huraian sukatan pelajaran psv

25,896 views

Published on

Published in: Travel, Sports
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
25,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
873
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

huraian sukatan pelajaran psv

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002
 2. 2. KANDUNGAN Muka surat Rukun Negara i Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii Kata Pengantar iii Pendahuluan iv - vii Strategi Pengajaran dan Pembelajaran viii Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual ix - x Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu 1-6 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Dua 7 - 14 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Tiga 15 - 23 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Empat 24 - 31 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Lima 32 - 40 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Enam 41 - 49
 3. 3. Rukun Negara BAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPAD A TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR A KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPAN AN D AN KESUSILAAN i
 4. 4. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. ii
 5. 5. KATA PENGANTAR Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat murid khususnya dalam kegiatan pemikiran, mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf penerokaan, penyataan idea, ekspresi diri dan dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. penghasilan. Penyemakan kurikulum memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat menyediakan peluang Dalam pembinaan bahan kurikulum ini, banyak pihak pendidikan berterusan yang memperkembangkan telah memberi sumbangan terutamanya guru-guru, potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu pensyarah-pensyarah maktab dan universiti serta untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan. Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan warga Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi Malaysia yang mampu menghadapi cabaran pendidikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. masa kini selaras dengan perubahan globalisasi yang pesat. Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah mengandungi pelbagai aktiviti untuk melahirkan insan yang harmonis, kreatif dan menghargai keindahan alam dan warisan bangsa. Adalah diharapkan dengan Dr. Sharifah Maimunah bt. Syed Zin Pengarah adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini, para guru akan Pusat Perkembangan Kurikulum dapat memainkan peranan memperkembangkan potensi Kementerian Pendidikan Mala ysia iii
 6. 6. membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali PENDAHULUAN cita rasanya sendiri. MATLAMAT Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah kerana dalam hubungan seni di sekolah, Pendidikan Seni rendah adalah untuk melahirkan insan yang har monis, kritis, Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni Kandungan kurikulum berupaya membantu murid sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri. meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan w arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat murid memupuk minat, memperkembang keperibadian, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, sekolah rendah murid boleh: ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi 1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, 2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual kritis, kreatif dan meyeronokkan akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi 3. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid pancaindera iv
 7. 7. 4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan menggunakannya 5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai a. Pemerhatian secara aktif v kegiatan seni visual 6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran teratur, cermat dan selamat pemerhatian keseluruhan, berfokus dan terperinci dapat 7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri, menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan dan bertanggungjaw ab deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui 8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu tanah air perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang 9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan penghasilan seni visual pemerhatian ini. 10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Ini adalah untuk membolehkan TUMPUAN PENDIDIKAN SENI VISUAL murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan- kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat persepsi dan pemikiran abstrak. aspek utama yang dipentingkan iaitu: b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat da n a. pemerhatian secara aktif b. interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan bahan c. apresiasi seni visual secara mudah
 8. 8. Per ingkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan pelbagai cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian, percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan karangan dan puisi. menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas sumbangan mereka. seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia secara mudah, murid juga dipupuk nilai menyayangi dan memberi peluang kepada murid belajar secara tidak menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang kehidupan mereka. Ini ter masuklah memelihara dan mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan memulihara alam sekitar, nilai patriotis me, nilai kebersihan datang. dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua c. Apresiasi seni visual secara mudah keadaan. Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid HURAIAN SUKATAN PELAJARAN mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perincian menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kurikulum dari tahun 1 hingga 6. Buku ini juga mengandungi kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Tujuannya ialah vi
 9. 9. untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Per incian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: vii mengikut tiga lajur iaitu Bidang, Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Aras Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. Aras ini harus dicapai oleh semua Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop murid. pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Di samping itu, pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut Aras 2 Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai kebolehan mereka diperinci mengikut aras. untuk penghasilan bahan Lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran pula memaparkan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual kreatif. mengikut bidang tertentu. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing- masing.
 10. 10. STRATEGI PENGAJARAN DAN penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Pembelajaran boleh dirangsang PEMBELAJARAN dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan, simulasi, lakonan, muzik, nyanyian, karangan, puisi, law atan dan Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Penggunaan Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil digalakkan bagi memupuk minat murid. kerja murid hendaklah dipamer kan sebagai penghargaan. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivis me, Pembelajaran melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT), pembelajarannya untuk faedah sendiri. Rekod ini juga akan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Belajar Cara membolehkan guru membantu dan menilai per kembangan Belajar, dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi pembelajaran murid. dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman, imaginasi, alat dan bahan. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti viii
 11. 11. PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru VISUAL bertanggungjaw ab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya perancangan, penentuan instrumen serta pelaksanaannya. melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian Selain daripada itu, guru juga harus merekod pencapaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan murid, menganalisa markah tersebut serta membuat laporan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian kepada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Secara tidak dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara, langsung, ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid murid. Mur id dinilai dari segi apa yang mereka tahu, cara yang mampu membuat keputusan. mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang Visual secara khususnya, iaitu pemerhatian, lisan dan dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian Pendidikan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan Seni Visual KBSR mempunyai em pat unsur iaitu penilaian pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. berasaskan sekolah, penilaian yang fleksibel, penilaian Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat amali dan per kembangan bakat murid. Selain daripada itu, penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang fleksibel guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial, menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui ix
 12. 12. pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti dan kemasan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab, kuiz, perbincangan, sumbangsaran, puisi, temubual, bercerita, lakonan dan nyanyian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. x

×