Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph kolaj rama-rama

  • Login to see the comments

Rph kolaj rama-rama

  1. 1. TARIKH : ___ APRIL 2013MASA : ____PAGISUBJEKTAHUN: PENDIDIKAN SENI VISUAL: 4 ____BILANGANMURID: ____ ORANGBIDANG : MENGGAMBARTAJUKSUB TAJUKMASA: KOLAJ: RAMA-RAMA: 60 MINITOBJEKTIFPEMBELAJARAN: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengenali teknik kolaj bagi menghasilkan gambar.2. Menjelaskan cara-cara menghasilkan gambar rama-ramamenggunakan teknik kolaj.3. Menghasilkan kolaj bertajuk ’Rama-rama’.ALAT DANBAHAN 1. Alat: Gam2. Bahan: kertas warna, kertas lukisan, gambar rama-ramaRANCANGAN PENGAJARAN HARIANPENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN 4
  2. 2. PENGETAHUANSEDIA ADAMurid telah mengetahui rupa bentuk rama-rama.KEMAHIRANGENERIK:Kemahiran Belajar – mendengar, melihatKemahiran Berfikir – menjana idea, merumusTKP – verbal lingusitik, visual ruang, interpersonal, kinestetik,Muzik, intrapersonalPendekatan KonstruktivismeNILAI : Menghargai,bekerjasama dan patuh arahanLANGKAH MASAISI / KANDUNGAN AKTIVITI P&PCATATAN /STRATEGISetInduksi(5 minit)Lagu : Rama-ramaDari ulat jadi kepompong,Duduk tidur dalamkelongsong,Sampai masa kepompongpecah, pom!Jadi rama-rama yangindah.Rama-rama terbangmerata,Sungguh cantik anekawarna,Hisap madu di tamanbunga,Tapi sayang hidup taklama.1. Muriddiperdengarkan laguRama-rama.2. Murid ditunjukkandemonstrasipergerakan mengikutlirik oleh guru.3. Murid dimintamenyanyi sambilmeniru pergerakanyang dilakukan guru.KemahiranBelajar-Mendengar-MelihatTKP-Verballinguistik-Kinestetik-Interpersonal-MuzikNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanABM-Lirik lagu
  3. 3. -Gambar rama-ramaLangkah 1(10 minit)Aras 1-Murid dapatmenerangkan tentangaktiviti menggambar rama-rama dengan teknik kolaj.-Murid dapatmenyenaraikan alat danbahan yang diperlukanuntuk menghasilkan kolajrama-rama.1. Murid diterangkantentang aktiviti yangakan dilakukan iaitumenggambar denganteknik kolaj sertaditunjukkan contohkarya kolaj yang telahsiap.2. Murid diberi gambarrama-rama yangkosong.3. Murid diterangkanalat dan bahan yangdiperlukan untukmelakukan aktiviti.4. Murid bersoal jawabdengan guru.TKP-Interpersonal-VerballinguistikKemahiranBelajar-Mendengar-MelihatNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanABM-Gambar kolajrama-rama-Kertas warna-GamLangkah 2(20 minit)Aras 2-Murid dapat menjelaskanlangkah-langkah untukmembuat kolaj rama-rama.1. Murid ditunjukkancara untukmelakukanmelakukan kolajrama-rama dihadapan kelas.2. Murid dibimbing olehguru untukmenyiapkan kolajrama-rama denganmenekankan aspekkekemasan semasamenjalankan aktiviti.3. Murid dipilih secaraTKP-Interpersonal-Kinestetik-Visual ruang-VerballinguistikKemahiranBelajar-Mendengar
  4. 4. rawak dan dimintamenjelaskan semulalangkah-langkahmembuat kolaj rama-rama di hadapankelas.-MelihatKemahiranBerfikir-Menjana ideaNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanLangkah 3(20 minit)Aras 3-Murid dapat menghasilkankolaj rama-rama.-Murid dapat menjalankanaktiviti dengan lancar dibawah penyeliaan guru.1. Murid dibimbinguntuk menyiapkankolaj rama-rama.2. Murid bersoal jawabdengan guru.Sesi Apresiasi danRefleksi1.Membuat apresiasihasil kerja murid.2. Seni rupa3.Bentuk4.Kemasan hasil kerjaTKP-Visual ruang-InterpersonalKonstruktivismeNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanPenutup(5 minit)-Murid dapat menyanyimengikut pergerakan dannyanyian guru.-Murid menghargai hasilkerja masing-masing1. Guru menjalankansesi penutupdenganmenyanyikansemula laguRama-rama.KemahiranBerfikir-MerumusTKP-Muzik-KinestetikNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahan

×