การออม

10,678 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การออม

 1. 1. “…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็ นหลักประกันความสมบูรณ์พนสุ ขของผูประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้ องกัน ู ้ความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผูประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็ นประโยชน์แก่ ้ประเทศชาติดวย...” ้ นางสาว กฤติยา ทุภะบุตร ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 2
 2. 2. การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละน้ อยให้ พอกพูนขึ ้น การออมส่วนใหญ่มกจะอยูในรูปแบบของการฝากเงิน ั ่กับธนาคาร หรื อบริ ษัทเงินทุน โดยได้ รับดอกเบี ้ยเป็ นผลตอบแทน จุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิน
 3. 3. เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ ่ ัเจ้าอยูหวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยูได้ ่อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกและความ ่ ่เปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเด็นของการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย1. การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้ อง2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 103. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการน้ อมนามาใช้ ในภาคส่วนต่างๆ4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับข้ าราชการ5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบข้ าราชการ
 5. 5. ประโยชน์ ต่อผู้ออม1. เพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉกเฉิน โดย ุที่รายได้ ของครัวเรื อนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้ องออมเงินไว้ ใช้บริโภคเมื่อรายได้ ตกต่าหรื อขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่ วย เป็ นต้ น2. เพื่อสร้ างความมันคงในชีวิต ซึงได้ วางแผนไว้ ลวงหน้ าเช่น ่ ่ ่การออมเพื่อ ใช้ จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื ้อที่อยูอาศัยโดยหวังผลตอบแทนใน ่รูปดอกเบี ้ย เงินปั นผลและกาไรจาก ส่วนต่างราคาซื ้อขาย
 6. 6. 1. กาจัดหนี้ก่อน2. ตั้งเป้ าหมาย3. กาหนดระยะเวลา4. แจกแจงรายละเอียดออกมาว่า “เป้ าหมาย” นั้นเมื่อ แจกแจงออกมาแล้ว เราต้องออมเงินวันละเท่าไหร่ , สัปดาห์ละเท่าไหร่ หรื อเดือนละเท่าไหร่5. ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย6. ลดรายจ่าย7. ประเมินเป้ าหมายการออมเงิน8. จัดทางบประมาณ9. เลิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต10. แยกบัญชีที่ใช้ออมเงินไว้ต่างหาก11. ออมก่อนใช้12. อย่าท้อถอยหรื อยอมแพ้
 7. 7. วิธีการสร้ างเงินออมโดยการลดรายจ่ าย 1 การซื ้ออย่างฉลาด คือ การซื ้อสิ่งของที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่า มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้ าซื ้อสินค้ าตามความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ งานเท่านัน ไม่ซื ้อสิ่งของ ้หรื อสินค้ าฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จาเป็ น เช่น ซื ้อเพราะเห็นเพื่อน ๆ มีใช้ ต้ องการของแถม ให้ ทนสมัยไม่ตกรุ่น เป็ นต้ น ั 2 การใช้ สงของอย่างฉลาด คือ การรู้จกบารุงรักษาสิงของ ิ่ ั ่เครื่ องใช้ ตาง ๆ ที่มีใช้ อยูให้ สามารถใช้ งานได้ ถกวิธีและใช้ อย่าง ่ ่ ูประหยัด รวมทังการประหยัดไฟ ประหยัดน ้า ประหยัดน ้ามัน ้ประหยัดค่าโทรศัพท์ การประหยัดจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ และเป็ นการช่วยให้ เกิดเงินออมเพิ่มขึ ้นได้
 8. 8. ข้ อจากัดในการสร้ างเงินออม1. ภาวะเงินเฟอ เงินเฟอทาให้ คาของเงินลดลง ดังนันไม่วาเราจะออม ้ ้ ่ ้ ่เงินด้ วยการลงทุน หรื อการฝากธนาคาร ผลตอบแทนที่ได้ ก็จะลดลงตามไปด้ วย เมื่อค่าของเงินลดลงการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าก็ต้องใช้ เงินเพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น ในปี พ.ศ. 2548 เคยซื ้อปากกาด้ ามละ 100 บาท ถ้ ามีอัตราเงินเฟอ 5% ในปี พ.ศ. 2549 ซึงปากกาต้ องใช้ เงิน 105 บาท เป็ น ้ ่ต้ น เนื่องจากเงินเฟอเกิดจากระบบการเงินส่วนรวม ซึงไม่อาจแก้ ไขได้ ้ ่ด้ วยตนเอง จึงควรระมัดระวังในเรื่ องการลงทุน2. ความไม่มีวินยในการออม ผู้บริโภคที่ไม่มีวินยในการใช้ เงินหรื อการ ั ัออม มักผัดวันประกันพรุ่ง ไม่สามารถบังคับตนเองให้ ทาตามแผนที่ได้วางไว้ จึงทาให้ ไม่สามารถสร้ างเงินออมได้ หรื ออาจจะใช้ เงินจานวนมากในการออมแต่ละครังเพื่อให้ มีจานวนเงินตามที่ต้องการในเวลาที่ ้กาหนดไว้
 9. 9. ข้ อจากัดในการสร้ างเงินออม3. ความโลภ บางคนอยากได้ ผลตอบแทนสูง โดยนาเงินไปลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึงอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนกลับมา หรื อทาให้ เงินทุน ่สูญไปด้ วย ดังนัน ผู้บริโภคจึงควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนนาเงินไป ้ลงทุน รวมทังการเสี่ยงโชคทุกชนิดด้ วย ้4. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อเหตุการณ์ฉกเฉิน เช่น อุบติเหตุ การ ุ ัเจ็บป่ วย ไฟไหม้ เกิดคดีความ ฯลฯ อาจเป็ นสาเหตุให้ ไม่สามารถออมเงินตามแผนที่วางไว้ ได้ หรื อต้ องนาเงินออมออกมาใช้ ผู้บริโภคจึงควรหาทางปองกันโดยการทาประกัน ไม่วาจะเป็ นการประกันวินาศภัยหรื อ ้ ่การประกันชีวิต ซึงมีสวนช่วยให้ เงินออมไม่สญไป และยังเป็ นการแบ่ง ่ ่ ูเบาภาระการใช้ จ่ายในเรื่ องเหล่านันด้ วย ้
 10. 10. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบติตนในทางที่ควรจะเป็ นโดยมีพ้นฐานมาจากวิถีชีวิต ั ืดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ่และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมันคงและความ ่ยังยืนของการพัฒนา ่ คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติบนทางสาย ั ักลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
 11. 11. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอยเกิดไปและ ้ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เช่น การ ้ ่ผลิตและการบริ โภคที่อยูในระดับพอประมาณ2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อม ้รับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
 12. 12. เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใน ่ระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ1. เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบติ ั2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริ ต และมีความอดทนมีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
 13. 13. แนวทางปฏิบติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ัจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการ ่เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี

×