Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

كتاب معلم حاسب1

76,148 views

Published on

كتاب معلم حاسب1

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

كتاب معلم حاسب1

 1. 1. ™```Ñ``W º`«`∏©àdGh á```«`Hô`à`dG IQGRh äQô```b É``¡`à`≤``Ø`f ≈``∏Y º``∏©ª∏d ÜÉ``àµdG Gò``g …ƒfÉãdG ∫hC’G ∞°ü∏d º∏©ŸG π«dO á©LGôªdGh ∞«dCÉàdÉH ΩÉb ø«°ü°üîàªdG øe ≥jôa `g1435 `` 1434 á©ÑW Ω2014 `` 2013
 2. 2. `g1419 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ô°ûædG AÉæKCG á«æWƒdG ó¡a ∂∏ŸG áÑàµe á°Sô¡a º`«∏©àdGh á`«Hô`àdG IQGRh ,ájOƒ©°ùdG .º∏©ŸG π«dO - …ƒfÉãdG ∫hC’G ∞°ü∏d : äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh Ö°SÉ◊G º°S 23 * 21 ;¢U 182 : ∂eOQ á«°SGQO Öàc - äÉeƒ∏©ŸG º¶f -2 á«°SGQO Öàc - á«fhεdE’G äÉÑ°SÉ◊G -1 á«°SGQO Öàc - ájOƒ©°ùdG - …ƒfÉãdG º«∏©àdG -3 …ƒjO : ´GójE’G ºbQ : ∂eOQ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG ` º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd áXƒØëe ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh www.moe.gov.sa ™bƒe ègÉæª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™bƒe ègÉæª∏d á`eÉ©dG IQGOE’G ójôH http//:curriculum.gov.sa info@curriculum.gov.sa - äÉæH - ègÉæª∏d á`eÉ©dG IQGOE’G ójôH almanahej@moe.gov.sa ‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻘﺴﻢ اﳊﺎﺳﺐ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ‬ cc@moe.gov.sa
 3. 3. ó``«````¡`ª`J ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªëe Éæ«Ñf ø«∏°SôªdGh AÉ«ÑfC’G ±ô°TCG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG :ó©Hh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh Ö°SÉëdG ègÉæe ôjƒ£J ≈∏Y ᫪«∏©àdG äÉeóî∏d (ôjƒ£J) ácô°Th º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ∞µ©J É¡≤«Ñ£Jh ΩÉ©dG º«∏©àdG »a á«æ≤àdGh Ö°SÉëdG ¢ùjQóJ ∫Éée »a ᫪dÉY π°SÓ°S ∂∏ªJ ô°ûæ∏d QhOh ᫪dÉY IôÑN 䃫H ™e .`g1436/1435 »°SGQódG ΩÉ©dG øe Gk AóH ∂dPh ájƒfÉãdGh ᣰSƒàªdG ø«à∏MôªdG ≈∏Y áLQóàe á«é«JGôà°SÉH ºJ äGQô≤ªdG Ωɶf »a 1Ö°SÉM ÜÉàch …ƒfÉK ∫hC’G ∞°ü∏d äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh Ö°SÉëdG ÜÉàc äGOôØe ¿C’ Gô¶fh ºà«d …ƒfÉãdG ∫hC’G ∞°ü∏d Ö°SÉëdG ÜÉàc πjó©Jh ôjƒ£J ºJ ¬fEÉa ,ᣰSƒàªdG á∏Môª∏d Ö°SÉëdG äGQô≤e »a É¡dhÉæàJ IÉYGôe ™e , ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d ᫪dÉ©dG π°SÓ°ùdG ∂∏J ≥«Ñ£J ™e ≥°ùàjh ΩAÓàj ɪH (`g1435/1434) ΩÉ©dG Gòg ¬°ùjQóJ Ö°SÉëdG ∫Éée »a ᫪dÉ©dG á«æ≤àdG äGóéà°ùe áÑcGƒeh ,è¡æªdG AÉæHh OGóYEGh º«ª°üJ ∫Éée »a ájƒHôàdG äÉ¡LƒàdG çóMCG .¬eƒ∏Yh ¬JÉ«M »a á«æ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G øe ¬æµªJ »àdG äGQÉ¡ªdGh ±QÉ©ªdG ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG ≈∏Y Qƒ£ªdG è¡æªdG õcôjh ≈∏Yh ,Ék bƒ°ûe Ék °VôY Qô≤ª∏d ᫪∏©dG IOɪdG ¢VôY ºàj ¿CG ≈∏Y º∏©ªdG ¢Uôëj ¿CG …Qhô°†dG øe ¬fEÉa Gòd ,á«∏ª©dGh ᫪∏©dG á«æ≤àdG ™jQÉ°ûªdG QɵàHG h Ö°SÉëdG πª©e »a ¬àcQÉ°ûe π«©ØJ ∫ÓN øe á«≤«Ñ£àdGh á«∏ª©dG ÖfGƒédG øe ÖdÉ£dG ø«µªJ .º∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY »a É¡Ø«XƒJh ∂dPh ¬HÓ£d ᫪∏©dG IOɪdG ºjó≤J á«Ø«µH ≥∏©àj É«a ô«NC’G h ∫hC’G QGô≤dG ÖMÉ°U ƒg º∏©ªdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh »a IOƒLƒªdG íFÉ°üædÉH ó°Tôà°ùj ¿CG Ö°SÉëdG º∏©e øe ∫ƒeCɪdGh .∞°üdG »a ÜÓ£dG OGóYCGh ¬jód IôaƒàªdG OQGƒª∏d Ék ©ÑJ .ÖdÉ£dG ÜÉàc äGóMh øe IóMh πµd IOQGƒdG á«aÉ°VE’G á∏Ä°SC’G øe ó«Øà°ùj ¿CG h π«dódG Gòg äÉeƒ∏©ªdG ∫É°üjEG ¬d π¡°ùJh Qô≤ªdG ±GógCG ≥«≤ëJ ≈∏Y √óYÉ°ùJ äÉeƒ∏©ªH º∏©ªdG ójhõJ ≈dEG π«dódG Gòg ±ó¡j :¬fCG ≈dG ¬«ÑæàdG …Qhô°†dG øe Gòdh ,¬HÓ£d o .óMGh ÜÉàc »a ⪰V á«∏ªY äÉÑjQóJ h ájô¶f äÉYƒ°Vƒe ≈∏Y …ƒfÉãdG ∫hC’G ∞°ü∏d Qƒ£ªdG Ö°SÉëdG ÜÉàc …ƒàëj ô¡¶j óbh ,ÜÉàµdG OGóYG ∫ÓN ÉgQÉ«àNG ºJ Qó°üªdG IôM èeGôÑd Ék î°ùf …ƒëj Ék «Fƒ°V Ék °Uôb ÖdÉ£dG ÜÉàc ™e ≥aôe .¬HÓW ≈∏Y ¬≤«Ñ£Jh π°†aC’G QÉ«àNG º∏©ª∏d øµª«a É¡æe çóMCG hCG π°†aCG èeGôH âbƒdG ™e ,,,∂ડe »a ≥«aƒàdÉH ∂d ÉæJGƒYO ™e
 4. 4. .∫hó÷G øe í°†àj ɪc á«∏ª©dG äÉÑjQóàdGh ájô¶ædG ¢ShQódG ÚH IQô≤ŸG ¢ü°ü◊G ™jRƒJ á«°SGQódG á£ÿÉH ” .πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y è¡æŸG Ëó≤J ¿Éª°†d ∂dòH ¿ÉµeE’G Qób ΩGõàd’G Ö°SÉ◊G º∏©e ≈∏Yh ( ) »∏ª©dG ¢ü°üM …ô¶ædG ¢ü°üM 4 2 IóMƒdG Iô◊G IQOÉ°üŸG :¤hC’G IóMƒdG 8 4 âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG IQGOEG :á«fÉãdG IóMƒdG 4 2 á«æ≤àdG äGóéà°ùe :áãdÉãdG IóMƒdG 4 - ájô¡°T ˃≤Jh äGQÉÑàNG ´ƒ```ª``é``ŸG 28 ( ) »∏ª©dG ¢ü°üM …ô¶ædG ¢ü°üM 2 - 4 12 6 4 28 IóMƒdG á›ÈdG ‘ áeó≤e :á©HGôdG IóMƒdG πFÉ°ùŸG πM áZÉ«°U :á°ùeÉÿG IóMƒdG ∫ƒé«a á¨∏H á›ÈdG :á°SOÉ°ùdG IóMƒdG ƒjOƒà°S ∂°ù«H ájô¡°T ˃≤Jh äGQÉÑàNG ´ƒ```ª``é``ŸG ∂
 5. 5. ∫ W?? ? �bI?? � ±≠± k ≥Ñ°ùj ⁄ »àdG Iójó÷G ™«°VGƒŸG øe »gh Iô◊G QOÉ°üŸG ´ƒ°Vƒe ™`e π`eÉ`©`à`∏d Ék «`°SÉ``°SCG Ó`Nó`e IóMƒdG √òg Èà©J á°UÉNh IÒNC’G áfhB’G ‘ Ö°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH Gk ÒÑc Ék LGhQ âb’ »àdG ™«°VGƒŸG øe É¡fCG ɪc ,Ék ≤HÉ°S É¡à°SGQO ÖdÉ£∏d ¢üNQh ∞jô©àdG å«M øe Iô◊G QOÉ°üŸG ´ƒ`°Vƒ`e IóMƒdG √òg ∫hÉæàJh ,äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ΩGóîà°SG QÉ°ûàfG ™e É¡«a ÖdÉ£dG ógÉ°ûj ɪc áMƒàØŸG QOÉ°üŸGh ΩGóîà°S’G á«fÉ› èeGÈdGh á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸG ÚHh É¡æ«H ¥ôØdGh ΩGóîà°S’G òaGƒædG 𫨰ûJ Ωɶf hCG (ôM Qó°üe) ¢ùµæ«d 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y πª©J »àdG AGƒ°S èeGÈdG √òg ¢†©Ñd IOó©àe äÉ≤«Ñ£J .(≥∏¨e Qó°üe) √ò¡d ¬°ùjQóJ AÉæKCG õcôj ¿CG º`∏`©`ŸÉH Qóéj Gò`d ,á«∏ª©dG »MGƒædGh ájô¶ædG º«gÉØŸG øe Ék éjõe IóMƒdG √òg Èà©Jh .¬JÉ«M ‘ ∂dP ≥«Ñ£J øe ÖdÉ£dG ó«Øà°ùj ≈àM IóMƒdG √ò¡d á«∏ª©dG á«MÉædG ≈∏Y IóMƒdG √Ò°ù«Jh πeÉ©àdG π«¡°ùJ ‘ √QhO RGôHEGh Ö°SÉ◊G ôKC’ ÖdÉ£dG ∑GQOEG äÉ`Yƒ`°Vƒ`ª`dG √ò`g ¢ùjQó`J ø`e »`°SÉ`°SC’G ¢Vô`¨`dGh ≥FÉ≤◊Gh ±QÉ©ŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM ∂dòc ¢VGôZC’G øeh ,IójóY Gk Qƒ¡°Th Ék eÉjCG É¡∏ªY Ö∏£àj ób »àdGh IÉ«◊G QƒeCG øe Òãµd .Iô◊G QOÉ°üŸG ∫É› ‘ ᫪∏©dG º«gÉØŸGh ∫ W�UF�« ·«b�_« ≤≠± :»∏j ɪc IóMƒdG √òg ±GógCG ºgCG ¢ü«î∏J øµÁh .IÉ«◊G ≥aGôe ∞∏à ‘ äÉeGóîà°S’G IOó©àe IGOCG Ö°SÉ◊G ¿CG RGôHEG 1 áÑZôdG ájƒ≤Jh á`eÉ`Y á`Ø°üH äÉ``eƒ∏©ŸG á`«æ≤J ƒ`ëf ±OÉ`¡dGh »HÉ`éjE’G ∫ƒ`«ŸG ÜÉ`°ùà`cG ≈∏Y ÖdÉ`£`dG IóYÉ°ù`e 2 .¬`eGó`î`à°SGh Ö°SÉ◊G ƒë`f ¬`jó`d .Iô◊G QOÉ°üŸG ∫É`› ‘ á`«ª∏©dG º«gÉØŸGh ≥FÉ`≤◊Gh ±QÉ`©ª`dG ≈∏Y ∫ƒ`°ü`◊G 3 .Iô◊G QOÉ°üŸG èeGÈd áYƒæàe äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG 4 ∏
 6. 6. : ∫ WO�uK� …—uB� W�UB� WU)« ·«b�_« ≥≠± k :á«aô©ªdG ±GógC’G / ’hCG .Iô◊G QOÉ°üŸG Ωƒ¡Øe ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 1 .á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸGh Iô◊G QOÉ°üŸG ÚH ÖdÉ£dG ¥ôØj ¿CG 2 .á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸG ¢üNQ ÖdÉ£dG Oó©j ¿CG 3 .Iô◊G QOÉ°üŸG ¢üNQ ÖdÉ£dG Oó©j ¿CG 4 .Iô◊G QOÉ°üŸG ΩGóîà°SG ÉjGõe ÖdÉ£dG ìô°ûj ¿CG 5 .Iô◊G QOÉ°üŸG ΩGóîà°SG øe óFGƒ©dG ÖdÉ£dG í°Vƒj ¿CG 6 .»ª∏©dG ∫Éëàf’G ≈æ©e ìô°ûj ¿CG 7 .»ª∏©dG ∫Éëàf’G ´GƒfCG ÚH ¥ôØj ¿CG 8 .òaGƒædG 𫨰ûJ Ωɶf ≈∏Y Iô◊G QOÉ°üŸG äÉ≤«Ñ£J ¢†©H ≈∏Y ±ô©àj ¿CG 9 k : á`«`cô`ë`dG á`«°ù`Ø`ædG ±Gó`gC’G / É`«fÉ`K .»°üî°ûdG ¬Ñ°SÉM ≈∏Y " ¢ùµæ«d áHƒéYCG" Ωɶf â«ÑãàH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j ¿CG 1 ." ¢ùµæ«d áHƒéYCG" Ωɶf ÖdÉ£dG Ωóîà°ùj ¿CG 2 . (ΩƒæZ ) á«eƒ°SôdG á¡LGƒdG äÉ≤«Ñ£J ¢†©H Ωóîà°ùj ¿CG 3 .òaGƒædG 𫨰ûJ Ωɶf ≈∏Y ìƒàØŸG ÖൟG èeGôH áYƒª› Ωóîà°ùj ¿CG 4 k : á``«fGó`Lƒ`dG ±Gó`gC’G / É`ã``dÉ`K . Ö°SÉë`∏d ¬`eGóîà`°SG ƒ`ë`f á`«HÉ`éjE’G äÉgÉŒ’G ÖdÉ£dG Ö°ùàµj ¿CG 1 . Qó°üŸG IôM èeGôH ∫OÉÑJ ‘ ¬``FÓ`eR ™`e ¿hÉ©àjh ∑QÉ`°û`j ¿CG 2 .É`¡`H Ωƒ≤j »àdG ∫ɪYC’G ø`e Òãc ô`«`°ù`«J »`a Ö°SÉ◊G á`«`ªgCG ô©°û`à`°ù`j ¿CG 3 m π
 7. 7. ∫…b�u�« lO{«u� f�—b� WOHO� ¥≠± âÄ∏e »àdG ∫ɪYC’G øe Òãc Ò°ù«J ‘ Ö°SÉ◊G É¡eó≤j »àdG óFGƒØdG ¢†©H ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj IóMƒdG √òg ∫ÓN øe ‘ ¿ƒcΰûjh ¢SÉædG ¬«a º°SÉ≤àj ôM ™ªà› É¡fCGh Iô◊G QOÉ°üŸG Ωƒ¡Øe ≈∏Y ±ô©àj ƒ¡a Iô°UÉ©ŸG ÉæJÉ«M É¡H ó«Øà°ùj å«M èeGÈdG ÖfÉL ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,äÉ°SGQódG hCG ä’É≤ŸG hCG ÖàµdG hCG èeGÈdÉH ≥∏©àj ɪ«a AGƒ°S á©ØæŸG .ô◊G Qó°üŸG á°üNQ Ωóîà°ùJ »àdGh èeGÈ∏d IOó©àŸG äÉ≤«Ñ£àdG øe ÖdÉ£dG ¿É≤JEG øe øµªàj »µd á°SQóŸG πª©e ‘ Iôªà°ùe áØ°üH ÖdÉ£dG óLGƒàj ¿CG IóMƒdG √òg ¢ùjQóJ ‘ ≈YGôj ∂`dòdh .èeGÈdG √ò¡d á«∏ª©dG á°SQɪŸG :»∏j ɪc áYRƒe (¢ü°üM 6) ∫ÓN IóMƒdG √òg ™«°VGƒe ¢ùjQóJ øµÁh :≈dhC’G á°üëdG :á«JB’G ™«°VGƒŸG ¢ùjQóJ É¡dÓN øµÁ .áeó≤e  .Ωƒ¡ØŸG  .á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸG ¢üNQ  .Iô◊G QOÉ°üŸG ¢üNQ  :á«fÉãdG á°üëdG :á«JB’G ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ É¡dÓN øµªj .IôëdG QOÉ°üªdG ÉjGõe  .É¡eGóîà°SG ≈∏Y óFGƒ©dGh IôëdG QOÉ°üªdG  .ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M  .»ª∏©dG ∫Éëàf’G  :áãdÉãdG á°üëdG hCG »Fƒ°†dG ¢Uô≤dG ≈∏Y "¢ùµæ«d áHƒéYCG" Ωɶf Ö«cÎH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j å«M (1-1) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµÁ .¬H á°UÉÿG á«eƒ°SôdG á¡LGƒdG IógÉ°ûeh ΩɶædG 𫨰ûàH Ωƒ≤j ɪc ,á∏≤æàŸG IôcGòdG ±∞
 8. 8. : É¡∏°†aCGh ÉgóMCG QÉ«àNG º∏©ŸG ™«£à°ùj äÉ©jRƒàdÉH ≈ª°ùJ ¢ùµæ«d Ωɶæd IOó©àe ï°ùf óLƒJ ¬fCÉH º∏©ª∏d í°Vƒf ¿CG Oƒfh .ÜÓ£∏d É¡Mô°Th √ô¶f á¡Lh øe :á©HGôdG á°üëdG »gh "¢ùµæ«d áHƒéYCG" 𫨰ûàdG Ωɶæd á«eƒ°SôdG á¡LGƒdG ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (2-1) ÖjQóJ ìô°T É¡dÓN øµÁ á≤ë∏ŸG èeGÈdG ¢†©H 𫨰ûJ ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj ɪc , ¢ùµæ«d Ωɶæd á«eƒ°SôdG äÉ¡LGƒdG ô¡°TCG ióMEG ΩƒæZ á¡LGh .ΩɶædG ™e :á°ùeÉîdG á°üëdG èeGÈdG Oó©J ‘ "¢ùµæ«d áHƒéYCG" 𫨰ûàdG Ωɶf äÉfɵeEG ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (3-1) ÖjQóJ ìô°T É¡dÓN øµÁ GÈ«d áYƒª› ΩGóîà°SÉH á«ÑൟG èeGÈdG √òg øe áYƒª› ΩGóîà°SÉH ÖdÉ£dG Ωƒ≤jh , ¬«∏Y πª©J »àdG á«≤«Ñ£àdG .¢ù«ahCG ¢ùµæ«d 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y πª©J »àdG á«≤«Ñ£àdG èeGÈdG øe IÒÑc áYƒª› ≈∏Y äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG …ƒ–h ¢Uô≤dG ∫ÓN øe "¢ùµæ«d áHƒéYCG"Ωɶf ≈∏Y èeGôH Ö«cÎH ≥∏©àj ɪ«a ÉeCG ,Ö∏°üdG ¢Uô≤dG ≈∏Y ¬Ñ«côJ ∫ÉM ‘ .ôaƒàe ÒZ Gò¡a á∏≤æàŸG IôcGòdG hCG »Fƒ°†dG :á°SOÉ°ùdG á°üëdG ,òaGƒædG 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y Iô◊G QOÉ°üŸG äÉ≤«Ñ£J ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (4-1) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµÁ ÖൟG èeGÈd âaƒ°ShôµjÉe áYƒª› ™e ¬HÉ°ûàj …òdGh ìƒàØŸG ÖൟG èeÉfôH ÖjQóàdG Gòg ‘ ÖdÉ£dG Ωóîà°ùjh .åjó◊G áî°ùædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º∏©ŸÉH Qóéj Gòd ,IOó©àe ï°ùf ¬d äQó°U ìƒàØŸG ÖൟG èeÉfôH ¿CG ßMÓj ¿CG º∏©ŸG ≈∏Yh ∫ÉM èeÉfÈdG øe IÒNC’G áî°ùædG ÒaƒJ óbh ,º¡©bƒe ∫ÓN øe áMƒàØŸG ÖൟG èeÉfôH øe áHô©ŸGh áãjó◊G .π«dódG Gòg áHÉàc ±±
 9. 9. ∫ …b�u�« Ác� Õd� w� rKF*« UN�b���� Ê√ sJL*« s� w��« qzU�u�«Ë  «Ëœ_« µ≠± Èà©j á∏«°SƒdG √òg ΩGóîà°SG ¿hóHh , º«∏°ùdG º∏©àdG IóMƒdG √òg º∏©àd á«°SÉ°SC’G á∏«°SƒdG Èà©J å«M : Ö°SÉ◊G RÉ¡L èeGôH Ö«côJh ¢ùµæ«d 𫨰ûàdG Ωɶf Ö«côJ ≈∏Y ÜÓ£dG ÖjQóàH Éæg º∏©ŸG Ωƒ≤jh , ihó÷G ËóY »∏ª©dG ¢SQódG .òaGƒædG 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y Qó°üŸG IôM . ¢SQó∏d á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áHÉàµd ∂dPh : IQƒÑ°ùdGh º∏≤dG ‘ OƒLƒŸGh Ωóîà°ùŸG èeÉfÈdG øe Gk Qƒ°Uh äÉ°TÉ°T ¢Vô©d ∂dPh :(DATA SHOW) Ö°SÉ◊G ¢VôY RÉ¡L .âfÎfE’G ™bGƒe ¢†©H ¢VGô©à°SGh »∏ª©dG Aõ÷G Aõ÷G ‘ É¡eGóîà°SG ºàj »àdGh èeGÈdG øe áYƒª› ¢Uô≤dG …ƒëj å«M :ÖdÉ£dG ÜÉàc ™e ≥aôŸG »Fƒ°†dG ¢Uô≤dG .»∏ª©dG É¡eGóîà°SG øµÁ Qó°üŸG áMƒàØe èeGôH Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG ¢†©Ñd IQÉjõH º∏©ŸG Ωƒ≤j å«M :äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG .É¡dÓN øe iƒàëŸG ô°ûfh äÉfhóŸG hCG äÉjóàæŸG ¢†©H IQÉjR øµÁ ɪc ,™bƒŸG øe ±ó¡dG Ö°ùM ™bGƒŸG AÉæH ‘ 1 2 3 4 5 ±≤
 10. 10. ‫:‬ ‫√�‪…b�u�«  U?? M? �d??L? � W?? ? �u‬‬ ‫س١: ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﳊﺮة؟ وﻣﺎ اﳌﻔﻬﻮم اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻬﺎ؟‬ ‫ج١: ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ) ‪ ((open source software (OSS‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺒﻊ‬ ‫ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ، ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻔﺮة‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ، وﺗﻌﻄﻲ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .‬ ‫وﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ :‬ ‫1 أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻣﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺒﺮﻣﺠﲔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺢ إذ أﺻﺒﺢ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﻫﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻘﺎﻻت ودراﺳﺎت وﻛﺘﺐ.‬ ‫2 أن اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ إذ أن اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺜﻤﻦ وﻟﻜﻨﻚ‬ ‫إذا اﻣﺘﻠﻜﺘﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻚ ﻣﻄﻠﻖ اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ )ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أي ﻏﺮض، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ(.‬ ‫3 أن اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﻨﻜﺲ، وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وإﳕﺎ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﻨﻜﺲ.‬ ‫≥±‬
 11. 11. ‫س٣: ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك، ﻗﺎرن ﺑﲔ ﻣــﺰاﻳﺎ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﳌﺼــﺎدر اﳊﺮة واﳌﺼﺎدر اﳌﻐﻠﻘﺔ، وأﻳﻬﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ‬ .‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ‬ áfQÉ≤ŸG Iô◊G QOÉ°üŸG á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸG ΩGóîà°S’G á°üNQ IOhó ÒZ kGóL IOhó Ò¨∏d ï°ùædGh ™jRƒàdG 샪°ùe 샪°ùe ÒZ á«dÉŸG áØ∏µàdG á«fóàe á«dÉY åjóëàdGh ôjƒ£àdG kGóL á©jô°S ÒÑc âbh èeÉfÈdG πjó©J ìÉàe :٣‫ج‬ ìÉàe ÒZ ً : ‫س ٤: أﻧﺸﻰء ﺟﺪوﻻ وﻗﺎرن ﻓﻴﻪ ﺑﲔ‬ .‫ج- اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ .‫ب- اﳌﺼﺎدر اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‬ .‫أ- اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة‬ áfQÉ≤ŸG Iô◊G QOÉ°üŸG áMƒàØŸG QOÉ°üŸG ΩGóîà°S’G á«fÉ› èeGÈdG á«dÉŸG áØ∏µàdG ÉfÉ«MCG ÉfÉ«MCG óLƒJ ’ Qó°üŸG ≈∏Y ´ÓW’G 샪°ùe 샪°ùe 샪°ùe ÒZ èeÉfÈdG ≈∏Y πjó©àdG 샪°ùe ÉfÉ«MCG 샪°ùe ÒZ ΩGóîà°S’G ájôM áMƒàØe áMƒàØe áMƒàØe ™jRƒàdG ájôM 샪°ùe 샪°ùe :٤‫ج‬ ÉfÉ«MCG ±¥
 12. 12. : ِ : (‫س ٥: ﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ) أ ( ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ب‬ Ü CG ñÉ°ùæà°S’G .OôØ∏d πªY ¬fCG ≈∏Y ¬∏eɵH øjôNB’G πªY Ëó≤J ∫GóÑà°S’G :٥ ‫ج‬ .á°ù«FôdG äɪ∏µdG ¢†©H Ò«¨J ó©H á«q °üf á©£b ï°ùf ï°ùædG .Qó°üŸG ôcP ¿hO Qó°üe øe IÒÑc AGõLCG ï°ùf QGôµàdG .ÉgôcP ¿hO á≤HÉ°ùdG OôØdG äÉHÉàc øe ï°ùf UN�?? ? �u�√ l� …b�u�« vK� WO�U{≈ WK��√ :‫س ١: ﺣﺪد اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ‬  .¬H á°UÉN ΩGóîà°SG á°üNQ ÖdɨdG ‘ á≤∏¨ŸG QOÉ°üŸG ‘ èeÉfôH πµd 1   .Ò¨∏d ï°ùædGh ™jRƒàdÉH Iô◊G QOÉ°üŸG íª°ùJ 2 .èeÉfÈdG ≈∏Y ôjƒ£àdGh πjó©àdÉH áMƒàØŸG QOÉ°üŸG íª°ùJ 3  .™«ªé∏d èeÉfÈdG Qó°üe áMÉJEG ≈∏Y ΩGóîà°S’G á«fÉ› èeGÈdG ¢üNQ ≥ØàJ 4  .Iô◊G QOÉ°üª∏d »æ≤àdG ºYódG AGôL ‹Ée óFÉY òNCG OGôaC’G hCG äÉcô°û∏d ≥ëj 5  .òaGƒædG 𫨰ûàdG Ωɶf ≈∏Y πª©dG Iô◊G QOÉ°üŸG èeGÈd øµÁ ’ 6 ."ô°ûædGh ™Ñ£dG" ¥ƒ≤M øe º«eÉ°üàdGh äÉ«›ÈdG ájɪM ó©J ’ 7   ."äÉ«›ÈdG áæ°Uôb"`H á°üNôŸG ÒZ á«›ÈdG ï°ùædG øe ójó©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈ª°ùj 8 .∫Éëàf’G ™æŸ òîàJ »àdG äGƒ£ÿG ¤hCG øe ó«L πµ°ûH åëÑ∏d §«£îàdG ó©j 9   ±µ .åëÑdG ‘ ÉgôcP ¿hO IójóY QOÉ°üe øe AGõLCG êõe øe äÉ°SGQódG ‘ ™fÉe ’ 10 :١ ‫ج‬
 13. 13. ‫س ٢: ﺣﺪد رﺧﺺ اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة واﳌﺼﺎدر اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫ رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻷﺧﻴﺮ.‬‫ رﺧﺼﺔ ‪.GPL‬‬‫ رﺧﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺦ.‬‫ج ٢: رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻷﺧﻴﺮ : رﺧﺼﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻐﻠﻖ.‬ ‫رﺧﺼﺔ ‪ : GPL‬رﺧﺼﺔ ﻣﺼﺪر ﺣﺮ.‬ ‫رﺧﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺦ : رﺧﺼﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻐﻠﻖ.‬ ‫س ٣: ﺣﺪد ﺑﻌﺾ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة.‬ ‫ج ٣: ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫ اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﻲ.‬‫ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.‬‫ ﻗﻠﺔ اﻷﻋﻄﺎل.‬‫ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.‬‫ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺼﺪر ﻟﻼﻃﻼع.‬‫ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻛﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل.‬‫ ﻋﺎﳌﻴﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.‬‫ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺴﺲ.‬‫ وﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪدة.‬‫ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.‬‫- ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺿﺨﻤﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ‪.IBM‬‬ ‫∂±‬
 14. 14. ‫:‬ ‫س ٤: ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﺑﺄن اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻫﻲ ﺿﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﺎدي؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل؟‬ ‫ج ٤: اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﺎدي ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ رﺑﺤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ًا‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﺪ ﻫﺎت ‪ Red Hat‬اﻟﺸﻬﻴﺮة، وﺷﺮﻛﺔ ‪ IBM‬ﺣﻴﺚ إن‬ ‫ﻓﻜﺮة اﳌﺼﺎدر اﳊﺮة ﻫﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﺸﺘﺮك وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ.‬ ‫∑±‬
 15. 15. ∫ W�bI� ±≠≤ k QÉ°ûàf’G ™e Ék °Uƒ°üN IÒNC’G áfhB’G ‘ ¬«eóîà°ùe áeÉY ÚH ’hGóJ Ö°SÉ◊G ™«°VGƒe ÌcC’ ìô°T ≈∏Y IóMƒdG √òg …ƒ– .äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G QOÉ°üe ºgCG øe ÉgQÉÑàYGh âfÎf’G äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ΩGóîà°SG ‘ ™°SƒàdGh √òg ÜÉë°UCG ¿CG ’EG ,IOó©àe ±GógC’ º¡d á°UÉN äÉjóàæeh ™bGƒe º«ª°üàH OGôaC’Gh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG øe Òãc ΩÉb óbh .º«ª°üàdG á«∏ªY ¬bô¨à°ùJ …òdG ÒѵdG ó¡÷Gh âbƒ∏d Gk ô¶f ÉgGƒà πjó©Jh É¡JGQGOEG ‘ áHƒ©°U GhóLh ™bGƒŸG ¤EG OGôaC’G ≈àMh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ∂∏J øe Òãc äCÉ÷ É¡aGógCG Oó©Jh âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG IQGOEG èeGôH Qƒ¡X ™eh ácQÉ°ûŸGh QOÉ°üŸG øY åëÑdG ‘ É¡eGóîà°SG Ék °†jCGh ,äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG åjó–h º¡©bGƒe IQGOEG ‘ É¡eGóîà°SG .ôjƒ£àdGh πjó©àdG hCG äÉMÎ≤ŸGh AGQB’G ‘ øe á«∏ªY äGQÉ¡e ≈∏Y …ƒà– å«M ájô¶ædG á«MÉædG ≈∏Y Égõ«côJ øe ÌcCG á«∏ª©dG á«MÉædG ≈∏Y IóMƒdG √òg õcôJh øe √ôaƒJ Éeh É¡H á°UÉÿG ºµëàdG áMƒd ¿É≤JEGh áfhóŸG AÉ°ûfEG IQÉ¡ªc É¡«∏Y ÜQóàjh ÖdÉ£dG É¡æ≤àj ¿CG ¢VÎØŸG .iôNC’G ºµëàdG äÉMƒd øe Òãc ™e ÒÑc óM ¤EG ¬HÉ°ûàJ »àdGh É¡«a äGhOCG á∏¡°S Ö°SÉë∏d áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ¿CG √QÉ©°TEGh ÖdÉ£dG iód áÑZôdG ájƒ≤J äÉYƒ°VƒŸG √òg ¢ùjQóJ øe »°SÉ°SC’G ¢Vô¨dGh √QOÉ°üe ßØMh øjôNB’G ™e π°UGƒàdG É¡dÓN øe ™«£à°ùj å«M âbƒdG ¢ùØf ‘ á©à‡h Ió«Øeh ΩGóîà°S’G äGQÉ¡e ’EG »g Ée Ió«L IAÉصH É¡JQGOEGh äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ≈∏Y ™bGƒŸG º«ª°üJ á«∏ªY ¿CG É°†jCGh ,É¡àcQÉ°ûeh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ™«£à°ùj OôØdG ¿CG ɪc ,É¡«∏Y ÖjQóàdGh É¡d ¬à°SQɇ ∫ÓN øe É¡æ≤àj ¿CG ÖdÉ£dG ™«£à°ùj ᣫ°ùH .Ió≤©ŸG º«ª°üàdGh á›ÈdG äÉ«∏ªY ‘ ¢VƒÿG ¿hO á©jô°Sh Iô°TÉÑe èFÉàf ™bƒe AÉ°ûfEÉH á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ á«æ≤àdG √òg øe ó«Øà°ùj ¿CG É¡dÓN øe ™«£à°ùj á«∏ªY äGQÉ¡e ÖdÉ£dG iód ¿ƒµàj Gò¡Hh Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG ΩGóîà°SÉH øjôNB’G ™e ¬JÉØ∏e ácQÉ°ûeh ßØM IQÉ¡e É°†jCGh ,äÉeƒ∏©ŸÉH √ójhõJh ¬JQGOEGh ¬H ¢UÉN .áeóÿG √òg ≤∞
 16. 16. : ∫ W�UF�« ·«b�_« ≤≠≤ :»∏j ɪc IóMƒdG √òg ±GógCG ºgCG ¢ü«î∏J øµÁh .IÉ«◊G ≥aGôe ∞∏à ‘ ¬æe IOÉØà°S’G á«Ø«ch Ö°SÉ◊G ᫪gCG RGôHEG 1 .™bGƒŸG IQGOEG ∫É`› ‘ á`«ª∏©dG º«gÉØŸGh ≥FÉ`≤◊Gh ±QÉ`©ª`dG ≈∏Y ∫ƒ`°ü`◊G 2 .™bGƒŸG IQGOEG èeGôH ≈∏Y ô°TÉÑe ≥«Ñ£àc áfhóe AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ™bGƒŸG IQGOEG ‘ á«∏ª©dG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G 3 ∫ WO�uK� …—uB� W�UB� WU)« ·«b�_« ≥≠≤ k :á«aô©ªdG ±GógC’G / ’hCG .âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG IQGOEG èeGôH ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 1 .AÉæÑdG á«MÉf øe äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ™bGƒe ÖdÉ£dG ∞æ°üj ¿CG 2 .âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG IQGOEG èeGôH ΩGóîà°SG ÉjGõe ÖdÉ£dG Oó©j ¿CG 3 .™bGƒŸG IQGOEG èeGôH πªY äGƒ£N ôcòj ¿CG 4 .™bGƒŸG IQGOEG èeGôH ∫ÓN øe iƒàëŸG áHÉàc äGƒ£N ìô°ûj ¿CG 5 .á«YɪàL’G äɵѰûdG ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 6 .âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y IôaƒàŸG á«YɪàL’G äɵѰûdG ºgCG ÚH ÖdÉ£dG ¿QÉ≤j ¿CG 7 .Google äÉ≤«Ñ£J ÉgôaƒJ »àdG äÉeóÿG ºgCG ÖdÉ£dG ôcòj ¿CG 8 .äÉfhóŸG ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 9 .øjôNB’G ™e QOÉ°üŸG ácQÉ°ûe áeóN ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 10 .øjôNB’G ™e QOÉ°üŸG ácQÉ°ûe áeóN Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG ºgCG ÚH ÖdÉ£dG ¿QÉ≤j ¿CG 11 ≤±
 17. 17. k : á`«`cô`ë`dG á`«°ù`Ø`ædG ±Gó`gC’G / É`«fÉ`K .(Instant Word Press) èeÉfôH Ö«cÎH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j ¿CG 1 .áfhóŸÉH á°UÉÿG ºµëàdG áMƒd Ωóîà°ùj ¿CG 2 .áfhóŸG ¤EG äÉëØ°U ∞«°†j ¿CG 3 .áfhóŸG ¤EG äÉØ«æ°üJ ∞«°†j ¿CG 4 .áfhóŸG ¤EG É¡YGƒfCG ∞∏àîà äÉØ∏e ™aôj ¿CG 5 .áfhóŸG ¤EG §HGhQ ∞«°†j ¿CG 6 .áfhóª∏d á«ÑfÉL ºFGƒb ∞«°†j ¿CG 7 .áfhóª∏d Ωƒ°SƒdG ∞«°†j ¿CG 8 .áfhóª∏d IójóL ÖdGƒb ∞«°†j ¿CG 9 .áfhóŸG ¤EG »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°S ‘ ¬JÉHÉ°ùM ∞«°†j ¿CG 10 .áfhóŸG ¤EG AÉ°†YCG ∞«°†j ¿CG 11 k : á``«fGó`Lƒ`dG ±Gó`gC’G / É`ã``dÉ`K »àdGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ±É°ûàc’ ¿É°ùfE’G ióg …òdG º«¶©dG ˆG IQó≤H ÜÓ£dG ¢SƒØf ‘ ¿ÉÁE’Gh »YƒdG ≥«ª©J 1 .äÉ©ªàéŸG ÚH ™jô°ùdG π°UGƒàdG ≈∏Y äóYÉ°S .Ö°SÉë∏d ¬eGóîà°SG ƒëf á«HÉéjE’G äÉgÉŒ’G ÖdÉ£dG Ö°ùàµj ¿CG 2 .Ö°SÉë∏d ô°TÉÑŸG ¬eGóîà°SG óæY á«∏ª©dG ¬JQÉ¡Ã õà©j ¿CG 3 .øWƒdGh øjódG áeóÿ ™bGƒe êÉàfE’ ¬FÓeR ™e ¿hÉ©àjh ∑QÉ°ûj ¿CG 4 .É¡H Ωƒ≤j »àdG ∫ɪYC’G øe Òãc Ò°ù«J ‘ Ö°SÉ◊G ᫪gCG ô©°ûà°ùj ¿CG 5 m .á«∏ª©dG á°ü◊G ‘ øjôNB’G ™e ¬∏eÉ©J ‘ ᪫∏°ùdG äGOÉ©dG Ö°ùàµj ¿CG 6 ≤≤
 18. 18. : ∫…b�u�« lO{«u� f�—b� WOHO� ¥≠≤ •ÉÑJQ’ ’EG ∑GP Éeh ,á«∏ª©dG äGQÉ¡ŸG ÖfÉL Ö«∏¨J ™e ,á«∏ª©dG äGQÉ¡ŸGh ájô¶ædG º«gÉØŸG øe èjõe ≈∏Y IóMƒdG √òg …ƒ– .AÉæãà°SG ÓH ™«ª÷G Ék ≤HÉ°S ÉfôcP ɪc É¡LÉàëj »àdGh (âfÎf’G) äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ≈∏Y ô°ûædG ´ƒ°VƒÃ IóMƒdG hCG äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûeh ßØM hCG äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdG ¬àLÉM óæY √QƒeCG Ò°ù«Jh π«¡°ùàd ÖdÉ£dG äÉLÉ«àMÉH ¬WÉÑJQG ∂dòch √òg π㟠¬eGóîà°SG iód á«gÉaôdGh á©àŸG ÖdÉ£dG óéj Ée Ék ÑdÉZh ,iôNCG äÉ©ªà› hCG ¬©ªà› ‘ AGƒ°S øjôNB’G ™e π°UGƒàdG .É¡d ¬eGóîà°SG iód Iô°TÉÑe èFÉàædG IógÉ°ûeh èeGÈdG ¢ùjQóJ ‘ ≈YGôj ∂`dòdh ,á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ ÖdÉ£∏d IóFÉah ᫪gCG øe ¬∏µ°ûj ÉŸ Gk ô¶f ÈcC’G õ«◊G »∏ª©dG ÖfÉ÷G òNCÉj h .èeGÈdG √ò¡d á«∏ª©dG á°SQɪŸG ¿É≤JEG øe øµªàj »µd á°SQóŸG πª©e ‘ Iôªà°ùe áØ°üH ÖdÉ£dG óLGƒàj ¿CG IóMƒdG √òg ¢ü°üM (8)h …ô¶ædG Aõé∏d ¢ü°üM (4) ¿ƒµJ å«ëH á«°SGQO á°üM (12) ∫ÓN øe IóMƒdG √òg ™«°VGƒe ¢ùjQóJ øµÁh :»∏j ɪc »∏ª©dG Aõé∏d :≈dhC’G á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ ºàj ÖdÉ£dG ÜÉàc øe .âfôàfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒªdG IQGOEG èeGôH ∞jô©J  .âfôàfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒªdG IQGOEG èeGôH ΩGóîà°SG ÉjGõe  :á«fÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ ºàj ÖdÉ£dG ÜÉàc øe .™bGƒªdG IQGOEG èeGôH πªY äGƒ£N  .™bGƒªdG IQGOEG èeGôH ∫ÓN øe iƒàëªdG áHÉàc á«Ø«c  ≤≥
 19. 19. :áãdÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ ºàj ÖdÉ£dG ÜÉàc øe .á«YɪàL’G äɵѰûdG  .πLƒL äÉ≤«Ñ£J  :á©HGôdG á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ ºàj ÖdÉ£dG ÜÉàc øe .äÉfhóªdG  .øjôNB’G ™e QOÉ°üªdG ácQÉ°ûe  :á°ùeÉîdG á°üëdG ±ô©àjh ,Instant Word Press èeÉfôH 𫨰ûJh â«ÑãJ ¬«a ºàj å«M (1-2) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh πª©dGh ¬∏«¨°ûJ ºK øeh »°üî°ûdG √RÉ¡L ≈∏Y ¬Ñ«côJ á«Ø«ch ¬æe IóFÉØdGh èeÉfôÑdG ≈∏Y ÖjQóàdG Gòg »a ÖdÉ£dG .á«°ù«FôdG É¡JÉfƒµe ≈∏Y ±ô©àdGh ±ô°ûªdG ºµëJ áMƒ∏d ∫ƒNódGh ¬«∏Y ôNBG º°S’ c:Ö∏°üdG ¢Uô≤dG ≈∏Y ¬∏«ªëàH ΩÉb …òdG ó∏éªdG º°SG ô««¨J ᫪gCG ≈dEG ÖdÉ£dG ¬«ÑæàH º∏©ªdG ô«còJ Oƒfh .ájõ«∏éfE’G ΩÉbQC’Gh ±hôëdG ΩGóîà°SG IQhô°V ™e ¬∏°üa º°SGh ¬ª°SG øµ«dh áfhóªdG ¢ùØf ≈∏Y πª©dG QGôªà°S’ ∂dPh ¬«∏Y èeÉfôÑdG â«ÑãàH ΩÉb …òdG RÉ¡édG ¢ùØf ΩGóîà°S’ ÖdÉ£dG ¬«ÑæJ Ék °†jCGh .øeÉãdG ÖjQóàdG ájÉ¡f ≈àMh èeÉfôÑdG ∫ÓN øe ÉgCÉ°ûfCG »àdG :á°SOÉ°ùdG á°üëdG AÉ£YEG ™«£à°ùj É¡dÓN øe »àdGh áfhóªdG äGOGóYEG áMƒd ≈dG ∫ƒNódG ÖdÉ£dG º∏©àj å«M (2-2) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh .¬H á°UÉîdG QhôªdG áª∏c ô««¨Jh ¬∏jó©Jh ¬HÉ°ùM ≈dEG ∫ƒNódG Ék °†jCGh ,äGOGóYE’G øe Égô«Zh ¬àfhóªd ∞°Uhh º°SG ô««¨àc áfhóªdG ô¡¶e ô««¨J øe ¬æµªJ »àdGh ºµëàdG áMƒd ÉgôaƒJ »àdG äÉ«fɵeE’G ≈∏Y ÖjQóàdG Gòg »a ±ô©àj ɪc .ïdEG...á«Ø∏îdGh á°ùjhôàdGh ÖdÉ≤dG :á©HÉ°ùdG á°üëdG ™«ªL »a ºµëàdG ™«£à°ùj ∞«ch IójóL áæjhóJ áaÉ°VEG á«Ø«c ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M ( 3-2 ) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh .åëÑdGh áaÉ°VE’Gh ±òëdGh πjó©àdG å«M øe äÉæjhóàdG ≤¥
 20. 20. : ∞«ch áëØ°U áaÉ°VEG á«Ø«c ≈∏Y ±ô©àj ɪc .É¡àØ°TQCG ºàj ’ áàHÉK äÉæjhóJ øY IQÉÑY É¡fCG h äÉëØ°üdG á«gÉe ≈∏Y ±ô©àj ɪc .á«°ù«FQ ΩCG á«Yôa áëØ°U âfÉc ¿EG ójóëJh áaÉ°VE’Gh ±òëdGh πjó©àdG å«M øe É¡«a ºµëàj :áæeÉãdG á°üëdG å«ëH Ék ≤Ñ°ùe ÉgójóëJ ºàj Én eÉ°ùbCG ôÑà©J »àdGh äÉØ«æ°üàdG ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M ( 4-2 ) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh q .ácôà°ûªdG ábÓ©dG äGP äÉæjhóàdG øe áYƒªée ∞«æ°üJ πc º°†j AGƒ°S äÉØ«æ°üàdG áaÉc »a ºµëàj ¿CG ™«£à°ùj ÉgÓN øe »àdG äÉØ«æ°üàdG á°TÉ°T øe ∞«æ°üJ áaÉ°VEG á«Ø«c ≈∏Y ±ô©àj ɪc k .áfhóªdG »a á«Yôa äÉØ«æ°üJ ∞«°†j ∞«c º∏©àj É°†jCGh ,áaÉ°VE’G hCG ±òëdG hCG πjó©àdÉH .äÉæjhóJ ≈∏Y …ƒàëJ ºd Ée áfhóªdG »a ô¡¶J ød äÉØ«æ°üàdG ¿CG ≈dEG ÖdÉ£dG ¬«ÑæJ øe óH’h :á©°SÉàdG á°üëdG π«ªëJ å«M øe äÉæjhóàdG áHÉàc »a áeó≤àe äGQÉ¡e ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M ( 5-2) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh »a §FÉ°SƒdG √òg âfÉc AGƒ°S .ïdEG ...»Fôe ™£≤e ,䃰U ,§HGQ,∞∏e ,IQƒ°U ,¢üf πãe É¡«a IOó©àe §FÉ°Sh §HGhQ áaÉ°VEG á«Ø«c ≈∏Y ±ô©àj É°†jCGh áfhóªdG §FÉ°Sh áÑàµe hCG áØ∏àîªdG øjõîàdG §FÉ°Sh hCG ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L .¬æjhóà∏d . ájõ«∏éfE’G ΩÉbQC’Gh ±hôëdÉH √QÉ°ùeh ∞∏ªdG º°SG ¿ƒµj ¿CG äÉØ∏ªdG π«ªëJ óæY ÖdÉ£dG ¬«ÑæJ øe óH’h ≥ah äÉØ∏ªdG ™aôd ¬H 샪°ùªdG ºéëdG øY ¬∏«ªëJ OGôªdG ∞∏ªdG ºéM RhÉéàj ’ ¿CÉH ÖdÉ£dG ¬«ÑæJ øe óH’ É°†jCGh .áfhóªdG äGOGóYEG :Iô°TÉ©dG á°üëdG Ée ºgCG øe ôÑà©J »àdG á«ÑfÉédG ºFGƒ≤dG äÉ©Hôe ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M ( 6-2 ) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh ºFGƒ≤dG √òg π«©ØJ ¬d í«àJ »àdGh á«ÑfÉédG äÉ©HôªdG á°TÉ°T ∫ÓN øe É¡H ºµëàdG ™«£à°ùj ∞«ch ,äÉfhóªdG õ«ªj .É¡∏«£©J hCG á«ÑfÉédG ≤µ
 21. 21. äÉ©Hôe) ¥hóæ°U »a É¡¶ØM ºà«°S ¬fGh ÖdÉ≤dG πjóÑJ óæY »ØàîJ ób äÉ©HôªdG √òg ¿CG ≈dEG ÖdÉ£dG ¬«ÑæJ ºàj ¿CG óH’h .(ádÉ©a ô«Z á«ÑfÉL q »àdGh Ωƒ°SƒdG ≈∏Y ±ô©à«°S É°†jCGh .§HGhôdG ºgCG …ƒëJ áfhóªdG »a á«ÑfÉL áªFÉb ∞«°†j ∞«c ÖdÉ£dG º∏©à«°S ɪc .áfhóªdG ™«°VGƒe »a åëÑdG äÉ«∏ªY »a á«MÉàØe äɪ∏c É¡fƒc ɡ૪gCG øªµJ :ô°ûY ájOÉëdG á°üëdG OQhh äÉfhóe ¿CGh ¬àfhóe »a ÖdÉb ô««¨J á«Ø«c ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (7-2) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh óæY ¬fCG ɪc ,áØ∏àîe äɨdh IOó©àe äÉfɵeEÉH ∫ɵ°TC’Gh ÖdGƒ≤dG øe áYƒæàe áYƒªée ôaƒJ (wordpress)¢ùjôH √òg Ωó≤J IOó©àe ™bGƒe óé«°S (wordpress)á«HôY ¢ùjôH OQhh ÖdGƒb øY äÉeƒ∏©ª∏d ᫪dÉ©dG áµÑ°ûdG »a åëÑdG . á«fÉée IQƒ°üH ÖdGƒ≤dG ᫪dÉ©dG áµÑ°ûdG »a åëÑdG hCG ÉgóMCG QÉ«àNG º∏©ªdG ™«£à°ùj á∏éª∏d É¡àaÉ°VEG øµªj ÖdGƒb ≈∏Y ÜÉàµ∏d ≥aôªdG ¢Uô≤dG …ƒàëjh .É¡àaÉ°VEGh iôNCG ÖdGƒb øY (âfôàfE’G) äÉeƒ∏©ª∏d "facebook" `dGh "twitter" πãe »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a ¬JÉHÉ°ùM áaÉ°VEG á«Ø«c ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj É°†jCGh á∏¡°S á≤jô£H äÉHÉ°ùëdG √òg πãe ºYóJ »àdG äÉfhóªdG ¢†©H ∫ÓN øe hCG É¡H á°UÉN OGƒcCG áaÉ°VEG ≥jôW øY ¬àfhóe ≈∏Y .Iô°ù«eh :ô°ûY á«fÉãdG á°üëdG áaÉ°VEG ∫ÓN øe á«∏YÉØJ áfhóe ≈dEG ¬àfhóe πjƒëJ á«Ø«c ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (8-2) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh äÉ«MÓ°U É¡d iôNCG ÖJQ hCG ,™bƒªdG »a äÉ«MÓ°üdG áaɵH ™àªàj ôjóe :`c áØ∏àîe ÖJQ AÉ°†YC’G A’Dƒg íæeh É¡d AÉ°†YC’G .áéYõe äÉ≤«∏©àc É¡∏«é°ùJ hCG É¡°†aQ hCG É¡dƒÑb å«M øe º¡JÉ≤«∏©J »a ºµëàdG á«Ø«c ≈∏Y ±ô©àj ɪc .πbCG iôNCG áfhóe »a ÉgOGô«à°SG ºK (xml) ∞∏ªH ¬àfhóe äÉjƒàëe ôjó°üJ á«Ø«c ≈∏Y ÖjQóàdG Gòg »a ÖdÉ£dG ±ô©àj Ék °†jCGh .Qqó°üªdG ∞∏ªdG πÑ≤j ôNBG ΩɶæH hCG (wordpress) ¢ùjôHOQhh ΩɶæH πª©J áfhóªdG ∂∏J âfÉc AGƒ°S k ≤∂
 22. 22. : ∫ …b�u�« Ác� Õd� w� rKF*« UN�b���� Ê√ sJL*« s� w��« qzU�u�«Ë  «Ëœ_« µ≠≤ ¢SQódG Èà©j ¬eGóîà°SG ¿hóHh , º«∏°ùdG º∏©àdG IóMƒdG √òg º∏©àd á«°SÉ°SC’G á∏«°SƒdG Èà©j å«M :Ö°SÉ◊G RÉ¡L 1 (Instant Word press) èeÉfôH ΩGóîà°SG ≈∏Y ÜÓ£dG ÖjQóàH Éæg º∏©ŸG Ωƒ≤jh , IóFÉØdG ËóY IóMƒdG √ò¡d »∏ª©dG .äÉfhóŸG AÉ°ûfEG ‘ . ¢SQó∏d á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áHÉàµd ∂dPh : IQƒÑ°ùdGh º∏≤dG 2 ‘ OƒLƒŸGh Ωóîà°ùŸG èeÉfÈdG øe Gk Qƒ°Uh äÉ°TÉ°T ¢Vô©d ∂dPh :(DATA SHOW) Ö°SÉ◊G ¢VôY RÉ¡L 3 .âfÎfE’G ™bGƒe ¢VGô©à°SGh »∏ª©dG Aõ÷G …òdG (™bGƒŸG IQGOEG-ÊÉãdG ÖjQóàdG) ó∏› ¢Uô≤dG …ƒëj å«M : ÖdÉ£dG ÜÉàc ™e ≥aôŸG »Fƒ°†dG ¢Uô≤dG 4 .áfhóª∏d á«fÉéŸG ÖdGƒ≤dG ¢†©H Ék °†jCGh (Instant Word press) èeÉfôH ≈∏Y …ƒàëj Ωó≤J »àdG ™bGƒŸGh á«YɪàL’G π°UGƒàdG äɵѰT ™bGƒe ¢†©Ñd IQÉjõH º∏©ŸG Ωƒ≤j å«M : äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG 5 .É¡H á°UÉÿG äÉjóàæŸGh á«fÉéŸG äÉfhóŸG AÉ°ûfEG áeóN Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG Ék °†jCGh á«fÉéŸG QOÉ°üŸG ácQÉ°ûe áeóN ≤∑
 23. 23. ‫‪Ió```Mƒ`dG äÉ`æ`jô`ª`J á```Hƒ```LCG‬‬ ‫س١: ﻋﺮف ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻫﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪ (www.moe.gov.sa‬ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ؟‬ ‫ج١: ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ:‬ ‫ ﻫﻲ ﺣﺰم ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻹدارة اﶈﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻧﺸﺮﻩ وﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺰوار وأﻋﻀﺎء اﳌﻮﻗﻊ، وﺗﻮﻓﺮ‬‫ً‬ ‫أدوات ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ، وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﶈﻠﻴﺔ.‬ ‫ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت وزارة‬‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.‬ ‫س٢: ﲤﺘﺎز ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻬﺎ، ﻋﺮف ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻊ رﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ‬ ‫ﲢﻜﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ. )اﺳﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻓﺮوﻧﺖ ﺑﻴﺞ" ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ(.‬ ‫ج٢: )ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ واﳌﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ(.‬ ‫س٣: ﺣﺪﱢ د اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﶈﺘﻮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.‬ ‫ج٣: 1 ﻳﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺎدة و اﶈﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ.‬ ‫2 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﶈﺘﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ.‬ ‫3 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﶈﺘﻮى إﻟﻰ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﶈﺘﻮى وﻳﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﶈﺮر.‬ ‫4 ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﶈﺮر ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﶈﺘﻮى واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ، وإذا ﻛﺎن ﻳﻔﻲ ﺑﻐﺮض ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﲢﺪد‬ ‫اﻟﻘﺎﻟﺐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﺮﺿﻪ.‬ ‫∏≤‬
 24. 24. ‫:‬ ‫س٤: ادﺧﻞ إﻟﻰ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة، وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ )‪ (ar.wikipedia.org‬واﻛﺘﺐ أوﻋﺪّ ل‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ اﻃﺒﻊ ذﻟﻚ وﻗﺪّ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.‬ ‫ج٤: )ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ واﳌﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ(.‬ ‫س٥: ﻋﺮف اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻣﺎ أﻫﻢ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟‬ ‫ج٥: اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫)اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(، وﺗﺘﻴﺢ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﻫﺪاف وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.‬ ‫وأﻫﻢ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫س٦: اذﻛﺮ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ج٦: 1 ﻋﺪم ﲡﺎوز ﺣﺪود اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻣﺘﻬﺎن أو ﺗﻌﺪي أو اﺳﺘﻬﺘﺎر أو ﺗﺪﻧﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎت‬ ‫واﻟﺜﻮاﺑﺖ.‬ ‫2 ﻋﺪم ﲡﺎوز ﺣﺪود اﳌﺨﻠﻮق ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ واﻟﺘﻜﻔﻴﺮ أو اﻟﻘﺬف واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.‬ ‫3 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ وﻧﺎﻓﻊ.‬ ‫4 اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﺮاﻋﺎة أدب اﳊﻮار وﻗﺒﻮل اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ.‬ ‫5 ﻋﺪم إرﺳﺎل اﻟﺼﻮر واﳌﻘﺎﻃﻊ اﶈﺮﻣﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﺣﺶ وﻣﻨﻜﺮ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ اﷲ.‬ ‫6 ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺪع واﳋﺮاﻓﺎت واﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﻜﻼم اﻟﻜﺎذب.‬ ‫7 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷدﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ.‬ ‫‪≤π‬‬
 25. 25. ‫َ‬ ‫س٧: ﻣﺎ أﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت )‪(Google‬؟ اﺷﺮح ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ واﺣﺪ ًا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ.‬ ‫ج٧: أﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ )‪:(Google‬‬ ‫1 ﺟﺪاول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )‪(www.drive.google.com‬‬ ‫2 اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )‪(www.accounts.google.com‬‬ ‫3 اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ )‪(www.drive.google.com‬‬ ‫4 إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ )‪(www.sites.google.com‬‬ ‫5 ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻨﺪات )‪ :(www.docs.google.com‬ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر‬ ‫واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺬف أو‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﺔ.‬ ‫س٨: أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫أ -اﻟﻬﺎش ﺗﺎق ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ )‪ (Twitter‬ﻫﻮ ..........................................‬ ‫ب- اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ .................................................‬ ‫ج- اﳌﺪوﻧﺔ ﻫﻲ ...............................................................‬ ‫ج٨: أ -اﻟﻬﺎش ﺗﺎق ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ )‪ (Twitter‬ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻨﻮان ﻟﺘﻐﺮﻳﺪﻩ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ # ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻳﻀﺎف ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻬﺎﺷﺘﺎق.‬ ‫ب- اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺑﻮرﺑﻮﻳﻨﺖ)‪ (PowerPoint‬ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ.‬ ‫ج- اﳌﺪوﻧﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻨﺎت ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻷﺧﺒﺎر أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺬﻛﺮات.‬ ‫∞≥‬
 26. 26. : :‫س٩: أﺧﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد )أ( ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد )ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ Ü :٩‫ج‬ CG .‫٤- ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ‬ www.slideshare.net - ١ .‫١- ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻠﻔﺎت‬ www.dropbox.com -٢ .‫٢- ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺪوﻧﺔ‬ www.tumblr.com -٣ .‫٣- ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ www.sites.google.com -٤ UN�?? ? �u�√ l� …b�u�« vK� WO�U{≈ WK��√ :‫س ١: ﺣﺪد اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ‬       ≥± .‹B’G Ö°SÉ◊G ‘ ¢ü°üîàe ¤G êÉà– ™bGƒŸG IQGOEGh º«ª°üJ Égôjƒ£Jh É¡∏jó©àH íª°ùj ɇ Qó°üŸG áMƒàØeh á«fÉ› ™bGƒŸG IQGOEG èeGôH º¶©e .Ωóîà°ùŸG áLÉM Ö°ùM ±GógC’ ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ OGôaC’G ÚH π°UGƒàdG í«àJ á«YɪàL’G äɵѰûdG .º¡æ«H ɪ«a áØ∏àh áYƒæàe äÉLÉMh QOÉ°üŸG ßØM áeóN Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG ºgCG øe (wordpress) ™bƒe .øjôNB’G ™e É¡àcQÉ°ûeh ‘ π«é°ùàdG ∂eõ∏j ¬fEÉa (+Google) ¢ù∏H πLƒL áµÑ°T äÉeóN øe IOÉØà°SÓd .(Google)πLƒL ójôH áeóN .äGóæà°ùŸG ácQÉ°ûeh ßØM áeóN Ωó≤J »àdG ™bGƒŸG øe(slide share) ™bƒe 1 2 3 4 5 6 :١ ‫ج‬
 27. 27. ‫س ٢: رﺗﺐ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ:‬ ‫• ﺗﺼﻤﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎر ﺷﻜﻞ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫• ﲡﻬﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫• ادﺧﺎل وﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫• ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫• ﲡﻬﻴﺰ اﶈﺘﻮى وﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫ج ٢: 1 ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫2 ﲡﻬﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫3 ﲡﻬﻴﺰ اﶈﺘﻮى وﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫4 ﺗﺼﻤﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎر ﺷﻜﻞ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫5 إدﺧﺎل وﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫س ٣: ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫1 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات إﻻ أن إﺣﺪى اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺰة وﻫﻲ:‬ ‫ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻹدارﺗﻬﺎ.‬‫ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام.‬‫ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺤﺘﻮى اﳌﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.‬‫ وﺟﻮد ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارﺗﻬﺎ.‬‫2 ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﺼﻐﺮ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ:‬ ‫ ﻓﻴﺴﺒﻮك )‪(facebook‬‬‫- ﺗﻮﻳﺘﺮ )‪(Twitter‬‬ ‫≤≥‬ ‫ ﺟﻮﺟﻞ ﺑﻠﺲ‬‫- اﳌﺪوﻧﺎت )‪(Blogs‬‬
 28. 28. ‫:‬ ‫3 ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻠﻔﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ:‬ ‫- ﺗﻮﻳﺘﺮ )‪(Twitter‬‬ ‫ اﳌﺪوﻧﺎت )‪(Blogs‬‬‫- ﻓﻴﺴﺒﻮك )‪(facebook‬‬ ‫ ﻣﻮﻗﻊ )‪(Scribd‬‬‫ج ٣: 1 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات إﻻ أن إﺣﺪى اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺰة‬ ‫وﻫﻲ:‬ ‫ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻹدارﺗﻬﺎ.‬‫2 ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﺼﻐﺮ ﺑﲔ‬ ‫أﻓﺮاد ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ:‬ ‫ ﺗﻮﻳﺘﺮ )‪(Twitter‬‬‫3 ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻠﻔﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ:‬ ‫ ﻣﻮﻗﻊ )‪(Scribd‬‬‫س ٤: أﻛﻤﻞ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫1 ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻏﻠﺐ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﶈﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ..... و .... و....‬ ‫2 ﺗﻘﺪم ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ...... و..... و ..... و.....‬ ‫3 أﻫﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ ﻫﻲ ...... ، ..... ، .....، .....، .....‬ ‫4 ........ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( وﺗﺘﻴﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺼﻮر‬ ‫واﳌﻠﻔﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻌﺮوض.‬ ‫ج ٤: 1 ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻏﻠﺐ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﶈﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.‬ ‫≥≥‬
 29. 29. ‫2 ﺗﻘﺪم ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﻧﺸﺮ‬ ‫اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.‬ ‫3 ﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ ﻫﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻨﺪات، ﺟﺪاول‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ، وإﻧﺸﺎء اﳌﻮﻗﻊ.‬ ‫4 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺼﺎدر ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( وﺗﺘﻴﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺼﻮر واﳌﻠﻔﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻌﺮوض.‬ ‫¥≥‬
 30. 30. ∫ W?? ? �bI?? � ±≠≥ ÉæJÉ«M ≈∏Y ôKDƒà°S »àdG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh Ö°SÉ◊G ∫É› ‘ äGóéà°ùŸG ºgCG øe ¢†©H ¤EG ¥ô£àdG ºà«°S IóMƒdG √òg ‘ ΩGóîà°SG ≥jôW øY á«æ≤àdG äGóéà°ùe øe ójõŸG ≈∏Y ±ô©àdG ¬fɵeEÉH ¬fCG ¤EG ÖdÉ£dG ¬«LƒJ º∏©ŸG ≈∏Yh .ˆG ¿PEÉH Ék «HÉéjEG äÉjóàæe hCG ™bGƒe hCG äÓ› øY åëÑ∏d (MSN hCG Yahoo hCG Google) âfÎfE’G ≈∏Y åëÑdG äÉcô óMCG ,äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàd Wi-Max ¢ùcÉe-…GƒdG áeóÿ IóMƒdG √òg ‘ ¥ô£àdG ºà«°S h .á«æ≤àdG äGóéà°ùà ºà¡J á«HôY ,á«fhεdEG á∏≤f íÑ°ü«°S ádhódG äÓeÉ©e ™«ªL ‘ á«fhεdE’G áeƒµ◊G OɪàYG ¿EG å«M á«fhεdE’G áeƒµ◊G í∏£°üeh k ,º«∏©àdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ¢†©H ¤EG IóMƒdG ¥ô£àà°S ɪc .Ék ≤«bOh πH ,Ék ©jô°Sh Ó¡°S äÓeÉ©ŸG AÉ¡fEG π©é«°Sh º«∏©àdG ‘ á«æ≤àdG äGõ«¡éàdG äGóéà°ùe ¤EG áaÉ°VEG ‹B’G ¿É°ùfE’ÉH ±ô©j Ée hCG äƒHhôdG á«gÉe ≈∏Y ∂dòc ±ô©àà°S h .᫪bôdG äGô©°ûà°ùŸGh á«≤FÉKƒdG GÒeɵdGh á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG πãe ÊhεdE’G ∫W�UF�« ·«b�_« ≤≠≥ : »∏j ɪ«a IóMƒdG √òg ±GógCG ºgCG ¢ü«î∏J øµÁh .IÉ«◊G ≥aGôe ∞∏à ‘ äÉeGóîà°S’G IOó©àe IGOCG Ö°SÉ◊G ¿CG RGôHEG 1 áÑZôdG ájƒ≤Jh á`eÉ`Y á`Ø°üH äÉ``eƒ∏©ŸG á`«æ≤J ƒ`ëf ±OÉ`¡dGh »HÉ`éjE’G ∫ƒ`«ŸG ÜÉ`°ùà`cG ≈∏Y ÖdÉ`£`dG IóYÉ°ù`e 2 .¬`eGó`î`à°SGh Ö°SÉ◊G ƒë`f ¬`jó`d .º«∏©àdG ‘ IÉcÉëŸG ᪶fCG ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VEG äƒHhôdG á›ÈH á≤∏©àe áYƒæàe äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG 3 ∫ WO�uK� …—uB� W�UB� WU)« ·«b�_« ≥≠≥ k :á«aô©ªdG ±GógC’G / ’hCG .(Wi-Max) ¢ùcÉe-…Gh áeóN ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 1 .á«fhεdE’G áeƒµ◊G Ωƒ¡Øe ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 2 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«fhεdE’G áeƒµ◊G ïjQÉJ ÖdÉ£dG Oô°ùj ¿CG 3 .á«fhεdE’G áeƒµ◊G ò«ØæJ πMGôe ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG 4 ≥∂
 31. 31. : .á«fhεdE’G áeƒµ◊G äÉ≤«Ñ£J ¢†©H ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG .º«∏©àdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe ¢†©H ÖdÉ£dG Oó©j ¿CG .(virtual classroom) á«°VGÎa’G ∫ƒ°üØdG ÉjGõe Oó©j h ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG .(Electronic University) á«fhεdE’G á©eÉ÷G ÉjGõe Oó©j h ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG .(‹B’G ¿É°ùfE’G) äƒHhôdG ÖdÉ£dG ±ô©j ¿CG .‹B’G ¿É°ùfEÓd áKÓãdG ´GƒfC’G ÚH ÖdÉ£dG ¥ôØj ¿CG .ÊhεdE’G º«∏©àdG ‘ áeóîà°ùŸG á«æ≤àdG äGõ«¡éàdG ¢†©H ÖdÉ£dG Oó©j ¿CG .á«∏YÉØàdG äGQƒÑ°ùdG ´GƒfCG ÚH ÖdÉ£dG ¥ôØj ¿CG .᫪bôdG äGô©°ûà°ùŸG ±ô©j ¿CG .á«≤FÉKƒdG GÒeɵdG πªY ìô°ûj ¿CG 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 k : á`«`cô`ë`dG á`«°ù`Ø`ædG ±Gó`gC’G / É`«fÉ`K .á«fhεdE’G áeƒµ◊G äÉeóN ióMEG ÖdÉ£dG Ωóîà°ùj ¿CG .âfÎfE’G ≈∏Y áãjó◊G º«∏©àdG äÉ≤«Ñ£J ¢†©H ÖdÉ£dG ógÉ°ûj ¿CG .(Python Turtle ) á›ÈdG á¨d ÖdÉ£dG Ωóîà°ùj ¿CG .á«°SGQódG º«gÉØŸG ¢†©H º∏©àd IÉcÉëŸG äÉ«›ôH Ωóîà°ùj ¿CG 1 2 3 4 k : á``«fGó`Lƒ`dG ±Gó`gC’G / É`ã``dÉ`K .QÉ«ÿG ¬d ôaƒJ ¿EG á«fhεdE’G áeƒµ◊G äÉeóN ΩGóîà°SG ÖdÉ£dG Qô≤j ¿CG 1 .QÉ«ÿG ¬d ôaƒJ ¿EG âfÎfE’ÉH •ÉÑJQÓd ¢ùcÉe-…GƒdG äÉeóN ΩGóîà°SG ÖdÉ£dG Qô≤j ¿CG 2 .á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬à°SGQód º«∏©àdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ióMEG »æÑJ ÖdÉ£dG Qô≤j ¿CG 3 ≥∑
 32. 32. :á```¶``MÓ``e ∞°ü©dGh , á°ûbÉæŸGh , AÉ≤dE’G ÚH ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG ™jƒæJ ≈∏Y IóMƒdG √òg ¢ùjQóJ ‘ º∏©ŸG ¢Uôëj ¿CG »¨Ñæj .ÜÓ£dG h º∏©ŸG ÚH QGhOC’G ∫OÉÑJh , »ægòdG ∫…b�u�« lO{«u� f�—b� WOHO� ¥≠≥ ‹B’G äƒHhôdGh º∏©àdGh ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ‘ á∏ãªàŸGh á«æ≤àdG äGóéà°ùe øe ¢†©H ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj IóMƒdG √òg ∫ÓN øe Ék ≤Ñ°ùe …ô¶ædG Aõ÷G ‘ áMhô£ŸG ™«°VGƒŸG IAGôb ¬HÓW øe º∏©ŸG Ö∏£j ¿CÉH í°üæj Gòd ,á«fhεdE’G á«eƒµ◊G äÉeóÿGh º∏©ŸG Ωƒ≤j á°ü◊G ájGóH ‘ h ,äÉeƒ∏©ª∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ≥jôW øY ∫ÉéŸG Gòg ‘ äGQƒ£àdG ôNBG øY åëÑdG ™e ∫õæŸG ‘ Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôY ºK øeh , √QÉ«àNG ” …òdG ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM É¡æ«H ɪ«a ¢TÉ≤æ∏d IÒ¨°U äÉYƒª› πµ°T ≈∏Y ÜÓ£dG ™jRƒàH .øjôNB’G º¡FÓeR ΩÉeCG ¬«dEG :»∏j ɪc áYRƒe ( ¢ü°üM 6) ∫ÓN IóMƒdG √òg ™«°VGƒe ¢ùjQóJ øµÁh :≈dhC’G á°üëdG á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ É¡«a ºàj .É¡JÉeGóîà°SG h ¢ùcÉe-…GƒdG áeóN ∞jô©J  .…Éa-…GƒdÉH ¢ùcÉe-…GƒdG á«æ≤J áfQÉ≤e  .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a á«fhôàµdE’G áeƒµëdG  .á«fhôàµdE’G áeƒµëdG ò«ØæJ πMGôe  .á«fhôàµdE’G áeƒµëdG äÉ≤«Ñ£J ¢†©H  .º«∏©àdG ∫Éée »a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG  ≥∏
 33. 33. : :á«fÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ É¡«a ºàj .»dB’G ¿É°ùfE’G ´GƒfCG  .»dB’G ¿É°ùfE’G áYÉæ°U »a IôKDƒªdG Ωƒ∏©dG  .á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG  .á«≤FÉKƒdG Gô«eɵdG  .᫪bôdG äGô©°ûà°ùªdG  :áãdÉãdG á°üëdG »àdGh (Python Turtle) áéeôÑdG á¨d ≈∏Y ±ô©àdÉH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j å«M (1-3) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªj äƒHhôdG πªY º¡a ≈∏Y √óYÉ°ùj ɪe á«éeôÑdG ôeGhC’G øe áYƒªée ≥jôW øY (IÉØë∏°S)»eƒ°SQ øFɵH ºµëàdG ≈∏Y √óYÉ°ùJ .»dB’G ™e á«YôØdG ºFGƒ≤dGh á°ù«FôdG á°TÉ°ûdG IógÉ°ûeh èeÉfôÑdG â«ÑãJ á«Ø«c ≈∏Y ÖjQóàdG Gòg »a ÖdÉ£dG ±ô©àj ±ƒ°S ɪc .á¨∏dG √òg »a ôeGhCG áKÓK ºgCG ΩGóîà°SG ÜÓ£dG ¬«LƒJh É¡æe IOÉØà°S’G ¬æµªj »àdG èeGôÑdG øe áYƒªée âfôàfE’G áµÑ°T ≈∏Y ôaƒàJ ¬fCÉH º∏©ª∏d í°Vƒf ¿CG Oƒfh :πãe É¡«dEG ø«YóѪdG å«M , πeɵdÉH áHô©e áéeôH áÄ«ÑH äƒHhôdG áéeôH á«Ø«c º∏©àd : (robomind.net/ar) óæjÉeƒHhQ èeÉfôH .§≤a …OôØdG ΩGóîà°SÓd »fÉée èeÉfôH ƒgh , áØ∏àîe ΩÉ¡ªH Ωƒ≤«d äƒHhôdG ¬«LƒJ ºàj ,ácôëàe Ék eƒ°SQ ,á«∏YÉØJ Ék °ü°üb AÉ°ûfE’ IójóL á«éeôH á¨d : (scratch.mit.edu) ¢ûJGôµ°S èeÉfôH ™e ácQÉ°ûªdG á«fɵeEG ™e ,º«ª°üàdG á«∏ªYh á«HÉ°ùëdG πFÉ°ùªdGh äÉ«°VÉjôdG »a ᪡e Gk QɵaCG º∏©àªdG Ö°ùµj ɪe ,Ék HÉ©dCG .( scratch.uaeu.ac.ae) èeÉfôÑdG øe »HôY ™bƒe ôaƒàjh ,øjôNB’G ≥π
 34. 34. :á©HGôdG á°üëdG Python) áéeôÑdG á¨d »a á«éeôÑdG ô``eGhC’G ¢†©H ÖdÉ£dG Ωóîà°ùj å«M (2-3) ÖjQóJ ìô°T É¡dÓN øµªjh áHÉàc ™e á°TÉ°ûdG í°ùeh ¿ƒ∏dG ô««¨J …ôeCGh IÉØë∏°ùdG øY º∏≤dG ∫hõfh ™aQ …ôeCG πãe IÉØë∏°ùdG »a ºµëà∏d (Turtle .á°TÉ°ûdG ≈∏Y Iô°TÉÑe áé«àædG IógÉ°ûeh á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J :á°ùeÉîdG á°üëdG Python) áéeôÑdG á¨d »a á«éeôÑdG ôeGhC’G ¢†©H ÖdÉ£dG Ωóîà°ùj å«M (3-3) ÖjQóJ ìô°T É¡dÓN øµªjh .QGôµàdG ôeCGh §îdG ácɪ°S ô««¨J ôeCG ΩGóîà°SÉH ∂dPh IÉØë∏°ùdG »a ºµëà∏d (Turtle ÜÉ°ùcEG ≈dEG áaÉ°VEG äGƒ£îdG øe ô«ãc ÖdÉ£dG ≈∏Y ô°üàîJ »àdGh á¨∏dG √òg »a áeÉ¡dG ôeGhC’G øe QGôµàdG ôeCG ó©jh .á«éeôÑdG º«gÉتdG ºgCG ÖdÉ£dG :á°SOÉ°ùdG á°üëdG ΩGóîà°SG ™e º«∏©àdG »a É¡eGóîà°SGh IÉcÉëªdG ᪶fCG ≈∏Y ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M (4-3) ÖjQóàdG ìô°T É¡dÓN øµªjh .∫ÉéªdG Gòg »a á«éeôÑdG äÉ≤«Ñ£àdG ¢†©H ∞∏àîe »a äÉ≤«Ñ£àdG øe Iô«Ñc áYƒªée …ƒëJ hOGQƒdƒc á©eÉL øe á«∏YÉØàdG IÉcÉëªdG äÉ«éeôH ¿CÉH IQÉ°TE’G Oƒfh phet.) Iô°TÉÑe ≥«Ñ£àdG ™bƒe øe É¡∏«ªëJh áKóëe áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°üëdG º∏©ª∏d øµªjh ,᫪∏©dG äÉ°ü°üîàdG .(colorado.edu ∫ …b�u�« Ác� Õd� w� rKF*« UN�b���� Ê√ sJL*« s� w��« qzU�u�«Ë  «Ëœ_« µ≠≥ Èà©j á∏«°SƒdG √òg ΩGóîà°SG ¿hóHh , º«∏°ùdG º∏©àdG IóMƒdG √òg º∏©àd á«°SÉ°SC’G á∏«°SƒdG Èà©J å«M : Ö°SÉ◊G RÉ¡L .ihó÷G ËóY »∏ª©dG ¢SQódG . ¢SQó∏d á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áHÉàµd ∂dPh : IQƒÑ°ùdGh º∏≤dG ‘ OƒLƒŸGh Ωóîà°ùŸG èeÉfÈdG øe Gk Qƒ°Uh äÉ°TÉ°T ¢Vô©d ∂dPh :(DATA SHOW) Ö°SÉ◊G ¢VôY RÉ¡L .âfÎfE’G ™bGƒe ¢†©H ¢VGô©à°SGh »∏ª©dG Aõ÷G Aõ÷G ‘ É¡eGóîà°SG ºàj »àdGh èeGÈdG øe áYƒª› ¢Uô≤dG …ƒëj å«M :ÖdÉ£dG ÜÉàc ™e ≥aôŸG »Fƒ°†dG ¢Uô≤dG .»∏ª©dG 1 2 3 4 ¥∞
 35. 35. ‫:‬ ‫√�‪…b�u�«  U?? M? �d??L? � W?? ? �u‬‬ ‫س٢: ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )✓( أﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻋﻼﻣﺔ )✗( أﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة اﳋﺎﻃﺌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫أ - ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ.‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب - ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻫﻲ إﺣﺪى ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺪرﺳﻲ.‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ﺟـ - ﲢﺘﺎج أن ﺗﻜﻮن ﺧﺒﻴﺮ ًا ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﺐ‬ ‫ً‬ ‫اﻵﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻨﻲ إﻧﺴﺎ ًﻧﺎ آﻟﻴﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ.‬ ‫ًّ‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫د - ﺟﺰء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻞ ﻫﻮ )ﺑﻴﺘﺎ( أو )أﻟﻔﺎ( أو )ﺟﺎﻣﺎ(.‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ﻫـ - ﻻ ﳝﻜــــﻦ أن ﻳﻜـــــــــﻮن اﻟﺪﻣــــﺎغ ﺑﻌﻴـــﺪ ًا ﻋﻦ ﺟﺴــــﻢ اﻹﻧﺴــــــﺎن اﻵﻟﻲ.‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫و - ﲤﻜﻨﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ )واي- ﻣﺎﻛﺲ( )‪ (Wi-Max‬ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪ ًا ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ. )‬ ‫(‬ ‫ج٢:‬ ‫أ- )‪(‬‬ ‫ب- )‪(‬‬ ‫ج- )‪(‬‬ ‫د- )‪(‬‬ ‫ﻫـ- )‪(‬‬ ‫و- )‪(‬‬ ‫±¥‬
 36. 36. ‫س ٣: ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل رﻗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫أ - اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﺼﻮل:‬ ‫1 ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻻ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻢ.‬ ‫2 ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.‬ ‫3 ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﺐ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ اﳌﺪرﺳﻲ.‬ ‫4 اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن )٢، ٣(.‬ ‫ب- اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻹﺻﺒﻊ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻮرة:‬ ‫1 اﳊﺴﺎﺳﺔ.‬ ‫2 اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ.‬ ‫3 اﻷﺷﻌﺔ دون اﳊﻤﺮاء.‬ ‫4 اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ.‬ ‫ﺟـ - ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ )واي-ﻣﺎﻛﺲ وﺗﻘﻨﻴﺔ )واي-ﻓﺎي(:‬ ‫1 ﳝﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﺪى أﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ )واي-ﻓﺎي(.‬ ‫2 ﳝﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ )واي-ﻣﺎﻛﺲ(.‬ ‫3 ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺪﻣﺔ )واي-ﻣﺎﻛﺲ( داﺧـﻞ اﳌﻜـﺎﺗﺐ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﺗﺴﺘﺨـﺪم ﺧﺪﻣـﺔ )واي-ﻓﺎي( ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ.‬ ‫4 ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺪﻣﺔ )واي-ﻓﺎي( ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ )واي-ﻣﺎﻛﺲ( ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة.‬ ‫ج ٣: أ- اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﺼﻮل :‬ ‫١- ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻻ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻢ.‬ ‫ب- اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ واﻹﺻﺒﻊ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻮرة:‬ ‫١- اﳊﺴﺎﺳﺔ.‬ ‫≤¥‬
 37. 37. ‫:‬ ‫ﺟـ- ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاي-ﻣﺎﻛﺲ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاي-ﻓﺎي:‬ ‫٢- ﳝﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاي-ﻣﺎﻛﺲ.‬ ‫س٤: ﻓﻲ رأﻳﻚ، ﻣﺎ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ؟ وﳌﺎذا؟‬ ‫ج٤: ﺟﺎﻣﺎ: ﻷن ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ "ذﻛﻲ" ﻓﻬﻮ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮر ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫وﻳﺪرس أﺑﻌﺎد اﻷﺷﻴﺎء وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻷرض وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺮف أﻳﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﺠﻨﺒﻬﺎ.‬ ‫√��‪UN�?? ? �u�√ l� …b�u�« vK� WO�U{≈ WK‬‬ ‫س ١: ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاي-ﻣﺎﻛﺲ؟‬ ‫ج ١: ﺗﻘﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاي-ﻣﺎﻛﺲ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﺮاﺳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ًا‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺼﺎل ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ إﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫س ٢: ﻋﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟‬ ‫ّ‬ ‫ج ٢: ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.‬ ‫س ٣: ﻋﺪد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟‬ ‫ج ٣: أ- اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.‬ ‫ب- اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﻟﻲ، وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰات آﻟﻴﺔ وﻗﺪرات‬ ‫ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.‬ ‫ج- ﺗﻌﺎون اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص و إﺳﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.‬ ‫د- ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﺎذج وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.‬ ‫≥¥‬
 38. 38. ∫ W?? ? �bI?? � ±≠¥ k ÖdÉ£dG ±ô©àj å«M , ‹B’G Ö°SÉ◊G É¡©e πeÉ©àj »àdG á›ÈdG äɨd ≈∏Y ±ô`©`à`∏d Ék «`°SÉ``°SCG Ó`Nó`e IóMƒdG √òg Èà©J .äÉæFɵdÉH á›ÈdG äɨd á°UÉNh á›ÈdG äɨd ´GƒfCG á°SGQO ¤EG ¥ô£àj ±ƒ°S ɪc É¡à«gÉeh á›ÈdG ᫪gCG ≈∏Y Ö°SÉ◊G äɨdh á›ÈdG ∫É› ‘ á«aô©ŸGh ᫪∏©dG ≥FÉ≤◊G áaô©e äÉ`Yƒ`°Vƒ`ª`dG √ò`g ¢ùjQó`J ø`e »`°SÉ`°SC’G ¢Vô`¨`dGh . áØ∏àîŸG ∫W�UF�« ·«b�_« ≤≠¥ : »`dÉ`àdG ‘ IóMƒdG √òg ±Gó`gCG º`gCG ¢ü`«`î`∏J ø`µÁ . á›ÈdG ∫É› ‘ á°UÉNh ¬JÉ≤«Ñ£Jh ‹B’G Ö°SÉ◊G ƒëf áÑZôdG ájƒ≤J 1 . É¡Jɨdh á›ÈdG ∫É› ‘ ᫪∏©dG ±QÉ©ŸGh ≥FÉ≤◊G áaô©e 2 ∫ WO�uK� …—uB� W�UB� WU)« ·«b�_« ≥≠¥ k :á«aô©ªdG ±GógC’G / ’hCG .‹B’G Ö°SÉ◊G ™e ÖWÉîàdG á¨d É¡fCGh á›ÈdG ᫪gCG ¤EG ±ô©àj ¿CG 1 .áeóîà°ùŸG Ö°SÉ◊G äɨd ¢†©H Oó©j ¿CG 2 .á«FGôLE’G á›ÈdG äɨd ÚHh É¡æ«H õ««ªàdGh äÉæFɵdÉH á›ÈdG äɨd ¤EG ±ô©àj ¿CG 3 k : á`«`cô`ë`dG á`«°ù`Ø`ædG ±Gó`gC’G / É`«fÉ`K .‹B’G Ö°SÉ◊G ™e ÖWÉîàdG É¡≤jôW øY ºàj »àdG äɨ∏dG ¢†©Ñd á∏ãeCG ÖdÉ£dG ógÉ°ûj ¿CG 1 k : á``«fGó`Lƒ`dG ±Gó`gC’G / É`ã``dÉ`K .Ö°SÉ◊G ™e ÖWÉîàdG á¨∏H ≥∏©àj ɪ«a ÖdÉ£dG ¢ùØf ‘ áÑZôdG ájƒ≤J 1 ¥∂
 39. 39. : ∫…b�u�« lO{«u� f�—b� WOHO� ¥≠¥ Éæd øµÁ ¬fEÉa Gòdh , áØ∏àîŸG Ö°SÉ◊G äɨdh á›ÈdG á«gÉe ∫ƒM ájô¶f º«gÉØe ÖdÉ£dG AÉ£YEG ≈∏Y IóMƒdG √òg õcôJ :»∏j ɪc áYRƒe Úà«°SGQO Úà°üM ∫ÓN IóMƒdG √òg ™«°VGƒe ¢ùjQóJ :≈dhC’G á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ É¡«a ºàj .áeó≤e  .áéeôÑdG Ωƒ¡Øe  .èeÉfôÑdG Ωóîà°ùeh èeôѪdG ø«H ¥ôØdG  .èeGôÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«Ø«c  .áéeôÑdG »a ôeGhC’G ºgCG  :á«fÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG ™«°VGƒªdG ¢ùjQóJ É¡«a ºàj .áéeôÑdG ᫪gCG  .èeÉfôÑdG ∞jô©J  .áéeôÑdG äɨd ΩÉ°ùbCG  ∫ …b�u�« Ác� Õd� w� rKF*« UN�b���� Ê√ sJL*« s� w��« qzU�u�«Ë  «Ëœ_« µ≠¥ .É¡«∏Y Ö°SÉæŸG ≥«∏©àdGh ÜÉàµdG Qƒ°Uh ∫ɵ°TCG ¢Vô©d ∂dPh : ¢SCGôdG ¥ƒa ¢Vô©dG RÉ¡L 1 .¢SQó∏d á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áHÉàµd ∂dPh : IQƒÑ°ùdGh º∏≤dG 2 ¥∑
 40. 40. ‫√�‪…b�u�«  U?? M? �d??L? � W?? ? �u‬‬ ‫س١: أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﳌﺎذا؟‬ ‫أ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ) ‪ ( DOS‬ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.‬ ‫ب. اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ.‬ ‫ج. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺒﺮﻣﺞ وﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬ ‫د. ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ واﺣﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ.‬ ‫ﻫـ. ﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪ ًا وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.‬ ‫و. ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻲ.‬ ‫ج١:‬ ‫أ- ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﻲ.‬ ‫ب- ﺻﺤﻴﺢ.‬ ‫ج- ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺒﺮﻣﺞ وﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬ ‫د- ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻫـ- ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﺐ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن.‬ ‫و- ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت )اﳌﺮﺋﻴﺔ(..‬ ‫س٢: ﻋﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎﺳﺐ ؟ وﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ؟‬ ‫ّ‬ ‫ج٢: اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺠﻬﺎز اﳊﺎﺳﺐ،‬ ‫وﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳊﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺴﻚ أو ﺑﺎﺳﻜﺎل أو ﻓﻮرﺗﺮان.‬ ‫∏¥‬
 41. 41. ‫:‬ ‫س ٣: ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ، ﻓﻤﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ؟‬ ‫ج ٣: ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ:‬ ‫ أن ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺟﻬﺎز اﳌﻌﺎﻟﺞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ، ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ‬‫اﻟﻠﻐﺎت ﺣﻜﺮ ًا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺮﻣﺠﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ أﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.‬ ‫ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻓﻬﻤﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻄﺎء.‬‫ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﺨﺪام.‬‫ أﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن.‬‫س٤: ﻣﺎ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ؟ وﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ؟‬ ‫ج٤: اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻫﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ‬ ‫ﺷﻴﺌﺎ أو ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻛﺎﳉﺪول أو اﻟﺸﺎﺷﺔ أو رﻣﺰ ﺻﻮري، وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻷﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺄن ﻳﻨﻘﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺄرة أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺎﺋﻦ.‬ ‫وﲤﺘﺎز اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫1 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﻮد اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺰأة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫2 اﳌﺴﺘﺨﺪم وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻟﻴﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.‬ ‫3 ﺳﻬﻮﻟﺔ إﻧﺸﺎء واﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم.‬ ‫4 ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت وأواﻣﺮ ﻧﺼﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ رﺳﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫5 ﺳﻬﻮﻟﺔ رﺑﻂ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫‪¥π‬‬
 42. 42. ‫س٥: ﺣﺪد ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ أو ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت :‬ ‫ ﻓﻴﺠﻮل ﺑﻴﺴﻚ .‬‫ج٥:‬ ‫- ﺳﻲ .‬ ‫‪á¨∏dG‬‬ ‫- ﺑﻴﺴﻚ .‬ ‫- ﺟﺎﻓﺎ .‬ ‫‪á¨∏dG ´ƒf‬‬ ‫‪∂°ù«H ∫ƒé«a‬‬ ‫‪.äÉæFɵdÉH á›ôH‬‬ ‫‪»°S‬‬ ‫‪.á«FGôLEG á›ôH‬‬ ‫‪∂°ù«H‬‬ ‫‪.á«FGôLEG á›ôH‬‬ ‫‪ÉaÉL‬‬ ‫‪.äÉæFɵdÉH á›ôH‬‬ ‫س٦: اﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳊﺎﺳﺐ ﺑﺈﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت؟‬ ‫ج٦: ﻣﺜﺎل اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺮ ﺑﺎﻟﻔﺄرة أو اﻟﻨﻘﺮ اﳌﺰدوج أو ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻜﺎﺋﻦ.‬ ‫س٧: ﻋﺪد أﻫﻢ اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ.‬ ‫ج٧: أﻫﻢ اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ:‬ ‫1 اﻹدﺧﺎل.‬ ‫2 اﻹﺧﺮاج.‬ ‫3 اﳊﺴﺎب.‬ ‫4 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط.‬ ‫5 اﻟﺘﻜﺮار.‬ ‫∞‪µ‬‬
 43. 43. ‫:‬ ‫√��‪UN�?? ? �u�√ l� …b�u�« vK� WO�U{≈ WK‬‬ ‫س ١: أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، وﳌﺎذا ؟‬ ‫أ. ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .‬ ‫ب. ﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﳊﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫ج. اﻟﻠﻐﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪ ًا ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﳊﺎﺳﺐ.‬ ‫د. اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ(.‬ ‫ﻫـ. ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أواﻣﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﻬﺎز اﳊﺎﺳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫ج ١: أ. ﺧﻄﺄ ، ﻳﻘﻮم اﳌﺒﺮﻣﺞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .‬ ‫ب. ﺻﺤﻴﺢ.‬ ‫ج. ﺧﻄﺄ، اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪ ًا ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﳊﺎﺳﺐ.‬ ‫د. ﺧﻄﺄ ، اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ(.‬ ‫ﻫـ. ﺻﺤﻴﺢ.‬ ‫س ٢: ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺟﻤﻊ رﻗﻤﲔ، ﻓﻤﺎ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﰋ؟‬ ‫ج ٢: اﳋﻄﻮات ﻫﻲ :‬ ‫1 أﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻷول وأﺣﻔﻈﻪ.‬ ‫2 أﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وأﺣﻔﻈﻪ.‬ ‫3 أﺟﻤﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻷول ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ وأﺣﻔﻈﻪ.‬ ‫4 أﻋﻂ اﻟﻨﺎﰋ.‬ ‫±‪µ‬‬
 44. 44. ‫س ٣: ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮاﻓﺬ ٥٩ أو ٨٩ أو ٠٠٠٢ ؟ وﳌﺎذا ؟‬ ‫ج ٣: ﻧﻮع اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮاﻓﺬ ٥٩ أو ٨٩ أو ٠٠٠٢ ﻫﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻻ ﺗﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ رﺳﻮﻣﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ رﺳﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫س ٤: أﻳﻬﻤﺎ أﺳﻬﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ، وأﻳﻬﻤﺎ أﺳﻬﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ؟‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ج ٤: ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.‬ ‫ً‬ ‫س ٥: اﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : " اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻘﻴﻮد اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ".‬ ‫ج ٥: اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﻮد اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ( ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺰأة )اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء( واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻞ ﺣﺪث اﻟﻨﻘﺮ أو اﻟﻨﻘﺮ‬ ‫اﳌﺰدوج أو اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ أو اﻟﻔﺘﺢ أو ﺗﻨﺸﻴﻂ أداة ﻣﻌﻴﻨﺔ( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ وﻗﻮع ذﻟﻚ اﳊﺪث‬ ‫وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.‬ ‫س ٦: اﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.‬ ‫ج ٦: ﻟﻐﺔ ﻓﻴﺠﻮل ﺑﻴﺴﻚ وﻟﻐﺔ ﻓﻴﺠﻮل ﺳﻲ ، وﻟﻐﺔ ﺟﺎﻓﺎ.‬ ‫س ٧: ﻣﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً؟‬ ‫ً‬ ‫ج ٧: ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﳊﺎﺳﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻋﻄﺎءﻩ اﻷواﻣﺮ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺘﻪ ﺑﻬﺎ.‬ ‫≤‪µ‬‬
 45. 45. ∫ W?? ? �bI?? � ±≠µ äGƒ£N ≈∏Y ±ô©àdÉH ∂dPh ,‹B’G Ö°SÉ◊G ™e πeÉ©à∏d á«°SÉ°SC’G äGƒ£ÿG ¬FÉ£YEÉH IóMƒdG √òg øe ÖdÉ£dG ó«Øà°ùj .É¡«∏Y ±ô©àdGh É¡ª¡a Ö°SÉë∏d øµÁ ≈àM ;IOóh áÑJôe äGƒ£N ÈY πFÉ°ùŸG πM áZÉ«°U ÒµØàdG ≈∏Y ¬JóYÉ°ùeh ,á«YGóHE’Gh á«∏≤©dG äGQó≤dG ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG IóMƒdG √òg ¢ùjQó`J ø`e »`°SÉ`°SC’G ¢Vô`¨`dGh ájƒ≤J ∂dòc ¢VGôZC’G øeh ,É¡¡LGƒj »àdG πFÉ°ùŸGh äÓ°†©ŸG πM ‘ ¬JGQób ᫪æJh ,»WÉÑæà°S’Gh »FGô≤à°S’G »≤£æŸG .á›ÈdG ∫É› ‘ á°UÉNh ¬JÉ≤«Ñ£Jh ‹B’G Ö°SÉ◊G ƒëf áÑZôdG ∫W�UF�« ·«b�_« ≤≠µ :»∏j ɪ«a ÜÉÑdG Gòg ±GógCG ºgCG ¢ü«î∏J øµÁh ¬JGQób ᫪æJh ,»WÉÑæà°S’Gh »FGô≤à°S’G »≤£æŸG ÒµØàdG ≈∏Y ¬JóYÉ°ùeh ,á«YGóHE’Gh á«∏≤©dG äGQó≤dG ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG  .É¡¡LGƒj »àdG äÓ°†©ŸG πM ‘ ∂dP §HQh ,…ô°ûÑdG π≤©dG ¥ƒØJ RGôHEGh ,…ô°ûÑdG π≤©∏d Ö°SÉ◊G IÉcÉ QÉ¡XEÉH ÜÓ£dG ¢SƒØf ‘ »YƒdG ≥«ª©J  .´GóHE’Gh ≥∏ÿG ≈∏Y ¤É©J ˆG IQó≤H ∫ WO�uK� …—uB� W�UB� WU)« ·«b�_« ≥≠µ :á«dÉàdG ±GógC’G ≥«≤– ∫ÓN øe IóMƒ∏d á«°SÉ°SC’G º«gÉØŸG ÖdÉ£dG º∏©à«°S k :á«aô©ªdG ±GógC’G / ’hCG .πFÉ°ùŸG πM áZÉ«°U º∏©J øe ±ó¡dG ôcòj ¿CG 1 .πFÉ°ùŸG πM äGƒ£N Oó©j ¿CG 2 .ádCÉ°ùŸG πM áZÉ«°üd á«°SÉ°SC’G äGƒ£ÿG Oó©j ¿CG 3 .√ò«ØæJh èeÉfÈdG áHÉàµd á«°SÉ°SC’G äGƒ£ÿG Oó©j ¿CG 4 .ádCÉ°ùŸG π◊ á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG Oóëj ¿CG 5 .á«eRQGƒÿG ±ô©j ¿CG 6 µ¥
 46. 46. : .᪫∏°ùdG á«eRQGƒÿG ¢UGƒN Oó©j ¿CG .ÜÉ«°ùf’G äÉ££ ±ô©j ¿CG .ÜÉ«°ùf’G äÉ££ π«ã“ RƒeQ ≈∏Y ±ô©àj ¿CG .ÜÉ«°ùf’G äÉ££ ≈∏Y ±ô©àj ¿CG 7 8 9 10 k : á`«`cô`ë`dG á`«°ù`Ø`ædG ±Gó`gC’G / É`«fÉ`K .(äÉLô - á÷É©e - äÓNóe) ¤EG ádCÉ°ùŸG ô°UÉæY π«∏ëàH Ωƒ≤j ¿CG 1 .É¡d ¢Vô©àj »àdG πFÉ°ùŸG π◊ á«eRQGƒÿG äGƒ£ÿG Öàµj ¿CG 2 .áÑJôeh IOó äGƒ£N ÈY πFÉ°ùª∏d ÜÉ«°ùfG äÉ££ º°Sôj ¿CG 3 k : á``«fGó`Lƒ`dG ±Gó`gC’G / É`ã``dÉ`K .πFÉ°ùŸG πM áZÉ«°U º∏©J ‘ ÖdÉ£dG iód áÑZôdG ájƒ≤J ∫…b�u�« lO{«u� f�—b� WOHO� 1 ¥≠µ ≈∏Y IóMƒdG √òg õcôJ PEG ,Ö°SÉ◊G ™e ÖWÉîàdG äɨdh á›ÈdG óYGƒb º¡Ød á«°SÉ°SCG áeó≤e IóMƒdG ´ƒ°Vƒe Èà©j .IOóh áÑJôe äGƒ£N ‘ É¡¡LGƒj »àdG πFÉ°ùŸGh äÓ°†©ŸG πM ≈∏Y ÖdÉ£dG äGQób ᫪æJ ÒµØàdG ≈∏Yh ,á«YGóHE’Gh á«∏≤©dG äGQó≤dG ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG ≈∏Y óYÉ°ùJ á≤«bO ᫪∏Y áZÉ«°U πFÉ°ùŸG áZÉ«°U á«∏ªY ¿EG .á›ÈdG º∏©J ‘h ,á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ É¡«dEG êÉàëj »àdGh »WÉÑæà°S’Gh »FGô≤à°S’G »≤£æŸG :á```¶``MÓ``e ;á≤«bO ᫪∏Y áZÉ«°U πFÉ°ùŸG áZÉ«°üd á∏ãeC’G øe Qób ÈcCG ÖdÉ£dG AÉ£YEG ≈∏Y õ«cÎdG º∏©ŸG ≈∏Y »¨Ñæj .Ö°SÉ◊G äɨd ióMEÉH á›ÈdG ¤EG ∫ƒNó∏d á«°SÉ°SCG IóYÉbh kGó«¡“ ¿ƒµ«d áë°VGhh µµ
 47. 47. :»∏j ɪc áYRƒe (¢ü°üM 4) ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN IóMƒdG √òg äÉYƒ°Vƒe ¢ùjQóJ Éæd øµÁh :≈dhC’G á°üëdG :á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG ¢ùjQóJ øµªjh .áeó≤e  .πFÉ°ùªdG πM áZÉ«°U º∏©J øe ±ó¡dG  .πFÉ°ùªdG πM äGƒ£N  .Égô°UÉæY ójóëJh ádCÉ°ùªdG º¡a  :á«fÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG ¢ùjQóJ øµªjh .äÉ«eRQGƒîdG ∞jô©J  .᪫∏°ùdG á«eRQGƒîdG ¢UGƒN  .Ée ádCÉ°ùªd á«eRQGƒîdG äGƒ£îdG áHÉàc  :áãdÉãdG á°üëdG :á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG ¢ùjQóJ øµªjh .ÜÉ«°ùf’G äÉ££îe ∞jô©J  .ÜÉ«°ùf’G äÉ££îe π«ãªJ RƒeQ  .Ée ádCÉ°ùªd ÜÉ«°ùf’G §£îe º°SQ  :á©HGôdG á°üëdG :»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG ¢ùjQóJ øµªjh .πFÉ°ùªdG πM áZÉ«°U ≈∏Y á∏ãeCG  ∫ …b�u�« Ác� Õd� w� rKF*« UN�b���� Ê√ sJL*« s� w��« qzU�u�«Ë  «Ëœ_« µ≠µ .¢SQó∏d á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áHÉàµd ∂dPh :IQƒÑ°ùdGh º∏≤dG 1 .É¡«∏Y Ö°SÉæŸG ≥«∏©àdGh ÜÉàµdG Qƒ°Uh ∫ɵ°TCG ¢Vô©d ∂dPh :(DATA SHOW) Ö°SÉ◊G ¢VôY RÉ¡é≤dG 2 µ∂
 48. 48. ‫:‬ ‫√�‪…b�u�«  U?? M? �d??L? � W?? ? �u‬‬ ‫س١: ﻋﺪﱢ د اﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ.‬ ‫ج١: ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ:‬ ‫1 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ.‬ ‫2 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳊﻴﺎﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫3 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ.‬ ‫س٢: ﻣﺎ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ؟ اﺷﺮح اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ.‬ ‫ج٢: ﺧﻄﻮات ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ:‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﻫﻲ:‬ ‫أ( ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ.‬ ‫ب( ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ.‬ ‫ج( اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﻮارزم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻧﺴﻴﺎب.‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫أ( ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺮﻣﺞ.‬ ‫ب( ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻫﺬا ﻫﻮ دور اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ.‬ ‫ج( اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وإﺻﻼح اﻷﺧﻄﺎء.‬ ‫∑‪µ‬‬
 49. 49. ‫س٣: ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ؟‬ ‫ج ٣: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ:‬ ‫1 ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬ ‫2 ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬ ‫3 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ.‬ ‫س٤: ﻣﺎ اﳋﻮارزﻣﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﺧﻮاﺻﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟‬ ‫ج٤: اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻫﻲ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﻣﺴﻠﺴﻠﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﳊﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ.‬ ‫ً‬ ‫واﳋﻮاص اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪ ًا وﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺒﺎرات دﻗﻴﻘﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫أن ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﳋﻄﻮات.‬ ‫أن ﺗﺆدي اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت ﲟﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ.‬ ‫س ٥: ﺣﺪﱢ د ﻣﺨﺮﺟﺎت اﳌﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ج٥: اﻟﻨﺎﰋ: ﺗﺘﻜﺮر ﻋﻼﻣﺔ )×( ٦ ﻣﺮات.‬ ‫س٦: ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻞ ﳊﺴﺎب ﻋﺪد اﻷﻋﺪاد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ١ – ٠٠١؟‬ ‫ج٦: أوﻻً: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﻋﺪد اﻷﻋﺪاد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ١-٠٠١.‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﺧﻼت.‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ: اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓﺮدي اﻟﻰ آﺧﺮ ﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )ف( ، ﻋﺪاد ﳊﺴﺎب ﻋﺪد اﻷﻋﺪاد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )ع(‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:‬ ‫1 اﺟﻌﻞ ف = ١ ، ع = ١‬ ‫2 اﺟﻌﻞ ف = ف + ٢‬ ‫∏‪µ‬‬
 50. 50. ‫:‬ ‫3 اﺟﻌﻞ ع = ع + ١‬ ‫4 إذا ﻛﺎن ف > ٠٠١ اذﻫﺐ اﻟﻰ اﳋﻄﻮة ٢‬ ‫5 اﻃﺒﻊ ع‬ ‫6 ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً: رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ف=١ ،ع=١‬ ‫ف = ف+٢‬ ‫ع = ع+١‬ ‫ﻫﻞ ف > ٠٠١‬ ‫ﻻ‬ ‫أﻃﺒﻊ )ع(‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫س ٧: ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻞ ﻹﻳﺠﺎد وﻃﺒﺎﻋﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳋﻤﺲ ﺳﻠﻊ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻳﺘﻢ ﻗﺮاءة ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ وﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؟‬ ‫ج٧: أوﻻً: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻊ.‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )س(، ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻧﺮﻣﺰ ﻟﻬﺎ )ك(.‬ ‫‪µπ‬‬
 51. 51. ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ: ﻋﺪاد ﻳﺤﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪﺧﻠﺔ وﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )ع(، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻊ وﻧﺮﻣﺰ‬ ‫ﻟﻪ: )م( = م + )س × ك(‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:‬ ‫1 أﺟﻌﻞ ع = ٠ ، م = ٠.‬ ‫2 ع = ع + ١.‬ ‫3 أدﺧﻞ س ، ك.‬ ‫4 )م( = م + )س × ك(.‬ ‫5 ﻫﻞ ع = ٥ أﻃﺒﻊ )م( وﺗﻮﻗﻒ.‬ ‫6 اذﻫﺐ ﻟﻠﺨﻄﻮة رﻗﻢ ٢.‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً: رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ع=٠ ،م=٠‬ ‫ع = ع+١‬ ‫أدﺧﻞ س ، ك‬ ‫م = م + )س ‪ x‬ك(‬ ‫ﻫﻞ ع = ٥‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫أﻃﺒﻊ )م(‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫∞∂‬ ‫ﻻ‬
 52. 52. ‫:‬ ‫س٨: ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳒﺎح أو رﺳﻮب ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎدة. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﺟﺤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ < ٠٥؟‬ ‫ج ٨:أوﻻً: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )ﳒﺎح او رﺳﻮب(‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: درﺟﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )س( ، درﺟﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﺮﻣﺰ ﻟﻪ )ن(‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ: ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت وﻟﻨﺮﻣﺰ ﻟﻪ )م( = درﺟﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ )س( + درﺟﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )ن(‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:‬ ‫1 أدﺧﻞ درﺟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ )س( ، ودرﺟﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )ن(‬ ‫2 اﺟﻌﻞ م = س + ن‬ ‫3 إذا م <= ٠٥ اﻃﺒﻊ "ﻧﺎﺟﺢ" وﺗﻮﻗﻒ‬ ‫4 اﻃﺒﻊ "راﺳﺐ"‬ ‫5 ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً: رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫أدﺧﻞ س ، ك‬ ‫م = س+ن‬ ‫م = ٠٥‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﻧﺎﺟﺢ"‬ ‫ﻻ‬ ‫أﻃﺒﻊ "راﺳﺐ"‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫±∂‬
 53. 53. ‫س٩: ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺌﻮي إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ، إذا ﻋﻠﻤﺖ أن : درﺟﺔ اﳊﺮارة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ = ) ٩÷٥( × درﺟﺔ اﳊﺮارة ﺑﺎﳌﺌﻮي + ٢٣؟‬ ‫ج ٩: أوﻻً: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: درﺟﺔ اﳊﺮارة ﺑﺎﻟﻔﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )ف(.‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: درﺟﺔ اﳊﺮارة اﳌﺌﻮﻳﺔ )م(.‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ: ﺣﺴﺎب درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )ف( = )٩ ÷ ٥( × درﺟﺔ اﳊﺮارة ﺑﺎﳌﺌﻮي + ٢٣‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:‬ ‫1 ادﺧﻞ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﳌﺌﻮﻳﺔ )م(‬ ‫2 اﺟﻌﻞ ف = )٩ ÷ ٥( × م + ٢٣‬ ‫3 اﻃﺒﻊ ف‬ ‫4 ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً: رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫أدﺧﻞ )م(‬ ‫اﺟﻌﻞ ف = )٩ ' ٥( ‪ x‬م + ٢٣‬ ‫أﻃﺒﻊ "ف"‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫≤∂‬
 54. 54. ‫:‬ ‫س٠١: ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻞ ﻟﻘﺮاءة وﻃﺒﺎﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ ٠٩-٠٠١ ٠٨-٩٨ ٠٧-٩٧ ٠٥ - ٩٦ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥‬ ‫ﳑﺘﺎز‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺘﺎز‬ ‫ﻣﻘﺒﻮل‬ ‫ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً ﺟﻴﺪ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ج ٠١: أوﻻً: ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: درﺟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻧﺮﻣﺰ ﻟﻬﺎ )د(‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ: ﻓﺤﺺ اﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:‬ ‫1 ادﺧﻞ اﻟﺪرﺟﺔ )د(‬ ‫2 ﻫﻞ د <= ٠٩ اﻃﺒﻊ "ﳑﺘﺎز" وﺗﻮﻗﻒ واﻻ اﺳﺘﻤﺮ‬ ‫3 ﻫﻞ د <= ٠٨ اﻃﺒﻊ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً" وﺗﻮﻗﻒ واﻻ اﺳﺘﻤﺮ‬ ‫4 ﻫﻞ د <= ٠٧ اﻃﺒﻊ "ﺟﻴﺪ" وﺗﻮﻗﻒ واﻻ اﺳﺘﻤﺮ‬ ‫5 ﻫﻞ د <= ٠٥ اﻃﺒﻊ "ﻣﻘﺒﻮل" وﺗﻮﻗﻒ واﻻ اﺳﺘﻤﺮ‬ ‫6 اﻃﺒﻊ "ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺘﺎز"‬ ‫7 ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫≥∂‬
 55. 55. ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً: رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫أدﺧﻞ درﺟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻫﻞ د < = ٠٩‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻫﻞ د < = ٠٨‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﳑﺘﺎز"‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"‬ ‫ﻻ‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﺟﻴﺪ"‬ ‫ﻫﻞ د < = ٠٧‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﻣﻘﺒﻮل"‬ ‫ﻫﻞ د < = ٠٥‬ ‫ﻻ‬ ‫أﻃﺒﻊ "ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺘﺎز"‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫√��‪UN�?? ? �u�√ l� …b�u�« vK� WO�U{≈ WK‬‬ ‫س١: ﻋﺮف ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻧﺴﻴﺎب؟ وﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ؟‬ ‫ّ‬ ‫ج ١: ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ: ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﻲ أو رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﳋﻮارزﻣﻴﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﻄﻄﺎت‬ ‫اﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟـ:‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﳝﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ اﳌﻌﺎﳉﺔ، وأﺧﻴﺮ ًا ﻣﺨﺮﺟﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬ ‫ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، أو اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ.‬ ‫¥∂‬

×