتادیم‬ ‫نمی‬ ‫روز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ، ‫اونها‬ ‫از‬ ‫نکنیم‬ ‫درست‬ ‫نداشتیم‬ ‫ترس‬ ‫ما‬ ، ‫نداشتیم‬ ‫خشم‬ ‫ما‬ ، ‫نمیشدیم‬. ‫هوشیا‬ ‫دشمن‬ ‫یا‬ ‫خماری‬ ‫ساقی‬ ‫تو‬‫ری‬ ‫میسازم‬ ‫که‬ ‫خانه‬ ‫هر‬ ‫ویران‬ ‫کنی‬ ‫آنکه‬ ‫یا‬ ‫میگه‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ، ‫میگه‬ ‫هستی‬ ‫به‬ . ‫هستی‬ ‫هوشیار‬ ‫دشمن‬ ‫تو‬ ‫میگه‬ . ‫فکریست‬ ‫خانه‬ ، ‫ما‬ ‫ساختیم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خانه‬ . ‫میکنیم‬ ‫حس‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫خدایست‬ ‫حضور‬ ، ‫حضور‬ ‫این‬ ، ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫صحبتش‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫حضوری‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بشن‬ ‫تونیم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ . ‫کنیم‬ ‫حسش‬ ‫میتونیم‬ ‫فقط‬ ‫ما‬‫اون‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫فکر‬ ‫همه‬ ‫و‬ . ‫کنیم‬ ‫حسش‬ ‫میتونیم‬ ‫ولی‬ ، ‫اسیم‬ ‫میاد‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫نقشها‬ ‫همه‬ . ‫میاد‬. ‫ترس‬ ‫باشیم؟‬ ‫خشم‬ ‫باشیم؟‬ ‫صورت‬ ‫باشیم؟‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫حیف‬ ، ‫هستیم‬ ‫نقش‬ ‫آفریدگار‬ ‫خودمون‬ ‫ما‬ ‫وقتی‬ ‫باشیم؟‬ ‫استرس‬ ‫؟‬ ‫باشیم‬ ‫دل‬ ‫این‬ ‫خراب‬ ‫توست‬ ‫بی‬ ‫گل‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫بپ‬ ‫خانه‬ ‫یا‬ ‫جانا‬ ‫بدهم‬ ‫خانه‬ ‫یا‬‫ردازم‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫واضحه‬ ‫پر‬ . ‫ماست‬ ‫فکری‬ ‫خانه‬ ‫همین‬ ‫گل‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫خانه‬ ، ‫ساختیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گلی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫خانه‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫آفریدگاری‬ ‫هوش‬ ‫این‬ ، ‫کردیم‬ ‫ول‬ ‫رو‬ ‫نقشها‬ ‫وقتی‬ ‫تونیم‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ . ‫سامانه‬ ‫بی‬ ‫او‬ ‫بدون‬ ، ‫خرابه‬ ‫او‬ ‫م‬ ‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫بما‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫این‬ ، ‫هوش‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ . ‫کنه‬ ‫کار‬ ‫ما‬‫کار‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ، ‫است‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫رو‬ ‫بشر‬ ‫وضعیت‬ ‫ما‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫وگرنه‬ . ‫بدیم‬ ‫سامان‬ ‫زندگیمون‬ ‫به‬ ‫میتونیم‬ ‫کرد‬ ‫با‬ ‫مغایر‬ ‫این‬ . ‫فکره‬ ‫در‬ ‫گمشده‬ ‫فعلیش‬ ‫وضعیت‬ ‫بشر‬ . ‫فکرش‬ ‫در‬ ‫گمشده‬ : ‫گفت‬ ‫میشه‬ ، ‫کوتاه‬ ‫جمله‬ ‫اگ‬ . ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫شکنی‬ ‫خود‬ ، ‫نگری‬ ‫خود‬ ، ‫خودگری‬ : ‫میگه‬ ‫که‬ ‫اقباله‬ ‫تعریف‬‫ببینه‬ ‫فکرشو‬ ‫میتونست‬ ‫بشر‬ ‫ه‬ ‫بده‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫نچسبه‬ ‫بتهاش‬ ‫و‬ ‫نقشهاش‬ ‫به‬ : ‫موالنا‬ ‫قول‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنه‬ ‫منفصل‬ ‫فکرهاش‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫خودش‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫شرط‬ . ‫شد‬ ‫نمی‬ ‫گم‬ ‫فکرش‬ ‫در‬ ‫دیگه‬ ، ‫کنه‬ ‫ذوب‬ ‫معشوق‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫اینها‬ ‫و‬ ‫بشن‬ ‫گداخته‬ ‫بتهاش‬ ‫ب‬ ‫حس‬ ‫خودمون‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫حضور‬ ‫این‬ ، ‫که‬ ‫اینه‬ ‫کنیم‬ ‫فکر‬ ‫بتونیم‬ ‫درست‬‫حضور‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫دیدین‬ . ‫کنیم‬ . ‫میترسیم‬ ‫ما‬ . ‫میکنیم‬ ‫گم‬ ‫خودمونو‬ ‫ما‬ . ‫هستیم‬ ‫گیج‬ ‫فکرمون‬ ‫در‬ ‫ما‬ ، ‫نیست‬ ‫روشنایی‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ، ‫نیست‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫اونطور‬ ‫رو‬ ‫دنیا‬ ‫نمیتونیم‬ ‫ما‬ . ‫میشه‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫اعوجاج‬ ‫سبب‬ ‫ترس‬ . ‫داریم‬ ‫خشم‬ ‫ما‬ ‫ببین‬ ‫درست‬ ‫رو‬ ‫دنیا‬ ‫میتونیم‬ ‫چجوری‬ ‫ما‬ ، ‫داریم‬ ‫خشم‬‫؟‬ ‫یم‬
 7. 7. ‫پس‬ ‫و‬ ‫پیش‬ ‫یارم‬ ‫نور‬ ‫نباشد‬ ‫تا‬/ ‫پس‬ ‫و‬ ‫پیش‬ ‫دارم‬ ‫هوش‬ ‫چگونه‬ ‫من‬/ ‫از‬ ‫بگیرم؟‬ ‫یاد‬ ‫درست‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫میتونم‬ ‫چجپوری‬ ‫؟‬ ‫کنم‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫درست‬ ‫رو‬ ‫آینده‬ ‫میتونم‬ ‫چجوری‬ ‫من‬ ‫یارم‬ ‫نور‬ ‫اگر‬ ‫؟‬ ‫ببینم‬ ‫درست‬ ‫میتونم‬ ‫چجوری‬ ‫رو‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫پیش‬ ‫من‬ ‫میگه‬ ‫؟‬ ‫بگیرم‬ ‫درس‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫مد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫االن‬ ‫همین‬‫آینده‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫یار‬ ‫نور‬ . ‫لحظه‬ ‫همین‬ . ‫است‬ ‫زنده‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫یارم‬ ‫نور‬ ‫نکنه؟‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫بزاریم‬ ‫ای‬ ‫سازنده‬ ‫هدف‬ ، ‫بزاریم‬ ‫درست‬ ‫هدف‬ ‫یه‬ ‫و‬ ‫بسازیم‬ ‫درستی‬ ‫آینده‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ . ‫نیست‬ ‫ماست‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مجانا‬ ‫که‬ ‫الیزالی‬ ‫خرد‬ ‫منبع‬ ‫اون‬ ‫به‬ ‫باشیم‬ ‫پیوسته‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ .‫باشیم‬ ‫هوشیار‬ ‫لحظه‬ ‫این‬. ‫مبهمه‬ ‫برامون‬ ‫چی‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫زندگی‬ ‫گذشته‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تفکراتمون‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫گم‬ ‫بعلت‬ ‫ما‬ ‫ولی‬. ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫شعر‬ ‫به‬ ‫برگردیم‬: ‫ازل‬ ‫شبستان‬ ‫به‬ ‫گردون‬ ‫ز‬ ‫رفت‬ ‫خبری‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫پرده‬ ‫پردگیان‬ ‫ای‬ ‫حذر‬ ‫با‬ ‫داشته‬ ‫انتخاب‬ ‫میتونست‬ ‫دیگه‬ ، ‫نبود‬ ‫مجبور‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫اومد‬ ‫پیش‬ ‫موجودی‬ ‫یه‬ ‫وقتی‬‫ضمن‬ ‫در‬ . ‫شه‬ ‫باشه‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ . ‫نشی‬ ‫گم‬ ‫فکر‬ ‫در‬ ‫واقعا‬ . ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫واقعا‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫موقعی‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫میکنم‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ، ‫بگیرم‬ ‫گرفتم‬ ‫یاد‬ ‫حاال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫هویتم‬ ‫من‬ ‫انتخابی‬ ‫من‬ ‫دیگه‬ ، ‫دادن‬ ‫یاد‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گذشته‬ ، ‫باشه‬ ‫گذشته‬ ‫اون‬ ‫براساس‬‫رو‬ ‫کارهایی‬ ‫همون‬ . ‫ندارم‬ ، ‫هست‬ ‫صحبت‬ ‫ش‬ ‫رو‬ ‫اینهمه‬ ‫که‬ ‫انتخاب‬ ‫توانایی‬ ‫این‬ ! ‫دیگه‬ ‫انتخابیه‬ ‫چه‬ .‫دادن‬ ‫یاد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بکنم‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ، ‫داره‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫نداره‬ ‫انتخاب‬ ‫توانایی‬ ‫حیوان‬ . ‫هست‬ ‫حیوان‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫میگن‬ ‫بشم‬ ‫مس‬ ‫مثل‬ ‫یعنی‬ ، ‫بشم‬ ‫مجبور‬ ، ‫بشم‬ ‫مجبور‬ ‫هم‬ ‫من‬‫از‬ ‫رو‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ، ‫بشم‬ ‫آهن‬ ‫مثل‬ ، . ‫دیگه‬ ‫ندارم‬ ‫انتخابی‬ ‫قدرت‬ ‫دیگه‬ ، ‫بسازم‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫بشکنم‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫نگاه‬ ‫خودمو‬ ‫نتونم‬ ‫دیگه‬ ، ‫بدم‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫باشم‬ ‫عقایدی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫باور‬ ‫اون‬ ‫مجبورم‬ ‫منم‬ ، ‫باشه‬ ‫مس‬ ‫مجبوره‬ ‫مس‬ ‫حاال‬ . ‫مجبورم‬ ‫مس‬ ‫مثل‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫نمیکنه‬ ‫فرق‬ .‫دادن‬ ‫یاد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫بچگی‬ ‫از‬‫میشیم‬ ‫انداخته‬ ‫انسان‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫بالفاصله‬ . ‫مجبورم‬ ‫منم‬ ‫پس‬ .‫که‬ ‫مربوط‬ ‫هم‬ ‫فقط‬ ، ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫آزاد‬ ‫اراده‬ ‫اون‬ ‫بتونیم‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫باشیم‬ ‫مجبور‬ ‫اگر‬ ‫بیرون‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫گم‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫منتها‬ ، ‫داریم‬ ‫اونو‬ ‫ما‬ . ‫بکنیم‬ ‫پیدا‬ ‫خودمون‬ ‫در‬ ، ‫هست‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ح‬ ‫گنج‬ ‫این‬ ‫دادن‬‫از‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫گشتن‬ ‫سرگردان‬ ‫معروف‬ ‫بقول‬ ‫و‬ ‫ضور‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫گم‬ ‫اینو‬ ، ‫آینده‬. ‫ما‬ ‫در‬ ‫عاملی‬ ‫یک‬ ، ‫کنیم‬ ‫نظارت‬ ‫رو‬ ‫فکرهامون‬ ‫اینکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ ، ‫بزرگ‬ ‫تمرین‬ ‫یه‬ ‫با‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫فک‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫دیگه‬ ‫عامل‬ ‫اون‬ . ‫بکنه‬ ‫تماشا‬ ‫رو‬ ‫فکر‬ ‫میتونه‬ ‫بخود‬ ‫خود‬ ‫که‬ ، ‫اومده‬ ‫بوجود‬‫اون‬ . ‫نیست‬ ‫ر‬ ‫یکدفعه‬ ‫بکنید‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫اونو‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ، ‫اونه‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ، ‫نداره‬ ‫فرم‬ ، ‫نداره‬ ‫اسم‬ ‫که‬ ‫جنسیست‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫االن‬ ‫ما‬ . ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫میکنه‬ ‫شروع‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫فورا‬ ‫و‬ ‫میشه‬ ‫دمیده‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫آرامشی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بینین‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫رو‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ . ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقاومت‬ ‫با‬ ‫گرفتیم‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬‫این‬ ‫فقط‬ ، ‫بپذیریم‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫ینطور‬ . ‫ست‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫چون‬ ، ‫هست‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ما‬ ‫صحبتهای‬ ‫همه‬ ‫اوال‬ . ‫رو‬ ‫لحظه‬ ‫ما‬ . ‫هستیم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫منتظر‬ ‫همیشه‬ ‫ما‬ . ‫اندازیم‬ ‫می‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫زندگی‬ ‫همیشه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫درسته‬ ‫منت‬ ‫و‬ . ‫بده‬ ‫معنی‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫بیاد‬ ‫نفر‬ ‫یه‬ ‫منتظریم‬ ‫همیشه‬. ‫بده‬ ‫رخ‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬ ‫ظر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میخواهیم‬ ‫اآلن‬ ‫ولی‬ ، ‫انتظار‬ ‫به‬ ‫کردیم‬ ‫عادت‬ ‫که‬ ‫درسته‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شروع‬ ‫موقع‬ ‫اون‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫نخواهد‬ ‫هیچکس‬ . ‫رسونه‬ ‫نمی‬ ‫جایی‬ ‫رو‬ ‫ما‬ ‫انتظار‬ . ‫ست‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫ببریم‬ ‫پی‬ ‫معنا‬ ‫فق‬ ‫ما‬ . ‫بده‬ ‫معنی‬ ‫ما‬ ‫فردی‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫اومد‬. ‫بدیم‬ ‫معنی‬ ‫خودمون‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫میتونیم‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫خودمون‬ ‫ط‬ ‫از‬ ‫هست‬ ‫خودش‬ ‫درون‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫تمیز‬ ‫مسئول‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ . ‫بدن‬ ‫معنی‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نمیتونن‬ ‫دیگران‬
 8. 8. ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نمیتونن‬ ‫دیگران‬ . ‫هست‬ ‫خودش‬ ‫زندگی‬ ‫مسئول‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ .‫هیجانی‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫های‬ ‫آلودگی‬ ‫فرد‬ ‫زندگی‬ ‫مسئول‬ ‫نمیتونن‬ . ‫بدن‬ ‫معنی‬‫و‬ ‫زندگی‬ ‫گنج‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مسئولید‬ ‫خودتون‬ ‫شما‬ . ‫باشن‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫بپراکنید‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بکنید‬ ‫پیدا‬ ‫خودتون‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫عشق‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫حضور‬. ‫خودتونو‬ ‫خودتون‬ ‫که‬ ‫بگیرین‬ ‫تصمیم‬ ‫روزی‬ ‫یه‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫بزاره‬ ‫تاثیر‬ ‫شما‬ ‫رو‬ ‫نمیتونه‬ ‫هیچکس‬ ‫خودتون‬ ‫یعنی‬ .‫بگنجید‬ ‫اقبال‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بکنین‬ ‫عوض‬‫دوباره‬ ‫و‬ ‫بشکنید‬ ‫خودتونو‬ ، ‫بکنید‬ ‫تماشا‬ ‫و‬ ‫بسازید‬. ‫پس‬: ‫ازل‬ ‫شبستان‬ ‫به‬ ‫گردون‬ ‫ز‬ ‫رفت‬ ‫خبری‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫پرده‬ ‫پردگیان‬ ‫ای‬ ‫حذر‬ ‫که‬ ‫اومده‬ ‫بوجود‬ ‫ای‬ ‫باشنده‬ ‫یه‬ ‫اآلن‬ ‫باشید‬ ‫مواظب‬ ‫که‬ ‫ازلی‬ ‫اسرار‬ ‫نهنگاه‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫مخابره‬ ‫خبری‬ ‫یه‬ ‫میگه‬ ، ‫خالقه‬ ، ‫آفریدگاره‬ ‫یعنی‬ .‫میکنه‬ ‫کشف‬ ‫رو‬ ‫اسرار‬‫انسان‬ ‫ببینیند‬ . ‫هست‬ ‫هم‬ ‫همینطور‬ . ‫اسراره‬ ‫کاشف‬ ‫نمایان‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ، ‫بگم‬ ‫من‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ . ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫طبیعی‬ ‫رازهای‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫اینهمه‬ . ‫بوده‬ ‫اسرار‬ ‫جزو‬ ‫بشه‬ ‫کشف‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫رازیست‬ ‫این‬ . ‫بشره‬ ‫کشف‬ ‫میبینید‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ، ‫فیزیکی‬ ‫فرمولهای‬‫هزاران‬ ‫حاصل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کوچولوئی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫ازلی‬ ‫اسرار‬ ‫نهانگاه‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫مخابره‬ ‫خبری‬ ‫پس‬ . ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫بشر‬ ‫بوسیله‬ ‫این‬ ، ‫بشره‬ ‫تحقیق‬ ‫سال‬ ‫خواهد‬ ‫کشف‬ ‫رو‬ ‫اسرار‬ ‫موجود‬ ‫این‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫دیر‬ . ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫حاال‬ ‫نبوده‬ ‫اگه‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مواظب‬ ‫کرد‬. ‫ه‬ ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫زندگی‬‫عمر‬ ‫مه‬ ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫دیرینه‬ ‫گنبد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫این‬ ‫البته‬ . ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫سالها‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫زد؟‬ ‫حرفی‬ ‫چه‬ . ‫زدن‬ ‫حرف‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫زندگی‬ ‫پس‬ ، ‫کمیکالها‬ ‫تمام‬ ‫یعنی‬ ‫عمر‬ ‫همه‬ ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫در‬ . ‫ست‬ ‫زنده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫اون‬ ‫به‬ ‫برمیگرده‬ ‫دوباره‬ ‫او‬ . ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ازش‬ ‫خاک‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اون‬ ‫تمام‬‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫بصورت‬ ‫میبینیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫میدونیم‬ ‫ال‬ ‫میگه‬ . ‫ست‬ ‫زنده‬ ‫خاک‬ ‫همه‬ ‫پس‬ ‫میگه‬ . ‫میبینیم‬ ‫که‬ ‫خاکی‬ ‫این‬ ، ‫خاکه‬ ‫در‬ ‫شیمیائی‬ ‫مواد‬ ‫بصورت‬ ‫اینا‬ ، ‫روزنه‬ ‫این‬ . ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫روزنه‬ ‫یه‬ ‫دیرینه‬ ‫گنبد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫موندم‬ ‫منتظر‬ ، ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫سالها‬ ‫بود‬ ‫انسان‬ ‫همین‬. ‫اینکه‬‫در‬ ‫افتاده‬ ‫تله‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫پس‬ ، ‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫ای‬ ‫روزنه‬ ‫میگه‬ ‫و‬ ‫اقبال‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میکنه‬ ‫روزنه‬ ‫صحبت‬ ‫این‬ . ‫هستیم‬ ‫ما‬ ‫اون‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫هستی‬ ‫به‬ ‫روزنه‬ ‫میتونست‬ ‫که‬ ‫اومد‬ ‫بوجود‬ ‫موجودی‬ ‫یک‬ . ‫مجبور‬ ‫جهان‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میتونیم‬ ، ‫االن‬ ‫همین‬ ‫میتونیم‬ . ‫داریم‬ ‫هستی‬ ‫به‬ ‫روزنه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫خوبیست‬ ‫بسیار‬ ‫خبر‬‫این‬ ‫عشق‬ . ‫بیاد‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫بوسیله‬ ‫عشق‬ ، ‫بشه‬ ‫باز‬ ‫روزنه‬ ‫اینکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ . ‫کنیم‬ ‫باز‬ ‫رو‬ ‫روزنه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫میشه‬ ‫میسر‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫تپه‬ ‫می‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫حس‬ ‫یعنی‬ ‫که‬ ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫روزنه‬ ، ‫روزنه‬ ‫عمر‬ ‫همه‬ ‫تپیدم‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫زندگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬‫شد‬ ‫پیدا‬ ‫دری‬ ‫دیرینه‬ ‫گنبد‬ ‫پیوسته‬ ‫بهم‬ ‫چنان‬ ‫خاکها‬ ‫این‬ ‫ناگهان‬ . ‫افتاده‬ ‫تله‬ ‫به‬ ‫هوشیاری‬ ‫با‬ ‫زندگی‬ ‫دیگه‬ ‫بعبارتی‬ . ‫نبود‬ ، ‫در‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بکنه‬ ‫باز‬ ‫هستی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫میتونست‬ ‫که‬ ، ‫بود‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫ساختن‬ ‫موجودی‬ ‫چنان‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫عشق‬ ‫بلکه‬ ، ‫ما‬ ‫بوسیله‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیاد‬ ‫اسرار‬‫جهان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیاد‬. ‫دریچه‬ ‫این‬ . ‫بکنیم‬ ‫باز‬ ‫خودمون‬ ‫در‬ ‫میگه‬ ‫اقبال‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫دریچه‬ ‫این‬ ‫بتونیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫مهمه‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ‫عشق‬
 9. 9. ‫به‬ ‫و‬ ‫میشیم‬ ‫هویت‬ ‫هم‬ ، ‫میشیم‬ ‫همجنس‬ ‫فکرمون‬ ‫با‬ ، ‫میسازیم‬ ‫فکر‬ ‫ما‬ . ‫پوشونه‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫رو‬ ‫میشه‬ ‫پوشیده‬ ‫دریچه‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ . http://www.parvizshahbazi.com//

×