Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linux Vs Windows

398 views

Published on

Published in: Software
 • Be the first to comment

Linux Vs Windows

 1. 1. 2
 2. 2. 3/43
 3. 3. 4/43
 4. 4. 5/43 ‫کاربر‬ ‫واسط‬ ‫با‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ،‫ویندوز‬‫ی‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرافیکی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬. ‫تمامی‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫چیره‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬pc‫ها‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬Mac‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ 1984‫ی‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫نهاد‬ ‫رقابت‬. ‫معرفی‬WINDOWS
 5. 5. 6/43 ‫معرفی‬LINUX •‫سال‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬1991 ‫شد‬ ‫طراحی‬ ،‫توروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬. •‫هایی‬‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬‫با‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫افزار‬‫سخت‬ ‫شود‬. •‫و‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬‫فون‬‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫کنسول‬mainframe‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬‫ابررایانه‬. •
 6. 6. :‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬. :‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬. 9/43
 7. 7. 10/43 ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫پیدا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫بهتر‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫امکان‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫گاه‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫زار‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫های‬.
 8. 8. ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫ویندوز‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ 11/43 ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬.‫م‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫انواع‬ ‫تمامی‬،‫کند‬ ‫ی‬ ‫مانند‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫متنوع‬ ‫توزیع‬ ‫اما‬Linspire،، SuSE،،Mandriva،Knoppix،Slackware‫و‬Lycoris‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬.
 9. 9. 13/43 ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬9xwindows‫تا‬ 8windows‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫سیستم‬ ‫فروش‬‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫عامل‬ ‫گرفت‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫بازار‬ ،‫شخصی‬ ‫هزینه‬‫ویندوز‬ ‫ی‬‫درنظرگیری‬ ‫بدون‬ ‫نزدیک‬ ،‫آن‬ ‫جز‬ ‫و‬ ‫آفیس‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬70‫تا‬ 170‫است‬ ‫دالر‬.‫گنو‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬/‫لینوکس‬‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫افزارهایش‬‫نرم‬ ‫تمامی‬.
 10. 10. 14/43
 11. 11. 16/43 ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ناشناخته‬ ‫خطاهای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬
 12. 12. 17/43 ‫با‬ ‫لینوکس‬‫سیستم‬‫فایل‬XFS‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تا‬‫ترابایت‬‫را‬‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬‫فایل‬NTFS‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬16‫ترابایت‬‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬. ‫لینوکس‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫خواندن‬ ‫قابلیت‬100‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫ویندوز‬،‫خواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬.
 13. 13. 18/43 ‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫که‬. ‫اول‬ ‫مرحله‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫فایل‬ ‫پسوند‬. ‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫سیستم‬ ‫تمام‬،‫افزار‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫اعم‬‫و‬‫افزار‬‫نرم‬‫اختیار‬ ‫در‬‫فایل‬ ‫آن‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬. ‫بنابراین‬‫اگر‬‫فایل‬ ‫در‬‫وجود‬ ‫ویروسی‬‫ن‬‫باشد‬ ‫داشته‬،‫نیز‬‫برای‬ ‫نامفهوم‬ ‫کدهای‬ ‫اجرای‬ ‫سیستم‬،‫همان‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫توقف‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ترین‬‫ساده‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فراوانی‬ ‫ضررهای‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬.
 14. 14. 19/43 ‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬. ‫کند‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫لینوکس‬. ‫اول‬ ‫مرحله‬:‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬. ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ (‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬)‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ها‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫گردند‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫اجرا‬ ‫مجوزهای‬. ‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫افزار‬‫سخت‬ ‫مانند‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬، ‫افزار‬‫نرم‬،‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬…‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مجوز‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫را‬،‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫فایل‬ ‫عام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫تکثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫امکان‬ ‫اجرایی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫ل‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬.
 15. 15. 20/43 ‫بیش‬ ‫ثبات‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬‫تری‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬،‫زیرا‬ ‫ها‬ ‫شناسی‬ ‫اسلوب‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬OS‫آن‬ ‫م‬‫تفاوت‬‫است‬. ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫پیکربندی‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ،‫باخبرند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬‫طراحی‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫نویسانی‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫آنها‬ ‫اشتباهات‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫پیکربند‬ ‫با‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬‫کلی‬ ‫ی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫ماند‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ،. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خطاهای‬:
 16. 16. 22/43 ‫بله‬.،‫گفت‬ ‫باید‬‫چون‬‫کاربران‬‫لینوکس‬‫هستند‬ ‫کم‬،‫ب‬‫ویروس‬ ‫آن‬ ‫رای‬‫های‬ ‫کمی‬‫است‬ ‫شده‬‫نوشته‬.‫غلطی‬ ‫باور‬ ‫ندارد؛‬ ‫ویروس‬ ،‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬. ‫دارد؟‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫لینوکس‬ ‫آیا‬ ‫بله‬.‫پ‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ویندوز‬ ‫مانند‬ ،‫آن‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫ایمنی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اگرچه‬‫از‬ ‫س‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫ضروری‬ ‫نصب‬.‫و‬ ‫محیط‬‫یندوز‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫برای‬ ‫مستعدتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬.‫لینوک‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫اما‬‫س‬ ‫دارد‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬.clamAV‫یا‬comodo‫هایی‬‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫از‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هستند‬.
 17. 17. 23/43 ‫باید‬‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫لینوکس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫طیف‬ ،‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫ضعف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬. ‫لینوکس‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫متخصصان‬ ‫توسط‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬.‫می‬ ‫برطرف‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ،‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫ویروسی‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫شود‬. ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬:‫لینوکس‬‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫از‬. ‫پایداری‬،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬،‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫شده‬ ‫باعث‬‫بی‬ ‫که‬ ‫است‬‫از‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬‫کنند‬.
 18. 18. 25/43 ‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫فراگیر‬ ‫استفاده‬ ‫ویندوز‬ ‫درایورهای‬ ‫از‬ ‫وسیع‬ ‫پشتیبانی‬(‫افزاری‬‫سخت‬ ‫های‬‫کارت‬) ‫زی‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫درایوهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬‫از‬ ‫اد‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫بازی‬ ‫همچون‬ ‫دارند؛‬ ‫گرافیکی‬ ‫کارت‬ ‫قدرت‬.‫در‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫لینوکس‬. ‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫معماری‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬. ‫لین‬‫و‬‫تا‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کس‬1024‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬.
 19. 19. 26/43 ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫سازگاری‬ ،‫موج‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬‫ود‬ ‫دارد‬ ‫بازار‬ ‫در‬. ‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫اگرچه‬‫است‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬۷۵‫از‬ ‫درصد‬ ‫کنن‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫سوپرکامپیوترهای‬ ‫برترین‬‫د‬.
 20. 20. ‫و‬ ‫شود‬ ‫جدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ،‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬،‫تمایل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫هر‬‫دارید‬‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫عاملتان‬‫سیستم‬ ‫برای‬. ‫به‬ ‫آن‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫پذیری‬‫تعویض‬ ‫رود‬‫می‬‫شمار‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬. ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬(Crashing)‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫باعث‬ ‫شود‬‫نمی‬.‫هن‬ ،‫یکپارچگی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫برخوردار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫یک‬ ‫گ‬ ‫مانند‬ ‫عامل‬Internet Explorer‫به‬ ‫وادار‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬Restart‫کند‬. ‫کرده؛‬ ‫هنگ‬ ‫که‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫همان‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬Restart‫شود‬. 28/43
 21. 21. ‫محیط‬DOS Prompt‫ترمینال‬ ‫محیط‬
 22. 22. 28
 23. 23. 29
 24. 24. 30
 25. 25. 31
 26. 26. 32
 27. 27. 33
 28. 28. 34
 29. 29. 37/43 ‫همچون‬ ،‫ویندوز‬ ‫رایج‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫آیا‬ office،AdobeReader،WinRaR‫و‬...‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
 30. 30. 38/43 ‫ب‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ر‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫روی‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Wine،PlayOnlinux‫توان‬‫می‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫لینوکس‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬‫فاده‬ ‫کرد‬.
 31. 31. 39/43 ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ KGet Gwget SMPlayer VLC OpenOffice KOffice File Roller KDE Utilities-ARK Firefox Konqueror ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ Internet Download Manager Download Accelerator Plus WindowsMediaPlayer MicrosoftOffice WinZip WinRAR InternetExplorer Firefox GoogleChrome
 32. 32. 40/43 ‫کن‬‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫لینوکس‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نسخه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بسته‬،‫ید‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬. ‫چون‬ ‫هم‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬‫گرافیكی‬ ‫محیط‬GNOME،‫نسخه‬۲‫یا‬ ‫و‬KDE ‫نسخه‬۳‫باالتر‬ ‫و‬‫شود‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ،.
 33. 33. 41/43
 34. 34. 40 ‫گیری‬ ‫نتیجه‬
 35. 35. 43/43 ‫توجهتان‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫پناه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫پسندیده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫خردمندی‬ ‫بر‬ ‫دلیل‬ ‫بزرگترین‬. ‫ع‬ ‫علی‬ ‫امام‬

×