Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آموزش کامسول (مباحث منتخب) - بخش یکم

طراحی دستگاه های پیچیده که ترکیبی از فیزیک های مختلف هستند، مستلزم حل معادلات بسیار پیچیده بوده که گاهی اوقات از توانایی فرد برای ایجاد کدهای نرم افزاری خارج است. به همین دلیل نرم افزارهای المان محدود ایجاد شدند تا این مسیر را راحت کنند. از بین این نرم افزارها، نرم افزار کامسول در زمینه محاسبات مسائل چند فیزیکی سرآمد بوده و به شدت در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است:

درس یکم: مقدمه
درس دوم: ایجاد مدل
درس سوم: سیستم های میکرو الکترومکانیکی MEMS
درس چهارم: مدل سازی تداخل سیال و جامد
...

برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید:
http://faradars.org/courses/fvee94101

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

آموزش کامسول (مباحث منتخب) - بخش یکم

  1. 1. ‫مدرس‬: ‫اصفهاني‬ ‫منعميان‬ ‫امير‬ ‫مكانيك‬ ‫مهندسي‬ ‫دكتراي‬ ‫اميركبير‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬COMSOL ‫ويژه‬ ‫مباحث‬ 1 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬‫كامسول‬ faradars.org/fvee94101 ‫س‬‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬ FaraDars.org
  2. 2. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬‫كامسول‬ faradars.org/fvee94101 ‫س‬‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬ FaraDars.org
  3. 3. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬‫كامسول‬ faradars.org/fvee94101 ‫س‬‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬ FaraDars.org
  4. 4. ‫فرادرس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫نكات‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫اسﻼيد‬ ‫اين‬ »‫كامسول‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬« ‫است‬ ‫شده‬ ‫تهيه‬. ‫نماييد‬ ‫مراجعه‬ ‫زير‬ ‫لينك‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫اين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بيشتر‬ ‫اطﻼعات‬ ‫كسب‬ ‫براي‬ faradars.org/fvee94101 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬‫كامسول‬ faradars.org/fvee94101 ‫س‬‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬ FaraDars.org

×