Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penilaian dan pengukuran.ppt

1,983 views

Published on

 • Be the first to comment

Penilaian dan pengukuran.ppt

 1. 1. PENILAIAN & PENGUKURANDALAM PJOLEH: AHMAD SOLEHIN BIN ZAHARIMOHAMAD FAIZAL THAHIR BIN ZULKIPLIMUHAMMAD HAFIZ BIN RASHID
 2. 2. PENGUKURAN & PENILAIANUJIANPENILAIAN
 3. 3. PENILAIAN
 4. 4. …dibahagi kpd 3 kump:P. Serta-merta •Sepanjang pengajaran•Kaedah penilaian pemerhatian tindakbalas dan kerja harian.P. Kemajuan •Selepas kemahiran diajar•Mengesan penguasaan pelajar•Maklum balas dicatatkan buku laporanprestasi dari semasa ke semasaP. Pencapaian •Selepas beberapa unit pembelajarandisampaikan•Markah→gred→buku rekod profil•Dijalankan pada hujung penggalpersekolahan
 5. 5. PENGUKURANSatu kaedah yang bertumpu kepadapemerolehan keputusan yang bersifatangka/kuantitatif.•Keputusan pengukuran perlu ditafsirkandengan bentuk keputusan yang bermakna.*Keberkesanan:Penilaian perlu dilaksanakan seiringdengan pengukuran.
 6. 6. TUJUAN1. Menentukan aras kemampuan murid2. Tumpuan kepada murid3. Meransang dan memotivasikan murid4. Menilai keberkesanan pelaksanaan P&P5. Membantu dalam proses dokumentasi danpenyelidikan6. Menentukan kumpulan murid berasaskankebolehan
 7. 7. CIRI-CIRI YANG BAIK1. Apakah jenis yang akan digunakan sepertipenilaian berasaskan kriteria @ penilaianberasaskan norma.2. Mengetahui apakah kriteria utama yangmemastikan kebolehpercayaan dan kesahanterhadap sesuatu ujian.
 8. 8. JENIS-JENIS UJIANUjian Rujukan Normal Ujian Rujukan KriteriaPenggunaan M’bandingn p’capaian &k’upayaan individu.M’bandingn p’çapaian dgnkriteria yg telah ditetapkan.KayuPengukuranB’dasar’n p’bezaan p’çapaianindividuB’dasar’n p’capaian dgnkriteria yg telah dtetap’n.Disiplin Mpy disiplin matapelajaranyg luasT’tumpu kpd tugasanp’belajaran yg terhadPelan Ujian Jadual penentuan yg umumdigunakanKriteria t’perinci ditentukanItem Ujian Soalan disusun pd peringkatkesukaran yg b’bezaSemua soalan mpyperingkat yg samaPencapaian Diukur dari segi kedudukandalam kump.Jadual yang telah t’binadiguna’n utk m’rujuk tarafp’capaian pelajar
 9. 9. JENIS-JENIS PENILAIANPenilaian Formatif Penilaian SumatifKonsep Penilaian yg bo dibuat scrformal@tdk formal utkmengesan penguasaan pelajarbg setiap tajuk pengajaran.Penilaian dijalankan scrformal bg menentukanpencapaian pelajar di akhirpengajaran.WaktuPenilaianS’pjg proses P&P berlangsung. Pd akhir penggal @ akhirtahun persekolahan.Tujuan Slp tahap penguasaan pelajarditentu’n, tindakan susulanperlu diambil utk mengatasikelemahan pelajar.Slp p’capaian pelajarditentu’n, gred p’capaiandiberi’n kpd pelajar.SelepasPenilaianDijalankanM’atasi kelemahan pelajar dgnm’ulang semula topik @m’ada’n pemulihan. Aktvtpengayaan bg yg pandai.Menempat’n murid m’ikutp’capaian. M’berip’iktirafan – sijil, hadiah…
 10. 10. ASPEK PENILAIAN DALAMPENDIDIKAN JASMANIBIDANGPERKARADINILAI SYARATFIZIKAL Tahap KecergasanMenilai kemajuan dalam meningkatkantahap kecergasan.PSIKOMOTORPermainanMenilai sekurang-kurangnya 2 aktivitipermainan setahun.OlahragaMenilai sekurang-kurangnya 1 acaraolahraga yang meliputi 3 bidang iaitularian, balingan dan lompatan.Pendidikan PergerakanMenilai sekurang-kurangnya 1pendekatan setahun.KOGNITIF Ujian80% markah bahagian kesihatan dan20% markah bahagian jasmani.FolioMenilai sekurang-kurangnya rekodamalan kecergasan murid, tugasan danpenjadualan masa.AFEKTIF Amalan NilaiMeliputi semua amalan nilai dalambidang fizikal dan psikomotor,pengetahuan nilai dalam kognitif danpemerhatian guru.
 11. 11. ASPEK PENILAIAN TAHAP FIZIKAL•Berkait rapat dengan tahap kesihatan, kecergasankardiovaskular, ketahanan otot, kekuatanotot, kelenturan dan komposisi badan.•Guru perlu bersedia untuk mengukur dan mentafsirsemua komponen bagi tujuan membantuperkembangan kecergasan berkaitan kesihatan paramurid•Keputusan dari ujian boleh membantu mendidik muridterhadap konsep kecergasan, membantu memotivasidan membantu murid memahami objektif merekadalam mempertingkatkan kecergasan.
 12. 12. ••Kecergasan fizikal dengan perlakuan juga turutmelibatkan ujian terhadap kelajuan, kuasa danketangkasan.•Kecergasan amat berkait rapat dengan faktorkesihatan.Clark (1976)“Kecergasan fizikal seseorang individu bolehdiukur dari aspek fisiologi ataupun ianya diukurketika sedang melakukan beberapa aktivitikecergasan berdasarkan perlakuan.”
 13. 13. •Komponen-komponen dalam kecergasan merupakanfaktor-faktor yang menentukan tahap kesihatan dankecekapan fisiologi manusia.•Melalui kecergasan, masalah individu bolehmenghidari dari masalah kesihatan seperti obesiti,kardio dan darah tinggi.•Kesemua jenis penyakit ini wujud akibat darikurangnya penglibatan individu dalam aktivitikecergasan.•Dibahagi kepada 2 jenis:Kecergasan berkait dengan kesihatanKecergasan berkait dengan perlakuanmotor
 14. 14. KepantasanKESIHATANPERLAKUANMOTORDaya TahanKardiovaskularKetangkasanKoordinasiKuasaImbanganMasaTindakbalasKECERGASAN FIZIKALDaya Tahan OtotKekuatan OtotKelenturan /FleksibilitiKomposisiBadan
 15. 15. KECERGASAN FIZIKAL BERKAITANDENGAN KESIHATAN•Membantu seseorang individu bergerakdengan lebih mudah, efisien danmembantu melakukan tugasan hariandengan cekap dan dengan penggunaantenaga yang minimum
 16. 16. DAYA TAHANKARDIOVASKULARCARDIOVASCULARENDURANCE•Dikenali juga kecergasan aerobik•Satu elemen kecergasan yang bertumpu kepadafungsi kelicinan sistem jantung dan fungsi peredarandarah seseorang individu•Mempunyai perkaitan dengan sistem respiratori yangberfungsi membekalkan oksigen dalam tubuh badansupaya kerja yang melibatkan jangka masa yangagak panjang dapat diharungi dengan baik•Contoh aktiviti: lari 2.4km memerlukan kecergasanaerobik dan melibatkan masa yang panjang
 17. 17. DAYA TAHANOTOTMUSCLE ENDURANCE•Didefinisikan sebagai tahap keupayaanindividu melakukan kerja yang membebankansatu bahagian badan yang dilakukan secaraberterusan.•Berkait rapat dengan kekuatan otot•Contoh aktiviti: latihan memukul bola skuasysecara berulang-ulang
 18. 18. KEKUATANOTOTMUSCLE STRENGTH•Barkait rapat dengan keupayaan salah satubahagian otot menghasilkan daya (kerja)untuk mengharungi satu-satu rintangan.•Mengekalkan atlet dari menerima kecederaandan membantu menggandakan pergerakanserta memelihara postur yang baik.•Contoh aktiviti: mengangkat dumbell yangberat dengan menggunakan tangan
 19. 19. KELENTURANBADANFLEXIBILITY•melibatkan keupayaan sesuatu sendi atau bahagianbadan yang membolehkan sesuatu pergerakan dalamtempoh masa yang panjang dan sejauh mungkindengan tidak sebarang melibatkan kecederaankepada mana-mana bahagian otot.•anggota badan akan menjadi lebih fleksibel apabilaindividu melakukan senaman regangan dengansecukupnya.•contoh aktiviti: duduk berlunjur sambil tangan cubamenjangkau hujung kaki
 20. 20. KOMPOSISI BADANBODYCOMPOSITION•tubuh badan manusia - terdapat 3 komponen asas:lemak, otot-otot dan tulang•komposisi badan seseorang ditentukan oleh kadarperatusan lemak berbanding yang bukan lemak (ototdan tulang)•lebihan peratusan lemak badan bakal menimbulkanmasalah obesiti yang boleh menggugat tahapkecergasan seseorang individu•senaman dan latihan jasmani – sesuai bagi individuyang ingin mencapai kadar komposisi badan yangseimbang
 21. 21. KECERGASAN FIZIKAL BERKAITANDENGAN PERLAKUANMOTOR•Kecergasan yang berkait denganperlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesandalam proses menghasilkan perlakuanyang bermutu
 22. 22. KEPANTASAN (SPEED)•Kemampuan seseorang individumelakukan pergerakan pantas dalamtempoh yang singkat•Kekuatan dipamerkan berkait rapatdengan kekuatan otot dan masatindakbalas
 23. 23. KUASA (POWER)•Kemampuan otot menghasilkan dayaatau pergerakan yangmendadak(explosive) dalam tempohsingkat.•Contoh: pukulan yang kencang dalamfasa pukulan badminton
 24. 24. KETANGKASAN(AGILITY)•Kebolehan melakukan pergerakan yangberulang-ulang ke arah yang berbeza-bezadengan pantas dan efisien•Seseorang pemain yang tangkas berupayamelakukan penukaran posisinya ketikamengawal imbangan bola•Kaedah “Side-step” yang sering digunakandalam teknik larian oleh pemain ragbi dalammengelirukan lawan di mana pemain menukararah secara tiba-tiba sambil membawa bola
 25. 25. KOORDINASI (COORDINATION)•Kebolehan seseorang individumenyelaraskan pergerakannya bagimendapatkan tindakan yang diinginkan•Tahap koordinasi tinggi akan berupayamenguasai kemahiran bersukan denganbaik•Contoh: memerhatikan bulu tangkis danmembuat pukulan balas
 26. 26. IMBANGAN (BALANCE)•Keupayaan seseorang mengimbangi danmengekalkan keseimbangan badan ketikamelakukan aktiviti pergerakan yang statik ataubergerak•Terdiri dpd 2: statik dan dinamik•Statik- kebolehan seseorang mengekalkankestabilan dalam tempoh jangka masa tertentu•Dinamik – keupayaan mengimbangi badanketika melakukan pergerakan
 27. 27. MASA TINDAKBALAS•Jangka masa yang diambil bagi seseorang bagimemulakan sesuatu tindakan atau pergerakan apabilaianya dirangsang untuk bertindak•Aktiviti sukan, masa tindak balas pemain dapatmempengaruhi keberkesanan tindakan pemain•Dalam permainan hoki padang keupayaan penjagagol perlu mempunyai masa tindak balas yang efisienbagi mengagalkan serangan yang dibuat ke pintu gol•Permainan bola tampar pemain yang lambat bertindaktidak akan dapat menyambut pukulan yang kuat kearah gelanggang yang dikawal olehnya
 28. 28. PENAFSIRAN MAKLUMBALAS•Maklum balas dalam berbagai bentuk sptmarkah dan lain-lain perludikumpul, disusun, dianalisis, diinterpretasikan bagi melihat kesignifikanan sesuatuperkara•Penafsiran ini membolehkan pengkajimembuat tafsiran yang berkesan dantidak berat sebelah
 29. 29. PENGUBAHSUAIAN•Jika penilaian gagal mencapai objektifpengajaran dan pembelajaran guru perlumenganalisis punca kelemahan yangberlaku•Analisis dibina mencapai matlamat guruperlu memikirkan cara untuk lebihmencabar dan memberi kesan yang positifkepada guru
 30. 30. ELEMENDALAMPENGUKURANPSIKOMOTORKOGNITIFAFEKTIF
 31. 31. ELEMENPSIKOMOTOR•Menilai gerakan, perlakuan dan kemahiran kaedah-kaedah pengukuran yang lebih ke arah dunia sebenarperlu dilakukan.•Penyertaan dalam situasi sebenar spt berlari 100 meteruntuk menguji kepantasan pelajar adalah cara terbaikuntuk membuat ujian.•Berkaitan rapat dengan kepantasan, kelenturan, dayatahan, koordinasi saraf otot dan imbangan.•Komponen yang amat penting diterapkan dalampenguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasanmurid.•Mudah dilaksanakan kerana keputusan mudah untukdicapai.
 32. 32. ELEMEN KOGNITIF•Tertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuanmurid dalam kesemua topik dalam PJ.•Dinilai apabila murid sedang melaksanakan sesuatubidang kemahiran.•Murid perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir, menggunadan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknikyang telah diajar oleh guru.•Pop-kuiz dan soaljawab lisan mengenai sesuatu kemahiranboleh digunakan bagi membantu guru menilai kefahamandan tahap pengetahuan yang ada pada murid.
 33. 33. ELEMEN AFEKTIF•Mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilaimemerlukan pungutan data dari pelbagai cara sptpemerhatian tingkah laku pelajar sewaktu merekaterlibat dalam aktiviti tertentu, mendengar komenmereka dan meminta mereka untuk mengisi soal selidik.•Alat penilaian:•senarai semak, pemerhatian, tingkah laku pelajar-pelajar•rekod-rekod anekdot•temu duga•soal selidik aneka pilihan•skala pemerhatian
 34. 34. •Perkembangan afektif – satu komponenyang telah digariskan dalam pengisianmatlamat pendidikan, perlu diterapkandalam diri setiap murid•PJ yang penerapan nilai-nilai murni sptsemangat bekerjasama, mematuhiperaturan, disiplin, semangat kesukanan dllmerupakan asas penting dalam PJ.

×