Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booking - Tổng hợp, phân loại báo giá Báo & Tạp chí tại Việt Nam 2013_Nhóm A - iLIGHTIS

420 views

Published on

Thông tin số liệu tổng hợp, phân loại Báo & Tạp chí tại Việt Nam chính thức năm 2013 do iLIGHTIS sưu tầm, cung cấp các chỉ số cần thiết cho các Media Planner khi Lập kế hoạch (Pageview, số lượng ấn bản, đối tượng, ngày phát hành v.v...), bao gồm Báo giấy, Tạp chí, Báo mạng (Online) phân loại theo các nhóm A, B, C (dựa trên mức độ đánh giá tính hiệu quả, uy tín trong Quảng Cáo, P.R khi Booking dưới góc độ của những người làm nghề)

Vietnam Brand Communication Solutions Consultancy
"Everything begins with an idea"!
www.ilightis.com
https://www.facebook.com/ilightis
(COPYWRITING, Creative, Content, Concept, Strategy...)

Hotline: 091 66 566 34 (Mr. Long Phùng - Account Manager)

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Booking - Tổng hợp, phân loại báo giá Báo & Tạp chí tại Việt Nam 2013_Nhóm A - iLIGHTIS

  1. 1. TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG 2013 ĐẦU BÁO/ TẠP CHÍ NHÓM A No. Name Group Type Coverage Frequency Cicurlation 1 146 TUOI TRE VN A Newspaper Nationwide Daily 470,000 2 100 THANH NIEN VN A Newspaper Nationwide 6/week 450,000 3 112 THE THAO HANG NGAY VN A Newspaper Nationwide Daily 250,000 4 116 THE THAO VAN HOA VN A Newspaper Nationwide Daily 230,000 5 85 SAI GON GIAI PHONG VN A Newspaper Nationwide Daily 130,000 6 88 SAI GON TIEP THI VN A Magazine Nationwide 3/week 120,000 7 108 THE GIOI PHU NU VN A Magazine Weekly 120,000 8 137 TIEP THI & GIA DINH VN A Magazine Nationwide Weekly 120,000 9 133 TIEN PHONG VN A Newspaper Nationwide Daily 100,000 10 3 AN NINH THU DO VN A Newspaper Daily 80,000 11 52 LAO DONG VN A Newspaper Nationwide Daily 80,000 12 82 PHU NU VN CUOI TUAN VN A Magazine Nationwide Weekly 80,000 13 8 CAM NANG MUA SAM VN A Magazine Nationwide 3/month 70,000 14 125 THOI BAO KINH TE SAI GON VN A Magazine Nationwide Weekly 70,000 15 126 THOI BAO KINH TE VIET NAM VN A Newspaper Nationwide 6/week 68,000 16 32 GIA DINH & XA HOI VN A Nationwide 3/week 60,000 17 19 DAU TU VN A Newspaper Nationwide 3/week 50,000 18 155 VIETNAM INVESTMENT REVIEW EN A Newspaper Nationwide Weekly 50,000 South North
  2. 2. 19 145 TU VAN TIEU DUNG VN A Nationwide 2/month 45,000 20 142 TIN TUC VN A Newspaper Nationwide 6/week 30,000 21 156 VIETNAM NEWS EN A Newspaper Nationwide Daily 30,000 22 7 BUU DIEN VN VN A Newspaper Nationwide 3/week 25,000 23 50 KINH DOANH & TIEP THI VN A Nationwide Weekly 10,000 24 153 VIETNAM ECONOMIC NEWS EN B Magazine Nationwide Weekly 25,000

×