Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 11 sem 2

1,223 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 11 sem 2

 1. 1. HOME BAB: 11 ZAKAT ,HAJI DAN WAKAF SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI
 2. 2. STANDAR KOMPETENSI Memahami hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf NEXT
 3. 3. Kompetensi Dasar 1. 2. 3. Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf. Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf. Menetapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf. NEXT
 4. 4. Indikator Pencapaian Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf. 2. Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf. 3. Menetapkan ketentuan perundangundangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf. 1. BACK
 5. 5. PETA KONSEP ZAKAT FIKIH HAJI UMRAH WAKAF BACK
 6. 6. ZAKAT Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.
 7. 7. Dasar diwajibkan zakat Q.S. At Taubat ayat 103 ْ ‫َزُ ب ْ مِ ب ْ ب ْ ّكَ مِ مِ ب ْ ّكَ ّكَ ّكَ ت ً َزُ ّكَ يِّ َزُ َزُ ب ْ ّكَ َزُ ّكَ يِّ مِ ب‬ ‫خذ من أّكَمولالهم صدقة تطهرهم وتزكِهيهم‬ ْ ‫ل ٌ ّكَ َزُ ب‬ ‫به ا وصل علِهيب ْهم إمِن صلتك سّكَكّكَن لهم‬ َ‫مِ ّكَ ّكَ ّكَ يِّ ّكَ ّكَ مِ ب ْ َّ ّكَ ّكَ ّكَ ّك‬ (103 :‫ولالله سمِهيعل ٌ علمِِهيم )لالتوبة‬ ٌ ‫ّكَ ل‬ ِ‫ّكَ َّ َزُ ّكَ م‬ Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At Taubat ayat 103).
 8. 8. Zakat ada dua macam 1. Zakat mal (zakat harta),Yaitu zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. 2. Zakat nafs (zakat fitrah),Yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadhan).
 9. 9. Hal Hal Yang berkaitan dengan Zakat • Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. • Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. • Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat
 10. 10. Beberapa Nishab harta Jenis Harta Nishab Emas Perak Perniagaan Pertanian 93,4 gram 624 gram Standar emas 750 kg Peternakan : kambing, sapi, kerbau Barang temuan Perikanan Perkebunan Profesi 40 ekor 30 ekor Tidak ada nishabnya Standar emas Standar emas Standar emas Kadar Zakatnya 2,5 % 2,5 % 2,5 % 10% tanpa biaya irigasi 5 % ada biaya irigasi 1 ekor umur 2 tahun 1 ekor umur 1 tahun 20% tunai 2,5 % 2,5 % 2,5 %
 11. 11. Mustahiq Zakat, ( Asnaf delapan ) Q.S. At Taubat ayat 60 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua kecukupanya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupanya atau lebih, tetapi tidak mencukupi. Amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam Hamba atau budak yang dijanjikan tuanya bahwa dia boleh menebus dirinya. Gharim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan Allah. Ibnu sabil, (musafir) yaitu orang kehabisan bekal diwaktu bepergian, dan bepergian itu bukan untuk tujuan maksiat.
 12. 12. Hikmah Zakat : • • • • • • Mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan Mendekatkan diri kepada Allah Menyuburkan harta; sifat-sifat baik Membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah Menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa Membiasakan diri dengan sifat yang terpuji.
 13. 13. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat • • • • • • • • • Ketentuan umum Asas dan tujuan Organisasi pengelolaan zakat Pengumpulan zakat Pendayagunaan zakat Pengawasan Sanksi Ketentuan lain, dan Ketentuan peralihan
 14. 14. Organisasi Pengelolaan Zakat • Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat berada ditingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya (hal ini dijelaskan dalam pasal 9).
 15. 15. Pengumpulan Zakat Untuk zakat mal, harta yang wajib dizakati menurut pasal 11 meliputi : •emas, perak dan uang •perdagangan dan perusahaan •hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan •hasil pertambangan •hasil peternakan •hasil pendapatan dan jasa •rikaz
 16. 16. Model Pengelolaan Zakat • • Secara produktif yaitu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan kepada orang lemah harta tetap kuat fisiknya. Secara Konsumtif, yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Cara ini diberikan kepada orang yang lemah harta dan lemah fisiknya.
 17. 17. Pengawasan dan Sanksi • Pengawasan dalam plaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas. Unsur pengawas badan amil zakat berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat. Apabila badan amil zakat menemui kesulitan dalam melakukan audit keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik. Dalam pasal 20, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat. • Apabila pengelola zakat melakukan kekeliruan, maka akan dikenai sanksi dalam pasal 21 dijelaskan bahwa setiap pengelola zakat yang melakukan kelalaian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 18. 18. HAJI DAN UMRAH • Haji menurut bahasa artinya kemauan untuk datang ke suatu tempat. Menurut istilah, haji artinya melaksanakan niat mengunjungi Baitullah (Ka’bah) untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, syarat tertentu dan cara-cara tertentu.
 19. 19. Dasar diwajibkannya haji Q.S. Ali Imran ayat 97. ‫• فميهد ءهايماتد بمينماتد مقمامد إ يِبرهاهميمد ومْنَند‬ ْ ‫يِ يِ ْنَ ْنَ ٌ ْنَ نِّ ْنَ ٌ ْنَ ْنَ ُ د ْ ْنَ يِ ْنَ ْنَ د‬ ‫دخلهد كماند ءهامنماد وللهد عل ىد هالنماسد حجد‬ ُّ ِ‫َّ يِ ي‬ َ‫ْنَ ْنَ ْنَ ُ ْنَ ْنَ ْنَ يِ اً ْنَ يِ َّ يِ ْنَ ْن‬ ‫هالبميتد مند هاستطماعد إيِلميهد سبميلد ومند كفرد‬ َ‫د ْ ْنَ د ْ يِ ْنَ يِ د ْ ْنَ ْنَ ْنَ ْنَ د ْ يِ ْنَ يِ اً ْنَ ْنَ د ْ ْنَ ْنَ ْن‬ َ‫ْنَ يِ َّ َّ ْنَ ْنَ يِ ٌّ ْنَ يِ د ْ ْنَ ْنَ يِ ْن‬ ‫فإند هاللهد غنيد عند هالعمالممين‬ • Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
 20. 20. Syarat wajib haji • • • • • Beragama Islam Berakal sehat Balig Merdeka Kuasa / mampu (istitha’ah)
 21. 21. Rukun Haji : • • • • • • Ihram : niat mulai mengerjakan haji Wukuf di Arofah : hadir / berada di Arofah Thawaf : mengelilingi Ka’bah tujuh kali Sa’i yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut Tertib maksudnya menertibkan rukun-rukun
 22. 22. Syarat sahnya Thawaf : – – – – Suci dari hadas besar, kecil dan najis Menutup aurat Dilaksanakan tujuh kali putaran Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri di Hajar Aswad – Ka’bah berada disebelah kiri orang yang thawaf – Thawaf diluar Ka’bah tetapi masih di dalam Masjidil Haram
 23. 23. Macam-macam Thawaf : • Thawaf Ifadah yaitu thawaf yang menjadi rukun haji • Thawaf Qudum yaitu thawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji tiba di Masjidil Haram • Thawaf Wada’ yaitu thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah • Thawaf Tahallul yaitu thawaf sebagai penghalalan barang yang haram karena ihram • Thawaf Nazar, yaitu thawaf yang dilakukan karena nazar • Thawaf Sunat, yaitu thawaf yang dilakukan setiap ada kesempatan diluar rangkaian ibadah haji
 24. 24. Syarat-syarat Sa’i : – Dimulai dari Bukit Shafa dan diakhiri di Bukit Marwa – Dilaksanakan tujuh kali – Waktu Sa’i hendaklah setelah Thawaf
 25. 25. Wajib Haji : • • • • • • • Ihram Bermalam di Muzdalifah Bermalam di Mina Melontar Jumroh aqabah Melontar tiga jumrah (ula, wustha, aqobah) Meninggalkan larangan haji karena ihram Thawaf Wada’
 26. 26. Sunat Haji : • • • • Membaca Talbiayah ‫لبميكد هاللّمهمد لبميك ,د لبميكد ال ْنَشريكد لكد لبميكد هاند هالحمدد‬ َ‫ْنَ يِ د ْ ْنَ ْنَ ْنَ ْنَ َّ د ْ ْنَ يِ َّ د ْ ْنَ د ْ ْن‬ َ‫ْنَ َّ د ْ ْنَ َّ َّ ْنَ َّ د ْ ْنَ ْنَ َّ د ْ ْن‬ .

×