Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kssr & std prest sesi 1

1,465 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Kssr & std prest sesi 1

 1. 1. STANDARD PRESTASI SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
 2. 2. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia (KSSR) <ul><li>Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini mengandungi; </li></ul><ul><ul><ul><li>Standard Kandungan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standard Pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendekatan Modular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengajaran & Pembelajaran Secara Didik Hibur </li></ul></ul></ul>
 3. 3. KURIKULUM BERASASKAN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN <ul><li>Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dlm suatu tempoh persekolahan; merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai </li></ul><ul><li>Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan </li></ul>
 4. 4. Mengapa standard? <ul><li>Memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. </li></ul><ul><li>Mengenal pasti strategi penambahbaikan </li></ul><ul><li>(assessment for learning). </li></ul><ul><li>Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. </li></ul>
 5. 5. Pentaksiran <ul><li>Pentaksiran P-P </li></ul><ul><li>Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. </li></ul><ul><li>Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai. </li></ul><ul><li>Bersifat autentik dan holistik. </li></ul>
 6. 6. Objektif Kemahiran <ul><li>Kemahiran Mendengar & Bertutur </li></ul><ul><li>Mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran. </li></ul><ul><li>Mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa & ayat. </li></ul><ul><li>Bertutur, berbual & menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal & tidak formal secara bertatasusila. </li></ul><ul><li>Bercerita sesuatu perkara & menceritakan semula perkara yg didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. </li></ul><ul><li>Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. </li></ul><ul><li>Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. </li></ul>
 7. 7. CONTOH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar & memberi respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi persekitaran. 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti & betul. 1.1.2 Mendengar, Mengecam & mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar & menentukan arah bunyi dalam persekitaran dgn betul.
 8. 8. Objektif Kemahiran <ul><li>Kemahiran Membaca </li></ul><ul><li>Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. </li></ul><ul><li>Membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. </li></ul><ul><li>Membaca & memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. </li></ul><ul><li>Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan </li></ul><ul><li>Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca </li></ul>
 9. 9. KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yg betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.
 10. 10. Objektif Kemahiran <ul><li>Kemahiran Menulis </li></ul><ul><li>Melakukan aktiviti pramenulis. </li></ul><ul><li>Menulis secara mekanis dengan betul dan tulisan kemas. </li></ul><ul><li>Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. </li></ul><ul><li>Menulis imlak dengan tepat. </li></ul><ul><li>Mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. </li></ul><ul><li>Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. </li></ul><ul><li>Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. </li></ul><ul><li>Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. </li></ul>
 11. 11. KEMAHIRAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.
 12. 12. Objektif Kemahiran <ul><li>Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa </li></ul><ul><li>Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan & penulisan </li></ul><ul><li>Menghayati & mengamalkan nilai murni, </li></ul><ul><li>bersikap positif, semangat patriotik & kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa </li></ul>
 13. 13. ASPEK SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.
 14. 14. KEMAHIRAN TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul
 15. 15. STANDARD PRESTASI ** Kod KSSR merupakan Standard Kandungan yang terdapat dalam Dokumen Standard KSSR Kod KSSR** Band Pernyataan Standard 1.1 ,2.1,3.1, 3.2 1 Mengetahui asas mendengar- bertutur, membaca dan menulis .   1.2,2.2,3.3, 3.4,4.4 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. 1.3,2.3,3.5, 5.1, 3 Mengetahui , memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar–ditutur, dibaca dan ditulis.    1.4,2.4,3.6, 4.1,5.2 4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.5,2.5,3.7, 3.8,4.2,4.3, 5.3 5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar–ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.   1.6,1.7,2.6, 3.9,4.5 6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar – ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.  
 16. 16. Penekanan Konsep 5P <ul><ul><li>Penggabungjalinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyerapan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemulihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penilaian (pentaksiran) </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>SEKIAN, TERIMA KASIH </li></ul><ul><li>LEMBAGA PEPERIKSAAN </li></ul><ul><li>KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA </li></ul>

×